Идет загрузка документа (325 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 24.12.2019 № 781
действует с 24.04.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.12.2019

м. Київ

N 781

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2020 р. за N 255/34538

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 39 - 411 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712, що додаються.

2. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Це рішення набирає чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Лібанова М.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра цифрової
трансформації України

О. Вискуб

 

 

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі I:

1) в абзаці тринадцятому пункту 1 слово "публічними" виключити;

2) у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

"3. Інформація на фондовому ринку розкривається шляхами, передбаченими статтею 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", крім випадку розміщення приватним акціонерним товариством повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.";

в абзаці другому слова "в форматі PDF" замінити словами "у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною; у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації людиною і відтворювати Інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання; у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі";

3) у пункті 7:

в абзаці першому слова "із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента" замінити словами "із накладеними на нього кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованою електронною печаткою емітента.";

в абзаці другому слово "засвідченого" замінити словами "із накладеними на нього кваліфікованим електронним підписом та/або";

в абзаці десятому слово "засвідченого" замінити словами "із накладеними на нього кваліфікованим електронним підписом та/або";

в абзаці дев'ятнадцятому слово "або" замінити словами "та/або";

після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом двадцять другим такого змісту:

"у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять п'ятим;

в абзаці двадцять четвертому після слова "неї" доповнити словами "кваліфікованим електронним підписом та/або";

4) у пункті 8:

в абзаці третьому після слова "копіювання," доповнити словами "у формі, що дає змогу сприймати зміст Інформації у машиночитальному форматі (у разі наявності),";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Інформація, розміщена приватним акціонерним товариством, залишається у публічному доступі на власному веб-сайті протягом строків та у формах, визначених законодавством.

У випадку зміни власного веб-сайту, емітент зобов'язаний протягом п'яти робочих днів після зміни власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше та строк розміщення якої не минув.";

5) у пункті 9:

абзаци сьомий, восьмий викласти у такій редакції:

"6) у разі оприлюднення Інформації особою, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, якщо така особа також надає емітентові інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, така особа самостійно подає Інформацію до Комісії та здійснює підтвердження такого подання;

7) у разі якщо особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та яка здійснила оприлюднення Інформації емітента, не надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії, емітент подає Інформацію до Комісії безпосередньо або через іншу особу, яка надає зазначені послуги;";

друге речення абзацу десятого викласти у такій редакції: "У такому разі вимоги щодо подання звітності до Комісії, передбачені підпунктами 6 - 8 цього пункту, до емітента не застосовуються.";

6 )абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції:

"Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.";

7) у пункті 13:

в абзаці другому слова "та схем XML-файлів" виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Емітенти цінних паперів, у складі Інформації розкривають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних або національних стандартів фінансової звітності, а саме:";

8) доповнити пункт 16 новими абзацами такого змісту:

"Якщо у приватному акціонерному товаристві, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, відбудеться зміна структури власності, внаслідок чого 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано стане належати більш ніж одній особі, таке товариство здійснює розкриття Інформації як приватне акціонерне товариство відповідно до вимог Закону.

Якщо приватне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, належить до підприємства, що становить суспільний інтерес відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", таке товариство оприлюднює звітність в обсязі, встановленому цим Законом.".

2. У розділі II:

1) у пункті 8 глави 1:

в абзаці четвертому після слів "учасників фондового ринку" доповнити словами "(у разі здійснення оприлюднення)";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) у главі 2:

у пункті 8:

в абзаці четвертому після слів "учасників фондового ринку" доповнити словами "(у разі здійснення оприлюднення)";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

3) у главі 3:

у пункті 3:

в абзаці третьому слова "глави 3 розділу III цього Положення" замінити словами "цієї глави";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"твердження щодо проміжної інформації.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

в абзаці тринадцятому слово "Повідомлення" замінити словами "проміжної інформації";

4) у главі 4:

в абзаці сьомому пункту 4 слово "Повідомлення" замінити словами "річної інформації";

у пункті 5:

абзац четвертий доповнити новим реченням такого змісту:

"Приватні акціонерні товариства, що становлять суспільний інтерес, оприлюднюють аудиторський висновок (звіт) відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".";

