Идет загрузка документа (143 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об осуществлении оценки стойкости банков и банковской системы Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 22.12.2017 № 141
редакция действует с 20.07.2019

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2017 року N 141

Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 21 червня 2018 року N 68
,
від 10 липня 2018 року N 76
,
від 10 серпня 2018 року N 92
,
від 17 січня 2019 року N 21
,
від 18 липня 2019 року N 96

Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 та 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи України, додержання стійких темпів економічного зростання та захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (далі - Положення), що додається.

2. Здійснювати оцінку стійкості банків і банківської системи України щороку станом на 01 січня року, наступного за звітним, починаючи з 01 січня 2018 року.

3. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) після офіційного опублікування довести інформацію про прийняття цієї постанови до відома банків України та аудиторських фірм, що включені до Реєстру аудиторських фірм відповідно до Положення про порядок ведення Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2011 року N 410, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2011 року за N 1466/20204 (зі змінами).

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 серпня 2018 року N 90 (далі - Положення N 90), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

(пункт 1 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

2. Це Положення визначає порядок здійснення Національним банком оцінки якості активних банківських операцій (далі - активи), достатності (адекватності) регулятивного капіталу, достатності основного капіталу (разом далі - достатність капіталу) та визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу з метою сприяння фінансовій стабільності, у тому числі стабільності банківської системи України шляхом оцінки стійкості банків і банківської системи України до несприятливих змін в макроекономічному середовищі.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21
)

3. Підходи, визначені цим Положенням, ґрунтуються на положеннях Директиви 2013/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних організацій та пруденційний нагляд за діяльністю кредитних організацій та інвестиційних компаній, що вносить зміни до Директиви 2002/87/ЄС та скасовує Директиви 2006/48/ЄС і 2006/49/ЄС; настановах Європейського банківського органу щодо єдиних процедур та методологій процесу наглядової перевірки та оцінки (SREP) (EBA/GL/2014/13, 19 December 2014).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:

1) аудитор - аудиторська фірма, що включена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", у частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, та з якою банк згідно з вимогами Положення N 90 уклав договір про надання аудиторських послуг;

(підпункт 1 пункту 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

2) аудиторський звіт - звіт аудитора, що подається до Національного банку згідно з вимогами Положення N 90;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

3) базовий макроекономічний сценарій - комплексний прогноз визначених Національним банком макроекономічних показників на визначений період у майбутньому за найбільш очікуваного розвитку подій, який використовується для здійснення стрес-тестування банків;

4) величина непокритого кредитного ризику - перевищення величини кредитного ризику над розміром резервів за МСФЗ, визначене згідно з вимогами Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція N 368);

5) Звіт аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями - частина окремого розділу звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, складена згідно з вимогами розпорядчого акта Національного банку, яким установлено порядок оцінки стійкості банків і банківської системи України;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
)

6) звітна дата - 01 січня року, наступного за звітним роком;

7) звітний рік - звітний період для складання банками фінансової звітності (календарний рік), яка підлягає щорічній перевірці аудитором;

71) необхідний рівень нормативу Н2 - рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н2, установлених Національним банком;

(пункт 4 доповнено підпунктом 71 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

72) необхідний рівень нормативу Н3 - рівень нормативу достатності основного капіталу (Н3), що визначається Національним банком за результатами оцінки стійкості банку для забезпечення дотримання банком нормативного та граничних значень нормативу Н3, установлених Національним банком;

(пункт 4 доповнено підпунктом 72 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

73) необхідний рівень нормативів достатності капіталу - необхідний рівень нормативу Н2 та необхідний рівень нормативу Н3, визначені Національним банком за результатами оцінки стійкості;

(пункт 4 доповнено підпунктом 73 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

8) несприятливий макроекономічний сценарій - комплексний прогноз визначених Національним банком макроекономічних показників на визначений період у майбутньому, що враховує ймовірні макроекономічні шоки, який використовується для здійснення стрес-тестування банків;

81) норматив Н2 - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), установлений Інструкцією N 368;

(пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

82) норматив Н3 - норматив достатності основного капіталу (Н3), установлений Інструкцією N 368;

(пункт 4 доповнено підпунктом 82 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

83) нормативи достатності капіталу - норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та норматив достатності основного капіталу (Н3), встановлені Інструкцією N 368;

(пункт 4 доповнено підпунктом 83 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

9) оцінка стійкості банку - оцінка здатності банку забезпечити дотримання, у тому числі за настання несприятливих змін в макроекономічному середовищі, розміру нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2) та нормативу достатності основного капіталу (H3) на рівні не нижче нормативних та/або граничних значень, установлених Національним банком;

10) поточний рік - рік, у якому здійснюється оцінка стійкості банку;

11) прогнозний період - трирічний період від звітної дати;

12) стрес-тестування банку - метод кількісної оцінки ймовірних змін якості балансових та позабалансових позицій банку внаслідок гіпотетичних, але ймовірних змін у визначених факторах (макроекономічних показниках) зовнішнього середовища.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Національного банку.

II. Етапи оцінки стійкості банку

5. Національний банк щороку станом на 01 січня року, наступного за звітним, здійснює оцінку стійкості банку на індивідуальній основі.

6. Національний банк розпорядчим актом установлює порядок оцінки стійкості банків і банківської системи України (далі - Технічне завдання) та доводить це рішення до відома банків та аудиторів.

