Идет загрузка документа (153 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам ведения нотариального делопроизводства

Минюст
Приказ от 15.08.2019 № 2567/5
действует с 27.08.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2019

м. Київ

N 2567/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2019 р. за N 931/33902

Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат", з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року N 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за N 1318/18613 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

О. Сукманова

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
архівної служби України

І. В. Бондарчук

 

ЗМІНИ
до Правил ведення нотаріального діловодства

1. У розділі II:

1) у пункті 2.1 слова "Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 N 1153 (зі змінами) (далі - Примірна інструкція з діловодства)" замінити словами "Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (далі - Типова інструкція з діловодства)";

2) у пункті 2.2 слова "Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 (із змінами)" замінити словами "Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 736".

2. У пункті 3.2 розділу III слова "начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції)" замінити словами "начальників Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне територіальне управління юстиції)".

3. У пункті 4.11 розділу IV слова "яке у разі потреби залучає до цього представників органів внутрішніх справ" замінити словами "яке в разі потреби залучає до цього поліцейських".

4. У розділі V:

1) у пункті 5.1 слово "Примірна" замінити словом "Типова";

2) абзац другий пункту 5.2 викласти в такій редакції:

"Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 мм) та А5 (210 х 148 мм). Бланки документів мають бути з такими полями: 30 мм - ліве; 10 мм - праве; 20 мм - верхнє та нижнє.".

5. У розділі VI:

1) пункт 6.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відбиток печатки проставляється так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, або на окремо виділеному для цього місці.";

2) пункт 6.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"На копіях (фотокопіях) документів, що залишаються у справах нотаріусів, проставляються відмітка "згідно з оригіналом", дата та підпис нотаріуса.";

3) пункт 6.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Текст нотаріального документа виготовляється за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Під час підготовки документа рекомендовано використовувати шрифти розміром 12 - 14 друкарських пунктів і гарнітуру Times New Roman.";

4) пункт 6.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку відмови фізичної особи від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків зазначаються серія та номер її паспорта.";

5) пункт 6.15 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Текст нотаріальних документів викладається з дотриманням таких полів: 30 мм - ліве; 10 мм - праве; 20 мм - верхнє; 10 мм - нижнє (не нижче верхньої межі QR-коду).".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

6) пункт 6.18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для заповнення графи 6 Реєстру в разі звільнення платника від сплати державного мита може бути використано штамп з текстом "Від сплати державного мита звільнено на підставі п. ___ ст. ___ Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".";

7) пункт 6.23 після слова "печаткою" доповнити словами "(за її наявності)".

6. У розділі VII:

1) пункт 7.1 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Реєстри, які не використовувалися нотаріусом у попередньому році, можуть використовуватися нотаріусом у наступному році після їх перереєстрації управлінням юстиції у порядку, передбаченому пунктами 7.6, 7.7 цього розділу.".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

2) в абзаці першому пункту 7.2 слова "веде окремий Реєстр" замінити словами "веде Реєстр державної нотаріальної контори, в якій він здійснює заміщення";

3) у пункті 7.12 слова "з однієї цифри, яка" замінити словами "з одного числа, яке";

4) пункт 7.20 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі посвідчення правочину від особи, яка не може самостійно підписати документ, з одночасним засвідченням справжності підпису особи, яка розписалася замість учасника правочину, вважається, що вчиняються дві нотаріальні дії, кожній з яких присвоюється окремий реєстровий номер.";

5) у пункті 7.22:

абзац перший після слів "по батькові" доповнити словами ", дата народження";

абзац третій після слів "по батькові" доповнити словами ", дата народження", слова ", реквізити документів, на підставі яких здійснюється представництво" виключити;

6) пункт 7.23 викласти в такій редакції:

"7.23. Якщо нотаріальна дія вчиняється за участю юридичної особи, у графі 3 зазначаються її повне найменування за відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження і код платника податків за ЄДРПОУ або податковий номер, прізвище, ім'я, по батькові представника, місце його проживання, посада. Реквізити документів, що підтверджують повноваження представника, зазначаються у графах 3 - 5.

