Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке проведения проверок относительно соблюдения объектами надзора (оверсайта) требований законодательства Украины по вопросам деятельности платежных систем в Украине

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.12.2013 № 503
редакция действует с 17.02.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.12.2013

м. Київ

N 503

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2013 р. за N 2213/24745

Про затвердження Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 17 грудня 2015 року N 890
,
 від 13 лютого 2017 року N 11

Відповідно до пункту 29 статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні (далі - Положення), що додається.

2. Унести до пункту 4.2 глави 4 Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами), такі зміни:

доповнити абзац перший новим підпунктом такого змісту:

"є) керівник робочої групи, який здійснює перевірку щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків вимог законодавства України, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні";

в абзаці другому літеру "е" замінити літерою "є".

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.):

забезпечити організацію та проведення перевірок об'єктів нагляду (оверсайта) відповідно до вимог Положення.

Строки здійснення перевірок об'єктів нагляду (оверсайта), які відповідно до законодавства України в Національному банку України узгодили правила платіжної системи або зареєстрували договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах до набрання чинності цією постановою, установлюються окремим рішенням Національного банку України з урахуванням підстав, що визначені Положенням;

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома платіжних організацій платіжних систем, створених резидентами, членів/учасників платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури.

4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

І. В. Соркін

 

Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні

I. Основні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), з метою встановлення порядку організації та проведення Національним банком виїзних перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем та систем розрахунків (далі - платіжні системи) вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, яке регулює діяльність платіжних систем та переказ коштів в Україні (далі - законодавство України).

2. Це Положення визначає порядок організації та проведення Національним банком перевірок дотримання вимог законодавства України об'єктами нагляду (оверсайта) платіжних систем, якими є платіжні організації платіжних систем, створені резидентами, клірингові та процесингові установи, учасники/члени платіжних систем, інші особи, уповноважені надавати окремі види послуг або здійснювати операційні та інші технологічні функції щодо переказу коштів (далі - об'єкти перевірок).

3. Перевірки проводяться з метою контролю за дотриманням об'єктами перевірок вимог законодавства України, виявлення та запобігання ризиковій діяльності, що загрожує інтересам користувачів.

4. Перевірки проводяться за місцезнаходженням об'єктів перевірок.

II. Визначення термінів

1. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

довідка про перевірку - документ, що складається членами робочої групи за результатами перевірки окремих видів діяльності (операцій) об'єкта перевірки;

звіт про результати перевірки - документ про результати проведеної перевірки об'єкта перевірки, що формується керівником робочої групи з урахуванням довідок про перевірку окремих видів діяльності (операцій) об'єкта перевірки;

керівник Національного банку - Голова Національного банку або заступник Голови Національного банку, або особа, яка тимчасово виконує обов'язки однієї із зазначених осіб;

(абзац другий пункту 1 розділу II замінено абзацами другим -
 четвертим згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17.12.2015 р. N 890
,
у зв'язку з цим абзаци третій - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - чотирнадцятим
)

недостовірна інформація - інформація, що суперечить даним первинних документів;

перевірки - планові та позапланові перевірки, які проводяться уповноваженими працівниками Національного банку з питань дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) законодавства України;

період перевірки - строк, за який уповноваженими працівниками здійснюється аналіз документів щодо діяльності об'єкта перевірки;

письмове посвідчення - доручення Національного банку на проведення планової перевірки;

планова перевірка - перевірка, яка проводиться уповноваженими працівниками відповідно до затвердженого Національним банком річного плану перевірок;

позапланова перевірка - перевірка, яка проводиться уповноваженими працівниками відповідно до розпорядження Національного банку про проведення позапланової перевірки;

програма перевірки - перелік питань, що підлягають перевірці, є невід'ємною частиною письмового посвідчення (розпорядження);

робоча група - група, що утворюється з уповноважених працівників для проведення перевірки, персональний склад та керівник якої визначається в письмовому посвідченні/розпорядженні;

розпорядження - доручення Національного банку на проведення позапланової перевірки;

уповноважені працівники - працівники Національного банку, які призначені для проведення перевірок.

2. Інші терміни в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, наведених у законодавстві України.

