Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о центре ресоциализации наркозависимой молодежи

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 16.09.2009 № 979
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 вересня 2009 р. N 979

Київ

Про затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 жовтня 2017 року N 741)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді, що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити з урахуванням соціальних потреб центри ресоціалізації наркозалежної молоді та забезпечити організацію їх діяльності.

3. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту:

1) координувати роботу з утворення і забезпечення організації діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді;

2) розробити та затвердити у шестимісячний строк:

за погодженням з Міністерством фінансів типові структуру і штатні нормативи та нормативи оснащення центрів;

за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики кваліфікаційні характеристики посад (професій) та умови оплати праці працівників центрів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 809 "Про розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24, ст. 1164), пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1572 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3055), і пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. N 305 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 845).

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО

Інд. 28

 
 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр ресоціалізації наркозалежної молоді

1. Центр ресоціалізації наркозалежної молоді (далі - центр) є спеціалізованим закладом, в якому на добровільних засадах цілодобово перебуває молодь, що пройшла курс лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров'я та потребує отримання соціальних послуг (далі - отримувачі соціальних послуг).

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та цим Положенням.

3. Дія цього Положення поширюється на центри, що утворюються, реорганізуються та ліквідуються за рішенням місцевого органу виконавчої влади (далі - орган, що утворив центр).

4. Центр утворюється у разі наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають санітарно-технічним вимогам та вимогам пожежної безпеки.

5. Організаційно-методичне керівництво та координацію діяльності центрів здійснює Держсоцслужба, а контроль та організаційно-методичне забезпечення їх діяльності - відповідно республіканський (Автономної Республіки Крим), обласний, Київський або Севастопольський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр соціальних служб).

6. Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, що передбачені на виконання програм, спрямованих на розв'язання проблем наркозалежної молоді, та інших джерел.

7. Не допускається розміщення центру в підвалах і цокольних поверхах, у приміщеннях, віддалених від населених пунктів, та за відсутності розвинутої транспортної інфраструктури.

8. Основними завданнями центру є:

1) надання послуг із соціальної реабілітації, зокрема психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-медичних, соціально-економічних, соціально-побутових та інформаційних;

2) проведення з метою уникнення випадків вживання наркотичних засобів соціально-профілактичної роботи серед молоді.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує розроблення та виконання індивідуальних програм соціальної реабілітації та адаптації отримувачів соціальних послуг;

2) надає соціальні послуги;

3) проводить психологічну діагностику з метою психологічної корекції та соціальної реабілітації отримувачів соціальних послуг;

4) організовує для отримувачів соціальних послуг індивідуальне навчання, їх дозвілля, проводить з ними виховні та корекційні заходи;

5) забезпечує захист прав та інтересів отримувачів соціальних послуг, надає допомогу в оформленні правових документів;

6) проводить заходи щодо соціальної реабілітації та адаптації отримувачів соціальних послуг;

7) створює умови для проживання та забезпечує харчування отримувачів соціальних послуг;

8) забезпечує поширення інформації про діяльність центру та його основні завдання;

9) інформує через засоби масової інформації населення про наслідки вживання наркотичних засобів та психотропних речовин.

10. Центр має право:

1) самостійно визначати форми та методи роботи із соціальної реабілітації отримувачів соціальних послуг;

2) залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;

3) використовувати відповідно до законодавства для провадження своєї діяльності кошти міжнародної фінансової допомоги та міжнародні гранти.

11. Центр провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

12. Соціальні послуги надаються центром на безоплатній основі.

13. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями та благодійними фондами.

14. Зарахування до центру здійснюється згідно з наказом його директора, що видається на підставі заяви отримувача соціальних послуг за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, медичної довідки про стан здоров'я та про проходження курсу лікування від наркотичної залежності в закладах охорони здоров'я або письмового направлення органу, що утворив центр, чи центру соціальних служб. Особи віком до 18 років зараховуються на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

15. Строк перебування отримувача соціальних послуг у центрі визначається його директором відповідно до індивідуальної програми соціальної реабілітації та адаптації, що затверджується Мінсім'ямолодьспортом.

16. До центру не зараховуються особи, що перебувають у стані наркотичного сп'яніння, із симптомами хвороб у гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань.

17. У разі зарахування до центру отримувачі соціальних послуг реєструються в журналі обліку, на кожного заводиться особова справа, в якій зберігаються медична картка, виписка з історії хвороби з результатами медичного обстеження нарколога, дерматовенеролога, план проведення реабілітаційних заходів, копія паспорта тощо.

18. Відрахування отримувача соціальних послуг з центру здійснюється згідно з наказом його директора в разі:

1) виконання індивідуальної програми соціальної реабілітації та адаптації;

2) подання ним відповідної письмової заяви;

3) одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку центру.

19. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, що утворив центр, за поданням директора центру соціальних служб, погодженим з Держсоцслужбою.

20. Директор центру:

1) здійснює керівництво діяльністю центру, організовує його роботу та несе відповідальність за виконання покладених на центр завдань;

2) звітує про роботу центру перед органом, що утворив центр, та центром соціальних служб;

3) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

4) затверджує посадові інструкції працівників;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку центру, контролює їх виконання;

6) видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

7) діє від імені центру, представляє його інтереси та укладає договори;

8) розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат;

9) організовує підвищення кваліфікації працівників центру.

21. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

____________

Опрос