абзац шостий після цифр "9 - 15" доповнити цифрами "17".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

підпункт 14 пункту 1 викласти у такій редакції:

"14) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, введення процедури санації;";

у пункті 6:

абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"2) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або прийняття відповідним органом управління емітента рішення про подальше схвалення значного правочину, який було вчинено.";

в абзаці вісімнадцятому після слова "вчинення" доповнити словами "або подальше схвалення";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"3) датою вчинення дії вважається дата прийняття відповідним органом управління емітента рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або прийняття відповідним органом управління емітента рішення про подальше схвалення правочину із заінтересованістю, який було вчинено.";

в абзаці тридцятому після слова "вчинення" доповнити словами "або подальше схвалення";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. У разі відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 1 цього пункту. У разі постановлення ухвали про введення процедури санації емітента емітент розкриває інформацію відповідно до підпункту 2 цього пункту:

1) відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента складається за формою, наведеною у пункті 1 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата:

постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про відкриття провадження у справі про його банкрутство, якщо процедуру банкрутства розпочато за заявою кредитора;

подання емітентом до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. У цьому випадку дата попереднього засідання не зазначається. Після постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство емітент повинен додатково оприлюднити таку інформацію.

У Повідомленні розкривається така інформація:

дата постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство емітента, найменування суду, який розглядає зазначену справу, найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) особи, яка подала заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, ім'я або найменування кредитора (кредиторів) відповідно до вимог статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства;

причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента та загальна сума вимог кредиторів;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого, призначеного судом;

дата проведення підготовчого засідання суду;

2) відомості про постановлення ухвали суду про введення процедури санації емітента складаються за формою, наведеною у пункті 2 додатка 11 до цього Положення.

Датою вчинення дії вважається дата постановлення судом ухвали про введення процедури санації боржника або дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про постановлення судом ухвали про введення процедури санації.

У Повідомленні розкривається така інформація:

найменування суду, який постановив ухвалу про введення процедури санації емітента, дата постановлення ухвали, строк виконання плану санації, основний зміст затвердженого судом схваленого плану санації боржника;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керуючого санацією, призначеного судом.";

у пункті 19:

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новими абзацами десятим, одинадцятим такого змісту:

"дата та реквізити договору, за наслідками виконання якого особою набувається контрольний пакет акцій акціонерного товариства (у разі наявності).

Така інформація розкривається тільки у разі укладення такого договору та фактичне набуття власності на такий пакет акцій здійснено протягом одного робочого дня;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять п'ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять сьомим;

доповнити пункт після абзацу дев'ятнадцятого новими абзацами двадцятим, двадцять першим такого змісту:

"дата та реквізити договору, за наслідками виконання якого особою набувається значний контрольний пакет акцій акціонерного товариства (у разі наявності).

Така інформація розкривається тільки у разі укладення такого договору та фактичне набуття власності на такий пакет акцій здійснено протягом одного робочого дня;".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять дев'ятим;

абзац сьомий пункту 21 викласти у такій редакції:

"розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн), в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію;";

пункт 24 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Датою вчинення дії вважається дата зміни адреси власного веб-сайту емітента.".

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

пункт 25 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Датою вчинення дії вважається дата затвердження відповідним органом управління звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

2) у главі 3:

у пункті 1:

в абзаці двадцять шостому після слів "учасників фондового ринку" доповнити словами "(у разі здійснення оприлюднення);";

доповнити пункт після абзацу двадцять шостого новим абзацом двадцять сьомим такого змісту:

"найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - шістдесят п'ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - шістдесят шостим;

в абзаці двадцять восьмому слова "вміст зазначеного Повідомлення" замінити словами "проміжну інформацію";

3) у главі 4:

у підпункті 6 пункту 1 слово "посади" виключити;

у пункті 2:

абзац перший після слова "Положення" доповнити словами "з урахуванням такого:";

абзац восьмий після слів "учасників фондового ринку" доповнити словами "(у разі здійснення оприлюднення);";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо);".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сто шістдесятий вважати відповідно абзацами десятим - сто шістдесят першим;

в абзаці десятому слова "зміст Повідомлення" замінити словами "річну інформацію";