III. Організація проведення планових перевірок

1. Національний банк затверджує до 01 лютого наступного року план проведення перевірок, який є підставою для проведення планових перевірок і оформлення уповноваженими працівниками письмових посвідчень.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

2. У письмовому посвідченні зазначаються:

повне найменування та місцезнаходження об'єкта перевірки;

підстава перевірки;

(абзац третій пункту 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

склад робочої групи та її керівник (прізвища та ініціали уповноважених працівників);

абзац п'ятий пункту 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
 уважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим
)

період перевірки;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

інше (у разі потреби).

3. Планова перевірка об'єкта перевірки здійснюється відповідно до програми перевірки. Програма перевірки оформляється у формі додатка до письмового посвідчення.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
 у зв'язку з цим пункти 3 - 6 уважати відповідно пунктами 4 - 7
)

4. Національний банк має право проводити планові перевірки об'єктів перевірок не рідше одного разу на 36 місяців з дня останньої планової перевірки.

Уповноважені працівники мають право проводити першу планову перевірку об'єктів перевірок не раніше ніж через шість місяців з дня внесення відомостей про об'єкт перевірки до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

(абзац другий пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки цієї установи, що зазначена в письмовому посвідченні.

5. Національний банк має право включати до плану перевірок об'єкти перевірок з урахуванням вимог пункту 4 цього розділу, а також:

(абзац перший пункту 5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

категорії важливості платіжної системи в Україні;

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

кількості учасників платіжної системи;

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

показників діяльності учасника платіжних(ої) систем(и) (частка операцій у платіжній системі та/або в загальному обсязі операцій, що виконуються ним в платіжних системах);

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

видів послуг, які надаються платіжною системою (упровадження інноваційних послуг; платіжна система за видом послуг є єдиною на ринку);

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

показників діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури [види послуг та обсяги операцій, які обробляються за участю оператора послуг платіжної інфраструктури в платіжній(их) системі(ах)];

(пункт 5 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

щодо яких отримана інформація від відповідних органів державної влади, користувачів платіжних систем про діяльність об'єкта перевірки, у тому числі інформація, розміщена цим об'єктом у мережі Інтернет для роботи з клієнтами, про порушення ними законодавства України;

аналіз документів яких свідчить про можливі порушення законодавства України.

6. Національний банк має право вносити зміни до плану перевірок протягом року у зв'язку зі зміною підстав (критеріїв), визначених пунктом 5 розділу III цього Положення.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11
,
 у зв'язку з цим пункти 6, 7 уважати відповідно пунктами 7, 8
)

7. Національний банк зобов'язаний повідомити керівника об'єкта перевірки про проведення планової перевірки не пізніше ніж за 10 робочих днів до її початку.

8. Для забезпечення проведення планової перевірки Національний банк має право надсилати до об'єкта перевірки запит, що містить перелік інформації (у тому числі в електронній формі у визначеній структурі та форматі) та документів (їх копій та/або витягів з них), які об'єкт перевірки зобов'язаний підготувати та подати Національному банку в терміни, обсягах та порядку, визначених у запиті.

(пункт 7 розділу ІІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

IV. Організація проведення позапланових перевірок

1. Національний банк має право прийняти рішення про призначення позапланової перевірки, яке оформляється у формі розпорядження.

2. У розпорядженні зазначаються:

повне найменування та місцезнаходження об'єкта перевірки;

підстава перевірки;

(абзац третій пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

період перевірки;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

абзац шостий пункту 2 розділу IV виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 уважати відповідно абзацами шостим - восьмим
)

склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали уповноважених працівників);

терміни повідомлення керівника об'єкта перевірки про її початок (у разі потреби);

інше (у разі потреби).

3. Національний банк має право призначати позапланові перевірки за наявності обґрунтованих підстав, до яких належать:

наявність у Національному банку інформації, яка свідчить про порушення об'єктом перевірки законодавства України;

наявність у Національному банку фактів, що можуть свідчити про здійснення об'єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам користувачів;

виявлення фактів подання Національному банку недостовірної інформації та/або звітності;

ненадання інформації, документів або їх копій за письмовим запитом Національного банку в установлені строки;

необхідність перевірки інформації, викладеної у зауваженнях (запереченнях) до довідки про перевірку;

необхідність перевірки вжиття заходів об'єктом перевірки з метою усунення виявлених порушень законодавства України, за які Національним банком були застосовані до нього заходи впливу та/або зупинено дію ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та/або вжиття заходів щодо недопущення таких порушень у подальшій своїй діяльності;

(пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

інші підстави, які передбачені законодавством України.

