Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма Типового договора о реализации проекта за средства гранта Президента Украины для одаренной молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Форма, Приказ от 30.12.2005 № 3513
Утратил силу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 17 червня 2008 року N 2449

Форма втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 15 жовтня 2013 року N 619)

Форма Типового договору
про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді

_________________________________________________

ДОГОВІР N
про реалізацію за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді

проекту ______________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові виконавця проекту в родовому відмінку)

               ______________________________________________________________________________
                                                                                                      (назва проекту)  

м. Київ 

"___" ____________ 200_  

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) в особі ____________________, що діє на підставі Положення про Міністерство, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2005 року N 1176, Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації Виконавця проекту (далі - Відповідний структурний підрозділ) в особі ________________________, що діє на підставі Положення про Відповідний структурний підрозділ, та Виконавець в особі ________________________(прізвище, ім'я, по батькові особи, якій призначено грант, паспортні дані, ідентифікаційний номер), уклали цей Договір про те, що Виконавець реалізує проект, Відповідний структурний підрозділ здійснює перерахування коштів та контроль за виконанням проекту, а Міністерство здійснює фінансування та координацію за виконанням проекту.

1. Загальні положення

1.1. Міністерство через _________________ (Відповідний структурний підрозділ) перераховує грант на суму __________________ (сума цифрами й словами), призначений Виконавцю проекту (назва Розпорядження Президента України, дата, номер).

1.2. Права інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту, належать Виконавцю.

1.3. Посилання на здійснення проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.

2. Умови надання та використання гранта

2.1. Грант надається на термін дії цього Договору в порядку, передбаченому ним.

2.2. Використання гранта відбувається відповідно до календарного плану згідно з додатком і кошторисом витрат згідно з додатком 3 до Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого цим наказом.

2.3. Грант надається виключно у формі безготівкового перерахування коштів на підставі документа щодо відкриття рахунку у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

У разі співавторства цей пункт доповнюється новим абзацом такого змісту:

"Розпорядником коштів, отриманих у вигляді гранта Президента України для обдарованої молоді, є _____________ (прізвище, ім'я, по батькові співавтора)".

2.4. У разі використання будь-якої частини гранта не за призначенням або з порушенням чинного законодавства Виконавець відшкодовує у повному обсязі кошти, використані на момент припинення дії цього Договору.

2.5. Виконавець подає квартальні та підсумкові творчі й фінансові звіти до Відповідного структурного підрозділу.

Квартальні звіти подаються до 25 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень).

Підсумковий звіт подається до 25 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

Творчі та фінансові звіти подаються у трьох примірниках (2 оригінали й копія).

3. Права та обов'язки Міністерства, Відповідного структурного підрозділу та Виконавця

3.1. Міністерство має право:

- здійснювати контроль за перерахуванням суми гранта Відповідним структурним підрозділом на розрахунковий рахунок Виконавця проекту в установленому порядку після укладання Договору;

- отримувати квартальні та підсумковий творчі та фінансові звіти за проектом від Відповідного структурного підрозділу;

- здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг виконання проекту.

3.2. Міністерство зобов'язане:

- надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не порушуючи плану його реалізації;

- контролювати використання гранта за призначенням;

- стежити за дотриманням чинного законодавства Виконавцем проекту.

3.3. Відповідний структурний підрозділ має право:

- здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг виконання проекту;

- надавати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.

3.4. Відповідний структурний підрозділ зобов'язаний:

- перерахувати суму гранта на розрахунковий рахунок Виконавця проекту в установленому порядку після укладання Договору;

- повідомити Міністерство про результати перерахування суми гранта на розрахунковий рахунок Виконавця проекту;

- отримувати квартальні та підсумковий творчі та фінансові звіти за проектом від Виконавця проекту;

- надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не порушуючи плану його реалізації;

- надавати Міністерству квартальні та річні звіти про використання коштів у встановленому порядку та у визначені законодавством терміни.

3.5. Виконавець має право:

- на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту;

- отримувати організаційну підтримку згідно з планом реалізації проекту.

3.6. Виконавець зобов'язаний:

- використовувати кошти гранта відповідно до календарного плану реалізації проекту та кошторису витрат;

- своєчасно подавати квартальні та підсумковий фінансові та творчі звіти;

- зберігати фінансові та будь-які інші документи щодо проекту протягом наступних трьох років після його завершення;

- під час планових аудиторських перевірок і моніторингу проекту безперешкодно надавати відповідні документи;

- у разі неповного використання виділених коштів повернути їх залишок на рахунок Відповідного структурного підрозділу в 10-денний термін після закінчення дії цього Договору.

4. Дострокове припинення Договору

4.1. Дію цього Договору може бути припинено у разі встановлення факту використання Виконавцем будь-якої частини гранта не за призначенням або з порушенням чинного законодавства, негативної оцінки Міністерством або Відповідним структурним підрозділом проміжних результатів реалізації проекту на підставі звіту Виконавця, результатів моніторингу проекту чи аудиторської перевірки.

5. Порядок розв'язання спорів

5.1. Усі спори, які можуть виникнути між Міністерством, Відповідним структурним підрозділом і Виконавцем у процесі реалізації проекту або припинення дії Договору, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Кінцеві положення

6.1. Цей Договір укладено та підписано в трьох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу.

У разі співавторства кількість примірників Договору визначається з урахуванням кількості Виконавців.

6.2. Календарний план реалізації проекту, оформлений згідно з додатком, кошторис витрат на реалізацію проекту, оформлений згідно з додатком 3 до Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді, затвердженого цим наказом, а також інші документи, які будуть підписані сторонами на виконання цього Договору, є його невід'ємними частинами.

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір діє:

початок дії: "___" ____________ 200_ (установлюється з дня реєстрації Договору в Міністерстві, якщо інше не визначено за домовленістю Міністерства, Відповідного структурного підрозділу і Виконавця);

закінчення дії: "___" ____________ 200_ р. (визначається за кінцевим терміном реалізації проекту плюс один місяць).

8. Місцезнаходження Міністерства, Відповідного структурного підрозділу та місце проживання Виконавця

Міністерство:
 
Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту
01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 42 

Відповідний структурний підрозділ:
Повна назва 

Виконавець:
Прізвище, ім'я, по батькові,
паспортні дані,
ідентифікаційний номер,
місце проживання за місцем реєстрації 

 
р/р __________________ 

Місцезнаходження
р/р ___________________ 

  

_______________
(підпис)
М. П. 

_______________
(підпис) 

_______________
(підпис) 

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

(форма із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

 

Форма календарного плану
______________________________________________________ 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
заходів щодо реалізації проекту

______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові Виконавця проекту)
______________________________________________________
(назва проекту)

Термін реалізації проекту:

з "___" ____________ 200_ до "___" ____________ 200_

Квартал 

Обсяг запланованої роботи 

Загальний обсяг коштів, які планується використати протягом кварталу, грн. 

I квартал 200_ 

1.
2.
3. 

  

II квартал 200_ 

1.
2.
3. 

  

 

 

 

  

Разом за проектом (сума цифрами й словами) 

 

Виконавець проекту 

________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ 

  

  

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

Опрос