Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о детско-юношеской спортивной школе

КМ Украины
Постановление КМ от 24.07.2013 № 549
действует с 27.08.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 липня 2013 р. N 549

Київ

Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 993 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 88, ст. 2954), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.".

2. У пункті 3 слова "спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву" замінити словами "спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи олімпійського резерву".

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Мінмолодьспорт здійснює в установленому порядку організаційно-методичне забезпечення діяльності спортивних шкіл незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.".

4. У пункті 8:

1) абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням засновника (власника) спортивної школи, погодженим із структурним підрозділом з фізичної культури і спорту місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.";

2) перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "Спортивна школа у місті повинна мати у штатному розписі не менше ніж вісім ставок тренера-викладача, з них не менше чотирьох штатних одиниць; у сільській місцевості - не менше ніж чотири ставки, з них не менше двох штатних одиниць (спортивна школа для інвалідів - відповідно чотири і три), а також власну або орендовану матеріально-технічну базу, науково-методичне і медичне забезпечення, необхідні кошти, зокрема фонд оплати праці.".

5. В абзаці першому пункту 9 слово "включає" замінити словами "може включати".

6. У пункті 11:

1) абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"вища категорія - Мінмолодьспортом за поданням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

перша категорія - Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення;";

2) в абзаці п'ятому:

після слів "засновника (власника)" доповнити словами "або уповноваженого ним органу";

доповнити абзац реченнями такого змісту: "Орган, який надав спортивній школі вищу, першу або другу категорію, має право перевірити дотримання вимог, визначених у додатку до цього Положення. За підсумками перевірки спортивна школа може бути позбавлена наданої категорії.".

7. У пункті 12:

1) слова "Спеціалізованою дитячо-юнацькою школою олімпійського резерву" замінити словами "Спеціалізованою дитячо-юнацькою спортивною школою олімпійського резерву";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Спортивна школа набуває такого статусу за рішенням Мінмолодьспорту.

Відділення з певного виду спорту відкривається у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву за погодженням з Мінмолодьспортом за умови його відповідності вимогам, визначеним у додатку до цього Положення. У спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах олімпійського резерву не допускається відкриття відділень з неолімпійських видів спорту.".

8. В абзаці другому пункту 16:

1) у першому реченні слова "кожного відділення" замінити словами "кожної групи";

2) друге речення викласти в такій редакції: "У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.".

9. У пункті 17:

1) абзац четвертий після слова "підготовки" доповнити словами ", за винятком четвертого і п'ятого років навчання, коли допускається чотири навчальні години, але не більше двох разів на тиждень";

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"не менше чотирьох навчальних годин у групах спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень.".

10. Пункт 19 доповнити абзацом такого змісту:

"Наповненість груп початкової підготовки та груп попередньої базової підготовки у канікулярний період корегується директором спортивної школи і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.".

11. У пункті 20:

1) абзац перший після слів "засновникові (власникові)" доповнити словами "або уповноваженому ним органу", а слова і цифру "до 1 серпня" замінити словами і цифрами "до 25 серпня";

2) у першому реченні абзацу другого слова "за погодженням з її засновником (власником)" виключити;

3) в абзаці третьому слова "також відповідно з Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим" замінити словами "відповідно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим".

12. В абзаці п'ятому пункту 21:

1) у першому реченні слова "Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим";

2) у другому реченні слова і цифри "за умови навчання їх у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації" виключити;

3) доповнити абзац реченням такого змісту: "У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.".

13. У пункті 22:

1) перше речення після слова "направлення" доповнити словами "за рахунок коштів такої спортивної школи виходячи з її фінансових можливостей";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для подальшого підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.".

14. У пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

"25. Спортивна школа виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Мінмолодьспортом, та інших нормативних актів.";

абзац третій після слова "України" доповнити словами "відповідних вікових груп", а після слова "досягнень" - словами "і спеціалізованої базової підготовки".

15. У пункті 29:

1) абзац сьомий після слова "користування" доповнити словами "виходячи з фінансових можливостей спортивної школи";

2) абзаци восьмий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, організація проживання під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїзду до місця проведення таких зборів і змагань. Порядок забезпечення вихованців спортивної школи харчуванням, спортивним одягом та спортивним взуттям під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном;

медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;".

16. Абзац восьмий пункту 32 після слів "спортивною формою і спортивним взуттям" доповнити словами "виходячи з фінансових можливостей спортивної школи".

17. Абзац перший пункту 35 викласти в такій редакції:

"35. Обсяг навантаження тренерів-викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.".

18. Пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.".

19. Абзац десятий пункту 41 після слова "установлює" доповнити словами "в межах затвердженого фонду заробітної плати".

20. У пункті 42 слова "тренером-викладачем" замінити словами "у сфері фізичної культури і спорту", а слово "п'яти" - словом "трьох".

21. Абзац перший пункту 46 доповнити реченням такого змісту: "У новоутвореній спортивній школі, якій протягом перших трьох років не надана категорія, може передбачатися одна посада інструктора-методиста.".

22. Абзац другий пункту 48 після слів "освітньо-кваліфікаційного рівня" доповнити словом "бакалавр,".

23. У пункті 56:

абзац четвертий після слова "статуту" доповнити словами ", у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"надавати в установленому порядку платні послуги;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

24. У тексті Положення слово "Мінсім'ямолодьспорт" у всіх відмінках замінити словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку.

25. У додатку до Положення:

1) у графі "Найменування показника":

пункт 1 після слова "двох" доповнити словом "навчальних", а слова "режиму навчально-тренувальної роботи, забезпечення" виключити;

пункти 2, 3 і 6 після слів "початкової підготовки" доповнити словами "та груп попередньої базової підготовки першого - другого років навчання";

в абзаці третьому пункту 6 слова "заслужені майстри спорту" замінити словами "крім вихованців, які займаються ігровими видами спорту";

в абзаці першому пункту 7 слова "крім вихованців груп початкової підготовки" замінити словами "що займаються у групах початкової підготовки та попередньої базової підготовки";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Наявність власних або орендованих спортивних споруд (у відсотках обсягу необхідного забезпечення в кожному виді спорту)

75 - 100

50 - 70

45";

3) пункти 14 і 15 виключити.

____________

Опрос