Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы преодоления и предупреждения бедности на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 31.08.2011 № 1057
редакция действует с 10.12.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2011 р. N 1057

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256
,
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
 від 28 листопада 2012 року N 1107

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

забезпечити здійснення заходів, передбачених Програмою;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству соціальної політики інформацію про результати виконання Програми для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Загальна частина

Проблема бідності в Україні набула офіційного визнання після затвердження Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. N 637 Стратегії подолання бідності, яка встановила значення терміна "бідність", єдиний відносний критерій віднесення різних верств населення до категорії бідних, визначила основні напрями та етапи подолання бідності на період до 2010 року.

За час реалізації зазначеної Стратегії прийнято Комплексну програму забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. N 1712 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2339), щороку затверджувалися плани заходів, спрямовані на подолання бідності, розроблялися та виконувалися регіональні програми подолання бідності.

За кожним напрямом подолання бідності відбулися позитивні зрушення. Забезпечено виконання завдань, а також досягнуто основну мету - стабілізація рівня життя і усунення найгостріших проявів бідності.

Моніторинг показників бідності свідчить про позитивні тенденції. Незважаючи на підвищення в п'ять разів межі бідності (з 175 гривень у 2001 році до 944 гривень у 2010 році), визначеної за відносним критерієм, рівень бідності за цей період залишився стабільним (27 відсотків). У 2010 році порівняно з 2009 роком рівень бідності зменшився на 2,3 відсоткового пункта і становив 24,1 відсотка, що є найнижчим значенням за період 2001 - 2010 років. За відносним критерієм рівень крайньої бідності за цей період знизився з 14,9 до 11,2 відсотка.

Поліпшилася ситуація серед сімей з дітьми. Істотне зниження рівня бідності з 43,8 відсотка у 2001 році до 35,2 відсотка у 2010 році спостерігається у сім'ях з дітьми віком до трьох років. На 3,2 відсоткового пункта знизився рівень бідності в сім'ях з дітьми, в яких усі дорослі працюють, і становив 24,3 відсотка у 2010 році.

Проте проблема бідності залишається актуальною і потребує подальшого розв'язання.

Не втратила гостроти проблема бідності серед працюючого населення. Кожна четверта сім'я з дітьми, в якій всі дорослі працюють, належить до категорії бідних.

Не розв'язана проблема охоплення бідного населення соціальною підтримкою. Тільки 57 відсотків осіб, що належать до категорії бідних за критерієм прожиткового мінімуму, отримують один з видів соціальної допомоги.

Високий рівень бідності спостерігається в сім'ях з двома дітьми (40,7 відсотка) та багатодітних сім'ях (58,4 відсотка), в сім'ях, у яких є діти і непрацюючі дорослі (36,3 відсотка).

Залишається високим рівень бідності в сільській місцевості (32,3 відсотка), який значно перевищує рівень бідності у містах (20,2 відсотка).

Крім того, не ліквідовано заборгованість із заробітної плати, не запроваджено ефективну систему надання державної допомоги.

Для розв'язання проблеми бідності необхідна цілеспрямована політика, що ґрунтується на економічних та фінансових можливостях держави та максимальній ефективності їх використання.

Мета Програми

Метою Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року (далі - Програма) є зменшення кількості бідного населення серед працюючих, сімей з дітьми, особливо багатодітних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних дітей, безробітних, інвалідів, пенсіонерів, бездомних осіб, в сільській місцевості та запобігання хронічній бідності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Бідність - це комплексна проблема, а її подолання є довготривалим процесом. Оптимальним варіантом розв'язання цієї проблеми є поєднання активної соціальної політики, спрямованої на відновлення і зростання зайнятості та створення умов для гідної праці, з ефективною підтримкою найуразливіших верств населення.

Розв'язання проблеми передбачається за такими напрямами:

відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання;

сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці;

удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці;

розвиток системи соціального страхування;

удосконалення пенсійної системи;

реформування системи соціального захисту;

соціальна підтримка сімей, дітей та молоді;

поліпшення медичного обслуговування населення;

удосконалення методологічних підходів до оцінки бідності та проведення моніторингу ефективності виконання Програми.