7. Оцінка стійкості банку складається з двох або трьох етапів:

(абзац перший пункту 7 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

1) перший етап - оцінка якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, розрахунок нормативів достатності капіталу з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, а також з урахуванням коригувань фінансової звітності банку за звітний рік, здійснених згідно з вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (зі змінами) (далі - коригування фінансової звітності);

(підпункт 1 пункту 7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
)

2) другий етап - екстраполяція результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, розрахунок нормативів достатності капіталу з урахуванням екстраполяції. Для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого), - визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу банку згідно з Технічним завданням;

(підпункт 2 пункту 7 у редакції постанов Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
від 17.01.2019 р. N 21
)

3) третій етап - здійснення стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями, розрахунок нормативів достатності капіталу з урахуванням стрес-тестування, визначення згідно з Технічним завданням необхідного рівня нормативів достатності капіталу банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів.

(підпункт 3 пункту 7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

8. Національний банк розпорядчим актом визначає перелік банків, які підлягають оцінці стійкості, етапи такої оцінки та доводить це рішення до відома банків.

Національний банк з урахуванням впливу банку на фінансову стабільність, у тому числі стабільність банківської системи України, має право прийняти рішення про проведення оцінки стійкості банку із застосуванням двох етапів (першого та другого) або із застосуванням трьох етапів.

9. Банк забезпечує здійснення оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями із залученням аудитора в рамках проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку згідно з вимогами Положення N 90.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

10. Оцінка якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями здійснюються під час першого етапу оцінки стійкості банку згідно з вимогами Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року N 351 (зі змінами) (далі - Положення N 351), і Технічного завдання.

Розрахунок основного капіталу, регулятивного капіталу, нормативу Н2 та нормативу Н3 під час першого етапу оцінки стійкості здійснюється відповідно до вимог Інструкції N 368, інших актів Національного банку, що визначають методику розрахунку економічних нормативів, з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, коригувань фінансової звітності.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

11. Банк подає до Національного банку Звіт аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями в складі аудиторського звіту згідно з вимогами Положення N 90.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2018 р. N 92)

Національний банк установлює вимоги до формату Звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями в Технічному завданні.

12. Національний банк має право надіслати банку/аудитору вимогу щодо подання Національному банку інформації, пояснень і робочих документів аудитора з окремих питань проведення перевірки на паперових та/або електронних носіях.

Банк/аудитор зобов'язаний надати Національному банку інформацію, пояснення банку/аудитора, а також робочі документи аудитора протягом п'яти робочих днів із дня отримання звернення від Національного банку, якщо у зверненні не встановлений інший строк.

13. Національний банк має право здійснити перевірку дотримання банком/аудитором вимог Технічного завдання та перевірку висновків аудитора, наведених у Звіті аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, під час проведення планової/позапланової інспекційної перевірки банку.

(пункт 13 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
)

14. Національний банк у разі виявлення фактів недотримання банком/аудитором вимог Технічного завдання має право:

1) вимагати від банку доопрацювання звіту залученим банком аудитором у визначений Національним банком термін або проведення банком за власний рахунок повторної оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями іншим аудитором та подання звіту у визначений Національним банком термін;

2) провести позапланову інспекційну перевірку для оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями;

3) здійснити повторне проведення інших етапів оцінки стійкості банку, передбачених цим Положенням.

(пункт 14 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68)

15. Другий і третій етапи оцінки стійкості банку здійснює Національний банк.

16. Національний банк під час другого етапу оцінки стійкості банку:

1) здійснює екстраполяцію результатів оцінки якості кредитів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями на інші кредитні операції банку в порядку, визначеному в Технічному завданні;

2) здійснює коригування величини непокритого кредитного ризику банку на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

3) здійснює розрахунок розміру основного та регулятивного капіталу банку на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

4) здійснює розрахунок значення нормативу Н2 на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

5) здійснює розрахунок значення нормативу Н3 на звітну дату з урахуванням екстраполяції;

6) визначає необхідний рівень нормативу Н2 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого);

7) визначає необхідний рівень нормативу Н3 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого).

Основний капітал, регулятивний капітал, норматив Н2, норматив Н3 розраховуються відповідно до вимог Інструкції N 368, інших актів Національного банку, що визначають методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків, з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, їх екстраполяції, а також коригувань фінансової звітності.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
у редакції
постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21
)

17. Національний банк здійснює стрес-тестування банку на підставі даних бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності банку та інших даних банку з урахуванням коригувань, здійснених за результатами першого та другого етапів оцінки стійкості банку, макроекономічних сценаріїв Національного банку з використанням розробленої Національним банком моделі.

18. Національний банк під час третього етапу оцінки стійкості банку:

1) проводить стрес-тестування банку за базовим і несприятливим макроекономічними сценаріями;

2) визначає прогнозні показники фінансової звітності банку [Звіту про фінансовий стан (Баланс) та Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)] протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями, ґрунтуючись на припущенні про статичний баланс банку;

3) визначає прогнозний рівень кредитного ризику за активними банківськими операціями та прогнозну величину непокритого кредитного ризику;

4) здійснює розрахунок розміру основного та регулятивного капіталу банку протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями;

5) здійснює розрахунок значення нормативу Н2 протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями;

6) здійснює розрахунок значення нормативу Н3 протягом прогнозного періоду за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями;

7) визначає необхідний рівень нормативу Н2 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів;

8) визначає необхідний рівень нормативу Н3 на звітну дату для банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів.

