Идет загрузка документа (161 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Целевой комплексной программы "Физическое воспитание - здоровья нации"

Президент Украины
Указ Президента от 01.09.1998 № 963/98

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації"

З метою створення умов для реалізації державної політики у сфері зміцнення здоров'я населення України засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення потреб у поліпшенні здоров'я, фізичному та духовному розвитку постановляю:

1. Затвердити Цільову комплексну програму "Фізичне виховання - здоров'я нації" (додається).

2. Кабінету Міністрів України під час формування Державного бюджету України на 1999 та наступні роки передбачати фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації".

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та до 1 листопада 1998 року затвердити регіональні програми "Фізичне виховання - здоров'я нації".

4. Державному комітету України з фізичної культури і спорту здійснювати координацію діяльності та контроль за виконанням Цільової комплексної та регіональних програм "Фізичне виховання - здоров'я нації" та щорічно звітувати про хід їх виконання Кабінету Міністрів України.

5. Дозволити Кабінету Міністрів України за поданням Державного комітету з фізичної культури і спорту вносити зміни до Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації".

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
1 вересня 1998 року
N 963/98

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 вересня 1998 року N 963/98

ЦІЛЬОВА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
"ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ - ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ"

Необхідність розроблення та передбачувані наслідки
реалізації Цільової комплексної програми "Фізичне
виховання - здоров'я нації"

У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоров'я населення. Різко зросла захворюваність, у тому числі на гіпертонію - у три рази, стенокардію - у 2,4 раза, інфаркт міокарду - на 30 відсотків. Несприятливі природні умови стали причиною зростання кількості хворих дітей.

Майже 90 відсотків дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад 50 відсотків - незадовільну фізичну підготовку, близько 70 відсотків дорослого населення - низький та нижчий, ніж середній, рівні фізичного здоров'я, у тому числі у віці 16 - 19 років - 61 відсоток, 20 - 29 років - 67,2, 30 - 39 років - 66, 40 - 49 років - 81,5, 50 - 59 років - 81, 60 років і старші - 98,1 відсотка.

Наприкінці століття кількість інвалідів в Україні перевищуватиме 2 млн. чоловік.

За останні три роки спостерігається тенденція до зниження середньої тривалості життя чоловіків і жінок, яка нині на 10 - 15 років нижча, ніж у США, Японії, Франції та інших економічно розвинутих країнах.

Щороку до лав Збройних Сил України за станом здоров'я не призивається кожний четвертий юнак призовного віку.

Радикально змінити ситуацію за рахунок існуючої в країні традиційної системи охорони здоров'я населення неможливо через відсутність необхідних коштів на її розвиток.

Водночас органи влади розвинутих країн світу надають програмного значення питанням розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний та ефективний засіб профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв'язання інших соціальних проблем.

Наявна в Україні система фізичного виховання, фізичної культури і спорту перебуває у кризовому стані і не може задовольнити потреб населення. Це зумовлено деякими об'єктивними і суб'єктивними факторами розвитку існуючої системи фізичного виховання і спорту.

З початку 90-х років чисельність контингенту дітей і підлітків, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання, у спортивних секціях підприємств, установ та організацій скоротилася на 620 тис. чоловік. Згортання цієї роботи негативно позначилося на стані здоров'я дітей та підлітків, призвело до посилення антисоціальних проявів серед зазначеного контингенту.

Тільки протягом останніх п'яти років на 41 відсоток збільшилася кількість учнівської та студентської молоді, віднесеної за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. За цей же період значно зросла група ризику серед найактивнішої частини молоді, що зумовило підвищення на 63 відсотки кількості неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності. Майже кожний десятий злочин в Україні вчиняється підлітками. На 60 відсотків збільшилася кількість неповнолітніх, що вживають наркотики. При цьому найбільше постраждали незахищені верстви населення, для яких спорт був єдиним засобом соціальної адаптації, життєвого самовизначення та самореалізації. Все це зумовлює необхідність додаткових витрат на розв'язання зазначеної проблеми.

Зміна відносин і форм власності, стрімкий спад виробництва у промисловості та в аграрному секторі, глибока економічна криза - все це призвело до згортання фізкультурно-масової роботи у виробничій сфері.

З 1991 року кількість підприємств, установ та організацій, які проводили фізкультурно-оздоровчу роботу, зменшилася на 15,5 тис. одиниць, а кількість трудящих, залучених до цього процесу, - більш як на 1 млн. чоловік, або на 56 відсотків, інструкторів по спорту, що працювали у виробничих колективах, - на 5,7 тис. чоловік. Нині лише 13 відсотків трудових колективів мають спеціалістів, які проводять фізкультурно-оздоровчу роботу. Це призвело до різкого погіршення рекреації, фізичного та психічного стану найпрацездатнішої частини населення і виявилося у значному зростанні серцево-судинних, онкологічних, психічних та інших захворювань, зумовило посилення проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Зазначені проблеми розвитку галузі та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загальносоціального значення.

Звідси випливає гостра потреба у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.

Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації" (далі - Програма), розроблена відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", визначає необхідні зміни у підходах суспільства до зміцнення здоров'я людини як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму державної політики і розрахована на 1999 - 2005 роки.

Основними завданнями Програми є:

сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання у неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні;

розвиток фізкультурно-спортивного руху в Україні з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя та ціннісних орієнтаціях населення України;

забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетної проблеми - зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

створення умов для задоволення потреб кожного громадянина України у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку;

виховання у населення України відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

забезпечення передових позицій у міжнародному спортивному русі, спорті вищих досягнень, сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, піднесення міжнародного авторитету держави у світовому співтоваристві.

Напрями реалізації завдань Програми:

формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, виходячи з існуючих соціально-економічних реалій;

визначення пріоритетів у діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення здоров'я дітей, учнівської та студентської молоді, робітників, службовців та інших працівників;

запровадження ефективної моделі фінансування потреб галузі в умовах переходу до ринкової економіки;

впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом;

створення умов для зайняття сільського населення фізичною культурою і спортом;

впровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих і регіональних особливостей, традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу населення;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та навколишнього природного середовища, соціального захисту, освіти, культури;

реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення широкої мережі фізкультурно-спортивних клубів, які забезпечили б належне проведення фізкультурно-оздоровчої роботи;

визначення та задоволення загальнодержавних і регіональних потреб у кваліфікованих кадрах; підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

забезпечення збереження наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування, визначення стратегічних напрямів дальшого розвитку;

удосконалення системи підготовки національних збірних команд, спортивного резерву, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, науково-методичного та медичного забезпечення діяльності відповідних структур;

надання державної підтримки становленню та впровадженню ефективних форм організації реабілітаційної та спортивної роботи з особами, які мають уроджені та набуті вади фізичного і розумового розвитку та проживають в екологічно несприятливих умовах.