в абзаці вісімнадцятому слово "посади" виключити;

доповнити пункт після абзацу двадцять другого новим абзацом двадцять третім такого змісту:

"В описі до таблиці розкривається інформація про функції, які виконують філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - сто шістдесят перший вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - сто шістдесят другим;

абзац тридцять сьомий викласти у такій редакції:

"6) річний звіт керівництва (звіт про управління) має містити достовірний огляд розвитку емітента та його діяльності за звітний період включно з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності, та розкривається емітентом відповідно до розділу VII додатка 38 до цього Положення. Річний звіт керівництва має містити дані, передбачені пунктом 3 глави 4 цього розділу.";

абзаци тридцять восьмий - сімдесят восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сімдесят дев'ятий - сто шістдесят другий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сто двадцять першим;

абзац дев'яносто дев'ятий доповнити новим реченням такого змісту: "Інформація розкривається про осіб, послугами яких емітент користувався у звітному періоді;";

доповнити главу 4 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Річний звіт керівництва має містити:

вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

інформацію про розвиток емітента;

інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

звіт про корпоративне управління.

Якщо емітент не є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління має містити:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений в абзацах другому, третьому цього підпункту, емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в абзаці четвертому цього підпункту, емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому, третьому підпункту 1 цього пункту, - пояснення зі сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому, третьому підпункту 1 цього пункту, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників).

В інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) зазначаються перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини;

4) інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.

Інформація про наглядову раду емітента має містити дані про персональний склад наглядової ради, її комітетів (за наявності), про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, про діяльність наглядової ради (для публічного акціонерного товариства та банку).

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про внутрішню структуру наглядової ради, функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

В інформації про діяльність наглядової ради також відображається оцінка її роботи, а саме:

складу, структури та діяльності як колегіального органу;

компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну);

незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;

компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність.

Інформація про виконавчий орган має містити дані про склад колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень, про діяльність виконавчого органу (для публічного акціонерного товариства та банку).

Інформація про діяльність виконавчого органу має містити інформацію про внутрішню структуру виконавчого органу, зміни у структурі виконавчого органу (якщо такі відбувалися за звітний період), функціональні обов'язки виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

В інформації про діяльність виконавчого органу також відображається оцінка його роботи, а саме:

діяльності виконавчого органу;

складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний);

компетентності та ефективності виконавчого органу.

Виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність;

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який (яка) має висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1 - 4 цього пункту. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

Якщо емітент є фінансовою установою, звіт про корпоративне управління додатково містить інформацію, передбачену Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

Перелік інформації, яка підлягає розкриттю, зазначений у цьому пункті, не є вичерпним. Емітент може на власний розсуд або, якщо це передбачено законом, розкривати додаткову інформацію в річному звіті керівництва.".

4. У розділі IV:

у пункті 1 слова "в частині включення до біржового реєстру" виключити;

у пункті 4:

абзац перший після слів "має містити дату" доповнити словами "або строк";

абзац сьомий після слів "передбачити дату" доповнити словами "або строк".

5. Пункт 2 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

"До зазначеної інформації обов'язково додається схематичне зображення структури власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, яка складається відповідно до опису розділів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.".

6. Розділи VII та VIII викласти у такій редакції:

"VII. Розкриття інформації, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється в порядку та строки, визначені цим розділом.

2. Розкриття інформації, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом її розміщення в електронній формі на одному з таких веб-сайтів:

1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію (особою, яка оформлює проспект);

2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;

3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції;

4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті (інформації про випуск) цінних паперів, після затвердження такого проспекту (інформації про випуск) Комісією протягом двох робочих днів, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

У разі якщо емітент не здійснював публічну пропозицію таких цінних паперів та/або публічна пропозиція таких цінних паперів не здійснювалася оферентом, та/або такі цінні папери не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією.

У випадку внесення емітентом змін та/або доповнень до проспекту цінних паперів, емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах та/або доповненнях, протягом двох робочих днів після дати затвердження змін та/або доповнень до проспекту Комісією.