Організаційно-правова форма юридичної особи може зазначатись скорочено (наприклад: ТОВ, ПП, ПАТ, ПрАТ).";

7) пункт 7.27 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо за вчиненням нотаріальної дії звертається особа, для якої нотаріусом вже вчинялась нотаріальна дія та дані про особу записувалися в цьому Реєстрі, у графі 3 Реєстру нотаріус може зазначити прізвище, ім'я, по батькові такої особи і (у разі відсутності змін в персональних даних) зробити запис "Див. реєстровий N ... від ...".";

8) пункт 7.28 викласти в такій редакції:

"7.28. У графі 4 зазначаються назва та реквізити документа, за яким встановлено особу, реквізити документів, що підтверджують повноваження представника фізичної чи юридичної особи.

Наприклад: паспорт МС 135777, вид. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.06.2002, довіреність, посвідчена 28.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського н/о Захарченком С. В. за реєстр. N 3016.

Наприклад: паспорт N 000000001, вид. ________ року, дійсний до ________ року, орган, що видав 00001; N запису 0000000001-0000001.";

9) пункт 7.30 викласти в такій редакції:

"7.30. У графі 4 зазначаються реквізити статуту (положення) чи іншого документа, яким підтверджується правоздатність та дієздатність юридичної особи; інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо дати реєстрації, дати та номера запису про реєстрацію юридичної особи. У випадках, передбачених законодавством, у цій графі зазначається також інформація про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця.";

10) абзац перший пункту 7.31 після слова "особи," доповнити словами "кваліфікацію перекладача,";

11) пункт 7.33 викласти в такій редакції:

"7.33. Якщо нотаріусу для вчинення нотаріальної дії подано документ, що пройшов процедуру легалізації (консульська легалізація або проставлення апостиля), і якщо у справах нотаріуса не залишаються відповідні документи, у графі 5 Реєстру зазначається про факт легалізації, назва установи, яка здійснила цю функцію, дата легалізації та реєстраційний номер.";

12) пункт 7.40 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У графі 5 зазначаються інші дані щодо змісту вчиненої нотаріальної дії, які нотаріус вважає доцільними для складання звітів та найбільш повного ведення Реєстру (зокрема, наприклад: сума договору, вид майна тощо).";

13) у пункті 7.41 слова ", дата та номер витягу та/чи інформаційної довідки про перевірку спеціального бланка нотаріального документа" виключити;

14) у пункті 7.43:

в абзаці третьому слова "підклеюється у Реєстр до запису про вчинену нотаріальну дію" замінити словами "додається до справи 01-14 "Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, нарядів на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна, матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, авансові звіти тощо)";

в абзаці четвертому слова "у Реєстрі" замінити словами "у графі 6 Реєстру".

7. У розділі VIII:

1) пункт 8.9 викласти в такій редакції:

"8.9. Реєстрації у журналі реєстрації вхідних документів підлягають всі заяви, які надаються нотаріусу для вчинення нотаріальної дії, крім передбачених у пункті 8.10 цього розділу.";

2) у пункті 8.12 слова "другий примірник" замінити словом "фотокопія";

3) пункт 8.13 викласти в такій редакції:

"8.13. Оригінал вихідного документа надсилається адресатам простим поштовим відправленням, через кур'єрську службу або передається нарочним (в останньому випадку він вручається адресату під розписку в розносній книзі для місцевої кореспонденції).".

8. У розділі XI:

1) абзац другий пункту 11.5 після слова "видачі" доповнити словом "останнього";

2) в першому та другому реченнях абзацу першого пункту 11.7 слово "місяць" замінити словом "рік";

3) доповнити новим пунктом 11.10 такого змісту:

"11.10. У разі надходження додаткової заяви про видачу свідоцтва про право на спадщину на нововиявлене спадкове майно за спадковою справою до справи долучаються заяви спадкоємців, документи, що підтверджують належність спадкодавцю спадкового майна, та інші документи, необхідні для видачі свідоцтва про право на спадщину. Долучені документи нумеруються наступними порядковими номерами після останньої сторінки спадкової справи.".