Реалізація Програми матиме такі соціальні та економічні наслідки:

у соціальній сфері:

підвищення міжнародного іміджу України як держави, в якій створено умови для відновлення індивідуального здоров'я як стану повного фізичного та психічного благополуччя населення, самовияву, доведення тривалості життя до рівня розвинутих країн;

створення умов для реалізації творчого потенціалу різних верств населення, особливо молоді, спрямування їх на духовне та фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту;

зміна соціального менталітету та формування навичок участі у демократичних соціальних інститутах шляхом залучення громадян, особливо молоді, до клубних форм роботи;

збільшення до 2005 року чисельності представників різних верств населення, у тому числі дітей та підлітків, які регулярно займаються різними видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, не менш як на 1 млн. чоловік, що має забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків та молоді майже на 30 відсотків, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, підвищити рівень соціальної стабільності в Україні;

зменшення вдвічі кількості дітей, учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку, та підвищення рівня фізичної готовності молоді до служби у Збройних Силах України;

створення цивілізованих умов для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з уродженими вадами фізичного і розумового розвитку;

в економічній сфері:

зменшення майже на 20 відсотків бюджетних витрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю, лікуванням та перебуванням у стаціонарних закладах охорони здоров'я, з дальшим спрямуванням вивільнених коштів на соціальні потреби;

підвищення якості трудових ресурсів засобами фізичної культури і спорту, посилення здатності працюючих адаптуватися до зростаючих вимог сучасного виробництва;

створення додаткової кількості робочих місць за рахунок збільшення обсягів надання різних видів фізкультурно-оздоровчих послуг;

залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту;

економія державних коштів, призначених для реалізації суміжних програм у сфері гуманітарної та соціальної політики.

Реалізація Програми здійснюється за такими напрямами:

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:

фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у навчально-виховній сфері;

фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах;

спортивна діяльність.

2. Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками:

фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та інших військових формувань;

фізкультурно-оздоровча реабілітаційна та спортивна діяльність серед інвалідів;

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність серед сільського населення.

3. Система забезпечення розвитку галузі, що включає кадрове, науково-методичне, матеріально-технічне, фінансово-економічне, медико-біологічне, інформаційне, нормативно-правове, організаційне забезпечення та вдосконалення міжнародних зв'язків.

I. ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча
робота у навчально-виховній сфері

Фізичне виховання у навчально-виховній сфері як складова частина загальної системи освіти має закласти основи забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров'я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного удосконалення, безперервності цього процесу тощо.

Основними принципами змін у фізичному вихованні учнівської і студентської молоді у системі освіти є:

формування в учнівської молоді потреби у зміцненні здоров'я засобами фізичної культури і спорту;

розроблення і реалізація ефективного дидактичного наповнення змісту фізичного виховання у навчальних закладах;

збільшення обсягу рухової активності дітей, учнів і студентів залежно від психофізіологічної потреби в рухах;

підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання;

забезпечення процесу фізичного виховання висококваліфікованими кадрами;

забезпечення процесу фізичного виховання у системі освіти сучасними науково-методичними комплексами;

удосконалення матеріально-технічного забезпечення з урахуванням сучасного економічного становища держави;

використання бюджетного і позабюджетного фінансування процесу фізичного виховання у навчальних закладах освіти;

оптимізація управління фізичним вихованням дітей і молоді.

Заходи

1. Здійснити практичні заходи щодо введення третього уроку з фізкультури на тиждень у середніх і професійно-технічних закладах та чотирьох годин - у вищих навчальних закладах протягом всього періоду навчання.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України, інші центральні органи
виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

2. Затвердити і запровадити державні стандарти освіти "Фізичне виховання" у дошкільних, середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, привести у відповідність з ними базові навчальні плани та програми з фізичного виховання.

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України

 

 

 

1999 - 2001 роки

3. Створити в межах граничної чисельності Міністерства освіти України відповідний структурний підрозділ, що забезпечуватиме управління фізичним вихованням у галузі освіти.

 

 

 

 

 

Міносвіти України

 

 

 

1999 рік

4. Внести зміни і доповнення до системи Державних тестів і нормативів фізичної підготовленості.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, інші
центральні органи виконавчої влади

 

 

 

1999 - 2000 роки

5. Запроваджувати у навчальних закладах та закладах охорони здоров'я систему багатоступеневих спортивно-масових змагань, у тому числі із видів спортивного туризму.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Держкомтуризм України,
Мінсім'ямолодь України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

6. Узагальнювати вітчизняну практику та міжнародний досвід організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед дітей та молоді.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

7. Розробити та запровадити систему організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, орієнтованої на створення спортивних клубів, спеціалізованих спортивних класів тощо в середніх навчальних закладах.

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, МОЗ України,
Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

8. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей, які проживають у гірських населених пунктах та екологічно несприятливих умовах.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України, Мінсім'ямолодь України,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій
та соціально-побутовій сферах

Головними завданнями вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах є створення сприятливих умов для задоволення потреб працівників, широких верств населення у збереженні здоров'я, післятрудовому відновленні, змістовному дозвіллі та активному відпочинку.

Основними напрямами, що забезпечать збереження і дальший розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій і соціально-побутовій сферах, є:

створення механізму контролю за виконанням Закону України "Про фізичну культуру і спорт" власниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або уповноваженими ними органами щодо забезпечення належних умов для розвитку фізичної культури і спорту в трудових колективах;

вжиття заходів до збереження існуючої на виробництві матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту, контроль за її використанням за призначенням;

запровадження правових основ дієвого фінансування фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом розроблення пропозицій про внесення змін та доповнень до чинного законодавства України;

створення механізму взаємодії органів виконавчої влади галузі фізичної культури і спорту з профспілковими органами усіх рівнів щодо спільної діяльності з розвитку цієї сфери;

забезпечення державної підтримки діяльності спортивних товариств і відомств у процесі їх адаптації до ринкових відносин;

створення умов для збереження та поповнення сфери кваліфікованими фахівцями, забезпечення їх відповідного соціального статусу;

збереження та розвиток існуючої мережі фізкультурно-оздоровчих закладів за місцем проживання населення як умови залучення дітей та підлітків до здорового дозвілля, профілактики правопорушень, надання їм відповідної організаційної, методичної та інформаційної допомоги, контроль за їх використанням за призначенням;

створення на базі фізкультурно-оздоровчих закладів мережі спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

вироблення нових підходів до впровадження сучасних форм дозвілля у місцях масового відпочинку населення (парках культури і відпочинку, санаторіях тощо) з використанням різних засобів фізичного виховання і спорту.