4. Склад та структура інформації, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах та/або доповненнях до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

5. У разі якщо проспект складається з кількох документів або містить посилання на інші документи, документи, з яких складається проспект, можуть оприлюднюватися окремо за умови, що ці документи надаються безоплатно потенційному інвестору на його вимогу. Кожний документ повинен містити вказівку, де можна отримати інші документи - складові частини проспекту.

Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні завжди бути тотожними з оригінальною версією, затвердженою Комісією.

VIII. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів, здійснюється в порядку та строки, визначені цим розділом.

2. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів, здійснюється у повному обсязі шляхом його розміщення в електронній формі на одному з таких веб-сайтів:

1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію цінних паперів;

2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до торгів на такій фондовій біржі;

3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції цінних паперів;

4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

3. Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати емісії акцій, не пізніше трьох робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.

Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати емісії облігацій підприємств публічним акціонерним товариством, не пізніше трьох робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.

Емітент зобов'язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати емісії облігацій внутрішньої місцевої позики, не пізніше трьох робочих днів після реєстрації цього звіту Комісією.

4. Склад та структура інформації, що міститься у звіті про результати емісії цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.".

7. У розділі IX:

пункт 7 після слів "цим розділом" доповнити словами "і вимоги щодо наявності яких передбачені законом,";

у пункті 9:

підпункт 8 після слів "емісії цінних паперів," доповнити словами "проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) цінних паперів";

у підпункті 13 слова "у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії" замінити словами "при додатковій емісії акцій без здійснення публічної пропозиції".

8. У розділі X:

пункт 4 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

"1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими частиною першою статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";".

У зв'язку з цим підпункти 1 - 4 вважати відповідно підпунктами 2 - 5;

пункт 5 доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:

"1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, розкривається такою особою у строки та шляхами, передбаченими частиною першою статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";".

У зв'язку з цим підпункти 1 - 4 вважати відповідно підпунктами 2 - 5.

9. У тексті розділу XI слово "опублікування" в усіх відмінках замінити словом "оприлюднення".

10. Додатки 1, 5, 11, 15, 29, 38, 39, 44 викласти у новій редакції, що додаються.

 

Начальник управління методології
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Д. Пересунько

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Місцезнаходження.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.

5. Міжміський код та телефон, факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 
__________________
(URL-адреса веб-сайту)

 
_________
(дата)

 

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 1 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 2 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюють публічні акціонерні товариства.

3. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину

Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства*

URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**

тип особи

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ознака заінтересованості у вчиненні правочину

характер афілійованості

прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 6 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Зазначається, якщо у графі 6 інформація стосується афілійованої особи.

** Заповнюють публічні акціонерні товариства.

 

1. Відомості про відкриття провадження у справі про банкрутство

N з/п

Дата постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі про банкрутство

Дата проведення підготовчого засідання суду

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) особи, яка подала заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) арбітражного керуючого, призначеного судом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (далі - Положення). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про винесення ухвали про введення процедури санації

N з/п

Дата постановлення судом ухвали про введення процедури санації

Строк виконання плану санації

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керуючого санацією, призначеного судом

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (далі - Положення). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

1. Відомості про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

N з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука / страхування / гарантія)

Дата розірвання договору (відкликання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким розірвано договір

Дата укладення нового договору (отримання гарантії)

Поручитель (страховик, гарант), з яким укладено договір

найменування

ідентифікаційний код юридичної особи

місце знаходження

найменування

ідентифікацій ний код юридичної особи

місце знаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 20 глави 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (далі - Положення). Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

N з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн.

Розмір дивідендів на одну акцію, грн.

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 21 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

3. Відомості про зміну типу акціонерного товариства

N з/п

Дата вчинення дії

Повне найменування акціонерного товариства до зміни

Повне найменування акціонерного товариства після зміни

1

2

3

4

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 22 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

4. Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 23 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

5. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 25 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

 

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

_______________
(посада)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за __ квартал 20__ року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

 
_________________
(URL-адреса сторінки)

 
_________
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента.

  

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

  

3. Інформація про посадових осіб емітента.

  

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

  

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

  

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

  

5. Відомості про цінні папери емітента:

  

1) інформація про випуски акцій емітента;

  

2) інформація про облігації емітента;

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

  

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

  

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

  

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

  

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

  

13. Інформація про заміну управителя.