9. У розділі XII:

1) у пункті 12.1:

у підпунктах 12.1.1, 12.1.4 слово "спадкової" виключити;

підпункти 12.1.7, 12.1.8 виключити;

2) підпункт 12.2.4 пункту 12.2 після слів "слідчого органу тощо)" доповнити словами "і до внутрішнього опису складається новий підсумковий запис. Попередній підсумковий запис перекреслюється так, щоб його текст міг бути прочитаний";

3) у пункті 12.3:

підпункт 12.3.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 12.3.2 вважати підпунктом 12.3.1;

абзац перший підпункту 12.3.1 після слова "алфавітом" доповнити словами ", за винятком формування спадкових справ";

4) підпункт 12.4.5 пункту 12.4 після слова "зберіганню," доповнити словами "коробки або папки".

10. У розділі XIII:

1) пункт 13.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особові справи працівників вносяться до описів справ з кадрових питань за роком звільнення зазначених осіб в алфавітному порядку їх прізвищ.";

2) пункт 13.6 після слова "юстиції," доповнити словами "не пізніше ніж";

3) у пункті 13.7:

слово "опису" замінити словом "описування";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Передмова підписується завідувачем контори, приватним нотаріусом.";

4) пункт 13.14 виключити;

5) доповнити новими пунктами 13.14 - 13.18 такого змісту:

"13.14. Історична довідка до фонду державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса складається під час першого надходження документів фонду до архіву. Історичні довідки новостворених державних нотаріальних контор або приватних нотаріусів, які розпочали приватну нотаріальну діяльність, складаються після закінчення календарного року, у якому розпочато діяльність державної нотаріальної контори, приватну нотаріальну діяльність нотаріуса у відповідному нотаріальному окрузі.

13.15. Історична довідка містить три розділи:

1) у першому розділі "Історія фондоутворювача" в хронологічній послідовності надаються відомості щодо:

розпорядчих актів про створення, реорганізацію, ліквідацію контори, реєстрацію приватної нотаріальної діяльності;

крайніх дат діяльності контори, приватного нотаріуса;

завдань і функцій контори, приватного нотаріуса, їх змін;

змін у найменуванні та підпорядкованості контори;

кадрових змін;

змін адреси розташування контори, робочого місця приватного нотаріуса;

2) у другому розділі "Історія фонду" відображаються:

кількість справ у фонді та крайні дати документів фонду;

час надходження документів фонду до архіву;

зміни в складі та обсязі фонду, їх причини;

дата першого передання документів фонду на постійне зберігання та назва відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради;

ступінь збереженості документів фонду;

3) у третьому розділі "Характеристика документів фонду" наводяться:

узагальнена характеристика фонду за видами документів та їх змістом;

відомості про довідковий апарат до фонду;

напрями використання документної інформації фонду.

13.16. Історична довідка доповнюється в міру поповнення фонду новими надходженнями.

13.17. Історична довідка та продовження до неї складаються у двох примірниках та підписуються завідувачем контори, приватним нотаріусом.

13.18. Державна нотаріальна контора, приватний нотаріус щороку складають паспорт архіву (додаток 50) у двох примірниках, один з яких надсилається до державного нотаріального архіву не пізніше 01 грудня року, в якому він складений, а інший залишається у державній нотаріальній конторі, у приватного нотаріуса.

Паспорт архіву призначений для сумарного обліку справ постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, справ з кадрових питань, що містяться в архіві. У паспорті архіву також наводяться відомості про приміщення, де зберігається архів, та працівників (за наявності). У разі потреби до паспорта архіву складається пояснювальна записка, у якій відображаються відомості про зміни назви фондоутворювача, місця та умов зберігання архіву тощо.".

11. У розділі XV:

1) в абзаці другому пункту 15.3 слово "архів" замінити словом "нотаріус";

2) у пункті 15.14:

в абзаці першому слова "за першою видачею свідоцтва про право на спадщину" замінити словами "за датою закінчення спадкової справи";

в абзаці другому слово "місяць" замінити словом "рік".