Заходи

9. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх галузей народного господарства незалежно від форм власності:

з кількістю працівників не менше 500 чоловік ввести до штатного розпису посади фахівців (відповідно до класифікатора ДК 003-95), які проводитимуть фізкультурно-оздоровчу роботу серед працюючих;

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації за погодженням з
Федерацією професійних спілок
України разом із спортивними
товариствами і відомствами

 

 

 

1999 - 2005 роки

створювати умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі робочого дня, післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування, у тому числі організації спортивно-оздоровчого туризму.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, інші
центральні органи виконавчої влади

 

 

 

1999 - 2005 роки

10. Визначити комплекс оціночних критеріїв фізкультурно-оздоровчого характеру та врахувати його під час розроблення положення про атестацію робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності на відповідність нормам охорони праці.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінпраці
України, Мінекономіки України

 

 

 

2000 рік

11. Включати питання оздоровлення трудящих та членів їх сімей засобами фізичної культури, спорту і туризму до планів соціально-економічного розвитку регіонів, цільових комплексних програм, та рекомендувати трудовим колективам включати такі питання до колективних договорів, тарифних угод.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації разом
із спортивними товариствами і
відомствами

 

 

 

1999 - 2005 роки

12. Створити у м. Києві Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення та підпорядковані йому територіальні служби для задоволення потреб населення в оздоровчих послугах за місцем проживання.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Мінфін
України, Мінпраці України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

13. Відновити проведення українських та регіональних галузевих спартакіад.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації за погодженням з
Федерацією професійних спілок
України, галузевими комітетами
профспілок, спортивними товариствами
і відомствами

 

 

 

2002 рік

14. Забезпечити збереження інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення, мережі дитячо-підліткових фізкультурно-спортивних клубів, їх утримання, ремонт, використання приміщень за призначенням.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

15. Створити за рахунок позабюджетних коштів на спортивних спорудах, у парках культури і відпочинку, за місцем проживання населення мережу груп фізкультурно-оздоровчої спрямованості для населення різного віку.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації разом із спортивними
товариствами і відомствами

 

 

 

1999 - 2005 роки

16. Забезпечити проведення різноманітних рекреаційних та реабілітаційних заходів на базі санаторно-курортних закладів всіх форм власності.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

Спортивна діяльність

Головними пріоритетами спортивної діяльності є збереження і дальше зміцнення позицій українського спорту на міжнародній арені, вдосконалення діючої системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського резерву, використання спорту як засобу виховання патріотизму, високих суспільних ідеалів, мотивації фізичного та духовного самовдосконалення особи.

Основними напрямами спортивної діяльності є:

забезпечення сприятливих умов для розвитку видів спорту, в яких спортсмени України мають реальні можливості досягти високих результатів на міжнародній арені;

збереження висококваліфікованих спеціалістів, тренерських кадрів, створення і запровадження системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для спорту вищих досягнень;

збереження та ефективне функціонування усіх ланок системи підготовки спортсменів вищої кваліфікації та олімпійського резерву (дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, училища фізичної культури та олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, штатні збірні команди);

створення ефективної системи соціального захисту та соціальної адаптації учасників спортивного руху та ветеранів спорту;

формування організаційних та нормативно-правових основ становлення та розвитку професійного спорту;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчого врегулювання статусу громадських організацій спортивної спрямованості (федерації, асоціації, спілки тощо), сприяння їх інтеграції у міжнародну систему спортивних організацій;

сприяння формуванню системи спортивних клубів як передумови ефективного розвитку спорту в нових соціально-економічних умовах;

створення системи державного контролю за використанням дозволених та заборонених засобів стимулювання підвищеної працездатності спортсменів;

державна підтримка олімпійського руху в Україні.

Заходи

17. Проводити комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, спартакіад України, сільських спортивних ігор, універсіад.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації, Держкомспорт
України, Міносвіти України,
Мінсім'ямолодь України, Міноборони
України, МВС України, Мінагропром
України разом із спортивними
товариствами і відомствами,
національними федераціями з видів
спорту

 

 

 

1999 - 2005 роки

18. Забезпечувати на рівні сучасних вимог підготовку національних збірних команд з видів спорту та їх успішний виступ на чемпіонатах і першостях Європи, світу, всесвітніх універсіадах, зимових та літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації разом із спортивними
товариствами і відомствами,
національними федераціями з видів
спорту

 

 

 

1999 - 2005 роки

19. Забезпечувати збереження та підвищувати ефективність діяльності спортивних шкіл, училищ, ліцеїв фізичної культури та олімпійського резерву, відновлення роботи регіональних, відомчих та міжвідомчих центрів олімпійської підготовки, зміцнення їх матеріально-технічної бази.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації разом із спортивними
товариствами і відомствами,
національними федераціями з видів
спорту

 

 

 

1999 - 2005 роки

20. Сприяти формуванню системи спортивних клубів різних форм власності.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

21. Привести у відповідність із сучасними вимогами і потребами підготовки спортсменів високого класу та резерву режим роботи спеціалізованих та дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ фізичної культури та олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Мінпраці
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

II. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ ПРОФЕСІЙНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Фізична підготовка у Збройних Силах України
та інших військових формуваннях

Фізична підготовка військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів, прикордонних військ та інших військових формувань грунтується на потребі розвивати професійно важливі навички та якості, необхідні у бойовій діяльності, оволодінні зброєю, сучасною бойовою технікою, їх ефективному використанні, здатності витримати великі фізичні та нервово-психічні навантаження. Вона спрямована на безумовне забезпечення фізичної і психологічної готовності контингенту до бойової і службової професійної діяльності та здійснюється шляхом гармонійного поєднання передових форм спортивно-масової роботи та фізичної підготовки.

Основними напрямами цієї діяльності є:

організація роботи з визначення рівня загальної та спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та прикордонних військ, а також інших військових формувань;

організація підготовки і перепідготовки фахівців з вищою освітою за спеціалізацією "Фізична підготовка у Збройних Силах України";

вдосконалення системи фізичної підготовки у вищих навчальних закладах;

розроблення нової та вдосконалення існуючої нормативної та програмно-методичної бази, введення класності та освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців з фізичної підготовки у Збройних Силах України, внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та інших військових формуваннях;

вдосконалення системи фізичної підготовки військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та військових формувань з урахуванням специфіки їх професійної діяльності;

збереження, утримання, реконструкція та дальший розвиток навчально-матеріальної бази, її ефективне використання;

реформування системи взаємодії органів виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту, освіти, охорони здоров'я з відповідними структурними підрозділами Збройних Сил України з метою забезпечення високого рівня фізичної підготовки допризовної і призовної молоді.

Заходи

22. Ввести в дію у військових формуваннях відомчі настанови з фізичної підготовки.

 

 

 

 

 
 
 

МВС України, СБУ, Національна
гвардія України, Держкомкордон
України, МНС України

 

 

 

1999 рік

23. Ввести у підпорядкованих вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації державний та вступний іспит з фізичної підготовки як окремої дисципліни та включити її до переліку нормативних дисциплін.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Міноборони України, МВС України,
СБУ, Національна гвардія України,
Держкомкордон України та інші
центральні органи виконавчої влади,
що мають військові формування

 

 

 

1999 рік

24. Визначити потребу у кваліфікованих кадрах спеціалістів з фізичної підготовки для різних військових формувань.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Міноборони України, Міносвіти
України, МВС України, СБУ,
Національна гвардія України,
Держкомкордон України та інші
центральні органи виконавчої влади,
що мають військові формування,
Держкомспорт України

 

 

 

1999 рік

25. Опрацювати та запровадити модель організації перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичної підготовки і спорту для різних військових формувань на базі Українського державного університету фізичного виховання і спорту.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Міноборони України, МВС
України, СБУ, Національна гвардія
України, Держкомкордон України та
інші центральні органи виконавчої
влади, що мають військові
формування

 

 

 

2000 - 2002 роки

26. Організувати підготовку спеціалістів вищої кваліфікації з фізичної підготовки у Збройних Силах України на базі Українського державного університету фізичного виховання і спорту.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Міноборони
України, СБУ, Національна гвардія
України, Держкомкордон України та
інші центральні органи виконавчої
влади, що мають військові
формування