(пункт 18 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

19. Національний банк залежно від зміни тенденцій показників і ризиків діяльності банківської системи України, а також макроекономічних показників, має право переглядати Технічне завдання, актуалізувати моделі стрес-тестування, граничні значення нормативу Н2 та нормативу Н3, макроекономічні сценарії та порядок їх використання Національним банком під час проведення стрес-тестування банків і доводить це рішення до відома банків та аудиторів.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

III. Результати оцінки стійкості банку

20. Національний банк за результатами оцінки стійкості банку визначає необхідний рівень нормативів достатності капіталу банку.

(пункт 20 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

21. Національний банк визначає необхідний рівень нормативів достатності капіталу банку, щодо якого Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням:

1) двох етапів (першого та другого), - на підставі даних Звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями з урахуванням екстраполяції результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями на весь кредитний портфель банку;

2) усіх трьох етапів, - на підставі даних Звіту аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями з урахуванням екстраполяції результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями на весь кредитний портфель банку та результатів стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
у редакції
постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21
)

211. Національний банк у разі реорганізації банків шляхом приєднання та подання банками - учасниками реорганізації до Національного банку документів для отримання дозволу на реорганізацію / попереднього висновку про погодження проекту плану реорганізації, складених відповідно до вимог Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2008 року N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2008 року за N 845/15536 (зі змінами), визначає/переглядає для банку-правонаступника необхідний рівень нормативів достатності капіталу з урахуванням очікуваного ефекту від реорганізації.

Національний банк визначає/переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу для банку-правонаступника із застосуванням:

1) двох етапів, якщо оцінка стійкості всіх банків - учасників реорганізації здійснювалася Національним банком із застосуванням двох етапів;

2) трьох етапів, якщо оцінка стійкості хоча б одного із банків - учасників реорганізації здійснювалася Національним банком із застосуванням трьох етапів.

(розділ III доповнено пунктом 211 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.07.2019 р. N 96)

22. Результати оцінки стійкості банку оформляються у вигляді Звіту про результати оцінки стійкості банку, формат якого визначається в Технічному завданні.

23. Результати, зазначені у Звіті аудитора про результати оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями / Звіті про результати оцінки стійкості банку, не змінюють даних фінансової звітності банку станом на 01 січня поточного року.

(абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
)

Банк ураховує висновки аудитора за результатами оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення, якщо виявлені недоліки (наприклад, неправильний розрахунок величини кредитного ризику та/або непокритого кредитного ризику) залишаються актуальними для його діяльності у звітному періоді, у якому здійснюється така оцінка.

Банк, щодо якого за результатами оцінки якості активів та прийнятності забезпечення виявлені недоліки, до 01 серпня поточного року проводить перегляд оцінки розміру кредитного ризику за усіма кредитами згідно з вимогами Положення N 351 і відображає результати такого перегляду в статистичній звітності.

Банк з урахуванням результатів оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення переглядає та за необхідності доопрацьовує внутрішньобанківські положення, уключаючи методики та процедури, вимоги щодо розроблення яких установлені Положенням N 351.

24. Правління Національного банку розглядає та затверджує результати оцінки стійкості банків і банківської системи України.

25. Національний банк для забезпечення дотримання банком необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначених за результатами оцінки стійкості банку, надсилає банкам вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації:

1) до 10 липня поточного року банкам, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів (першого та другого), якщо значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами двох етапів оцінки стійкості, є меншими, ніж нормативні значення, установлені Національним банком;

2) до 10 серпня поточного року банкам, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів, якщо значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами першого етапу оцінки стійкості, є меншими, ніж нормативні значення, установлені Національним банком, та/або значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами трьох етапів оцінки стійкості, є меншими, ніж граничні значення, установлені Національним банком.

(пункт 25 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.07.2018 р. N 76
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

251. Національний банк за результатами заходів, здійснених згідно з пунктами 13, 14 розділу II цього Положення, переглядає необхідний рівень нормативів достатності капіталу та в разі потреби надсилає банку вимогу про складання/оновлення програми капіталізації/реструктуризації для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 251 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
пункт 251 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

Національний банк за результатами визначення/перегляду для банку-правонаступника необхідного рівня нормативів достатності капіталу згідно з пунктом 211 розділу III цього Положення в разі потреби надсилає йому вимогу про складання/оновлення програми капіталізації/реструктуризації після надання дозволу на реорганізацію. У цьому разі надіслані Національним банком банкам - учасникам реорганізації вимоги щодо складання програми капіталізації/реструктуризації для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу без урахування очікуваного ефекту від реорганізації, є недійсними.

(пункт 251 доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.07.2019 р. N 96)

252. Банкам, щодо яких за результатами оцінки стійкості Національний банк не надіслав вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації, зазначену в пунктах 25, 251 розділу III цього Положення, необхідний рівень нормативів достатності капіталу не встановлюється. Ці банки зобов'язані забезпечувати дотримання нормативів достатності капіталу на рівні, не нижчому, ніж нормативні значення, установлені Національним банком.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 252 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21
,
пункт 252 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.07.2019 р. N 96
)

26. Банки, що отримали вимогу Національного банку, зазначену в пункті 25 розділу III цього Положення, подають до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до цього Положення, у такі строки:

1) банки, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням двох етапів, - до 15 серпня поточного року;

2) банки, щодо яких Національний банк прийняв рішення про проведення оцінки стійкості із застосуванням трьох етапів, - до 15 вересня поточного року.