12. У розділі XVI:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"XVI. Видача, тимчасовий доступ до нотаріальних документів та їх тимчасова виїмка";

2) пункт 16.1 викласти в такій редакції:

"16.1. Видача, тимчасовий доступ до справ (нарядів) і нотаріальних документів та тимчасова виїмка таких справ і документів, що знаходяться на зберіганні контори, архіву, приватного нотаріуса, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

У цих випадках належним чином оформлені процесуальні документи долучаються до справи фонду.";

3) у пункті 16.2:

абзац другий після слів "завідувача архіву" доповнити словами ", завідувача контори, нотаріуса";

абзац третій після слова "архіві," доповнити словами "конторі, нотаріуса";

4) пункт 16.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо архівні справи державного нотаріального архіву залишилися на тимчасово окупованій території України, нотаріус у 3-денний термін надає письмову відмову у видачі справи, що витребовується.".

13. У тексті Правил:

слово "картонаж" у всіх відмінках замінити словом "коробка" у відповідних відмінках;

слова "головне управління юстиції" в усіх відмінках замінити словами "Головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках;

слова "з особового складу" замінити словами "з кадрових питань".

14. У додатках до Правил:

1) назву графи 6 додатка 10 після слова "спадщину" доповнити словами "/право власності на частку в спільному майні подружжя";

2) у назві графи 5 додатка 23 слова "Дата та номер перевірки спеціального бланка нотаріального документа" виключити;

3) у додатку 25:

у формах слова "державного мита, плати" замінити словами "розмір державного мита, плати у гривнях", слова "правовстановлювального документа" замінити словами "документа, що підтверджує право власності";

доповнити додаток новими формами NN 9-1, 15-1, 15-2, 20-1, 81-1, 81-2, що додаються;

форму N 23 виключити;

форми NN 27, 27-1, 28, 31, 36, 49, 56 викласти в новій редакції, що додаються;

у формах NN 45, 46 слова "о _________ годині _______ хвилин" виключити;

у формі N 49-1 слова "в реєстрі за N" замінити словами "в реєстрі за NN";

форму N 64 доповнити новими абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:

 

"Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________________";
                         (розмір державного мита, плати у гривнях)

абзац третій форми 84 після слів "прізвище, ім'я, по батькові" доповнити словом "боржника";

абзац третій форми 85 після слів "представника юридичної особи" доповнити словом "боржника";

4) у додатку 32:

в індексі справи 01-08 у графі 2 слова "та спеціальних бланків інформаційної системи Міністерства юстиції України і спеціальних бланків для видачі витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно" виключити;

в індексі справ 01-23, 01-24 графу 5 доповнити словом "Перехідний";

індекс справи 01-25 виключити;

в індексі справи 02-02 графу 2 після слова "ділянок" доповнити словами ", у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна,";

в індексі справи 02-48:

графу 2 викласти в такій редакції:

"Документи (картки, відомості, повідомлення тощо) з організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу";

у графі 4 цифри "336" замінити цифрами "335";

в індексі справи 03-02 графу 5 доповнити словом "Перехідна";

5) у тексті додатків:

слова "головне управління юстиції" в усіх відмінках замінити словами "Головне територіальне управління юстиції" у відповідних відмінках;

слова "з особового складу" замінити словами "з кадрових питань";

6) доповнити Правила новим додатком 50, що додається.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАПОВІТОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (число, місяць, рік словами)

Я, _____________________________________, _____________________________________ нотаріус
                                      (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі заповіту, посвідченого ____________________________________________
                                                                                                                                                              (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого у реєстрі за N _______, спадкоємцем зазначеного у
заповіті майна ________________________________________________________________________,
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року, на ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (розмір частки спадкоємця за заповітом)
є ____________________________________________________________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, дата його народження, реєстраційний номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                                  платника податків або серія та номер паспорта1, місце реєстрації або проживання)

Спадщина, на яку в зазначеній частці видано це свідоцтво, складається з ________________________
_____________________________________________________________________________________
(майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право власності, найменування реєструвального органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                     (розмір успадкованої частки зазначеного майна)
видано _______________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Свідоцтво про право на обов'язкову частку у спадщині на підставі статті 1241 Цивільного кодексу України на ________________________________________________________________ ще не видано.
                                                                  (розмір обов'язкової частки у спадковому майні)

Право власності на ___________________________________________ підлягає державній реєстрації.
                                                                              (назва нерухомого майна)