З метою відновлення виробництва та стимулювання економічного зростання передбачається:

запровадження нових механізмів відновлення виробництва;

стимулювання розвитку внутрішнього ринку;

створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузей промисловості шляхом:

- проведення технологічних та організаційних перетворень на підприємствах, що не підлягають приватизації, з максимальною орієнтацією їх діяльності на виконання державних програм;

- визначення найбільш важливих сегментів регіональних промислових комплексів та формування на їх основі відповідних інвестиційних зон для залучення приватного капіталу в їх розвиток;

- проведення ефективної приватизації промислових підприємств з метою підвищення продуктивності їх роботи і потенціалу промислового комплексу в цілому;

- виробництва високотехнологічної продукції та надання послуг на інноваційній основі, підвищення рівня наукового забезпечення розвитку галузей та інноваційної активності промислових підприємств;

сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом:

- започаткування територіальних осередків дорадчої служби для надання консультацій підприємцям з питань сільськогосподарського виробництва;

- забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення, зокрема щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики;

- проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді;

удосконалення нормативно-правової бази з питань виробництва, праці та професійної кваліфікації;

забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій;

сприяння розвитку містоутворюючих підприємств;

сприяння запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

З метою сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці передбачається спрямувати зусилля центральних та місцевих органів виконавчої влади на:

сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення;

впровадження нормативно-правової бази, що стимулюватиме розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності, розроблення державних і галузевих програм, спрямованих на створення якісних та високотехнологічних робочих місць;

забезпечення збільшення частки зайнятого населення у високотехнологічних сферах промисловості;

сприяння збільшенню попиту на працю шляхом державного замовлення на створення об'єктів соціальної інфраструктури;

зменшення безробіття серед сільського населення шляхом стимулювання агропромислової кооперації, розбудови інфраструктури виробничого і соціального призначення, системи агросервісу, переробних підприємств, доступної для виробників торговельної мережі;

підвищення якості та конкурентоспроможності національної робочої сили;

сприяння підготовці кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці;

забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці;

сприяння працевлаштуванню осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, громадян похилого віку;

створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків;

реалізацію діючих механізмів надання молоді, насамперед випускникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів, першого робочого місця;

створення умов для роботи молоді у вільний від навчання час;

підтримку зеленого туризму, сфери побутових послуг та харчування, відродження народних промислів, організації фермерських господарств;

сприяння зайнятості осіб з інвалідністю шляхом:

- пріоритетного спрямування коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів;

- підвищення доступності та ефективності професійної реабілітації інвалідів, здійснення їх професійного навчання за професіями та спеціальностями відповідно до потреби ринку праці;

- удосконалення системи встановлення нормативів для працевлаштування інвалідів з метою врахування особливостей підприємств із шкідливими та небезпечними умовами праці;

мінімізацію негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заходів щодо заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації, розширення системи міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян і їх соціальний захист;

удосконалення організаційних засад та запровадження механізму регулювання використання праці іноземців.

З метою вдосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як основних чинників створення умов для гідної праці передбачається:

удосконалення механізму визначення прожиткового мінімуму та його підвищення;

підвищення мінімальної заробітної плати;

вжиття заходів з легалізації заробітної плати;

удосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, державної служби та підвищення рівня їх оплати праці;

забезпечення зростання реальної заробітної плати;

забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати;

ліквідація заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної форми власності та активізації дій щодо її зменшення на підприємствах інших форм власності;

посилення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці;

забезпечення захисту прав працівників;

залучення всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань і всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців до формування соціальної та економічної політики держави;

зміцнення інститутів соціального діалогу;

сприяння укладенню колективних договорів і угод на національному, галузевому, територіальному і локальному рівні.

З метою розвитку системи соціального страхування необхідно:

підвищити ефективність роботи фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом удосконалення єдиної системи збору страхових внесків, їх обліку та контролю за повнотою і своєчасністю сплати, а також єдиної інформаційної системи платників страхових внесків та застрахованих осіб;

оптимізувати витрати фондів та спрямувати їх кошти переважно на відшкодування виплат за страховими випадками, уникнути виплат нестрахового характеру, що сприятиме запобіганню бідності серед населення;

забезпечити підготовку до запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування, що сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування населення та забезпеченню надання кваліфікованої медичної допомоги;

забезпечити поступове підвищення розмірів мінімальних виплат в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування до встановленого законом розміру прожиткового мінімуму.