(пункт 26 зі змінами, внесеними постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
у редакції
постанов Правління
 Національного банку України від 10.07.2018 р. N 76
,
від 17.01.2019 р. N 21)

261. Банк, що отримав вимогу Національного банку, зазначену в пункті 251 розділу III цього Положення, упродовж 30 календарних днів подає до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації або оновлену програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до цього Положення.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 261 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
пункт 261 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 18.07.2019 р. N 96)

27. Пункт 27 виключено

(пункт 27 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

28. Пункт 28 виключено

(пункт 28 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

29. Банк, щодо якого Національний банк за результатами оцінки стійкості визначив необхідний рівень нормативів достатності капіталу, забезпечує їх дотримання шляхом виконання програми капіталізації/реструктуризації до 31 грудня поточного року.

(пункт 29 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

30. Банки, які здійснюють свою діяльність згідно з планами фінансового оздоровлення / планами заходів, письмовими угодами, укладеними з Національним банком, що передбачають заходи стосовно капіталізації, подають програму капіталізації/реструктуризації в установлений (відповідно) підпунктами 1 та 2 пункту 26 цього Положення строк та за потреби оновлюють діючі плани/угоди.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

31. Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем розглядає результати оцінки стійкості банків, подані банками програми капіталізації/реструктуризації та подає Правлінню Національного банку пропозиції щодо їх погодження/непогодження.

(пункт 31 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

32. Правління Національного банку приймає рішення про погодження/непогодження програм капіталізації/реструктуризації банків.

(пункт 32 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

33. Національний банк погоджує програму капіталізації/реструктуризації банку за умови її відповідності встановленим вимогам до 01 листопада поточного року.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

331. Національний банк упродовж 30 календарних днів погоджує програму капіталізації/реструктуризації / оновлену програму капіталізації/реструктуризації банку, надану згідно з пунктом 261 розділу III цього Положення, за умови її відповідності встановленим вимогам.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 331 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
пункт 331 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

34. Банки, щодо яких за результатами стрес-тестування дотримання нормативу Н2 та нормативу Н3 забезпечується в тому числі за рахунок прибутку поточного року та/або прогнозних періодів, дотримуються таких обмежень щодо розподілу капіталу:

(абзац перший пункту 34 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

1) не здійснюють / обмежують виплату дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями;

2) не здійснюють / обмежують розподіл капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування резервного фонду, покриття збитків минулих років.

35. Національний банк має право прийняти рішення про застосування до банку заходів впливу в разі невиконання банком вимог цього Положення, у тому числі неподання банком у встановлений у пунктах 26, 261 розділу III цього Положення строк програми капіталізації/реструктуризації, подання програми капіталізації/реструктуризації, яка не відповідає вимогам додатка до цього Положення, а також за порушення банком вимог Положення N 351.

(пункт 35 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21,
від 18.07.2019 р. N 96)

IV. Опублікування результатів оцінки стійкості банків і банківської системи України

36. Національний банк доводить до відома банку результати оцінки стійкості банку.

37. Банк опубліковує результати оцінки стійкості банку, необхідний рівень нормативів достатності капіталу, визначений за результатами оцінки стійкості банку на звітну дату та з урахуванням заходів, упроваджених банком після звітної дати.

Банк під час публікації результатів оцінки стійкості має право врахувати заходи, упроваджені банком після звітної дати, щодо яких на дату опублікування немає зауважень Національного банку щодо їх виконання та/або немає неузгоджених питань за запитами Національного банку щодо впроваджених заходів.

Банк опубліковує результати оцінки стійкості банку згідно з постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року N 11 "Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України" (зі змінами).

(пункт 37 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

38. Національний банк опубліковує результати оцінки стійкості банків (у розрізі банків) і банківської системи України до 31 грудня поточного року.

(розділ IV у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68)

 

Директор Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

 

Вимоги до складання банком програми капіталізації/реструктуризації

(назва додатка із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

I. Загальні положення

1. Банк, що отримав вимогу Національного банку, зазначену в пунктах 25 і 251 розділу III Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (далі - Положення), складає програму капіталізації/реструктуризації, яка забезпечує дотримання банком до 31 грудня поточного року необхідного рівня нормативу Н2 та необхідного рівня нормативу Н3, визначених за результатами оцінки стійкості банку.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

2. Банк забезпечує складання програми капіталізації/реструктуризації з дотриманням таких принципів:

1) переваги сутності визначених банком заходів над їх формою, економічної доцільності та ефективності таких заходів;

2) обґрунтованості визначених банком заходів та реалістичності їх виконання, що передбачає формування судження банку щодо:

реалістичності виконання заходів у встановлені строки та отримання економічного ефекту від їх реалізації в обсязі, визначеному програмою капіталізації/реструктуризації, з урахуванням поточного стану економіки та ринкових умов;

спроможності банку та кожного власника істотної участі забезпечити підтримку нормативу Н2 та нормативу Н3 банку в обсязі, передбаченому програмою капіталізації/реструктуризації, з урахуванням оцінки макро- та мікроекономічних факторів, що впливають та фінансову спроможність банку та акціонерів забезпечувати таку підтримку;

3) достатності та адекватності розроблених банком заходів, реалізація яких має забезпечити дотримання банком нормативу Н2 та нормативу Н3 на рівні, зазначеному в пункті 1 розділу I цього додатка.

(пункт 2 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

3. Для цілей Положення судження банку - це задокументоване обґрунтоване рішення управлінського персоналу / колегіального органу, яке ґрунтується на:

1) комплексному та об'єктивному аналізі всієї інформації, що впливає на обґрунтованість, реалістичність та ефективність заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації банку;

(підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

2) власному досвіді банку, що ґрунтується на надійних, безперервних, повних та цілісних статистичних даних, термін накопичення яких становить щонайменше три останніх роки поспіль, що передують даті складання програми капіталізації/реструктуризації;

(підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

3) забезпеченні повної, своєчасної та об'єктивної оцінки та врахування всіх суттєвих факторів, що можуть мати вплив (особливо негативний) на дотримання банком необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначеного за результатами оцінки стійкості банку.

