Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о молодежном центре труда

КМ Украины
Постановление КМ от 24.01.2001 № 40
редакция действует с 25.01.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2001 р. N 40

Київ

Про затвердження Типового положення про молодіжний центр праці

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 липня 2003 року N 1172
,
 від 17 листопада 2004 року N 1572
,
від 20 квітня 2005 року N 305
,
 від 15 січня 2014 року N 16

Відповідно до статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типове положення про молодіжний центр праці (додається).

2. Міністерству молоді та спорту координувати роботу з утворення та організації діяльності молодіжних центрів праці.

(пункт 2 в редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1572,
 від 20.04.2005 р. N 305
,
 від 15.01.2014 р. N 16)

 

Перший
віце-прем'єр-міністр України
 

 
Ю. ЄХАНУРОВ
 

Інд. 28 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжний центр праці

1. Молодіжний центр праці (далі - центр) - це спеціалізована державна установа, яка діє на госпрозрахунковій основі.

Метою діяльності центру є вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовка та підвищення кваліфікації молоді.

2. Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі держадміністраціями при їх структурних підрозділах, що займаються реалізацією державної молодіжної політики.

3. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, органами внутрішніх справ, служби зайнятості, підприємствами, організаціями та об'єднаннями громадян.

4. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України, власну символіку.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

5. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності центру здійснюються в порядку, встановленому законодавством.

6. Основними завданнями центру є:

забезпечення прав та інтересів молодих громадян на ринку праці;

сприяння працевлаштуванню, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації молоді;

організація зайнятості молоді у позанавчальний час;

залучення молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

надання молоді послуг, пов'язаних з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією;

вивчення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки молоді.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) створює бази даних про молодь, яка звернулась до центру щодо працевлаштування, та про наявність вільних робочих місць для молоді на підприємствах регіону та за кордоном;

2) бере участь у дослідженні ринку праці в регіоні;

3) підбирає місця роботи для молодих громадян, які звернулися з проханням про працевлаштування; 

4) здійснює пошук місця роботи для учнівських і студентських трудових загонів (бригад), молодіжних трудових об'єднань та сприяє організації їх діяльності;

5) надає інформацію з питань отримання освіти або професії, працевлаштування, ситуації на регіональному ринку праці, діяльності молодіжних організацій, центрів науково-технічної та художньої творчості, здійснювання культурно-освітніх заходів;

6) забезпечує участь у громадських роботах учнівської та студентської молоді у позанавчальний час;

7) здійснює міжнародні зв'язки з метою сприяння навчанню молоді, стажуванню та проходженню практики за кордоном;

(підпункт 7 пункту 7 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

8) сприяє створенню молодіжних підприємств шляхом надання юридичних та інших консультаційних послуг, послуг з відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів тощо;

9) організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації молоді; проводить семінари, тренінги, у тому числі з сучасних методик саморегуляції, самонавчання та самовдосконалення, основ підприємництва, інших напрямів знань, що сприяють розв'язанню проблем працевлаштування та зайнятості молоді;

10) організовує та здійснює разом з навчальними закладами, заінтересованими установами та організаціями профорієнтаційні заходи;

11) організовує консультації для молоді з економічних, фінансових, юридичних та інших питань;

12) залучає молодь до участі в різноманітних фестивалях, культурних акціях, олімпіадах тощо, які відповідають меті діяльності центру;

13) здійснює заходи, спрямовані на підтримку вітчизняного товаровиробника;

14) організовує ярмарки, виставки товарів, вироблених молоддю;

15) організовує провадження видавничої, інформаційної та іншої діяльності, що відповідає завданням центру та не суперечить законодавству;

16) здійснює посередництво у працевлаштуванні молоді на роботу за кордоном, за умови отримання відповідної ліцензії;

(пункт 7 доповнено підпунктом 16 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

17) сприяє організації внутрішнього, іноземного та зарубіжного туризму.

(пункт 7 доповнено підпунктом 17 згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

8. Для провадження видів діяльності, які згідно із законодавством підлягають ліцензуванню, центр отримує відповідну ліцензію.

9. З метою забезпечення виконання покладених на нього завдань центр має право:

одержувати від органів державної служби зайнятості інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад);

укладати договори про надання послуг з підприємствами, установами та організаціями і одержувати для їх виконання матеріальні ресурси;

укладати в установленому порядку договори оренди щодо належного йому майна та інші угоди, що не суперечать завданням діяльності центру та законодавству;

утворювати структурні підрозділи;

залучати окремих фахівців до виконання завдань центру (за угодами);

(пункт 9 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

самостійно чи на пайових засадах здійснювати будівництво, розвивати виробничу базу та іншу діяльність, спрямовану на створення нових робочих місць;

(пункт 9 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

вносити пропозиції до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань діяльності центру.

(пункт 9 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

10. Майном центру є:

майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності, яке передано йому в оперативне управління засновником або у безоплатне користування громадянами, підприємствами, установами та організаціями;

майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

11. Джерелами фінансування центру можуть бути:

кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності;

благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

12. Кошти центру використовуються на провадження статутної діяльності та утримання апарату центру.

13. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади керівником структурного підрозділу з реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій.

14. Директор центру відповідно до покладених на нього завдань:

самостійно вирішує питання діяльності та забезпечує організацію роботи центру, розпоряджається його коштами;

діє від імені центру і представляє його інтереси в усіх підприємствах, організаціях та установах;

видає накази та контролює їх виконання;

подає структурному підрозділу з реалізації державної молодіжної політики Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних держадміністрацій на розгляд і затвердження перспективні та поточні плани діяльності, а також звітує про результати роботи відповідно до законодавства;

приймає на роботу і звільняє з роботи працівників центру;

вживає заходи щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

здійснює інші повноваження.

15. Умови праці, прийом та звільнення працівників центру регулюються трудовим договором та законодавством України.

16. Реорганізація та ліквідація центру здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

(Положення доповнено пунктом 16 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.07.2003 р. N 1172)

____________

Опрос