Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы заявки на перемещение горючего или спирта этилового транспортными средствами, не являющимися акцизными складами передвижными, и Порядка ее заполнения

Минфин
Порядок, Форма, Приказ от 08.05.2019 № 188
действует с 01.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.05.2019

м. Київ

N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 червня 2019 р. за N 579/33550

Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення

Відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 розділу VI Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними;

Порядок заповнення заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Верланова С. О. та в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

О. Власов

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

І. Насалик

Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України

В. Топчій

 

ЗАЯВКА НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЛЬНОГО АБО СПИРТУ ЕТИЛОВОГО ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ, ЩО НЕ Є АКЦИЗНИМИ СКЛАДАМИ ПЕРЕСУВНИМИ

  

Транспортний засіб

Пункт навантаження

Пункт розвантаження

Код товару згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків)

Опис паль-
ного або спирту етило-
вого згідно з
УКТ ЗЕД

Дата початку періоду транспор-
тування (дд/мм/рррр)

Дата закін-
чення періоду транспор-
тування (дд/мм/рррр)

дво-
сим-
воль-
ний код назви транс-
порт-
ного засо-
бу
4

дер-
жав-
ний но-
мер

єм-
ність, м
3

назва

код за КОАТУУ

область, район

населений пункт

вулиця

но-
мер бу-
дин-
ку тощо

назва

іденти-
фікатор об'єкта оподат-
куван-
ня
5

код за КОАТУУ

область, район

населений пункт

вулиця

но-
мер бу-
дин-
ку тощо

тип

на-
зва

тип

наз-
ва

тип

наз-
ва

тип

наз-
ва

тип

наз-
ва

тип

наз-
ва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

____________
1 Усі транспортні засоби, які визначені у заявці, будуть включені до Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

2 Усі транспортні засоби, які визначені у заявці, будуть виключені з Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

3 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

4 Відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2018 року N 541).

5 Відповідно до повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, направленого до контролюючого органу відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 глави 5 розділу II Податкового кодексу України.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

ПОРЯДОК
заповнення заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм заповнення форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними (далі - Заявка), відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Заявки складають суб'єкти господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів та здійснюють переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки (далі - власник).

Заявки вважаються недійсними у разі їх заповнення іншими суб'єктами господарювання, ніж зазначені в абзаці першому цього пункту.

3. Заявку складають та надсилають до контролюючого органу в електронній формі з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.

Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організацію обігу Заявки здійснюють із дотриманням вимог законів щодо електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

4. Заявку заповнюють державною мовою.

Вид товару, що буде переміщуватись, позначають знаком "+" напроти пального або спирту етилового.

Інформацію щодо виду Заявки про включення або виключення всіх транспортних засобів, що будуть переміщувати пальне або спирт етиловий, позначають знаком "+" напроти включення або виключення транспортних засобів до (з) Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий.

5. Дату складання Заявки заповнюють цифрами у такій послідовності: день (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри) (крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляють).

6. Порядковий номер Заявки має містити лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів).

У порядковому номері Заявки зазначають цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеного власником документа.

Порядковий номер Заявки не може починатись цифрою "0".

7. Власником здійснюється наскрізна нумерація Заявок, складених протягом календарного року.

8. У Заявці вказують основні реквізити власника, що переміщує пальне або спирт етиловий:

для юридичних осіб - найменування та код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

9. Код товару в Заявці згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків.

10. На Заявку накладається кваліфікований електронний підпис керівника юридичної особи або уповноваженої особи, фізичної особи - підприємця або його представника.

II. Складання Заявки та порядок її заповнення

1. Заявка складається щодо кожної операції з переміщення пального або спирту етилового із зазначенням кількох транспортних засобів (у разі потреби).

Період переміщення пального або спирту етилового не може перевищувати 30 календарних днів.

2. До Заявки вносять інформацію за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.

3. Заявку заповнюють у такому порядку:

1) у графі 1 зазначають двосимвольний код назви транспортного засобу відповідно до Класифікатора видів транспорту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2012 року N 1011 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 червня 2018 року N 541);

2) у графі 2 зазначають державний номер транспортного засобу (до 8 знаків);

3) у графі 3 зазначають ємність транспортного засобу в м3;

4) у графах 4 - 22 зазначають інформацію щодо пунктів навантаження та розвантаження пального або спирту етилового:

назва пункту (графи 4, 13);

код за КОАТУУ (графи 5, 15);

тип - область, район (графи 6, 16);

назва області, району (графи 7, 17);

тип населеного пункту - місто (м.), селище (смт), село (с.) (графи 8, 18);

назва населеного пункту (графи 9, 19);

тип вулиці - вул., пл., пр-т тощо (графи 10, 20);

назва вулиці (графи 11, 21);

номер будинку тощо - за назвою вулиці без пробілів та крапок (графи 12, 22);

ідентифікатор об'єкта оподаткування, про який до контролюючого органу направлено повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 глави 5 розділу II Кодексу (графа 14);

5) у графі 23 зазначають код пального або спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків);

6) у графі 24 зазначають інформацію щодо опису пального або спирту етилового згідно з УКТ ЗЕД;

7) у графах 25, 26 зазначають цифрами дати початку та закінчення періоду транспортування відповідно у такій послідовності: день (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри) (крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання зазначених документів не проставляють);

8) внесені до граф показники повинні мати тільки додатне значення;

9) усі графи мають бути заповнені.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

Опрос