З метою вдосконалення пенсійної системи необхідно:

покращити матеріальне забезпечення у разі виходу на пенсію працівників освіти, культури, охорони здоров'я;

удосконалити порядок призначення та індексації пенсій;

забезпечити розвиток накопичувальної системи пенсійного страхування.

З метою реформування системи соціального захисту передбачається:

перехід до принципу адресності під час надання соціальних допомог і пільг;

розроблення та впровадження системи моніторингу та оцінки програм соціальної допомоги;

удосконалення системи соціальної допомоги з урахуванням результатів оцінювання ефективності виконання її окремих програм;

запровадження єдиного критерію оцінки майнового стану сім'ї під час визначення її права на призначення соціальної допомоги;

наближення рівня забезпечення прожиткового мінімуму під час призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" до прожиткового мінімуму;

підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з питань надання пільг незахищеним верствам населення та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи соціального захисту та єдиної бази даних одержувачів соціальної допомоги;

забезпечення прийому громадян, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, в органах праці та соціального захисту населення за принципом "єдиного вікна";

підвищення розміру державної допомоги сім'ям з дітьми відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму;

удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, зокрема:

- забезпечення безперешкодного доступу таких осіб до соціальних послуг;

- створення умов для залучення до сфери надання соціальних послуг недержавних суб'єктів;

- підвищення якості соціальних послуг;

забезпечення соціального захисту інвалідів, зокрема:

- першочергове забезпечення протезно-ортопедичними виробами дітей-інвалідів з урахуванням їх індивідуальних потреб;

- збільшення розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" з урахуванням підвищення рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та дітей відповідного віку;

- комплексна реабілітація інвалідів та дітей-інвалідів на базі діючих реабілітаційних установ;

- створення умов для впровадження і розвитку інклюзивного та інтегрованого навчання для інвалідів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

розв'язання проблем бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, зокрема:

- функціонування закладів для бездомних осіб та установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

- надання бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у працевлаштуванні, відновленні документів та реєстрації їх місця проживання з урахуванням індивідуальних потреб таких осіб;

- здійснення соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

сприяння благодійництву;

збільшення видатків державного бюджету на забезпечення житлом соціально незахищених верств населення та молоді.

З метою соціальної підтримки сімей, дітей та молоді необхідно забезпечити:

підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійної орієнтації молоді, її підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

запобігання можливим негативним проявам у молодіжному середовищі шляхом розвитку молодіжних ініціатив у сфері праці;

формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема дітей-інвалідів, підвищення якості та доступності послуг з оздоровлення та відпочинку;

доступність дошкільної освіти незалежно від місця проживання шляхом оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти;

надання кредитів молоді для здобуття вищої освіти;

реалізацію та захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності;

якість та доступність соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї.

З метою поліпшення медичного обслуговування населення передбачається:

збільшення обсягу фінансування державних програм і заходів, спрямованих на підвищення якості надання медичної допомоги;

запровадження стандартів лікування;

посилення державного контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворенням;

пропаганда здорового способу життя;

здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини.

Для оцінки бідності застосовуються такі критерії:

межа бідності, визначена за відносним критерієм 75 відсотків медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат;

межа крайньої бідності, визначена за відносним критерієм 60 відсотків медіанного рівня середньодушових еквівалентних сукупних витрат та адаптована до критерію Європейського Союзу;

межа абсолютної бідності, визначена за критерієм прожиткового мінімуму;

межа абсолютної бідності, визначена за критерієм вартості добового споживання на рівні 5 доларів США відповідно до паритету купівельної спроможності з метою порівняння її з міжнародними показниками.

Для проведення оцінки бідності за зазначеними критеріями передбачається:

використання даних комплексного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств;

розроблення методики комплексної оцінки бідності на національному та регіональному рівні;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на підвищення надійності показників бідності на регіональному рівні.

Для оцінки ефективності виконання Програми передбачається проведення моніторингу показників бідності та заходів, спрямованих на подолання бідності, дослідження ефективності заходів щодо соціальної підтримки окремих категорій громадян і експериментальних досліджень динаміки стану бідності населення за умовами життя на початку та після її виконання.