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                     (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                                (прізвище, ініціали)                                                               (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ___________________ Цивільного кодексу України та відповідно до
                                                             (вказується стаття відповідної черги)
договору про зміну черговості одержання права на спадкування, посвідченого __________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (ким посвідчено)
"___" ____________ ____ року за реєстровим N _____________, спадкоємцями зазначеного у цьому
свідоцтві майна _______________________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження)
________________________________________, який (яка) помер(ла) "___" ____________ ____ року,
є його (її) _____________________________________________________________________________
                          (зазначаються всі спадкоємці, їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                               дати народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків або
_____________________________________________________________________________________
                                      серії та номери паспортів1, місця їх реєстрації або проживання та частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку в зазначеній частці видано це свідоцтво, складається з _______________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити
_____________________________________________________________________________________
                                        документа, що підтверджує право власності, найменування реєструвального органу, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                              номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика та вартість майна)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                                (розмір частки у спадковому майні)
видано ______________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ____________________________________________________________________
                                                                                                           (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації.

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                 (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                                 (прізвище, ініціали)                                                             (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що на підставі статті ____________________ Цивільного кодексу України та відповідно до
                                                                 (вказується стаття відповідної черги)
договору про поділ спадщини, посвідченого _____________________ "___" ____________ ____ року
                                                                                                                     (ким посвідчено)
за реєстровим N ___________, спадкоємцями зазначеного у цьому свідоцтві майна _______________
____________________________________________________________________________, який (яка)
                                                    (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця, рік його народження),
помер(ла) "___" ____________ ____ року, є його (її) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (зазначаються всі спадкоємці, їх родинні або інші відносини зі спадкодавцем, прізвища, імена,
_____________________________________________________________________________________
                                 по батькові, дати народження, реєстраційні номери облікових карток платників податків або
_____________________________________________________________________________________
                                  серії та номери паспортів1, місця їх реєстрації або проживання та частки кожного у спадщині)

Спадщина, на яку видано це свідоцтво, складається з ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (майно, на яке видається свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право
_____________________________________________________________________________________
                               власності, найменування реєструвального органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер),
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       характеристика та вартість майна)

Свідоцтво про право на спадщину на _____________________________________________________
                                                                                                                  (розмір частки у спадковому майні)
видано ______________________________________________________________________________.
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, якому видано це свідоцтво)

Право власності на ___________________________________________ підлягає державній реєстрації.
                                                                           (назва нерухомого майна)

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N _________

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                  (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (число, місяць, рік словами)

Я, _____________________________________, _____________________________________ нотаріус
                                       (прізвище, ініціали)                                                                   (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
посвідчую, що у складі спадщини після померлого ___________________________________________
                                                                                                                                                                    (рік смерті,
_______________________________________________________________ є такі корпоративні права:
                                                                                 прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (інформація про корпоративні права)
_____________________________________________________________________________________,
передбачені статутом _____________________________, яка зареєстрована _____________________
                                                          (найменування юридичної особи)                                                      (дата державної реєстрації)

На підставі статті 61 Закону України "Про нотаріат" для управління корпоративними правами призначаю з числа _____________________________________________________________________
                                                                                (спадкоємців або виконавців заповіту (зазначити потрібне))
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові управителя спадщини)
_______________________________________________________________________, до повноважень
якого належить управління зазначеними корпоративними правами1.

Особу управителя спадщини встановлено, дієздатність перевірено.

Це свідоцтво підлягає обов'язковому поверненню до ________________________________________
                                                                                                                                            (найменування державної нотаріальної
_____________________________________________________________________________________
                                       контори, назва нотаріального округу, прізвище, ініціали нотаріуса, яким видано це свідоцтво)
після припинення повноважень управителя спадщини.

Свідоцтво оформлено в ________________________ примірниках, один з яких залишається у справах
_____________________________________________________________________________________,
                      (найменування державної нотаріальної контори / прізвище, ініціали нотаріуса, назва нотаріального округу)
а інший (інші) видається(ються) __________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові управителя спадщини (інших спадкоємців))

 

Спадкова справа N ______

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________________
                      (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                     (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Повноваження управителя спадщини тривають до отримання свідоцтва про право на спадщину на корпоративні права всіма спадкоємцями.

