Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об обнародовании информации о деятельности негосударственного пенсионного фонда

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 29.03.2018 № 459
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.03.2018

м. Київ

N 459

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2018 р. за N 499/31951

Про затвердження Змін до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", частини другої статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", підпунктів 27, 88 та 107 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, а також з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України від 05 жовтня 2017 року N 2164-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2004 року N 3100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року за N 1672/10271 (у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 жовтня 2008 року N 1218), що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та методології на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

Зміни
до Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"Додатково Адміністратор фонду оприлюднює інформацію про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та Адміністратора фонду. Оприлюднення такої інформації здійснюється з дотриманням вимог поширення інформації, установлених розділом III цього Положення.";

2) пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4.

2. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац другий підпункту 1.1 викласти у такій редакції:

"Інформація про діяльність пенсійного фонду за квартал розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 45 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу, за рік - не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.";

підпункт 1.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 1.3 вважати підпунктом 1.2;

у підпункті 1.2:

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

доповнити підпункт після абзацу третього новими абзацами третім - шостим такого змісту:

"інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду (додаток 2);

річну фінансову звітність, визначену законодавством;

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) (у повному обсязі);".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

в абзацах першому, другому, восьмому, дев'ятому слова "та/або" замінити словом "та";

2) пункт 2 виключити;

3) додатки 1, 2 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор департаменту державного
регулювання та методології нагляду
на ринках фінансових послуг

Н. Лех

 

Інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування

 

Код згідно з ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Міжміський телефонний код

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна пошта (за наявності)

 

Веб-сторінка

 

Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи

 

Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ

 

Вид діяльності

 

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

 

 

 

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

N з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична особа)

 

 

 

4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*

Код згідно з ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон

 

 

 

 

 

 

___________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:

Адм - адміністратор;

з - зберігач;

к - особа, що здійснює управління активами;

а - аудиторська фірма або аудитор.

 

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду

станом на ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

010

 

 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків

011

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040

 

 

Акції українських емітентів

050

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060

 

 

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:

070

 

 

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

071

 

 

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072

 

 

Іпотечні цінні папери

080

 

 

Об'єкти нерухомості

090

 

 

Банківські метали

100

 

 

у тому числі депозитні рахунки в банківських металах

101

 

 

Дебіторська заборгованість

110

 

 

Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120

 

 

Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130

 

 

Кошти на поточному рахунку

140

 

 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150

 

 

Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):

160

 

 

неперсоніфіковані внески

161

 

 

заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162

 

 

інше

163

 

 

Заборгованість фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:

170

 

 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171

 

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172

 

 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду

180

 

 

Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи

190

 

 

Загальна сума зобов'язань фонду

200

 

 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

210

 

 

2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній звітний період

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

Х

Х

 

Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

 

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб

010

 

 

 

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020

 

 

 

Пенсійні внески від юридичних осіб

030

 

 

 

Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду

040

 

 

 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050

 

 

 

2. Виконання зобов'язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):

060

 

 

 

пенсійні виплати на визначений строк

061

 

 

 

одноразові пенсійні виплати

062

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду

070

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090

 

 

 

Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку

100

 

 

 

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:

110

 

 

 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111

 

 

 

заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112

 

 

 

Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)

120

 

 

 

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів

130

 

 

 

Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду

 

 

 

 

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду

 

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140

 

 

 

дохід від продажу

141

 

 

 

переоцінка

142

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150

 

 

 

дохід від продажу

151

 

 

 

переоцінка

152

 

 

 

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160

 

 

 

дохід від продажу

161

 

 

 

переоцінка

162

 

 

 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170

 

 

 

дохід від продажу

171

 

 

 

переоцінка

172

 

 

 

Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):

180

 

 

 

дохід від продажу

181

 

 

 

переоцінка

182

 

 

 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):

190

 

 

 

дохід від продажу

191

 

 

 

переоцінка

192

 

 

 

Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200

 

 

 

дохід від продажу

201

 

 

 

переоцінка

202

 

 

 

Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):

210

 

 

 

дохід від продажу

211

 

 

 

переоцінка

212

 

 

 

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220

 

 

 

дохід від продажу

221

 

 

 

переоцінка

222

 

 

 

Об'єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230

 

 

 

дохід від продажу

231

 

 

 

переоцінка

232

 

 

 

Банківські метали (р. 241 + р. 242):

240

 

 

 

дохід від продажу

241

 

 

 

курсова різниця

242

 

 

 

Списання кредиторської заборгованості

250

 

 

 

Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260

 

 

 

Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270

 

 

 

Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280

 

 

 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

 

 

 

 

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках

290

 

 

 

дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291

 

 

 

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302

 

 

 

облігацій місцевих позик

303

 

 

 

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304

 

 

 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305

 

 

 

облігацій іноземних емітентів

306

 

 

 

іпотечних цінних паперів

307

 

 

 

Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310

 

 

 

акцій українських емітентів

311

 

 

 

акцій іноземних емітентів

312

 

 

 

Плата за користування об'єктами нерухомості

320

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330

 

 

 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340

 

 

 

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350

 

 

 

Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360

 

 

 

3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370

 

 

 

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

 

 

 

 

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:

380

 

 

 

послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381

 

 

 

рекламних послуг

382

 

 

 

витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

383

 

 

 

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390

 

 

 

Оплата послуг зберігача

400

 

 

 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410

 

 

 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:

420

 

 

 

послуг торговців цінними паперами (посередника)

421

 

 

 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422

 

 

 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

423

 

 

 

Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення

430

 

 

 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440

 

 

 

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440

450

 

 

 

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)

2

Х

Х

 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)

3

Х

Х

 

3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів

(грн)

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Чиста вартість одиниці пенсійних активів

на початок звітного року
(Ап, грн)

на кінець звітного року
(Ак, грн)

зміни протягом звітного року* (За, %)

на початок звітного року
(Вп, грн)

на кінець звітного року
(Вк, грн)

зміни протягом звітного року** (Зв, %)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

___________
* Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);

частка від ділення множиться на 100 %.

** Алгоритм розрахунку показника:

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці

пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);

частка від ділення множиться на 100 %.

____________

Опрос