(підпункт 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

4. Банк під час складання програми капіталізації/реструктуризації має право враховувати упроваджені банком заходи та/або фактичні події, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації/реструктуризації, зокрема:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68,
від 17.01.2019 р. N 21)

1) здійснення реструктуризації кредитів, за якими вимагалося збільшення розміру кредитного ризику за результатами оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, шляхом оформлення додаткового забезпечення за цими кредитами.

Умови реструктуризації кредитів не передбачають погашення заборгованості за діючими кредитами за рахунок видачі нових кредитів, надання кредитів без належного забезпечення, надання кредитів клієнтам із непрозорою структурою власності, клієнтам, фінансовий стан яких не підтверджує спроможності обслуговувати кредити за ринковими умовами та/або цільове використання кредитів викликає сумніви щодо їх повернення;

2) поліпшення фінансового результату за рахунок зменшення процентних витрат у результаті конвертації субординованого боргу та/або інших процентних зобов'язань до основного капіталу;

3) інші заходи, які мали позитивний вплив на розмір регулятивного капіталу банку.

41. Банк під час складання програми капіталізації/реструктуризації має врахувати ефект впливу змін, унесених до нормативно-правових актів Національного банку з питань регулювання діяльності банків, які наберуть чинності в період виконання банком програми капіталізації/реструктуризації.

(розділ I доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
пункт 41 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

5. Банк, акціонери якого мають намір та спроможні забезпечити капіталізацію банку в розмірі, необхідному для дотримання необхідного рівня нормативів H2 і H3, у тому числі із залученням нових інвесторів, складає програму капіталізації/реструктуризації з урахуванням вимог розділу II цього додатка.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

6. Юридичні та фізичні особи, які бажають придбати або збільшити істотну участь у банку, повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національного банку щодо набуття істотної участі в банку.

Акціонери - власники істотної участі банку / інвестори зобов'язані подати до Національного банку гарантійні листи щодо забезпечення капіталізації банку в розмірі, передбаченому програмою капіталізації/реструктуризації, оформлені за таким зразком:

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

Гарантійний лист

1. Акціонер - власник істотної участі банку / інвестор __________ (офіційне найменування акціонера / інвестора - юридичної особи, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) (далі - Акціонер) зобов'язується забезпечити капіталізацію __________ (найменування банку) (далі - банк) у розмірі, передбаченому Програмою капіталізації/реструктуризації банку для забезпечення дотримання необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначеного Національним банком України (далі - Національний банк) за результатами оцінки стійкості банку.

(пункт 1 Гарантійного листа із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

2. Акціонер підтверджує свої наміри забезпечити капіталізацію банку пропорційно власній частці в капіталі банку з метою дотримання значень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2) і нормативу достатності основного капіталу (H3) на необхідному рівні та в строки, установлені Національним банком та визначені в Програмі капіталізації/реструктуризації банку, яку затверджено рішенням ради банку від _________ ____ року (протокол N ___), на загальну суму ________ млн грн до 31 грудня _______ року.

(пункт 2 Гарантійного листа із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

3. Капіталізація банку проводитиметься:

1) шляхом збільшення статутного капіталу в розмірі ________ млн грн до 31 грудня ________ року за рахунок власних грошових коштів Акціонера;

2) іншими шляхами (зазначаються в розрізі таких шляхів).

Акціонер запевняє, що капіталізація банку не здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів, отриманих безпосередньо в банку або іншому банку прямо або опосередковано через пов'язаних із ним осіб. Акціонер здійснюватиме капіталізацію банку за рахунок власних коштів.

Акціонер також зобов'язується забезпечити подання до Національного банку необхідних документів, які відповідають вимогам Національного банку щодо погодження статуту банку та змін до нього, набуття та/або збільшення істотної участі в банку.

4. Акціонер зобов'язується ужити всіх залежних від нього заходів для забезпечення приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку і забезпечить виконання запланованих заходів щодо зменшення заборгованості пов'язаних із банком осіб у заплановані банком розміри та строки.

Акціонер усвідомлює свою відповідальність за невиконання взятих на себе зобов'язань.

"___" ____________ 20__ року

Для фізичних осіб:
Паспорт: серія ___________ N __________,
виданий _____________________________
Адреса проживання ___________________

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків _____________________

 

Для юридичних осіб:
_____________________________________
                                  (найменування)

Код за ЄДРПОУ
Юридична адреса: _____________________
Фактична адреса: _____________________."

7. Національний банк уважатиме факт невиконання акціонером/інвестором узятих на себе зобов'язань ознакою того, що бездоганної ділової репутації немає. Національний банк накопичує, узагальнює та зберігає інформацію про таких осіб для подальшого використання.

8. Програма капіталізації/реструктуризації банку має бути прошита та засвідчена підписами голови правління і голови наглядової ради банку.

(пункт 8 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

II. Програма капіталізації/реструктуризації банку

(назва розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

9. Програма капіталізації/реструктуризації банку повинна містити план капіталізації/реструктуризації та документи, інформацію, що підтверджують можливість реалізації запланованих заходів.