 

 

 

1999 - 2005 роки

27. Включити до єдиної спортивної класифікації військово-прикладні та службово-прикладні види спорту та вправи.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Міноборони
України, МВС України, СБУ,
Національна гвардія України,
Держкомкордон України та інші
центральні органи виконавчої влади,
що мають військові формування

 

 

 

1999 рік

28. Під час складання проектів Державного бюджету України передбачити кошти для фізичної підготовки та проведення спортивної роботи серед військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки
України, Міноборони України, МВС
України, СБУ, Національна гвардія
України, Держкомкордон України та
інші центральні органи виконавчої
влади, що мають військові
формування

 

 

 

1999 рік

29. Опрацювати та запровадити систему державного контролю за якістю підготовки молоді до служби у Збройних Силах України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міноборони України, Держкомспорт
України, Міносвіти України, МОЗ
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

2000 рік

Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та
спортивна діяльність серед інвалідів

Фізична культура і спорт серед інвалідів є складовою частиною фізкультурного руху України, що об'єднує соціально-демографічні групи населення з різними формами вад, є одним з важливих напрямів соціальної політики держави і забезпечує реалізацію прав громадян України, які мають певну ступінь втрати здоров'я, на зайняття фізичною культурою і спортом, досягнення вищих спортивних результатів та їх відповідну оцінку суспільством і державою.

Основними напрямами розвитку фізичної культури і спорту серед інвалідів є:

фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і реабілітаційна робота у навчально-виховній сфері, спрямовані на закладення основ фізичного та духовного здоров'я і реабілітацію втрачених функцій організму дітей-інвалідів у дошкільних навчальних закладах, учнівської та студентської молоді в навчальних закладах освіти усіх рівнів, визнання фізичного виховання обов'язковою дисципліною у дошкільних закладах освіти, у спецшколах-інтернатах для дітей з фізичними і психічними вадами, у будинках інвалідів та інших спеціалізованих закладах для інвалідів;

впровадження у виробничу сферу, інші сфери життєдіяльності фізкультурно-оздоровчих і реабілітаційних занять залежно від нозології інвалідності, особливостей праці та стану фізичного розвитку особи, групових та індивідуальних форм організації фізкультурно-оздоровчих, реабілітаційних і спортивних заходів за місцем проживання та відпочинку, в санаторно-курортних закладах і на туристичних базах;

адаптація різних форм фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи відповідно до потреб інвалідів;

створення цілісної системи підготовки у спорті вищих досягнень, що сприяла б розвитку видів спорту, в яких спортсмени-інваліди можуть досягти високих результатів на вітчизняних та міжнародних змаганнях;

збереження та вдосконалення системи підготовки спортивних резервів, поліпшення функціонування спеціальних дитячо-юнацьких реабілітаційно-спортивних шкіл для інвалідів.

Заходи

30. Створити у Волинській, Закарпатській, Київській, Миколаївській, Полтавській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та у м. Севастополі на базі відповідних обласних центрів інвалідного спорту "Інваспорт" спеціальні дитячо-юнацькі реабілітаційно-спортивні школи для інвалідів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Волинська, Закарпатська, Київська,
Миколаївська, Полтавська,
Херсонська, Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська обласні,
Севастопольська міська державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

31. Створити на базі існуючих шкіл-інтернатів для дітей-інвалідів спеціалізовані відділення підготовки спортивного резерву з відповідних нозологій; при республіканських та регіональних вищих училищах фізичної культури та параолімпійського резерву - спецгрупи підготовки кандидатів та членів національних збірних команд інвалідів України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

32. Сприяти вирішенню питань про надання спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять інвалідів. Обладнати зазначені споруди спеціальними пристосуваннями для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-реабілітаційної роботи з інвалідами.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

33. Здійснити заходи щодо дообладнання спеціальними засобами спортивних об'єктів, де здійснюватиметься підготовка збірних команд інвалідів до Параолімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонатів світу і Європи, у тому числі плавального басейну спорткомплексу "Метеор" у м. Дніпропетровську (з плавання), спортивно-оздоровчого комплексу імені 200-річчя в м. Севастополі (з плавання), навчально-спортивної бази "Тисовець" у м. Сколе Львівської області (із зимових видів спорту), центрального міського стадіону у м. Миколаєві (з легкої атлетики), стрілецько-спортивного комплексу Львівського державного медичного університету (із стрільби з лука), реабілітаційно-оздоровчої бази Херсонського навчально-виробничого підприємства сліпих (з баскетболу, волейболу, гандболу, пауерліфтингу, футболу).

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Мінфін
України, Мінекономіки України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, Дніпропетровська, Львівська,
Миколаївська, Херсонська обласні,
Севастопольська міська державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

34. Вирішувати питання про прийом до вищих навчальних закладів спортсменів-інвалідів різних нозологій для підготовки фахівців з фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України

 

 

 

Постійно

35. Забезпечити розроблення спеціальних навчальних програм, за якими здійснюватиметься підготовка спеціалістів з фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах системи Міністерства освіти України, Державного комітету України з фізичної культури і спорту, орієнтованих на реабілітаційну та спортивну роботу з інвалідами різних нозологій. Створити відповідні профільні кафедри.

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України

 

 

 

2000 - 2003 роки

36. Розробити тематику науково-дослідних робіт з проблем реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів. Щорічно подавати проект державного замовлення на підготовку та випуск для них посібників та підручників.

 

 

 

 

 
 
 

Держкомспорт України, МОЗ України,
Міносвіти України, Мінекономіки
України, Мінфін України

 

 

 

1999 - 2005 роки

37. Розробити систему медичного догляду та диспансерного обліку спортсменів-інвалідів. Створити спеціальний відділ у структурі Київського державного центру спортивної медицини, відповідні підрозділи в існуючих лікарсько-фізкультурних диспансерах.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України, МОЗ України

 

 

 

1999 рік

38. Вирішити питання про введення штатних посад лікарів у регіональних центрах інвалідного спорту "Інваспорт" та спеціальних дитячо-юнацьких реабілітаційно-спортивних школах інвалідів.

 

 

 

 

 
 
 
 

Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 рік

39. Вивчити питання про проведення спеціальної лотереї, кошти від якої спрямовуватимуться на розвиток фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінфін
України, Мінекономіки України

 

 

 

1999 рік

40. Створити за рахунок залучення позабюджетних коштів періодичне видання часопису спортивного руху інвалідів "Ми у спорті".

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2000 роки

Фізичне виховання серед сільського населення

Стратегічною метою розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту в сільській місцевості є створення необхідних умов для занять фізкультурно-оздоровчою і спортивною діяльністю сільського населення, які б відповідали вимогам Законів України "Про фізичну культуру і спорт", "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України".