  

14. Інформація про керуючого іпотекою.

  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

  

17. Інформація про іпотечне покриття:

  

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

  

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

  

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

  

24. Проміжний звіт керівництва.

  

25. Твердження щодо проміжної інформації.

  

26. Примітки.

  

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування.

2. Дата проведення державної реєстрації.

3. Територія (область)*.

4. Статутний капітал (грн).

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі.

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії.

7. Середня кількість працівників (осіб).

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.

9. Органи управління підприємства.

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа).

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN;

3) поточний рахунок;

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті;

5) IBAN;

6) поточний рахунок.

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 

____________
* Інформація щодо кожної ліцензії вноситься тільки в один рядок таблиці.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.

4. Освіта.

5. Стаж роботи (років).

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав.

7. Опис.

____________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за векселями (усього):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

 

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

 

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

 

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

 

Х

Х

Опис

 

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат***

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

 

 

 

____________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка (у відсотках)

Строк виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску

Вид цінних паперів

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Вид похідних цінних паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Опис.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря

1

2

3

 

 

 

Опис

 

X. Інформація про вчинення значних правочинів*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений значний правочин у звітному кварталі.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Зазначається інформація про те, чи був вчинений правочин із заінтересованістю у звітному кварталі. Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука / страхування /
гарантія)

Найменування поручителя /  страховика / гаранта

Ідентифікаційний код юридичної особи

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

____________
* Заповнюється за кожним випуском окремо.

XIV. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 

3

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

 

4

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

5

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

 

6

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

7

Звітний період, за який проведено огляд проміжної фінансової звітності

 

8

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

 

9

Номер та дата договору на проведення огляду

 

10

Дата початку та дата закінчення огляду

 

11

Дата звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності

 

12

Розмір винагороди за проведення огляду проміжної фінансової звітності, грн

 

13

Текст висновку про огляд проміжної фінансової звітності

 

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва має щонайменше містити вказівки на важливі події, які відбулися впродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції, про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за _____ рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

_________________
(URL-адреса сторінки)

_________
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

  

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

  

5. Інформація про рейтингове агентство.

  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

  

7. Судові справи емітента.

  

8. Штрафні санкції щодо емітента.

  

9. Опис бізнесу.

  

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

  

1) інформація про органи управління;

  

2) інформація про посадових осіб емітента;

  

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

  

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

  

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

  

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

  

2) інформація про розвиток емітента;

  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

  

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

  

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

  

4) звіт про корпоративне управління:

  

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

  

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

  

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

  

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

  

інформація про наглядову раду;

  

інформація про виконавчий орган;

  

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

  

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

  

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

  

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

  

повноваження посадових осіб емітента.

  

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

  

1) інформація про випуски акцій емітента;

  

2) інформація про облігації емітента;

  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

  

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

  

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

  

3) інформація про зобов'язання емітента;

  

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

  

29. Річна фінансова звітність.

  

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

  

32. Твердження щодо річної інформації.

  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

  

41. Основні відомості про ФОН.

  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

  

45. Правила ФОН.

  

46. Примітки.

  

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування.

2. Скорочене найменування (за наявності).

3. Дата проведення державної реєстрації.

4. Територія (область)*.

5. Статутний капітал (грн).

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі.

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії.

8. Середня кількість працівників (осіб).

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД.

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN;

3) поточний рахунок;

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті;

5) IBAN;

6) поточний рахунок.

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію

Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування;

2) організаційно-правова форма;

3) ідентифікаційний код юридичної особи;

4) місцезнаходження;

5) опис.

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)

1

2

3

 

 

 

Опис

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

 

 

 

 

Опис

 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) опис.

16. Судові справи емітента

N з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

18. Опис бізнесу.