План капіталізації/реструктуризації складається за такою формою:

(тисячі гривень, проценти)

Пояснення щодо заповнення форми плану капіталізації/реструктуризації

1. План капіталізації/реструктуризації має містити джерела збільшення капіталу, визначені банком у програмі капіталізації/реструктуризації та прогнозні показники діяльності банку на період дії програми капіталізації/реструктуризації.

2. Опис параметрів заповнення колонок форми:

1) колонка 2 - зазначаються дати в межах поточного року;

2) колонки 3 і 4 - для рядків 3 - n-2 зазначаються значення нормативу Н2 / нормативу Н3, яких планується досягти станом на визначену дату;

3) колонка 5 - зазначається сума РК, розрахована за формулою:

РК =

Н2 · (Ар + Свп - НКР)
100 %

,

де Ар, Свп, НКР використовуються в значеннях, визначених розпорядчим актом Національного банку з питань розрахунку економічних нормативів, станом на визначену дату;

Н2 - значення нормативу, якого планується досягти станом на визначену дату;

4) колонка 6 - зазначається сума ОК, розрахована за формулою:

ОК =

Н3 · (Ар + Свп - НКР)
100 %

,

де Н3 - значення нормативу, якого планується досягти станом на визначену дату;

5) колонка 7 - зазначаються джерела збільшення РК/ОК та складові зменшення РК/ОК (у дужках зазначається відповідний балансовий рахунок);

6) колонки 8 і 9 - зазначається сума збільшення/зменшення РК/ОК, визначена як різниця між сумою РК/ОК на поточну та попередню дату;

7) колонка 10 - зазначаються заходи з реструктуризації щодо збільшення/зменшення активів банку;

8) колонка 11 - зазначається сума збільшення/зменшення активів банку в результаті реалізації заходів з реструктуризації активів банку.

3. Опис параметрів заповнення рядків форми:

1) рядок 1 - зазначаються дані, визначені за результатами оцінки стійкості;

2) рядок 2 - зазначаються дані, визначені за результатами оцінки стійкості з урахуванням упроваджених банком заходів та/або фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації/реструктуризації незалежно від їх впливу (позитивного або негативного) на значення нормативів достатності капіталу.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

10. План капіталізації/реструктуризації банку повинен містити:

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

1) прогнозні розрахунки збільшення розміру регулятивного та основного капіталу банку, збільшення значення нормативу Н2 і нормативу Н3. Банк здійснює такі розрахунки на підставі результатів прогнозних показників діяльності (можливість збільшення капіталу за рахунок внутрішніх джерел, зокрема зменшення частки вкладень у цінні папери, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу) та попередніх домовленостей з акціонерами / інвесторами / кредиторами (можливість збільшення капіталу за рахунок зовнішніх джерел);

(підпункт 1 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

2) інформацію про збільшення регулятивного та основного капіталу банку, збільшення значення нормативу Н2 і нормативу Н3 за рахунок зовнішніх джерел:

(абзац перший підпункту 2 пункту 10 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

збільшення розміру статутного капіталу банку;

внески за незареєстрованим статутним капіталом, зокрема за рахунок додаткових внесків акціонерів, залучення коштів інвесторів, у тому числі власників вкладів (депозитів) за їх згодою;

залучення коштів на умовах субординованого боргу;

отримання прибутку від операцій з акціонерами, зокрема в результаті отримання безповоротної фінансової допомоги, прощення боргу за наданими кредитами, депозитами, кредиторською заборгованістю, субординованим боргом або вкладеннями в боргові цінні папери власної емісії банку;

продаж власних акцій, викуплених банком в акціонерів;

3) заходи, яких банк має вжити для забезпечення досягнення необхідного рівня нормативів Н2 і Н3, визначеного Національним банком за результатами оцінки стійкості, із зазначенням строків їх виконання та розрахунку економічного ефекту від упровадження кожного заходу;

(пункт 10 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
підпункт 3 пункту 10 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

4) упроваджені банком заходи та/або фактичні події, що відбулися після звітної дати, що враховані банком під час складання програми капіталізації/реструктуризації, а також розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу/впливу кожної фактичної події;

(пункт 10 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

5) заходи щодо проведення операційної та/або структурної реструктуризації з поліпшення якості активів банку та/або реструктуризації зобов'язань банку, що можуть передбачати:

погашення активів, за якими вимагалося збільшення розміру кредитного ризику за результатами перевірки якості активів під час оцінки стійкості банку;

здійснення реструктуризації кредитів, за якими вимагалося збільшення розміру кредитного ризику за результатами оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями, шляхом оформлення додаткового забезпечення за цими кредитами:

у вигляді майна - за умови належної його оцінки, здійсненої за ринковою (справедливою) вартістю незалежним суб'єктом оціночної діяльності, та належного юридичного оформлення;

у вигляді безумовного зобов'язання про погашення боргу, наданого безпосередньо на користь банку (договори поруки), що надані контролером або учасником групи юридичних осіб під спільним контролем, за таких умов:

підтвердження банку про наявність групи юридичних осіб під спільним контролем;

належного юридичного оформлення наданих безумовних зобов'язань;

підтвердження кредитоспроможності осіб, які надають безумовні зобов'язання про погашення боргу, їх фінансовими планами. Умови реструктуризації кредитів не передбачають погашення заборгованості за діючими кредитами за рахунок видачі нових кредитів, надання кредитів без належного забезпечення, надання кредитів клієнтам із непрозорою структурою власності, клієнтам, фінансовий стан яких не підтверджує спроможності обслуговувати кредити за ринковими умовами та/або цільове використання кредитів викликає сумніви щодо їх повернення;