З метою забезпечення прозорого системного аналізу стану виконання завдань за окремими напрямами Програми проводитиметься моніторинг таких основних показників соціально-економічного розвитку:

індекс реального валового внутрішнього продукту;

валовий внутрішній продукт на душу населення;

динаміка створення робочих місць (темп зростання кількості новостворених робочих місць);

рівень зайнятості населення віком 15 - 70 років;

рівень безробіття населення віком 15 - 70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці;

співвідношення державних соціальних гарантій та прожиткового мінімуму;

рівень середньомісячної заробітної плати;

індекс реальної заробітної плати;

питома вага працівників, яким нарахована заробітна плата в розмірі мінімальної заробітної плати і нижче;

питома вага працівників, заробітна плата яких є вищою ніж середній рівень у державі;

співвідношення середньомісячної заробітної плати і фактичного розміру прожиткового мінімуму;

динаміка виплати заробітної плати (загальний обсяг заборгованості у відсотках порівняно з відповідною датою минулого року та до 1 січня поточного року);

співвідношення мінімального та середнього розміру пенсії;

співвідношення середнього розміру пенсії та середнього розміру заробітної плати;

розміри державних соціальних допомог (за видами);

співвідношення кількості бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які потребують реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації, в регіоні та кількості ліжко-місць у закладах для бездомних осіб та установах для осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

кількість бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, яким була надана допомога з реінтеграції в суспільство та соціальної адаптації, за щорічною оцінкою;

рівень бідності за відносним критерієм;

рівень бідності за відносним критерієм крайньої бідності;

рівень бідності за абсолютним критерієм;

рівень бідності за абсолютним критерієм для порівняння з міжнародними показниками.

Паспорт Програми зазначений у додатку 1.

Заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме збільшенню доходів громадян, зниженню рівня бідності насамперед серед працюючих громадян та сімей з дітьми, зменшенню розриву між показниками бідності у місті та сільській місцевості, розв'язанню соціальних проблем і підвищенню рівня життя населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також за рахунок коштів інших джерел.

Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів визначається щороку виходячи з конкретних завдань та можливостей бюджету.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057.

2. Державний замовник-координатор - Мінсоцполітики.

3. Керівник Програми - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

4. Відповідальні за виконання Програми: Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт, МОЗ, Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіон, Мінкультури, Мін'юст, Агентство держмайна, Держінвестпроект, Держінформнауки, Держпідприємництво, Держстат, Національна академія наук, Пенсійний фонд України, Аграрний фонд, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального захисту інвалідів, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256,
 від 28.11.2012 р. N 1107)

5. Строк виконання: 2011 - 2015 роки.
 

ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Найменування заходу

Строк виконання,
роки

Відповідальні за виконання

1. Стимулювання розвитку вітчизняного виробництва шляхом підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств

IV квартал 2011 - 2015

Мінекономрозвитку,
Мінфін,
Держінвестпроект за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

2. Сприяння модернізації та відновленню основних фондів державних підприємств

- " -

Мінекономрозвитку,
Агентство держмайна,
Мінагрополітики,
Міненерговугілля,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

3. Стимулювання розвитку внутрішнього ринку шляхом скорочення частки сировинної та енергоємної галузей промисловості, а також розвитку високотехнологічного виробництва

- " -

Мінекономрозвитку,
Мінінфраструктури, Мінагрополітики,
Міненерговугілля,
Держінформнауки, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

4. Забезпечення розвитку науково-технічної діяльності з метою збільшення реалізації вітчизняної продукції на світовому ринку

IV квартал 2011 - 2015

Мінекономрозвитку,
МОНмолодьспорт,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

5. Створення мережі бізнес-інкубаторів та регіональних інноваційних кластерів

- " -

Держінформнауки, Мінекономрозвитку,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

6. Удосконалення механізму функціонування територій пріоритетного розвитку із запровадженням на них спеціального режиму інвестування пріоритетних видів економічної діяльності

- " -

Мінекономрозвитку за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

7. Підготовка нормативно-правових актів з питань розвитку підприємницької діяльності

- " -

Мінекономрозвитку,
Держпідприємництво
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

8. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань праці та професійної кваліфікації