Пріоритетними напрямами розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту серед сільського населення на сучасному етапі є:

впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти сільського населення, що сприяла б формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я сільських мешканців, залученню їх до активних занять фізичними вправами;

забезпечення якісно нового, вищого рівня розвитку фізичної культури і спорту серед усіх верств сільського населення, особливо серед дітей та юнацтва;

створення матеріально-технічної бази, що забезпечувала б використання ефективних форм фізичного виховання, спортивного удосконалення, фізичного оздоровлення, відновлення здоров'я груп і категорій сільського населення, створення умов для переходу на нові фізкультурно-оздоровчі та спортивні технології;

реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху в системі агропромислового комплексу України, створення на базі існуючого сільського кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" державної фізкультурно-спортивної організації "Колос" агропромислового комплексу України та відповідних структурних підрозділів у сільській місцевості, які б сконцентрували і забезпечили належний розвиток усіх основних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи із сільським населенням;

впровадження на селі ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з урахуванням регіональних та місцевих особливостей, традицій, економічних та екологічних факторів, умов праці та дефіциту вільного часу сільських мешканців, специфіки їх життєдіяльності;

задоволення потреб сільського фізкультурно-спортивного руху в кваліфікованих фізкультурних кадрах шляхом цілеспрямованої підготовки фахівців фізичної культури з вищою спеціальною освітою, забезпечення їх відповідного соціального статусу в сільськогосподарській галузі та створення необхідних умов для закріплення у сільській місцевості;

реалізація програмних питань, пов'язаних з будівництвом нових та реконструкцією існуючих сільських територіальних фізкультурно-оздоровчих комплексів, споруд, дитячих оздоровчих таборів, регіональних баз відпочинку, пансіонатів для оздоровлення дітей і підлітків, особливо з екологічно забруднених зон.

Заходи

41. Рекомендувати засновникам сільського кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" реформувати його у Всеукраїнську державну фізкультурно-спортивну організацію "Колос" агропромислового комплексу України.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінагропром України, Мінфін
України, Мінекономіки України, Фонд
держмайна України за погодженням з
Федерацією професійних спілок
України

 

 

 

1999 рік

42. Розробити та впровадити систему фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів за участю соціальних груп сільського населення з урахуванням традицій, інтересів, специфіки сільськогосподарського виробництва, дефіциту вільного часу працівників села, екологічної ситуації.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінагропром України, Міносвіти
України, Держкомспорт України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

43. Здійснювати реформування діючих районних міжгосподарських клубів та сприяти створенню нових територіальних фізкультурно-спортивних клубів в селах та селищах.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінагропром України, Міносвіти
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

44. Сприяти утворенню на добровільних засадах Всеукраїнського фонду сприяння і допомоги сільському фізкультурно-спортивному руху та постійно діючої громадської координаційної ради з питань розвитку фізичної культури і спорту на селі.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінагропром України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації.

 

 

 

1999 рік

45. Організувати на базі вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства агропромислового комплексу України, та інших вузів підготовку на контрактній основі фахівців з фізичної культури і спорту як другого фаху для їх подальшої роботи на селі.

 

 

 

 

 
 

Мінагропром України, Міносвіти
України, Мінекономіки України

 

 

 

1999 - 2005 роки

46. Розглянути можливість створення на базі курсів підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів сільського кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" у м. Кіровограді коледжу фізичного виховання і спорту для підготовки фахівців з фізичної культури і спорту для сільської місцевості.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінагропром України, Мінекономіки
України, Міносвіти України,
Держкомспорт України, Кіровоградська
обласна державна адміністрація

 

 

 

1999 рік

47. Сприяти забезпеченню через засоби масової інформації поширення досвіду фізкультурно-спортивної роботи на селі.

 

 

 

 

 
 

Мінінформ України, Держкомспорт
України

 

 

 

1999 - 2005 роки

48. Опрацювати та впровадити систему та порядок морального і матеріального стимулювання фізкультурних кадрів, які працюють у сфері фізичної культури і спорту на селі, за рахунок позабюджетних коштів.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінагропром України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

49. Створювати необхідні умови для регулярних занять фізичною культурою і спортом сільськогосподарських працівників та членів їх сімей.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінагропром України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

Постійно

50. Організувати на базі літніх таборів відпочинку в екологічно чистих районах та на навчально-спортивних базах Центральної ради сільського кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" санаторно-оздоровчі центри фізичної реабілітації дітей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МНС України, Мінагропром України,
МОЗ України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

51. Створити на базі районних та міжрайонних територіальних дитячих таборів відпочинку мережу обласних дитячо-юнацьких сільських спортивно-оздоровчих таборів для оздоровлення учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл та продовження навчально-тренувальної роботи під час шкільних канікул.

 

 

 

 

 
 
 
 

Мінагропром України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

52. Забезпечити створення та функціонування по одній комплексній дитячо-юнацькій сільській спортивній школі у кожному адміністративному районі, сприяти відкриттю відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл у селах та селищах.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Мінагропром
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

53. Відкрити філіали училищ фізичної культури (ліцеїв) з пріоритетних видів спорту для найталановитіших сільських дітей на навчально-спортивних базах Центральної ради сільського кооперативно-профспілкового фізкультурно-спортивного товариства "Колос" в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області, смт Ворохті Івано-Франківської області, м. Береговому Закарпатської області, м. Скадовську Херсонської області, смт Нескучному Сумської області.

 

 

 

 

 
 
 
 

Міносвіти України, Київська,
Івано-Франківська, Сумська,
Херсонська обласні державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

54. Розробити програму створення та обладнання сільських територіальних фізкультурно-оздоровчих комплексів і споруд дитячих спортивних оздоровчих таборів, регіональних баз відпочинку для оздоровлення дітей і підлітків, насамперед з екологічно забруднених районів.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

МНС України, Мінагропром України,
Мінекономіки України, Міносвіти
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2002 роки

55. Підготувати та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо здійснення передачі сільському кооперативно-профспілковому фізкультурно-спортивному товариству "Колос" закладів фізкультурно-спортивного призначення державної форми власності.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Мінагропром України, Мінекономіки
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

56. Розробити типові проекти сучасних спортивних споруд для дошкільних закладів, загальноосвітніх та дитячо-юнацьких сільських спортивних шкіл, територіальних фізкультурно-спортивних клубів.

 

 

 

 

 
 

Мінагропром України, Держбуд
України, Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2001 роки

57. Під час складання проектів державного та місцевих бюджетів передбачати щорічне виділення коштів сільському кооперативно-профспілковому фізкультурно-спортивному товариству "Колос" на розвиток фізичної культури і спорту на селі.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Мінфін України, Мінекономіки
України, Мінагропром України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

III. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

Кадрове забезпечення

Система кадрового забезпечення сфери фізичного виховання, фізичної культури і спорту має визначити стратегію її розвитку в нових соціально-економічних умовах. Вона спрямовується на вирішення багатофункціональних завдань сфери і насамперед на зміцнення здоров'я населення України, збереження і зміцнення позицій українського спорту на міжнародній арені, підвищення ефективності діяльності фізкультурно-спортивних організацій, впровадження сучасних наукових досягнень, нових механізмів управління тощо.