поліпшення фінансового результату за рахунок зменшення процентних витрат у результаті конвертації субординованого боргу та/або інших процентних зобов'язань до основного капіталу;

відчуження активів банку (з урахуванням потенційних втрат від такого відчуження) виходячи з ринкової вартості таких активів, продажу часток акцій дочірніх та асоційованих компаній, які не приносять прибутку або є малоприбутковими, цінних паперів, що не мають активного ринку, майна, яке перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя;

продаж основних засобів виходячи з ринкової вартості таких активів, ураховуючи ті, що не забезпечують технологічного здійснення банківських послуг;

списання безнадійних до повернення активів за рахунок створених резервів відповідно до законодавства України;

скорочення активних операцій з пов'язаними особами;

проведення операцій з пов'язаними особами виключно на ринкових умовах та з дотриманням відповідних лімітів кредитування, інвестування, переоформлення раніше укладених договорів із пов'язаними особами на ринкових умовах;

(пункт 10 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

6) заходи щодо проведення операційної та/або структурної реструктуризації мають відповідати таким мінімальним критеріям:

операції з продажу/відчуження активів банку (з урахуванням потенційних втрат від продажу/відчуження) здійснюються за справедливою (ринковою) вартістю таких активів;

відчуження активів материнській компанії ґрунтується на історії успішно реалізованих подібних угод. Материнська компанія або пов'язані з банком особи підтримують обсяг наданих банку кредитних та/або депозитних коштів, розміщених у банку в сумі, що дорівнює або перевищує суму капіталу, який, як очікується, має бути збережений у межах запропонованого продажу/відчуження або передавання активів. Власники цих вимог до банку взяли зобов'язання здійснити конвертацію таких коштів у капітал банку, якщо продаж/відчуження або передавання активів не будуть реалізовані;

втрати банку від зниження операційних витрат передбачаються в прогнозному звіті про фінансові результати банку протягом першого року реалізації плану реструктуризації;

(пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

7) заходи з удосконалення системи управління банку, фінансово-економічної політики, управління персоналом, що можуть передбачати:

скорочення адміністративних витрат, ураховуючи витрати на утримання персоналу;

згортання спонсорських та благодійних програм, витрат на рекламу та маркетинг;

скорочення персоналу банку;

зміна управлінської та внутрішньої організаційної структури банку;

скорочення кількості відокремлених підрозділів банку;

відмова від нерентабельних напрямів бізнесу або продаж бізнесу;

зміна структури банківських послуг;

припинення нарахування та виплати дивідендів учасникам банку, бонусів його керівництву;

запровадження мораторію та/або обмеження щодо інвестування коштів в інші компанії, цінні папери, які не мають активного ринку, відкриття нових відділень, за винятком випадків, якщо банк обґрунтує, що такі заходи приведуть до підвищення ефективності і прибутковості його діяльності.

(пункт 10 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

Відповідно до Інструкції N 368 банк за згодою інвестора та після отримання відповідного дозволу Національного банку може достроково погасити субординований борг з метою спрямування інвестором коштів на збільшення статутного капіталу.

Банк у разі отримання під час здійснення підписки на акції повідомлення про те, що деякі інвестори відкликали свої рішення про купівлю акцій, зобов'язаний негайно повідомити про це Національний банк і внести зміни до програми капіталізації/реструктуризації.

(абзац сороковий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

11. Документи, що додаються банками до плану капіталізації/реструктуризації:

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

1) протоколи засідання загальних зборів акціонерів, правління, ради банку;

(підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

2) прогнозні показники діяльності банку на період дії програми капіталізації/реструктуризації на кожну звітну місячну дату протягом звітного року, а саме:

мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

нормативу Н2;

нормативу Н3;

прогнозні баланси та звіти про прибутки і збитки;

(підпункт 2 пункту 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

3) банк, який передбачає емісію та продаж додаткових акцій, отримання прибутку від операцій з акціонерами, додає до програми капіталізації/реструктуризації гарантійні листи від акціонерів/інвесторів щодо збільшення статутного капіталу банку та/або надання фінансової допомоги, прощення боргу, які мають містити запевнення, що акціонери/учасники банку забезпечать капіталізацію банку до передбаченого програмою капіталізації/реструктуризації необхідного рівня нормативу Н2 та Н3, визначеного Національним банком за результатами оцінки стійкості банку на суму запланованого, але не отриманого прибутку в строки, установлені Національним банком та визначені в програмі капіталізації/реструктуризації;

(підпункт 3 пункту 11 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

4) банк, який планує збільшити регулятивний капітал шляхом залучення коштів на умовах субординованого боргу, додає до програми капіталізації/реструктуризації такі документи:

(абзац перший підпункту 4 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

що містять інформацію про інвестора, суму та строк залучення коштів;

що характеризують стан джерела походження коштів інвестора та підтверджують можливість виконання ним своїх зобов'язань перед банком щодо розміщення коштів на умовах субординованого боргу;

5) банк, акціонери якого мають намір продати банк новим інвесторам, додає до програми капіталізації/реструктуризації такі документи:

(абзац перший підпункту 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

рішення загальних зборів учасників щодо продажу банку інвесторам (або рішення ради банку про скликання цих зборів, якщо загальні збори учасників ще не проводилися);

інформацію про нових інвесторів банку разом із документами, що характеризують їх фінансовий стан та підтверджують можливість виконання ними своїх зобов'язань перед банком. Новий інвестор, який у результаті купівлі банку набуває статусу власника істотної участі в банку, має відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Національного банку.

