Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы договора о передаче геодезических пунктов для хранения пользователям (владельцам) земельных участков, на территории которых они расположены

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Договор, Форма, Приказ от 11.06.2018 № 261
действует с 27.07.2018

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2018

м. Київ

N 261

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2018 р. за N 775/32227

Про затвердження форми договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані

Відповідно до пункту 9 Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 836, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1119 (із змінами), з метою забезпечення охорони геодезичних пунктів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму договору про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані, що додається.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Держгеокадастру

О. К. Колотілін

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Форма

ДОГОВІР
про передачу геодезичних пунктів для зберігання користувачам (власникам) земельних ділянок, на території яких вони розташовані

_________________
     (населений пункт)

____________ 20__ р. N ____

Державне підприємство ________________________________________________________________
                                                                                            (найменування державного підприємства)
в особі ______________________________________________________________________________,
                            (прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої на передачу геодезичного пункту для зберігання)
яка діє на підставі _______________________________________________________________ (далі -
Балансоутримувач), з однієї сторони, та ___________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / посада, прізвище, ім'я,
_____________________________________________________________________________________
             по батькові уповноваженого представника юридичної  особи, що прийняла  геодезичний пункт для зберігання)
                                                                                 
(далі - Користувач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

I. Предмет договору

Балансоутримувач передає, а Користувач приймає геодезичний пункт Державної геодезичної мережі або геодезичної мережі згущення (далі - геодезичний пункт)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (назва пункту, його вид та номер)
розташований за адресою _______________________________________________________________
                                                                                                                   (місце розташування)
_____________________________________________________________________________________,
для зберігання відповідно до вимог Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 836 "Про затвердження Порядку охорони геодезичних пунктів".

II. Умови передачі геодезичного пункту

Факт передачі геодезичного пункту оформлюється актом приймання-передавання геодезичних пунктів для зберігання згідно з додатком, який є невід'ємною частиною цього договору та підписується сторонами у трьох примірниках, перший залишається у балансоутримувача, другий - у користувача, який прийняв геодезичний пункт, третій надсилається до Держгеокадастру.

III. Права та обов'язки сторін

1. Балансоутримувач має право у разі потреби здійснювати періодичне обстеження та відновлення геодезичних пунктів, але не рідше ніж один раз на 10 років, а на території міст і зон активної господарської діяльності - не рідше ніж один раз на п'ять років.

2. Користувач має право ознайомлюватись з умовами зберігання геодезичного пункту.

3. Балансоутримувач зобов'язаний інформувати Користувача про умови зберігання геодезичного пункту та не пізніше ніж за десять робочих днів - про дату здійснення заходів на геодезичному пункті.

4. Користувач зобов'язаний:

1) забезпечувати зберігання геодезичного пункту;

2) здійснювати виконання робіт із знесення та перезакладки геодезичного пункту лише за погодженням із Держгеокадастром або його територіальними органами відповідно до їх компетенції;

3) забезпечувати вільний доступ Балансоутримувача до геодезичного пункту для його обстеження та відновлення.

IV. Відповідальність

Користувач відповідає згідно із законодавством України за:

виконання різних господарських робіт (складування матеріалів, утримування худоби, розведення багать та інше) в охоронній зоні геодезичного пункту;

завдання будь-якої шкоди геодезичному пункту;

виконання робіт, що можуть негативно вплинути на стан геодезичного пункту.

V. Порядок вирішення спорів

1. Усі суперечності та розбіжності, що виникли під час виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

2. У разі неможливості врегулювання суперечностей та розбіжностей, що виникли під час виконання цього договору, шляхом переговорів вони підлягають вирішенню в судовому порядку.

VI. Інші умови

1. Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

2. Цей договір набирає чинності з дати його укладення.

3. Строк дії договору - безстроково.

4. Договір може бути достроково розірвано за згодою Сторін в разі зміни користувача (власника) земельної ділянки, на території якої розташовано геодезичний пункт, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

VI. Адреси і підписи сторін

Балансоутримувач

_______________________________________
(найменування державного підприємства,
 

_______________________________________
що передає геодезичний пункт)

_______________________________________
(місцезнаходження)

_______________________________________
(код згідно з ЄДРПОУ)
 
 

_________________
(підпис уповноваженої особи)

_______________
(ініціали та
прізвище)


Користувач

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи /
найменування юридичної особи,

_______________________________________
що приймає геодезичний пункт)

_______________________________________
(місце реєстрації (проживання) / місцезнаходження)

_______________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта* /
код згідно з ЄДРПОУ)

_________________
(підпис уповноваженої
особи)

_____________
(ініціали та
прізвище)


____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

 

Директор Департаменту
аграрної політики
та сільського господарства

В. Топчій

 

АКТ
приймання-передавання геодезичних пунктів для зберігання

Я,___________________________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові особи, уповноваженої державним підприємством на передачу
_____________________________________________________________________________________,
                             геодезичного пункту для забезпечення зберігання, посада, місцезнаходження підприємства)
що підписався нижче, відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року N 836, передав,
а я, __________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / прізвище, ім'я, по батькові, посада
_____________________________________________________________________________________
                                                 уповноваженого від імені юридичної особи, найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________,
                                             що прийняла геодезичний пункт для забезпечення зберігання, її місцезнаходження)
що підписався нижче, прийняв для зберігання геодезичний пункт
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (назва пункту, його вид та номер)
розташований ________________________________________________________________________
                                                                                                 (місце розташування)

Акт складений "___" ____________ ____ року у трьох примірниках, з яких:

один зберігається у ____________________________________________________________________,
                                                                                                         (Балансоутримувач)
другий вручається ____________________________________________________________________,
                                                                        (особа, яка прийняла геодезичний пункт для забезпечення зберігання)
третій надсилається до Держгеокадастру.

Передав __________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Прийняв __________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

____________

Опрос