Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О присоединении Украины к Соглашению о Совете по гуманитарному сотрудничеству государств - участников Содружества Независимых Государств

Президент Украины
Указ Президента от 19.06.2013 № 335/2013
действует с 03.07.2013

УКАЗ
Президента України

Про приєднання України до Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

З метою сприяння розвитку гуманітарного співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав постановляю:

1. Приєднатися до Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 28 листопада 2006 року у м. Мінську (додається), з таким застереженням:

"За винятком пункту 2.5 розділу II Положення про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав".

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 червня 2013 року
N 335/2013

 

 

УГОДА
про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

Офіційний переклад.

Держави - учасниці Угоди про гуманітарне співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 серпня 2005 року - учасниці цієї Угоди, які надалі іменуються Сторонами,

прагнучи до подальшого розвитку взаємного гуманітарного співробітництва,

усвідомлюючи, що розвиток такого співробітництва відповідає інтересам їхніх народів,

виходячи з положень статті 10 Угоди про гуманітарне співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 серпня 2005 року, яка передбачає створення Ради з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада),

домовилися про таке:

Стаття 1

Рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (додається), що є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 2

Ця Угода набирає чинності з дати передачі депозитарію третього письмового повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності з дати передачі депозитарію відповідних повідомлень.

Стаття 3

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що є її невід'ємною частиною та набирають чинності в порядку, передбаченому статтею 2 цієї Угоди.

Стаття 4

Ця Угода відкрита для приєднання інших держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, які поділяють її положення та готові взяти на себе зобов'язання, що випливають з цієї Угоди. Для держави, яка приєднується, Угода набирає чинності з дати передачі депозитарію документів про приєднання.

Стаття 5

Кожна зі Сторін може вийти з цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення депозитарію про такий свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до дати виходу.

Учинено в місті Мінськ 28 листопада 2006 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цю Угоду, її завірену копію.

 

За Азербайджанську Республіку

За Республіку Молдова

(Підпис)

-

За Республіку Вірменія

За Російську Федерацію

(Підпис)

(Підпис)

За Республіку Білорусь

За Республіку Таджикистан

(Підпис)

(Підпис)

За Грузію

За Туркменістан

-

-

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекистан

(Підпис)

(Підпис)

За Киргизьку Республіку

За Україну

(Підпис)

-

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

I. Загальні положення

1.1. Рада з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Рада) створюється з метою реалізації Угоди про гуманітарне співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 серпня 2005 року, координації багатосторонньої взаємодії держав - учасниць Угоди про Раду з гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Угода) в галузі культури, освіти, науки, архівної справи, інформації та масових комунікацій, спорту, туризму та роботи з молоддю.

1.2. Основними завданнями Ради є вдосконалення та розвиток механізмів співробітництва в галузі культури, освіти, науки, архівної справи, інформації та масових комунікацій, спорту, туризму та роботи з молоддю, забезпечення гармонійних умов для реалізації здібностей і талантів кожної особистості, незалежно від країни проживання, на основі взаємозбагачення національними культурами та накопиченим у державах - учасницях СНД науково-освітнім потенціалом.

1.3. Рада керується у своїй діяльності загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, основоположними документами Співдружності Незалежних Держав та іншими договорами, прийнятими в рамках Співдружності в галузі культури, освіти, науки, архівної справи, інформації та масових комунікацій, спорту, туризму та роботи з молоддю, рішеннями Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних держав і цим Положенням.

II. Функції Ради

Рада виконує такі функції:

2.1. Розгляд концептуальних і практичних питань гуманітарного співробітництва держав - учасниць Угоди з урахуванням пропозицій органів галузевого співробітництва СНД у гуманітарній сфері, форумів творчої та наукової інтелігенції держав - учасниць Співдружності, громадських і комерційних організацій, що діють у галузі культури, освіти, науки, архівної справи, інформації та масових комунікацій, спорту, туризму та роботи з молоддю.

2.2. Визначення пріоритетних напрямів і форм співробітництва в гуманітарній сфері, вироблення пропозицій для взаємодії і координації спільних дій за основними напрямами гуманітарного співробітництва.

2.3. Підготовка дворічних планів пріоритетних міждержавних заходів у галузі гуманітарної співпраці держав - учасниць Угоди.

2.4. Розробка проектів міжнародно-правових документів у галузі гуманітарного співробітництва.

2.5. Співробітництво з ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями, в тому числі розробка та забезпечення реалізації спільних міжнародних програм, проектів і заходів у галузі культури, освіти, науки, архівної справи, інформації та масових комунікацій, спорту, туризму та роботи з молоддю.

2.6. Взаємодія з Міждержавним фондом гуманітарного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.

2.7. Підготовка пропозицій до засідань Ради глав держав і Ради глав урядів СНД щодо подальшого зміцнення та розвитку гуманітарного співробітництва.

III. Права Ради

Рада для виконання своїх функцій має право:

3.1. Запитувати в установленому порядку від держав - учасниць Угоди та органів галузевого співробітництва СНД інформацію з питань, які входять до її компетенції.

3.2. Вносити в установленому порядку на розгляд вищих органів Співдружності інформацію про виконання їхніх рішень з питань гуманітарного співробітництва.

3.3. Вносити в установленому порядку на розгляд вищих органів Співдружності проекти документів, підготовлені Радою, включаючи пропозиції щодо обсягів і джерел фінансування міждержавних проектів і програм.

3.4. Створювати за необхідності постійні чи тимчасові робочі групи для виконання поставлених перед Радою завдань.

3.5. Вирішувати інші питання, які входять до її компетенції.

IV. Порядок формування Ради

4.1. Членами Ради є повноважні представники держав - учасниць Угоди (по одному від кожної держави).

4.2. Головування в Раді здійснюється по черзі кожною державою - учасницею Угоди в особі її представника на основі принципу ротації, на строк не більше ніж один рік.

V. Організація роботи

5.1. Засідання Ради проходять за необхідності, але не рідше двох разів на рік, та визнаються правомочними, якщо в них бере участь не менше двох третин членів Ради. Позачергове засідання Ради скликається Головою за його ініціативою чи за ініціативою не менш ніж трьох членів Ради. У разі відсутності на засіданні члена Ради його права можуть бути передані іншій особі, уповноваженій на це державою - учасницею Угоди.

5.2. Місце проведення засідань визначається за попередньою домовленістю членів Ради.

5.3. У засіданні Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь керівники органів галузевого співробітництва СНД у гуманітарній сфері та Виконавчого комітету СНД.

5.4. За рішенням Ради, що приймається по кожному конкретному випадку, в її засіданнях як спостерігачі можуть брати участь представники міжнародних і національних організацій, що здійснюють діяльність у гуманітарній сфері.

5.5. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, якщо інше не визначено Радою. Будь-який член Ради може заявити про свою незацікавленість у тому чи іншому питанні, що не повинно розглядатись як перешкода для прийняття рішення. Члени Ради, незгодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу засідання.

5.6. Рішення Ради оформлюються протоколами, які підписуються Головою Ради.

5.7. Рада приймає рішення з питань внутрішньої організації її діяльності.

5.8. Функції робочого апарату Ради виконує відповідний структурний підрозділ Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав.

VI. Фінансування

Витрати на проведення засідань Ради несе держава - учасниця Угоди, на території якої проводиться засідання Ради. Витрати на відрядження членів Ради несе держава, що направляє.

____________

Опрос