Банк також надає графік подання до Національного банку підтвердних документів, якщо їх немає на дату подання програми капіталізації/реструктуризації.

(абзац четвертий підпункту 5 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

Національний банк має право проводити зустрічі з потенційними інвесторами для обговорення питань, пов'язаних з унесенням коштів до капіталу банку;

6) банк у разі неможливості виконання заходів у встановлені строки подає до Національного банку документи, що містять інформацію та підтверджують його можливість скористатися додатковими джерелами збільшення регулятивного капіталу банку;

7) обґрунтування, розрахунки, документи, що підтверджують можливість виконання кожного із запланованих заходів з капіталізації чи реструктуризації, та строки їх фактичного виконання.

(пункт 11 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

III. Критерії оцінки прийнятності програми капіталізації/реструктуризації банку

(назва розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

12. Програма капіталізації/реструктуризації банку забезпечує дотримання банком необхідного рівня нормативів Н2 та Н3 у строк, визначений Національним банком.

(пункт 12 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

13. Наявність обґрунтованих розрахунків економічного ефекту від упровадження заходів / впливу фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації/реструктуризації, та інших заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації банку.

(пункт 13 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

131. Наявність обґрунтованих розрахунків економічного ефекту від упровадження кожного із заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації.

(розділ ІІІ доповнено пунктом 131 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

14. Документальне підтвердження можливості реалізації запланованих заходів, зокрема:

1) задокументоване судження банку, що підтверджує дотримання банком установлених пунктом 2 розділу I цього додатка принципів складання програми капіталізації/реструктуризації;

(підпункт 1 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68,
від 17.01.2019 р. N 21)

2) підтвердження учасниками/інвесторами банку наявності коштів для капіталізації банку, у тому числі для надання фінансової допомоги;

3) надання учасниками/інвесторами банку запевнень, що капіталізація банку не здійснюється за рахунок кредитних коштів, отриманих у цьому або іншому банку прямо або опосередковано через його пов'язаних осіб;

4) наявність додаткових джерел збільшення регулятивного капіталу банку;

5) підтвердження намірів потенційних покупців активів банку з урахуванням ринкових цін на такі активи. Перелік майна, що планується до продажу, підтвердження, що немає обтяжень на це майно;

(пункт 14 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

6) наявність актуальної оцінки майна (у разі продажу майна банку, що перейшло в його власність на підставі реалізації прав заставодержателя);

(пункт 14 доповнено підпунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

7) підтвердження дій/намірів банку щодо реструктуризації зобов'язань банку перед іншими кредиторами;

(пункт 14 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

8) наявність обґрунтувань щодо скорочення витрат на утримання персоналу, адміністративних витрат, основних засобів, доцільності упровадження нових продуктів;

(пункт 14 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

9) якість управління кредитним ризиком у банку з урахуванням результатів оцінки стійкості задовільна. Якщо така оцінка незадовільна, то оцінка плану капіталізації/реструктуризації банку потребує поглибленішого аналізу.

(пункт 14 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

141. Національний банк розглядає прийнятність заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації банку, а також здійснює верифікацію упроваджених банком заходів / фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації/реструктуризації.

(абзац перший пункту 141 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

Національний банк у разі неприйнятності заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації банку, а також упроваджених банком заходів / фактичних подій, що відбулися після звітної дати до дати подання банком програми капіталізації/реструктуризації, має право вимагати від банку доопрацювання програми капіталізації/реструктуризації у визначений Національний банком термін.

(абзац другий пункту 141 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

(розділ ІІІ доповнено пунктом 141 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68)

IV. Контроль за виконанням банком програми капіталізації/реструктуризації

(назва розділу ІV із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

15. Банки забезпечують виконання погодженої Національним банком програми капіталізації/реструктуризації та подають до Національного банку детальні звіти про їх виконання станом на перше число кожного місяця протягом строку виконання програми капіталізації/реструктуризації до 20 числа місяця, наступного за звітним, та станом на 01 січня року, наступного за поточним до 29 січня.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 21.06.2018 р. N 68,
від 17.01.2019 р. N 21)

16. Національний банк забезпечує контроль та моніторинг за виконанням банком заходів, передбачених програмою капіталізації/реструктуризації шляхом:

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

1) аналізу звіту банку про виконання програми капіталізації/реструктуризації, інформації та документів, які підтверджують виконання запланованих заходів;

(підпункт 1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

2) аналізу активних операцій, які здійснені банком після дати оцінки якості активів банку, їх класифікації та розміру кредитного ризику за ними;

3) аналізу статистичної звітності банку, що встановлена нормативно-правовими актами Національного банку;

4) проведення інспекційних перевірок, у тому числі позапланових.

17. Національний банк визначає активні операції, що підлягають аналізу/перевірці, з урахуванням розміру та характеру здійснюваних банком операцій.

18. Національний банк під час аналізу звіту банку про виконання програми капіталізації/реструктуризації має право враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації/реструктуризації, якщо вони за результатами їх верифікації будуть визнані Національним банком прийнятними та достатніми.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

19. Не досягнення банком необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначених за результатами оцінки стійкості банку, у встановлені програмою капіталізації/реструктуризації строки, може бути підставою для розгляду Національним банком питання про застосування до банку заходів впливу.

(пункт 19 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

20. Національний банк на час виконання банком програми капіталізації/реструктуризації має право запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора із залученням фахівців Національного банку відповідно до глави 5 розділу I Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (зі змінами).

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.01.2019 р. N 21)

____________

Опрос