Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы распоряжения геологической информацией

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 07.11.2018 № 939
действует с 10.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2018 р. N 939

Київ

Питання розпорядження геологічною інформацією

Відповідно до частини третьої статті 39 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розпорядження геологічною інформацією, що додається.

2. Установити, що призначення, тимчасове покладення виконання обов'язків або призначення виконуючого обов'язки керівника та затвердження статуту державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" здійснюється Державною службою геології та надр за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів.

3. Внести до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. N 32 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 10, ст. 266; 2017 р., N 82, ст. 2517), та Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1174 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 3, ст. 192), зміни, що додаються.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Міністерству екології та природних ресурсів у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою забезпечити у встановленому порядку затвердження порядку оцифрування геологічної інформації.

6. Державній службі геології та надр у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою вжити необхідних заходів до оптимізації структури державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" з метою ефективного виконання завдань, визначених цією постановою.

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою привести власні акти у відповідність із цією постановою.

8. Міністерству екології та природних ресурсів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів, Державній службі геології та надр, Державній фіскальній службі, Державній регуляторній службі внести у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження Реєстру геологічної інформації.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ПОРЯДОК
розпорядження геологічною інформацією

1. Цей Порядок визначає процедуру розпорядження (надання у користування і продаж) геологічною інформацією про надра, отриманою за результатами робіт з геологічного вивчення надр, експлуатації родовищ корисних копалин або використання надр з іншою метою.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) геологічна інформація - зафіксовані на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді відомості та/або дані геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного, геолого-економічного, технологічного, еколого-геологічного, фізико-географічного, геодезичного, геоастрономічного, аерокосмічного, петрографічного, палеонтологічного змісту, що характеризують геологічну будову надр, родовища корисних копалин, склад сировини та властивості гірських порід, руд, мінералів, вуглеводнів, підземних вод, а також інші якісні та кількісні параметри, показники та ознаки надр;

2) первинна геологічна інформація - відомості та/або дані, отримані під час користування надрами у результаті проведення досліджень геологічних об'єктів в їх природному заляганні, зразках, пробах, а також моніторингу стану, користування та охорони надр, а саме:

документація маршрутів, об'єктів і пунктів спостереження (в тому числі шахт, розрізів, кар'єрів, родовищ, проявів, гірничих виробок, свердловин, водних об'єктів тощо);

зразки (матеріальні носії) гірських порід, керна, пластових рідин, флюїдів, інших природних утворень та їх опис, польові журнали відбору зразків і проб природних геологічних матеріалів, розподілу зразків і проб за видами аналізів;

каталоги координат і картограми геологічних об'єктів, площ робіт, профілів, свердловин, пунктів спостережень і відбору проб;

звіти і матеріали лабораторно-аналітичних досліджень;

документація польових геологогеофізичних спостережень, цифрові записи всіх видів спостережень;

результати попередньої обробки польових спостережень, у тому числі в цифровому вигляді, польова графіка;

документація щодо проведення гірничопрохідницьких і бурових робіт;

документація щодо проведення свердловинних досліджень і випробувань;

документація щодо проведення моніторингу стану надр;

3) вторинна (оброблена) геологічна інформація - збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді відомості та/або дані, отримані за всіма видами і стадіями геологорозвідувальних робіт, видами користування надрами у результаті обробки, інтерпретації та аналізу первинної геологічної інформації, а саме:

звіти і матеріали за результатами всіх видів і стадій геологорозвідувальних робіт, в тому числі звіти за свердловинами;

звіти за результатами науково-дослідних і тематичних робіт з геологічного вивчення надр;

карти геолого-геофізичного змісту (в тому числі геологічні, мінерагенічні, гідрогеологічні, геофізичні, геохімічні, інженерно-геологічні, геоекологічні, родовищ, підрахунку запасів тощо);

бюлетені державного моніторингу стану надр і режиму підземних вод;

протоколи затвердження виявлених запасів і ресурсів корисних копалин та кондицій на мінеральну сировину;

бази геологічних даних та інформаційні масиви геологічної інформації про надра (цифрові та графічні файли, сканобрази), геоінформаційні проекти, складені за результатами проведення робіт з геологічного вивчення надр.

Геологічна інформація підлягає обов'язковому збереженню її власниками та/або юридичними чи фізичними особами, яким надано право користування такою інформацією.

3. Геологічна інформація є об'єктом цивільно-правових відносин і може використовуватися як внесок до статутного капіталу юридичних осіб.