4. Позапланова перевірка об'єкта перевірки здійснюється відповідно до програми перевірки. Програма перевірки оформляється у формі додатка до розпорядження.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
у зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 5)

5. Національний банк має право розпочати позапланову перевірку без повідомлення керівника об'єкта перевірки про початок її здійснення.

V. Загальні організаційні питання проведення планових і позапланових перевірок

1. Національний банк має право визначати чисельність робочої групи залежно від періоду та обсягу матеріалів, що підлягають перевірці.

Мінімальний склад робочої групи - дві особи.

2. До складу робочої групи, яка складається з працівників структурного підрозділу Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем, може бути включено працівників інших структурних підрозділів Національного банку шляхом попереднього звернення до цих структурних підрозділів.

Керівники таких структурних підрозділів Національного банку на звернення про залучення до складу робочої групи працівників для проведення перевірки у строк (термін), установлений у зверненні, письмово інформують про делегованих ними працівників до складу робочої групи та надають затверджену програму перевірки або інформують про відмову від участі в перевірці.

Працівники, яких відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу V цього Положення включено до складу робочої групи, під час проведення перевірки підпорядковуються керівникові робочої групи, виконують його завдання та вказівки з питань, визначених програмою перевірки, у тому числі їм може надаватись окреме завдання на перевірку питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони працюють.

(розділ V доповнено новим пунктом 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11,
 у
зв'язку з цим пункти 2 - 4 уважати відповідно пунктами 3 - 5)

3. Уповноважені працівники зобов'язані використовувати для проведення перевірок програму перевірки.

4. Національний банк має право встановлювати строк проведення перевірок до 20 робочих днів (уключно).

Керівник робочої групи за наявності причин, що можуть свідчити про об'єктивну неможливість виконання програми перевірки в повному обсязі та встановлені строки, подає керівникові Національного банку обґрунтоване подання щодо продовження строку або відміни розпочатої виїзної перевірки.

(пункт 4 розділу V доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

Керівник Національного банку на підставі обґрунтованого подання може прийняти рішення про продовження строку або відміну розпочатої перевірки. Строк, на який продовжується перевірка, не повинен перевищувати 20 робочих днів.

(пункт 4 розділу V доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

5. Національний банк включає до періоду наступної перевірки період з питань діяльності об'єкта перевірки, який уже був охоплений попередньою перевіркою з таких питань, якщо:

під час проведення попередньої перевірки об'єкта перевірки робочу групу не було допущено до перевірки або робочій групі було відмовлено в наданні матеріалів та документів;

є необхідність перевірки інформації, зазначеної в зауваженнях (запереченнях) до довідки.

5. Пункт 5 розділу V виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

VI. Порядок проведення перевірок

1. Члени робочої групи зобов'язані розпочати проведення перевірки з пред'явлення оригіналу письмового посвідчення (розпорядження) керівникові об'єкта перевірки, представникові охорони або служби безпеки об'єкта перевірки та надання керівникові об'єкта перевірки або уповноваженій ним особі копії письмового посвідчення (розпорядження).

(абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

Керівник об'єкта перевірки або уповноважена ним особа зобов'язані зазначити на оригіналі письмового посвідчення (розпорядження) дату і час отримання копії письмового посвідчення (розпорядження) та поставити підпис.

Оригінал письмового посвідчення (розпорядження) зберігається в керівника робочої групи.

2. Керівник об'єкта перевірки зобов'язаний допустити членів робочої групи до об'єкта перевірки за наявності в уповноважених працівників письмового посвідчення (розпорядження) та забезпечити на строк перевірки кожному уповноваженому працівнику вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/із будівлі та інших приміщень об'єкта перевірки для здійснення перевірки протягом усього робочого дня.

(абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

Вхід/вихід до/із приміщень, що використовуються для зберігання документів (до архіву), для комп'ютерного оброблення даних, каси об'єкта перевірки, здійснюється членами робочої групи разом з працівниками об'єкта перевірки.