- " -

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

9. Підготовка пропозицій щодо забезпечення державної підтримки розвитку депресивних територій

- " -

Мінекономрозвитку,
Мінфін,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

10. Сприяння розвитку містоутворюючих підприємств

IV квартал 2011 - 2015

Мінекономрозвитку,
Мінфін,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

11. Підготовка пропозицій щодо запровадження суб'єктами господарювання міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

- " -

Мінекономрозвитку,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

12. Забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької діяльності, зокрема щодо започаткування та ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації регуляторної політики

- " -

Мінекономрозвитку,
Держпідприємництво

13. Удосконалення освітніх програм навчання, підвищення кваліфікації та здобуття спеціальності для працівників робітничих професій

- " -

МОНмолодьспорт,
Мінекономрозвитку за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

14. Організація спеціалізованих курсів для різних категорій слухачів щодо інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності

- " -

МОНмолодьспорт,
Мінекономрозвитку,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

15. Забезпечення розроблення та впровадження механізмів державної підтримки пріоритетних галузей національної економіки

IV квартал 2011 - 2015

Мінекономрозвитку,
Мінфін,
Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

16. Розроблення механізмів, які сприятимуть збільшенню частки зайнятого населення у високотехнологічних сферах промисловості

- " -

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

17. Зростання попиту на працю шляхом державного замовлення на створення об'єктів соціальної інфраструктури

- " -

- " -

18. Зниження рівня безробіття серед сільського населення

- " -

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

19. Сприяння у підготовці кадрів вищими та професійно-технічними навчальними закладами відповідно до потреб економіки та ринку праці

- " -

Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

20. Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців

21. Створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків

- " -

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

22. Створення умов для роботи молоді у вільний від навчання час

- " -

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

23. Сприяння зайнятості осіб з обмеженими можливостями шляхом:

 

 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями), що користуються попитом на ринку праці, у тому числі через центри професійної реабілітації інвалідів, а також за участю державної служби зайнятості та Фонду соціального захисту інвалідів, не менш як 6 тис. осіб (щороку);

- " -

Мінсоцполітики,
МОЗ,
Фонд соціального захисту інвалідів за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

працевлаштування за участю державної служби зайнятості, зокрема на робочі місця, створені роботодавцями за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

- " -

- " -

24. Проведення постійної інформаційної кампанії з актуалізації легальних трудових відносин з метою створення умов для соціального захисту працівників

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

25. Надання дотації роботодавцям для створення робочих місць з метою працевлаштування безробітних, зокрема з числа осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

- " -

Мінсоцполітики,
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

26. Надання підтримки безробітним шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, що сприятиме самостійній зайнятості населення

- " -

- " -

27. Забезпечення підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці

- " -

- " -

28. Сприяння працевлаштуванню молоді на перше робоче місце відповідно до Закону України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

29. Опрацювання питання щодо соціального захисту працівників, які виконують роботу на дому

IV квартал 2011 - 2012

Мінсоцполітики

30. Підготовка законопроектів щодо запобігання та протидії легалізації неформальної зайнятості та тіньової заробітної плати

IV квартал 2011

Мінсоцполітики, Мінфін,
Мінекономрозвитку за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

31. Мінімізація негативних наслідків зовнішньої трудової міграції, здійснення заохочення повернення трудових мігрантів в Україну та сприяння у їх адаптації, розширення системи міждержавних договорів про взаємне працевлаштування громадян і їх соціальний захист

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

32. Удосконалення організаційних засад та запровадження механізму регулювання використання праці іноземців

- " -

- " -

33. Проведення переговорів з представниками всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати та внесення Мінфіну відповідних пропозицій для врахування їх під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік

березень - серпень щороку

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Мінагрополітики,
Агентство держмайна за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

34. Удосконалення механізму визначення прожиткового мінімуму та його підвищення

IV квартал 2011 - 2012

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

35. Забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення заборгованості з її виплати

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики, центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

36. Підвищення купівельної спроможності населення шляхом:

 

 

здійснення товарних інтервенцій на організованому аграрному ринку з метою стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію;

- " -

Мінагрополітики,
Аграрний фонд

укладення меморандумів з асоціаціями основних товаровиробників;

- " -

Мінагрополітики,
Мінекономрозвитку

державної фінансової підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників відповідно до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"