Геологічна інформація, створена (придбана) за кошти державного бюджету, є державною власністю.

Первинна геологічна інформація, що є державною власністю, підлягає обов'язковій передачі до Державного сховища геологічної інформації та кам'яного матеріалу (після його створення). Порядок функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам'яного матеріалу і порядок передачі до нього первинної геологічної інформації затверджуються Мінприроди.

Геологічна інформація, створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб, є їх власністю. Власник геологічної інформації повідомляє Держгеонадрам про її створення, придбання, передачу ним права власності на геологічну інформацію чи права користування нею у порядку, встановленому пунктом 4 цього Порядку.

В угоді про умови користування надрами під час отримання спеціального дозволу на користування надрами зазначається обов'язок надрокористувача повідомляти Держгеонадрам про створення, придбання геологічної інформації, передачу права власності на геологічну інформацію чи права користування нею.

4. Відомості про геологічну інформацію незалежно від виду та форми власності підлягають обліку у каталозі відомостей про геологічну інформацію (далі - каталог), що ведеться державним науково-виробничим підприємством "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі - підприємство "Геоінформ України") в порядку, визначеному Мінприроди.

До каталогу передаються та вносяться такі відомості про геологічну інформацію:

вид геологічної інформації (первинна або вторинна);

назва геологічної інформації;

дата створення геологічної інформації;

інформація про власника геологічної інформації (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання);

місце проведення робіт або місцезнаходження родовищ корисних копалин.

Інформація про створення, придбання, передачу права власності на геологічну інформацію або надання права користування геологічною інформацією підлягає внесенню підприємством "Геоінформ України" до каталогу протягом п'яти робочих днів з дня надходження повідомлення від власника геологічної інформації.

Розкриття змісту геологічної інформації, що створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб і відомості про яку обліковуються у каталозі, здійснюється виключно за письмовою згодою та на умовах, визначених власником такої інформації.

5. Положення про каталог затверджується Мінприроди.

Держателем каталогу є Держгеонадра, а його адміністратором - підприємство "Геоінформ України".

Виключно підприємство "Геоінформ України" забезпечує оцифрування геологічної інформації, у тому числі з метою ведення каталогу, є уповноваженим та відповідальним щодо оцифрування геологічної інформації.

6. Розпорядження геологічною інформацією, якщо вона відноситься до геологічної інформації з обмеженим доступом та/або підпадає під дію Закону України "Про державну таємницю", здійснюється відповідно до законодавства.

Розпорядження геологічною інформацією, що передбачає участь контрагентів, на яких поширюється дія Закону України "Про санкції" та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до зазначеного Закону, забороняється.

7. Геологічна інформація, що передана для зберігання до підприємства "Геоінформ України", може надаватися у користування підприємством на умовах, визначених власником такої інформації.

8. Первинна геологічна інформація, яка є державною власністю, надається у користування на договірній основі, зокрема безоплатно органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям, державним органам у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр іноземних держав для виконання договорів про геологічне вивчення надр, проведення пошукових, геологознімальних і науково-дослідних робіт, розвідки, експлуатації родовищ корисних копалин, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України.

Зазначена геологічна інформація підлягає поверненню, передача її третім особам забороняється.

Порядок розпорядження первинною та/або вторинною (обробленою) геологічною інформацією, створеною в результаті виконання зазначених в абзаці першому цього пункту робіт, визначається в договорі, в якому передбачається, зокрема, безоплатна передача такої інформації Держгеонадрам, підприємствам, установам і організаціям, які надали первинну геологічну інформацію.

9. Користування вторинною (обробленою) геологічною інформацією, що є державною власністю, є безоплатним. Така геологічна інформація повинна бути розміщена у відкритому он-лайн доступі на офіційному веб-сайті підприємства "Геоінформ України" та/або надаватися у вигляді копій (в електронній формі).

Юридична чи фізична особа, яка є власником геологічної інформації, за власним бажанням має право публічно розмістити геологічну інформацію на власному веб-сайті чи на офіційному веб-сайті підприємства "Геоінформ України" з урахуванням вимог, встановлених Законами України "Про державну таємницю" та "Про санкції".

10. Плата за вторинну (оброблену) геологічну інформацію, що є державною власністю, справляється з надрокористувачів виключно у разі отримання спеціального дозволу на користування надрами як компенсація витрат держави за проведені геологорозвідувальні роботи. Розрахунок вартості вторинної (обробленої) геологічної інформації, що є державною власністю, здійснюється відповідно до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1075 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3141).