Основними складовими системи кадрового забезпечення сфери фізичного виховання і спорту є:

визначення прогнозних державних і регіональних потреб у кваліфікованих спеціалістах різних сфер галузі, а також у розширенні та оновленні професійних знань спеціалістів, які працюють за фахом;

оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до державних, регіональних і галузевих потреб за кількісною і професійною структурою;

вдосконалення існуючої номенклатури галузевих професій та напрямів підготовки спеціалістів у навчальних закладах галузі з урахуванням переорієнтації її на проблеми, пов'язані із зміцненням здоров'я населення України, з використанням вітчизняного та міжнародного досвіду;

підготовка нового покоління кадрів, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності у сфері фізичного виховання і спорту;

створення нової системи переатестації кадрів, які працюють у сфері фізичного виховання і спорту;

запровадження мобільної системи перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, формування її методичного та інформаційного забезпечення відповідно до сучасних вимог;

створення інтегральної наскрізної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на базі галузевих навчально-наукових комплексів (дитячо-юнацька спортивна школа - училище фізичної культури - інститут (університет).

Заходи

58. Визначати державну та регіональні потреби у кваліфікованих кадрах фізкультурно-спортивної галузі.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Мінекономіки
України, Держкомстат України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2000 роки

59. Впорядкувати структуру підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту, усунути дублювання їх підготовки навчальними закладами інших галузей.

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України, Мінекономіки України

 

 

 

1999 - 2005 роки

60. Вдосконалити існуючий перелік галузевих професій згідно з державним класифікатором ДК 003-95 "Класифікатор професій" у галузі фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінпраці
України

 

 

 

1999 рік

61. Вдосконалити підготовку спеціалістів з фізичного виховання і спорту у вищих навчальних закладах галузі; впорядкувати спеціальності і спеціалізації.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Мінекономіки України

 

 

 

1999 рік

62. Опрацювати та впровадити освітньо-професійні програми підготовки фахівців усіх кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) з фізичної реабілітації, валеології, оздоровчої фізичної культури.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України

 

 

 

1999 - 2005 роки

63. Підготувати видання державною мовою підручників та посібників для всіх циклів та рівнів навчання.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінфін
України, Мінекономіки України

 

 

 

1999 - 2005 роки

64. Організувати підготовку фахівців із спортивної журналістики на базі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України

 

 

 

1999 - 2005 роки

65. Вдосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів фізкультурно-спортивної галузі.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2000 рік

Матеріально-технічне забезпечення

Головним завданням матеріально-технічного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є створення принципово нової системи державного регулювання процесу збереження та дальшого розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту на основі поєднання зусиль, можливостей і відповідальності суб'єктів державної та недержавної форм власності у процесі ринкових перетворень.

Основними напрямами реалізації цього завдання є:

збереження та реконструкція наявної матеріально-технічної бази галузі шляхом надання практичної допомоги керівництву спортивних споруд з питань їх модернізації та утримання у належному технічному стані;

збереження функціонального призначення спортивних об'єктів у процесі приватизації, реструктуризації та банкрутства підприємств, до сфери управління яких вони належать;

дообладнання фізкультурно-спортивних об'єктів з метою створення умов для надання послуг реабілітаційного та відновлювального призначення;

приведення головних спортивних об'єктів, що є базовими для підготовки національних збірних команд з видів спорту, у відповідність з міжнародними стандартами;

створення науково обгрунтованої нормативно-методичної бази, яка б забезпечувала сучасний рівень проектування та будівництва фізкультурно-спортивних об'єктів;

забезпечення регіонів, населених пунктів, особливо у сільській місцевості, основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами та приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення;

впровадження виробництва товарів фізкультурно-спортивного призначення, особливо дитячого асортименту, стимулювання вітчизняних товаровиробників;

створення дієвого механізму залучення коштів з різних джерел для поліпшення утримання та розвитку матеріально-технічної бази галузі.

Заходи

66. Розробити та затвердити державні будівельні норми "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди".

 

 

 

 

 
 

Держбуд України, Держкомспорт
України

 

 

 

1999 - 2000 роки

67. Скоригувати існуючі державні будівельні норми "Містобудування, планування міських і сільських поселень" (ДБН-360-92*) щодо їх доповнення переліком обов'язкового проектування та будівництва різних типів спортивних споруд під час забудови міських і сільських населених пунктів, спорудження промислових підприємств, навчальних закладів усіх типів.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Держбуд
України

 

 

 

1999 рік

68. Розробити комплексну програму розвитку матеріальної бази фізичної культури і спорту в Україні відповідно до існуючих нормативів.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Держбуд
України, Мінекономіки України

 

 

 

2003 - 2005 роки

69. Розробити пропозиції щодо перекриття трибун Національного спортивного комплексу "Олімпійський".

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Держбуд
України

 

 

 

1999 - 2000 роки

70. Створювати на діючих спортивних спорудах реабілітаційно-відновлювальні центри, тренажерні зали, консультативні пункти, кімнати психологічного розвантаження тощо.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

71. Проводити національні виставки-ярмарки спортивного обладнання та інвентаря, інших товарів і виробів спортивного призначення; забезпечити функціонування постійно діючої експозиції у Національному виставковому центрі України сучасного стану і перспектив розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, міністерства,
інші центральні органи виконавчої
влади, Національний виставковий
центр України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

72. Розробити серію сучасних проектів спортивних споруд для організації фізичної підготовки військовослужбовців, особового складу правоохоронних органів та військових формувань.

 

 

 

 

 
 
 
 

Держкомспорт України, Держбуд
України, Мінекономіки України,
Мінфін України, Міноборони України,
МВС України

 

 

 

2000 - 2005 роки

73. Провести паспортизацію діючих спортивних споруд України для визначення їх технічного стану і оснащення згідно з нормативами проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

2002 - 2003 роки

74. Продовжити роботу з будівництва, реконструкції, модернізації та оснащення головних спортивних баз олімпійської підготовки згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 1997 року N 979 "Про затвердження заходів на виконання Указу Президента України від 17 січня 1997 року N 38 "Про підготовку та участь спортсменів України у XVIII зимових, XXVII літніх Олімпійських та XI Параолімпійських іграх, Всесвітніх іграх глухих, Спеціальній олімпіаді, чемпіонатах світу і Європи".

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Держкомспорт України, міністерства,
інші центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту має грунтуватися на раціональному поєднанні державного фінансування з джерелами надходження коштів від юридичних осіб та населення. Пріоритетом державної політики є створення сприятливих умов для стимулювання залучення позабюджетних коштів.

Основними напрямами фінансового забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:

державне врегулювання лотерейної справи в Україні як джерела позабюджетного фінансування галузі;

залучення іноземних інвестицій та інвестиційних проектів для забезпечення потреб фізичної культури і спорту;

створення сприятливих умов для розвитку підприємств галузі у разі визначення їх виконавцями державного замовлення;

розроблення пропозицій про вдосконалення системи оподаткування прибутків, отриманих спортивними організаціями і установами від надання платних послуг.

Заходи

75. Опрацювати пропозиції щодо порядку виділення коштів з Фонду соціального страхування України на позашкільне обслуговування.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Мінфін
України, Мінекономіки України за
погодженням з Федерацією професійних
спілок України, Фондом соціального
страхування України

 

 

 

1999 рік

76. Розробити та затвердити в установленому порядку Положення про порядок проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та матеріального забезпечення їх учасників.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 рік

77. Розробити заходи щодо створення у системі Державного комітету України з фізичної культури і спорту:

спортивного телеканалу;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 рік

галузевої страхової компанії.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2000 рік

78. Опрацювати пропозиції спортивних громадських організацій щодо створення міжнародного благодійного фонду сприяння розвитку фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2001 рік

79. Організувати випуск олімпійських облігацій на підприємствах галузі з метою фінансування підготовки спортсменів вищої кваліфікації.