- " -

Мінагрополітики,
Мінфін

37. Створення та забезпечення діяльності регіональних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, Мінсоцполітики

38. Оптимізація мережі бюджетних установ з урахуванням потреб у наданні послуг та спрямування вивільнених коштів на підвищення заробітної плати працівникам бюджетної сфери

IV квартал 2011 - 2015

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

39. Розроблення нормативно-правових актів щодо вдосконалення законодавства з питань соціального діалогу

- " -

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Мін'юст,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

40. Сприяння укладенню колективних договорів і угод на національному, галузевому, територіальному і локальному рівні

- " -

Мінсоцполітики за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

41. Удосконалення розроблення нормативно-правової бази у зв'язку із запровадженням єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

IV квартал 2011 - 2012

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Мін'юст,
Пенсійний фонд України,
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

42. Забезпечення підготовки до запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування

IV квартал 2011 - 2014

МОЗ

43. Створення фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування технічної бази, забезпечення обміну інформацією в рамках функціонування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та можливості для призначення страхових виплат за даними персоніфікованого обліку

IV квартал 2011

Пенсійний фонд України,
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

44. Забезпечення поступового збільшення мінімального розміру допомоги по безробіттю до встановленого розміру прожиткового мінімуму

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

45. Розроблення законопроекту про вдосконалення порядку призначення та індексації пенсій

IV квартал 2011

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Пенсійний фонд України,
Мін'юст

46. Створення інституційно-технічних умов для спрямування частини єдиного внеску до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Пенсійний фонд України,
Мін'юст, Нацкомфінпослуг (за згодою), НКЦПФР (за згодою)

47. Опрацювання питання щодо запровадження єдиного критерію оцінки майнового стану сім'ї під час визначення її права на призначення соціальної допомоги

2012 - 2013

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Мін'юст

48. Надання пропозицій стосовно створення єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери і запровадження електронної соціальної картки

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Мінфін,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців та всеукраїнських профспілок, їх об'єднань

49. Підготовка пропозицій щодо розроблення та запровадження системи моніторингу та оцінки програм соціальної підтримки населення

IV квартал 2011 - 2012

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку, Держстат, Національна академія наук

50. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань посилення адресності надання пільг

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Міненерговугілля,
Мінрегіон, Мінінфраструктури

51. Завершення роботи з організації прийому громадян, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, в органах праці та соціального захисту населення за принципом "єдиного вікна"

2013

Мінсоцполітики

52. Здійснення заходів щодо підвищення розміру державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" з урахуванням збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та дітей відповідного віку

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Мінфін

53. Здійснення заходів щодо повного забезпечення протезно-ортопедичними виробами дітей-інвалідів з урахуванням їх індивідуальних потреб

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики

54. Запровадження комплексної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів на базі Всеукраїнського та міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів

- " -

Мінсоцполітики,
Мінфін,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

55. Забезпечення досягнення рівня показника співвідношення чисельності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних послуг, та чисельності осіб, охоплених наданням соціальних послуг, не менш як 80 відсотків

- " -

Мінсоцполітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

56. Удосконалення законодавчих актів у частині розроблення механізмів залучення до надання соціальних послуг недержавних суб'єктів

- " -

Мінсоцполітики,
МОНмолодьспорт,
МОЗ,
Мінфін, Мінекономрозвитку,
Мін'юст

57. Забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів соціального захисту для бездомних осіб та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з урахуванням фінансових можливостей та соціальних потреб регіонів

- " -

Мінсоцполітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

58. Забезпечення надання, зокрема, соціальних та освітніх послуг, медичної допомоги, допомоги у відновленні документів, реєстрації місця проживання або перебування, працевлаштуванні бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

59. Забезпечення діяльності спостережних комісій, зокрема, в частині надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі

- " -

- " -

60. Забезпечення житлом інвалідів війни

IV квартал 2011 - 2014

Мінсоцполітики,
Мінфін

61. Підготовка пропозицій щодо збільшення видатків державного бюджету на забезпечення житлом соціально незахищених верств населення та молоді

IV квартал 2011 - 2015

- " -

62. Опрацювання питання щодо збільшення щорічної разової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