3. Керівник об'єкта перевірки зобов'язаний виділити робочій групі в перший робочий день перевірки робочі місця в окремому від працівників своєї установи та сторонніх осіб службовому приміщенні або окремі робочі місця (за згодою керівника робочої групи), що відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам та обладнані необхідними меблями, шафою для зберігання документів, забезпечує можливість користуватися комп'ютерною та копіювально-розмножувальною технікою, телефоном.

(абзац перший пункту 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

Особам, які не є членами робочої групи, вхід у зазначене в абзаці першому цього пункту приміщення / доступ до окремих робочих місць уповноважених працівників на весь строк перевірки без дозволу керівника робочої групи забороняється, за винятком настання обставин непереборної сили.

Забороняється встановлення та/або використання в зазначеному в абзаці першому пункту 3 розділу VI цього Положення приміщенні об'єктом перевірки будь-яких технічних пристроїв для здійснення фото-, аудіо-, відеофіксації, крім випадків, передбачених законодавством України.

(пункт 3 розділу VI доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

4. Керівник об'єкта перевірки або відповідальна особа зобов'язані своєчасно та в повному обсязі надавати у визначених форматі, структурі та вигляді на запит уповноважених працівників достовірну та розбірливу для читання інформацію, письмові пояснення, документи (їх копії та/або витяги з них), а також не створювати перешкод проведенню перевірки та надати на першу вимогу доступ керівнику та членам робочої групи до всіх оригіналів документів, інформації, у тому числі до тих, що становлять інформацію з обмеженим доступом, що містить захищену законом таємницю, зокрема банківську та комерційну таємницю.

5. Керівник робочої групи зобов'язаний письмово повідомити керівника об'єкта перевірки про призупинення перевірки в разі протидії об'єкта перевірки чи третіх осіб у проведенні перевірки та/або недопущення робочої групи до проведення перевірки і складає звіт про результати перевірки відповідно до розділу X цього Положення.

6. У разі невиконання законних вимог або створення перешкод посадовою особою об'єкта перевірки проведенню перевірки інформація щодо цього (факти та обставини) відображається у звіті про результати перевірки.

7. Керівник та посадова особа об'єкта перевірки, про яку йдеться в пункті 6 розділу VI цього Положення, зобов'язані надати керівникові робочої групи пояснення в письмовій формі щодо причин невиконання законних вимог або створення перешкод проведенню перевірки та всі документи (їх копії та/або витяги з них), інформацію, які необхідні для застосування заходів впливу.

(пункти 4 - 6 розділу VI замінено пунктами 4 - 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

VII. Права та обов'язки уповноважених працівників

1. Уповноважені працівники мають право:

1) входити/виходити до/із приміщення об'єкта перевірки, у тому числі разом з уповноваженими працівниками об'єкта перевірки до приміщень, що використовуються для зберігання документів (до архіву), комп'ютерного оброблення даних, каси об'єкта перевірки;

2) користуватися власними технічними засобами (комп'ютерами, носіями інформації, калькуляторами, телефонами) та виносити/вносити їх з/до об'єкта перевірки;

3) отримувати від керівників і працівників об'єкта перевірки документи та матеріали на письмовий запит;

4) підпункт 4 пункту 1 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
 у зв'язку з цим підпункти 5 - 9 уважати відповідно підпунктами 4 - 8
)

4) зберігати документи та матеріали, надані об'єктом перевірки, у службовому приміщенні, що виділене для розміщення робочої групи;

5) виносити за межі об'єкта перевірки копії документів, у тому числі виготовлені методом сканування або створення фотокопій, що можуть свідчити про факти порушення об'єктом перевірки законодавства України;

6) отримувати від керівників і працівників об'єктів перевірок документи, письмові пояснення з питань діяльності об'єкта перевірки, у тому числі в разі невиконання або неналежного виконання вимог законодавства України;

(підпункт 6 пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

7) ознайомлюватися з роботою технічних засобів та програмних комплексів, які використовуються об'єктом перевірки;

8) опечатувати службове приміщення, що виділене для розміщення робочої групи, після закінчення робочого дня;

9) безпосереднього доступу під час проведення перевірки до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта перевірки.