 

 

 

 

 
 
 

Держкомспорт України, Мінфін України
за погодженням з Національним
олімпійським комітетом України

 

 

 

1999 - 2001 роки

Науково-методичне забезпечення

Науково-методичне забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту передбачає розвиток фундаментальної і прикладної науки, взаємозв'язок наукових досліджень з практичними потребами галузі, відповідну підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів.

Основними напрямами науково-методичного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:

визначення пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що мають в Україні усталені традиції та грунтуються на досягненнях, кадровому та інтелектуальному потенціалі вітчизняних наукових шкіл, які відповідають найвищим сучасним світовим вимогам;

трансформація і оптимізація системи науково-методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої, реабілітаційної та спортивної діяльності;

удосконалення системи управління та координації здійснюваних в Україні наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту;

створення у спеціалізованих вищих навчальних закладах та на відповідних факультетах інших вузів, в академічних та галузевих установах мережі науково-дослідних структур, здатних на високому рівні розв'язувати проблеми науково-методичного забезпечення розвитку галузі;

зміцнення, розширення і розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень.

Заходи

80. Визначити пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту, запровадити конкурсний відбір найактуальніших фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розробити зведений план науково-дослідної роботи галузі.

 

 

 

 

 
 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Національна академія наук
України, Українська академія наук
національного прогресу

 

 

 

1999 - 2000 роки

81. Розробити та забезпечити виконання перспективного плану підготовки науково-педагогічних кадрів галузі.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

82. Створити мережу регіональних науково-дослідних лабораторій вищих навчальних закладів галузі, орієнтованих на розв'язання сучасних проблем фізичного виховання, фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінекономіки
України

 

 

 

2003 - 2005 роки

83. Створити секцію з фізичного виховання і спорту при Експертній раді з гуманітарних наук Вищої атестаційної комісії України.

 

 

 

 

 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Вища атестаційна комісія
України

 

 

 

1999 рік

84. Визначити та запровадити наукові принципи і засоби формування мотиваційних стимулів у різних верств населення до зміцнення здоров'я засобами фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2002 - 2005 роки

85. Розробити фізкультурно-оздоровчі програми для різних вікових груп населення.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2000 - 2003 роки

86. Забезпечити розроблення та реалізацію цільових програм підготовки спортсменів України до Олімпійських та Параолімпійських ігор.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінекономіки
України

 

 

 

1999 - 2005 роки

87. Опрацювати та запровадити систему соціологічних досліджень серед різних верств населення, особливо молоді, з метою виявлення їх ставлення до занять фізичною культурою і спортом.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України,
Мінсім'ямолодь України

 

 

 

2002 - 2005 роки

Медико-біологічне забезпечення

Метою медико-біологічного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:

проведення глибокого медичного обстеження, надання амбулаторної, поліклінічної та стаціонарної допомоги спортсменам, тренерам, фахівцям галузі;

здійснення комплексу профілактичних та реабілітаційно-відновлювальних заходів за наслідками захворювань та спортивного травматизму;

впровадження науково-практичних методик, новітніх технологій медицини та біології в практику спортивної медицини;

сприяння розвитку та впровадження у практику контролю, спрямованого на виявлення і припинення застосування у спорті заборонених методів та препаратів;

медичне забезпечення спортивно-масових заходів різного рівня.

Заходи

88. Забезпечити збереження та розвиток системи лікарсько-фізкультурних диспансерів, їхньої матеріально-технічної бази та кадрового складу.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

МОЗ України, Держкомспорт України,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

89. Розробити та запровадити систему медико-біологічного забезпечення збірних команд України, спортивного резерву та збірних команд спортсменів-інвалідів України.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України, МОЗ України

 

 

 

1999 - 2003 роки

90. Створити державну службу антидопінгового контролю.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, МОЗ України,
Держкоммедбіопром України

 

 

 

1999 - 2002 роки

91. Розробити та впровадити програму застосування фармацевтичних препаратів рослинного та хімічного походження для підвищення працездатності спортсменів.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, МОЗ України,
Держкоммедбіопром України

 

 

 

1999 - 2005 роки

Інформаційне забезпечення

Метою інформаційного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення України, яка сприяла б формуванню світогляду, відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації, здорового способу життя, престижу здоров'я як найвищої гуманістичної цінності та пріоритетного напряму державної політики.

Це потребує зосередження зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, засобів масової інформації, спрямованих на формування відповідних змін у менталітеті населення країни шляхом застосування нових ефективних технологій впливу на суспільну свідомість, створення інформаційної бази, яка забезпечила б ефективне управління галуззю.

Основними напрямами інформаційного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:

формування наукових підходів до визначення рівнів мотивації різних верств населення щодо застосування засобів фізичного виховання, фізичної культури і спорту для профілактики захворювань, зміцнення здоров'я, активного дозвілля;

використання засобів масової інформації у пропаганді здорового способу життя, нових форм масової фізкультурно-оздоровчої роботи, гуманістичних цінностей спорту;

створення єдиного інформаційного простору галузі, розроблення галузевої інформаційної мережі, забезпечення доступу до галузевих, національних та світових ресурсів обміну спортивною інформацією шляхом інтеграції до глобальної інформаційної мережі "Інтернет".

Заходи

92. Забезпечити створення і розвиток видавництва "Олімпійська література", розширити його видавничу базу та збільшити тираж підручників, навчальних посібників тощо.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

93. Вивчити питання про забезпечення щорічного випуску шести номерів науково-теоретичного журналу "Наука в олимпийском спорте", а також двох спеціальних номерів-додатків "Спорт для всех".

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2000 роки

94. Вивчити питання щодо забезпечення випуску періодичного науково-методичного журналу "Теорія і методика фізичного виховання і спорту".

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2000 роки

95. Створити науково-популярні та освітні радіо- та телепрограми; розгорнути виробництво відео- і кінофільмів методичного та просвітницького характеру з фізкультурно-оздоровчої і спортивної тематики для дітей дошкільного віку, учнів, студентів і батьків.

 

 

 

 

 
 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України, Мінкультури України, МОЗ
України, Держтелерадіо України

 

 

 

1999 - 2005 роки

96. Здійснити випуск науково-популярних методичних видань, відео- та аудіопродукції на допомогу організаторам фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

97. Створити систему інформування населення через засоби масової інформації про зміст Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров'я нації", її роль у житті суспільства та кожної людини.

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мінінформ
України

 

 

 

1999 - 2000 роки

98. Створити систему інформування фахівців галузі з науково-методичних проблем і питань використання вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку фізичного виховання і спорту.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2000 роки

99. Створити галузеву інформаційну мережу "Держкомспорт - органи державного управління фізичною культурою і спортом".

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 - 2005 роки

100. Створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему Державного комітету України з фізичної культури і спорту "Спортивні результати".

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

101. Створити і впровадити інформаційні технології, що забезпечували б представлення українського фізичного виховання і спорту у світовому інформаційному просторі та здійснення ефективного інформаційного обміну.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

102. Створити прес-центр Державного комітету України з фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 рік

Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту передбачає координацію дій усіх структур, що проводять фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність з урахуванням їх профілю та міжвідомчого характеру.