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік словами)

Я, ____________________________________________, ______________________________ нотаріус
                                                    (прізвище, ініціали)                                                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                                   (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до статті _______ Закону України "Про виконавче провадження", статті _________ Закону України "Про іпотеку"2 та на підставі акта про ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                        (проведені прилюдні торги (аукціон), реалізацію предмета іпотеки)
складеного ___________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ініціали державного виконавця, найменування відповідного органу державної
_____________________________________________________________________________________
                                                           виконавчої служби або прізвище, ініціали приватного виконавця)

"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце її реєстрації або проживання, реєстраційний номер
_____________________________________________________________________________________
                              облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, найменування юридичної особи,

_____________________________________________________________________________________
                                             її  місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ або податковий номер)
належить на праві власності майно, що складається з ________________________________________
                                                                                                                                             (майно, на яке видається свідоцтво, його
_____________________________________________________________________________________
                     вартість, місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право власності, найменування
_____________________________________________________________________________________
                      реєструвального органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика нерухомого майна
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (якщо реєстрація права не проводилась, про це зазначається у свідоцтві))
яке придбане __________________________________________________________________________
                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - переможця торгів)
за __________________________________________________________________________________,
                                                                (сума, внесена переможцем торгів (цифрами і словами))
що раніше належало ___________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ___________________________________________________________________________
                                       (назва та реквізити документа, на підставі якого право власності на майно належало боржнику,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    найменування реєструвального органу)

Право власності на __________________________________________ підлягає державній реєстрації4.
                                                                       (назва нерухомого майна)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                     (державний/приватний)

Підпис

____________
1 За такою самою формою видається свідоцтво про придбання майна з електронних торгів.

2 Зазначається, якщо майно продане як предмет іпотеки.

3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

4 У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права власності.

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Я, __________________________________________, ________________________________ нотаріус
                                                (прізвище, ініціали)                                                                (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до статті 75 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та на підставі акта про передання права власності на куплене нерухоме майно від "___" ____________ ____ року, складеного на виконання договору купівлі-продажу, посвідченого _________________________________________________________________________                                                                                                                                                      (ким посвідчений договір)
"___" ____________ ____ року, зареєстрованого у реєстрі за N _____, і протоколу про проведення аукціону, складеного ___________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                    або найменування юридичної особи - організатора аукціону)
"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
                                                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце її
_____________________________________________________________________________________
                         реєстрації або проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
_____________________________________________________________________________________
                         паспорта1, найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код платника податків за ЄДРПОУ
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              або податковий номер)
належить на праві власності нерухоме майно, що складається з _______________________________
                                                                                                                                                          (нерухоме майно, на яке видається
_____________________________________________________________________________________
                    свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа, що підтверджує право власності (якщо він
_____________________________________________________________________________________,
                                                           видавався), кадастровий номер, характеристика нерухомого майна)
яке придбане __________________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                               найменування юридичної особи - переможця аукціону)
за __________________________________________________________________________________,
                                                                 (сума, внесена переможцем аукціону (цифрами і словами))
що раніше належало ___________________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
_____________________________________________________________________________________
                                                                         найменування юридичної особи - боржника)

Право власності на нерухоме майно, на яке видано це свідоцтво, підлягає державній реєстрації.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто ________________________________
                         (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                      (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

СВІДОЦТВО

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік словами)

Я, ________________________________________, __________________________________ нотаріус
                                             (прізвище, ініціали)                                                            (державний/приватний)
_____________________________________________________________________________________,
                                             (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до статті ______ Закону України "Про виконавче провадження", статті ______ Закону України "Про іпотеку"1, на підставі акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу / реалізацію предмета іпотеки, складеного _____________________________________________
                                                                                                                                 (прізвище, ініціали державного виконавця,
_____________________________________________________________________________________
            найменування відповідного органу державної виконавчої служби або прізвище, ініціали приватного виконавця)
"___" ____________ ____ року, посвідчую, що ______________________________________________
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                           місце її реєстрації або проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
_____________________________________________________________________________________
                    серія та номер паспорта2, найменування юридичної особи, її місцезнаходження, код платника податків за
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            ЄДРПОУ або податковий номер)
належить на праві власності майно, що складається з ________________________________________
                                                                                                                                                   (нерухоме майно, на яке видається
_____________________________________________________________________________________
                                                                    свідоцтво, його місцезнаходження, назва, реквізити документа,
_____________________________________________________________________________________,
                що підтверджує право власності (якщо він видавався), кадастровий номер, характеристика нерухомого майна)
оскільки майно не реалізовано / торги не відбулися і стягувач __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - стягувача)
виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше належало _____________________
_____________________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                   (назва та реквізити документа, на підставі якого
_____________________________________________________________________________________
                                      право власності на майно належало боржнику, найменування реєструвального органу)