- " -

- " -

63. Під час підготовки державного бюджету на відповідний рік опрацювання питання щодо:

- " -

- " -

підвищення розмірів пенсій інвалідам війни та учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

 

 

підвищення до пенсії або щомісячного довічного утримання членам сімей загиблих осіб (тих, які пропали безвісти) та померлих, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

 

 

збільшення розміру підвищення до пенсії дітям війни;

 

 

урахування видатків на лікування та реабілітацію дітей із церебральним паралічем та психічними захворюваннями;

 

 

збільшення кількості санаторно-курортних путівок для інвалідів, зокрема осіб, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

 

 

збільшення видатків державного бюджету для придбання житла для осіб, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

 

 

збільшення видатків державного бюджету для надання спеціалізованої медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

64. Подання пропозицій щодо:

 

 

збільшення розміру щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом унаслідок психічного розладу, який потребує постійного стороннього догляду;

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики,
Мінфін

збільшення видатків державного бюджету для забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації;

- " -

- " -

збільшення розміру допомоги для малозабезпечених громадян шляхом підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму

- " -

- " -

65. Забезпечення підготовки та оприлюднення щорічної державної доповіді про становище сімей в Україні

IV квартал 2011 - 2015

МОНмолодьспорт

66. Розроблення та затвердження Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до
2015 року

- " -

МОНмолодьспорт,
Мінсоцполітики,
МОЗ, Мінкультури,
Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Мін'юст,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

67. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів на якісно новій основі та стимулювання батьків до здобуття дітьми обов'язкової дошкільної освіти

- " -

МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

68. Здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності

- " -

Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

69. Забезпечення якості та доступності соціальних послуг, раннє виявлення, облік та соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

- " -

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

70. Створення правових, економічних та соціальних умов для функціонування і зміцнення сім'ї, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, утвердження соціального партнерства сім'ї та держави, формування відповідального ставлення батьків до забезпечення всебічного розвитку та виховання дітей, запобігання насильству в сім'ї

- " -

- " -

71. Продовження роботи з розроблення державних соціальних нормативів та стандартів надання медичної допомоги

IV квартал 2011 - 2015

МОЗ, Мінфін, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

72. Посилення державного контролю за якістю медичної допомоги, лікарських засобів і виробів медичного призначення, їх ціноутворенням

- " -

- " -

73. Проведення роботи з пропаганди здорового способу життя

- " -

- " -

74. Здійснення заходів щодо поліпшення стану здоров'я матері та дитини

- " -

- " -

75. Розроблення регіональних програм подолання та запобігання бідності

IV квартал 2011 - 2012

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

76. Розроблення методики щодо комплексної оцінки бідності

- " -

Мінсоцполітики, Мінфін,
Мінекономрозвитку,
Держстат, Національна академія наук

77. Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на підвищення надійності показників бідності на регіональному рівні

IV квартал 2011 - 2015

Держстат,
Мінсоцполітики,
Національна академія наук

78. Проведення експериментальних досліджень стану бідності населення за умовами проживання

2015

Держстат,
Національна академія наук,
Мінсоцполітики

79. Проведення моніторингу показників бідності

щокварталу

Мінсоцполітики,
Мінекономрозвитку,
Держстат, Національна академія наук

80. Відображення результатів виконання Програми у щорічних соціальних звітах та у засобах масової інформації

IV квартал 2011 - 2015

Мінсоцполітики

81. Проведення комплексної оцінки бідності на основі моніторингу її показників з урахуванням впливу здійснених заходів, спрямованих на подолання бідності

- " -

Мінсоцполітики,
Держстат, Національна академія наук

82. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань бідності

- " -

Мінсоцполітики

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256,
 від 28.11.2012 р. N 1107)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показників за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Зниження рівня бідності

рівень бідності, відсотків:

 

 

 

 

 

за відносним критерієм

24,1

24

24

23,9

23,9

у тому числі:

 

 

 

 

 

серед працюючих

19,5

18,5

18

17

15

серед дітей

32

31,5

31

30

29

за відносним критерієм крайньої бідності

11,2

11,1

11,1

11

10,9

за абсолютним критерієм

14

12,5

10

8

5

за абсолютним критерієм для порівняння з міжнародними показниками

2

1,5

1

1

0,5

____________

Опрос