Головними напрямами організаційного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:

вдосконалення системи державного управління і діяльності Державного комітету України з фізичної культури і спорту, підвищення ефективності роботи відповідних структур управління на місцях;

розроблення єдиного міжвідомчого скоординованого підходу до вирішення питань розвитку фізичної культури і спорту з урахуванням сучасних тенденцій у суспільно-економічному житті держави.

Заходи

103. Привести систему статистичної звітності з фізичної культури і спорту у відповідність із сучасними потребами галузі з урахуванням міжнародної практики.

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Держкомспорт України, Держкомстат
України, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські державні
адміністрації

 

 

 

1999 рік

104. Здійснювати ліцензування окремих видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

Постійно

105. Започаткувати проведення всеукраїнського огляду-конкурсу на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

 

 

 

 
 
 
 

Держкомспорт України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації

 

 

 

1999 рік

106. Запровадити систему моніторингу щодо мотивацій різних груп населення, особливо молоді, стосовно занять фізичною культурою і спортом.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2001 - 2002 роки

107. Удосконалювати систему договірних угод між підвідомчими органами виконавчої влади та громадськими організаціями фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості з питань їх участі у реалізації державної політики з фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

Міжнародні зв'язки

Головним завданням міжнародної діяльності є прискорення та поглиблення інтеграції України у загальноєвропейську та світову системи фізичного виховання, фізичної культури і спорту, ефективне використання їх досвіду і можливостей.

Міжнародна діяльність у сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту має грунтуватися на законодавстві України та міжнародних договорах України а також на положеннях статутів, хартій та інших документів міжнародних спортивних організацій, повноправним членом яких є державні та громадські спортивні організації України.

Реалізація цього завдання має здійснюватися за такими напрямами:

розроблення пропозицій щодо приведення національного законодавства у відповідність із законодавством європейських країн у галузі фізичної культури і спорту;

вдосконалення договірної роботи для зміцнення міжнародних контактів з питань розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, олімпійського руху та інтеграції України у міжнародне спортивне співтовариство;

вивчення досвіду інших країн щодо провадження фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

формування спортивного іміджу України на міжнародній арені;

створення дієвої системи обміну кадрами та інформацією з іншими країнами у сферах спеціальної освіти, масової фізичної культури і спорту.

Заходи

108. Налагодити систему інформування міжнародних організацій з відповідних проблем розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту в Україні.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

109. Ініціювати проведення в Україні міжнародних конференцій з актуальних проблем створення нових форм організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності під егідою Ради Європи.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

110. Опрацювати програму обміну фахівцями у галузі фізичного виховання та організації фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням на компенсаційній основі та основі взаємообміну із зарубіжними країнами.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2000 рік

111. Опрацювати та забезпечити реалізацію перспективного плану участі провідних фахівців галузі у заходах міжнародної програми "Спринт" та інших програм Ради Європи.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

112. Активізувати роботу в керівних органах міжнародних організацій і спортивних федерацій, Бюро Комітету по розвитку спорту Ради Європи та Виконкомі Європейської спортивної конференції, до яких обрано представників України.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

113. Внести пропозицію щодо приєднання України до Європейської конвенції з неадекватної поведінки та насильства серед вболівальників під час спортивних змагань та розробити заходи щодо реалізації її положень.

 

 

 

 

 
 

МЗС України, МВС України,
Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

114. Внести пропозицію щодо приєднання України до Антидопінгової конвенції Ради Європи та розробити заходи щодо реалізації її положень.

 

 

 

 

 

МЗС України, Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2000 роки

115. Опрацювати та здійснити заходи щодо боротьби за толерантність і чесну гру та інформаційних і виховних програм недопущення застосування допінгу в спорті.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

116. Впровадити практику створення спільних підприємств із залученням іноземних інвестицій для розвитку матеріально-технічної бази та підприємницької діяльності у галузі.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

Нормативно-правове та
нормативно-методичне забезпечення

Метою нормативно-правового та нормативно-методичного забезпечення фізичного виховання, фізичної культури і спорту є:

розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в умовах переходу до ринкової економіки;

формування нормативно-методичної бази, яка забезпечувала б створення нових та ефективне функціонування існуючих організаційних структур у сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту.

Заходи

117. Розробити законодавчі та інші нормативно-правові акти, які б забезпечували:

реалізацію інвестиційних програм у сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

стимулювання надання фізкультурно-оздоровчих послуг і виробництва вітчизняного інвентаря та обладнання спортивного призначення;

врегулювання використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд в умовах ринкових відносин;

вдосконалення процедури ліцензування діяльності з надання послуг у сфері фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

врегулювання порядку надання платних послуг у галузі фізичної культури і спорту;

 

 

 

 

 
 
 

Держкомспорт України, Мін'юст
України, Мінфін України,
Мінекономіки України

 

 

 

1999 - 2005 роки

вдосконалення взаємовідносин між органами виконавчої влади у галузі фізичної культури і спорту та громадськими об'єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості;

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Мін'юст
України

 

 

 

2000 рік

підтримку олімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні;

 

 

 

 

 
 
 

Держкомспорт України, за погодженням
з Національним олімпійським
комітетом України

 

 

 

1999 рік

впорядкування системи підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

врегулювання системи оплати праці та соціального захисту працівників фізичної культури і спорту.

 

 

 

 

 
 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Мінпраці України, Мінфін
України

 

 

 

1999 - 2005 роки

118. Розробити нормативно-правові акти щодо:

вдосконалення системи ліцензування видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 рік

збільшення обсягів рухової активності дітей, учнів і студентів відповідно до психофізіологічної потреби у рухах в навчальному процесі та позашкільних формах організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

 

 

 

 

 
 

Міносвіти України, Держкомспорт
України

 

 

 

1999 - 2002 роки

залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей та дітей, які проживають у гірських населених пунктах та екологічно несприятливих умовах;

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України, Мінсім'ямолодь України

 

 

 

1999 - 2005 роки

діяльності фізкультурно-оздоровчих та спортивних закладів, клубів, центрів різних форм власності;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2005 роки

діяльності спеціалізованих відділень підготовки спортивного резерву спецшкіл та спецгруп підготовки кандидатів та членів національних збірних команд інвалідів України при республіканських та регіональних вищих училищах фізичної культури та олімпійського резерву;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2004 роки

створення акціонерного товариства, що забезпечить діяльність спортивного телеканалу;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 рік

створення галузевої страхової компанії акціонерного типу;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

2000 рік

створення секції з фізичного виховання і спорту при Експертній раді з гуманітарних наук Вищої атестаційної комісії України;

 

 

 

 

 
 

Держкомспорт України, Міносвіти
України

 

 

 

1999 рік

створення державної служби антидопінгового контролю;

 

 

 

 

 

Держкомспорт України, МОЗ України

 

 

 

2000 рік

створення галузевої інформаційної мережі "Держкомспорт - орган державного управління фізичною культурою і спортом" та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Спортивні результати";

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2004 роки

випуску олімпійських облігацій.

 

 

 

 

 

Держкомспорт України

 

 

 

1999 - 2000 роки.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

Опрос