Розкривається така інформація:

зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів;

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента;

належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання;

спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності;

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;

вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів;

стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

N з/п

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

 

Усього

 

____________
* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

3. Зазначте інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який

емітент добровільно вирішив застосовувати;

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій;

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*

річні

позачергові

 

 

 

 

Дата проведення

 

Кворум зборів**

 

Опис

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

 

Акціонери

 

 

Депозитарна установа

 

 

Інше (зазначити)

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так*

Ні*

Підняттям карток

 

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

 

Підняттям рук

 

 

Інше (зазначити)

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так*

Ні*

Реорганізація

 

 

Додатковий випуск акцій

 

 

Унесення змін до статуту

 

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

 

Інше (зазначити)

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так*

Ні*

 

 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так*

Ні*

Наглядова рада

 

 

Виконавчий орган

 

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

____________
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів / голосуючих акцій.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Так*

Ні*

 

 

 

 

Чи проведені засідання наглядової ради,
загальний опис прийнятих на них рішень;
процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 

Так*

Ні*

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

 

 

З питань призначень

 

 

 

З винагород

 

 

 

Інші (зазначити)

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так*

Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

 

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

 

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

 

Граничний вік

 

 

Відсутні будь-які вимоги

 

 

Інші (зазначити)

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так*

Ні*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

 

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так*

Ні*

Винагорода є фіксованою сумою

 

 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

 

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

 

Інші (зазначити)

 

 

____________
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: ___________

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ______.

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії ________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

 

 

 

 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

 

 

 

 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

 

 

 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

 

 

 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

 

 

 

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

 

 

 

 

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

 

 

 

 

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

 

 

 

 

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

 

 

 

 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

 

 

 

 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

 

 

 

 

Затвердження зовнішнього аудитора

 

 

 

 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

 

 

 

 

____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) _____

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?

(так/ні) _____

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

 

Так*

Ні*

Положення про загальні збори акціонерів

 

 

Положення про наглядову раду

 

 

Положення про виконавчий орган

 

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

 

Положення про порядок розподілу прибутку

 

 

Інше (зазначити)

 

____________
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

 

 

 

 

 

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

 

 

 

 

 

Інформація про склад органів управління товариства

 

 

 

 

 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

 

 

 

 

 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

 

 

 

 

 

____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) _____

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так*

Ні*

Не проводились взагалі

 

 

Раз на рік

 

 

Частіше ніж раз на рік

 

 

____________
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так*

Ні*

Загальні збори акціонерів

 

 

Наглядова рада

 

 

Інше (зазначити)

 

____________
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так*

Ні*

З власної ініціативи

 

 

За дорученням загальних зборів

 

 

За дорученням наглядової ради

 

 

За зверненням виконавчого органу

 

 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

 

Інше (зазначити)

 

____________
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

N з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

 

 

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

 

 

 

 

Опис

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента;

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

____________
* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

N з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 2 глави 4 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Зміст інформації (відмітити потрібне):
  інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
  відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
  відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства":

1) щодо фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):

2) щодо юридичної особи:

Найменування

Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Місцезнаходження

 

 

 

3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

4. Результат

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (показник останньої графи таблиці пункту 5)

Кількість прав голосу за акціями* (у відсотках) (показник останньої графи таблиці пункту 6)

Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (сума показників останньої графи таблиць пунктів 7.1, 7.2)

Усього (сума показників, зазначених у графах 2, 4, 5 цієї таблиці)

Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

 

 

 

 

 

 

дані попереднього повідомлення (за наявності)

 

 

 

 

 

 

5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Кількість голосуючих акцій (шт.)

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) від загальної кількості голосуючих акцій

Володіння (пряме або опосередковане)

 

 

 

 

 

6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто

Клас і тип акцій

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дія (набуття або відчуження)

Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства"

Кількість голосів (шт.)

Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1) розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Дія (набуття або відчуження)

Володіння (пряме або опосередковане)

Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

2) розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику

Тип фінансового інструмента

Дата виконання

Базовий актив (акції або право голосу)

Дія (набуття або відчуження)

Володіння (пряме або опосередковане)

Розрахунок (грошовий або право голосу)

Кількість голосів (шт.)

Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює (здійснюють) розпорядження акціями

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи

Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)**

Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)**

Усього

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

 

 

 

 

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи - довірителя;
кількість голосів (шт.);
розмір прав голосу (у відсотках);
дата закінчення строку довіреності

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію

____________
* Не враховується право голосу за акціями, якими володіє акціонер.

** Якщо розмір дорівнює або перевищує порогове значення.

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

 

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (шт.)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Строк виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску

Вид цінних паперів

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Вид похідних цінних паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів
у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Обсяг випуску (грн)

Вид забезпечення (порука / страхування / гарантія)

Найменування поручителя / страховика / гаранта

Ідентифікаційний код юридичної особи

Сума забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

____________
* Заповнюється за кожним випуском окремо.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду*

N з/п

Дата зарахування/
списання акцій на рахунок / з рахунку емітента

Вид дії: викуп / набуття іншим чином / продаж /
анулювання

Кількість акцій, що викуплено / набуто іншим чином / продано /
анульовано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено / набуто іншим чином / продано /
анульовано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено / набуто іншим чином / продано /
анульовано

Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено / набуто іншим чином / продано /
анульовано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

 

____________
* Інформація зазначається окремо щодо кожного факту викупу/продажу емітентом власних акцій.

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Тип цінних паперів

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього

 

 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Вид цінних паперів

Міжнародний ідентифікаційний номер

Найменування органу, що наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн*

 

 

 

 

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Спосіб виплати дивідендів

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату **

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату **

 

 

 

 

Опис

 

____________
* У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

** У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

 

 

 

 

 

 

будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

2. Невиробничого призначення:

 

 

 

 

 

 

будівлі та споруди

 

 

 

 

 

 

машини та обладнання

 

 

 

 

 

 

транспортні засоби

 

 

 

 

 

 

земельні ділянки

 

 

 

 

 

 

інвестиційна нерухомість

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Опис

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

 

 

Статутний капітал (тис. грн)

 

 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

 

 

Опис

 

Висновок

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Зобов'язання за цінними паперами

Х

 

Х

Х

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за векселями (всього)

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

 

Х

Х

 

 

 

Х

 

Податкові зобов'язання

Х

 

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

 

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

 

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

 

Х

Х

Опис

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)

у грошовій формі (тис. грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

 

 

 

____________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

 

Організаційно-правова форма

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

 

Місцезнаходження

 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

 

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

 

Факс

 

Вид діяльності

 

Опис

 

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________

* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків).

Інформація про вчинення значних правочинів*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість*

N з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата вчинення правочину

Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис

Розкривається інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

____________
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

 

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 

3

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

 

4

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

 

5

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

 

6

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

 

8

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

 

9

Пояснювальний параграф (за наявності)

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

 

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

 

12

Дата аудиторського звіту

 

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

 

14

Текст аудиторського звіту

 

____________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним

Предмет договору

Строк дії договору

Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення

Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення

 

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину

Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину

Предмет договору та/або правочину

Ціна договору та/або правочину

Строк дії договору та/або правочину

 

 

 

 

 

Опис

Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

 

 

 

 

ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі - Товариство), станом на ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Інформація про особу

Участь особи у статутному капіталі заявника, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичних осіб, зазначених у колонці 2

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

100*

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої участі, вона має складати 100 відсотків.

У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 3 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, код LEI у разі його наявності;

3) щодо юридичних осіб нерезидентів - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

У колонці 7 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), дата та рік народження;

2) щодо фізичних осіб - іноземців - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна, місце проживання (повна адреса), дата та рік народження;

3) щодо фізичних осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою, дата та рік народження;

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

У випадку, якщо акціонером Товариства є юридична особа, в обов'язковому порядку до вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності Товариства із зазначенням усіх опосередкованих осіб, розкриття яких надає можливість визначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства та їх взаємозв'язок. При цьому у примітках до схематичного зображення структури власності Товариства надається інформація щодо опосередкованих осіб та кінцевого бенефіціарного власника (контролера), яка має розкриватись стосовно даних, визначених для розкриття у колонках 2, 3 та 7 таблиці.

 

Титульний аркуш

_______________________
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

N _____________________
(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

___________________
(посада)

_________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів
за ___ квартал 20___року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Місцезнаходження.

4. Ідентифікаційний код юридичної особи.

5. Міжміський код та телефон, факс.

6. Адреса електронної пошти.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Консолідовану проміжну фінансову звітність розміщено
на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 
________________
(URL-адреса сторінки)

 
________
(дата)

____________

Опрос