Право власності на _____________________________________________________________________
                                                                                                           (назва нерухомого майна)
підлягає державній реєстрації3.

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______

Стягнуто _______________________________
                        (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                              (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Зазначається, якщо майно продане як предмет іпотеки.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3 У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права.

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (число, місяць, рік словами)

Цей договір посвідчено мною, _________________________, _______________________ нотаріусом
                                                                                         (прізвище, ініціали)                          (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Договір підписано у моїй присутності.

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                 (причина, через яку договір не може бути підписаний власноруч,
_______________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                   прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
відчужуваного ______________________________________________________________ перевірено.
                                                                        (назва нерухомого майна, що відчужується)

Особу ___________________________________________________________, яка (який) підписала(в)
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
договір, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на ________________________
___________________________________________________________ підлягає державній реєстрації.
                                                   (назва нерухомого майна)

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ______

Стягнуто _______________________________
                        (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                      (державний/приватний)

Підпис

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Цей договір посвідчено мною, ______________________, __________________________ нотаріусом
                                                                                      (прізвище, ініціали)                       (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Договір підписано у моїй присутності.

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                             (причина, через яку договір не може бути підписаний власноруч,
_______________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                    прізвище, ім'я, по батькові особи, яка не може підписатись)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано ______________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір)
справжність підпису якого(ї) засвідчую.

Особи сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Особу _______________________________________________________________________________,
                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
яка (який) підписала(в) договір, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ______

Стягнуто ________________________________
                         (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                  (державний/приватний)

Підпис

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (число, місяць, рік словами)

Цей заповіт посвідчено мною, _______________________, __________________________ нотаріусом
                                                                                     (прізвище, ініціали)                         (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                              (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _______________________________________________
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

У зв'язку з ____________________________________________________________________________
                                                                (причина, через яку заповідач не зміг підписатись власноруч)
_______________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)
його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст заповіту підписано
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала заповіт)

Заповіт повністю прочитаний уголос заповідачем до його підписання у присутності

запрошених ним (нею) свідків1 ___________________________________________________________
                                                                                    (прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або проживання)
_____________________________________________________________________________________

Особу заповідача встановлено, його (її) дієздатність перевірено.

Особи свідків, які прочитали заповіт уголос до його підписання і поставили на заповіті свої підписи, встановлено, їх дієздатність перевірено1.

Особу ____________________________________, яка (який) підписала(в) заповіт у моїй присутності,
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено, її (його) дієздатність перевірено, справжність її (його) підпису засвідчую.

 

Зареєстровано в реєстрі за NN ________

Стягнуто __________________________________
                            (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                   (державний/приватний)

Підпис

____________
1 Слова "у присутності запрошених ним (нею) свідків", "(прізвища, імена, по батькові свідків, місця їх реєстрації або проживання)", а також відомості щодо встановлення особи свідків та перевірки їх дієздатності зазначаються у разі запрошення свідків заповідачем.

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (число, місяць, рік словами)

Ця довіреність посвідчена мною, ________________________, ______________________ нотаріусом
                                                                                          (прізвище, ініціали)                         (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                             (причина, через яку довіритель не може підписатися власноруч)
________________________________________________ і за його (її) дорученням, у моїй, нотаріуса,
                            (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)
присутності довіреність підписана _______________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)
справжність підпису якого (якої) засвідчую1.