11. У разі анулювання (закінчення строку дії) спеціального дозволу на користування надрами вторинна (оброблена) геологічна інформація, що була власністю надрокористувача та стосується ділянки надр, на яку надано спеціальний дозвіл на користування надрами, що анульований (строк дії якого закінчився), підлягає розміщенню у відкритому доступі відповідно до пункту 9 цього Порядку через три роки з дати анулювання (закінчення строку дії) дозволу (якщо рішенням суду, яке набрало законної сили, не встановлено інше).

У такому випадку первинна геологічна інформація, що була власністю такого надрокористувача, переходить у власність держави.

12. Про передачу права власності або права користування геологічною інформацією власник геологічної інформації повідомляє Держгеонадрам не пізніше ніж за 10 робочих днів до такої передачі.

У повідомленні зазначається інформація про:

власника геологічної інформації - юридичну особу (найменування, місцезнаходження; прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що надіслала повідомлення); фізичну особу (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання);

вид, склад і обсяг геологічної інформації, яка пропонується для передачі;

особу, яка набуває право власності або право користування геологічною інформацією, - юридичну особу (найменування, місцезнаходження); фізичну особу (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання);

обсяг права власності або права користування геологічною інформацією, щодо якої укладається договір.

13. Юридична чи фізична особа, яка бажає придбати право користування первинною геологічною інформацією (далі - запитувач), що є державною власністю, надсилає рекомендованим листом до Держгеонадр запит, в якому зазначається:

мета отримання інформації;

район проведення робіт або місцезнаходження родовища корисних копалин;

ідентифікація інформації згідно з каталогом;

форма надання інформації.

Держгеонадра протягом 10 календарних днів після отримання запиту опрацьовує його і у разі відсутності обмежень щодо розпорядження геологічною інформацією, передбачених пунктом 6 цього Порядку, надсилає запитувачу для укладення проект договору про надання послуг з визначення вартості первинної геологічної інформації.

Після надходження від запитувача підписаного договору та внесення ним плати за надання послуг з визначення вартості первинної геологічної інформації Держгеонадра протягом 15 календарних днів надає запитувачу рахунок на оплату вартості первинної геологічної інформації та договір купівлі-продажу права користування первинною геологічною інформацією для підписання. Вартість геологічної інформації визначається відповідно до Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1075.

Протягом 30 календарних днів після отримання розрахунку вартості первинної геологічної інформації та договору купівлі-продажу права користування первинною геологічною інформацією запитувач підписує вказаний договір та оплачує вартість первинної геологічної інформації або повідомляє Держгеонадрам про відмову у придбанні права користування первинною геологічною інформацією.

Геологічна інформація надсилається (надається) запитувачу протягом 10 календарних днів з дня оплати її вартості.

Держгеонадра може відмовити у наданні в користування первинної геологічної інформації у випадках, встановлених пунктом 6 цього Порядку. Про відмову у наданні в користування первинної геологічної інформації Держгеонадра повідомляє запитувачу протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

14. Кошти, одержані як плата за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, та від її продажу, використовуються у порядку, визначеному законодавством.

15. Кошти в іноземній валюті, одержані як плата за користування геологічною інформацією, яка є державною власністю, та від її продажу, використовуються в порядку, визначеному законодавством.

16. Експорт геологічної інформації здійснюється згідно із законодавством про зовнішньоекономічну діяльність.

17. Митне оформлення геологічної інформації здійснюється відповідно до вимог Митного кодексу України.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Підпункт 61 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. N 32, доповнити абзацом такого змісту:

"функціонування каталогу відомостей про геологічну інформацію; функціонування Державного сховища геологічної інформації та кам'яного матеріалу;".

2. Підпункт 3 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1174, доповнити абзацом такого змісту:

"каталог відомостей про геологічну інформацію;".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 "Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (ЗП України, 1995 p., N 8, ст. 220).

2. Пункт 6 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 501 (Офіційний вісник України, 2000 p., N 12, ст. 457).

3. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2004 p., N 25, ст. 1650).

4. Пункт 13 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 p., N 22, ст. 1635).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1260 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (Офіційний вісник України, 2009 p., N 92, ст. 3116).

6. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань геологічного вивчення та раціонального використання надр, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 911 (Офіційний вісник України, 2011 p., N 67, ст. 2572).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2012 р. N 962 "Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (Офіційний вісник України, 2012 p., N 81, ст. 3256).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. N 561 "Про внесення змін до Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією" (Офіційний вісник України, 2014 p., N 86, ст. 2432).

____________

Опрос