Особу ________________________________________ встановлено, його (її) дієздатність перевірено.
                            (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)

Особу ________________________________________ встановлено, його (її) дієздатність перевірено.
             (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала довіреність)

 

Зареєстровано в реєстрі за NN _________

Стягнуто ______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                    (державний/приватний)

Підпис

____________
1 У разі якщо підпис ставиться за особу з вадами зору, у посвідчувальному написі слід зазначити: "Текст довіреності до підписання прочитано мною, нотаріусом, уголос і схвалено
______________________________________".
                (прізвище, ім'я, по батькові довірителя)

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (число, місяць, рік словами)

Мною, ________________________________________, ____________________________ нотаріусом
                                                    (прізвище, ініціали)                                                      (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
на підставі статті 73 Закону України "Про нотаріат" і звернення ________________________________
______________________________________________________________________________ з метою
                                                                    (найменування органу опіки та піклування)
захисту особистих і майнових прав та інтересів дитини _______________________________________
________________________________________________________________________, який (яка) має
                                                                  (ім'я, прізвище дитини, рік народження)
право власності або проживає у __________________________________________________________,
                                                                                                          (житловий будинок, квартира, інше приміщення)
що розташований(а) за адресою: __________________________________________________________,
накладається заборона відчуження вказаного/вказаної ________________________________________
                                                                                                                                   (житловий будинок, квартира, інше приміщення)
до усунення ___________________________________________________________________________
                                                     (обставини, що обумовили накладення заборони відчуження майна дитини)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______________

Стягнуто ________________________________
                          (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                 (державний/приватний)

Підпис

 

Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (число, місяць, рік словами)

Мною, ________________________________________, ____________________________ нотаріусом
                                                   (прізвище, ініціали)                                                           (державним/приватним)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до частини четвертої статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі публічної безвідкличної вимоги (далі - Вимога) _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             (назва Вимоги, найменування юридичної особи або прізвище, ініціали фізичної особи, яка її подає)
накладається заборона на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником Вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) _____________________________________________________
                                                                                                                        (ціна придбання акцій (грошова сума))
на користь ___________________________________________________________________________,
                                                                         (особа акціонера, акції якого обмежені/обтяжені)
до виконання умов, передбачених в документах, згідно з якими було встановлено обмеження (обтяження) на акції на підставі заяви _____________________________________________________
                                                                                                    (особи, в інтересах якої встановлено обмеження/обтяження,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      та/або особи, якою встановлено обмеження/обтяження)

 

Зареєстровано в реєстрі за N ______________

Стягнуто _______________________________
                       (розмір державного мита, плати у гривнях)

Печатка ____________________________ нотаріус
                                   (державний/приватний)

Підпис

 

Кому надсилається ___________________________________________________________________
                                                                               (найменування, адреса державного нотаріального архіву)

Ким надсилається ____________________________________________________________________
                                   (найменування, адреса, N телефону приватного нотаріуса, державної нотаріальної контори, що звітує)

ПАСПОРТ
архіву державної нотаріальної контори / приватного нотаріуса

Державна нотаріальна контора/
приватний нотаріус

Дата створення контори / реєстрації приватної нотаріальної діяльності

Місце зберігання документів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                        (адреса, N телефону)

I. Відомості про документи

N з/п

Назва показників

Кількість

Крайні дати

1

2

3

4

1

Фонди

 

 

2

Справи

 

 

у тому числі:

 

 

2.1

постійного зберігання

 

 

з них:

 

 

унесені до описів, схвалених ЕК

 

 

що зберігаються понад установлені строки

 

 

2.2

з кадрових питань

 

 

з них:

 

 

унесені до описів, схвалених ЕК

 

 

2.3

тривалого (понад 10 років) зберігання

 

 

з них:

 

 

унесені до описів

 

 

II. Відомості про приміщення

Площа архівосховища, м2

Ступінь завантаженості, %

Стисла характеристика приміщення

Наявність робочих кімнат, читального залу

III. Відомості про кадри

Кількість штатних працівників

Прізвище, ім'я, по батькові

Освіта, фах

Стаж роботи в архіві

_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (адреса, N телефону установи)

Завідувач державної нотаріальної контори/
приватний нотаріус

 
 
_________________________
(підпис)

 
 
_______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

____________

Опрос