(пункт 1 розділу VII доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11
)

2. Уповноважені працівники зобов'язані:

1) вивчити матеріали попередніх перевірок (за наявності) з метою подальшого контролю за тими напрямами роботи об'єктів перевірок, за якими раніше були виявлені порушення законодавства України;

2) ознайомитися зі звітністю та іншою інформацією, яка отримана Національним банком під час здійснення реєстрації, аналізу діяльності об'єктів перевірок за період, що підлягає перевірці;

3) підпункт 3 пункту 2 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 8 уважати відповідно підпунктами 3 - 7)

3) не розголошувати відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом, у тому числі банківську та комерційну таємницю;

4) виконувати доручення керівника робочої групи;

5) підпункт 5 пункту 2 розділу VII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
 у зв'язку з цим підпункти 6, 7 уважати відповідно підпунктами 5, 6
)

5) підпункт 5 пункту 2 розділу VII виключено

(підпункт 5 пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11
,
 у зв'язку з цим підпункт 6 уважати підпунктом 5
)

5) підписувати довідку про перевірку.

VIII. Права та обов'язки керівника робочої групи

1. Керівник робочої групи має право:

1) установлювати для членів робочої групи додаткові завдання та здійснювати перерозподіл їх обов'язків у межах програми перевірки;

2) установлювати строки та порядок надання керівником об'єкта перевірки документів і матеріалів членам робочої групи;

3) підпункт 3 пункту 1 розділу VIII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890
,
 у зв'язку з цим підпункти 4 - 8 уважати відповідно підпунктами 3 - 7
)

3) здійснювати особисто перевірку діяльності об'єкта перевірки;

4) призупиняти перевірку в разі протидії об'єкта перевірки чи третіх осіб;

5) запитувати та отримувати від об'єктів перевірок інформацію або копії документів, що потрібні для встановлення фактичних обставин, у тому числі для підтвердження інформації, зазначеної в документах, які надані об'єктом перевірки;

6) давати вказівки членам робочої групи щодо підготовки матеріалів для складання довідки про перевірку;

7) давати інші вказівки щодо проведення перевірки.

2. Керівник робочої групи зобов'язаний:

1) інформувати членів робочої групи про програму перевірки та проводити інструктаж щодо порядку взаємодії з працівниками об'єкта перевірки;

2) здійснювати розподіл питань, за якими проводиться перевірка, між членами робочої групи;

3) визначати строки, види, обсяги робіт;

4) визначати обсяг документів та їх вид (оригінали/копії, паперові/електронні);

5) визначати порядок і режим роботи членів робочої групи;

6) контролювати строки і повноту виконання доручень, наданих членам робочої групи;

7) підпункт 7 пункту 2 розділу VIII виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

8) надавати пропозиції і висновки за результатами перевірки на розгляд Національного банку.

IX. Права та обов'язки керівника об'єкта перевірки

1. Керівник об'єкта перевірки під час перевірки має право оскаржувати перед Національним банком дії уповноважених працівників.

2. Керівник об'єкта перевірки не має права обмежувати будь-яким чином дії уповноважених працівників щодо проведення перевірки.

3. Керівник об'єкта перевірки зобов'язаний:

1) забезпечити на строк проведення перевірки кожному члену робочої групи вільний (на першу вимогу) вхід/вихід до/із будівлі та інших приміщень об'єкта перевірки протягом усього робочого дня;

2) виділити членам робочої групи в день початку перевірки службове приміщення / окремі робочі місця (за згодою керівника робочої групи), що відповідають вимогам пункту 3 розділу VI цього Положення;

3) організувати в день початку перевірки оперативний зв'язок членів робочої групи з відповідальними особами об'єктів перевірок, які виконують функції контролю, формують звітність тощо;

4) надавати для перевірки на письмовий запит членів робочої групи в межах програми перевірки такі документи або їх копії: установчі документи; протоколи засідань органів управління; накази та інші розпорядчі документи, що видані керівниками об'єктів перевірок; акти внутрішнього контролю; акти перевірок наглядових і контрольних органів; аудиторські висновки; договори (контракти); інші документи у строки та в порядку, установленому керівником робочої групи;

5) забезпечити повноту, достовірність та дотримання строків надання документів та матеріалів на письмовий запит членів робочої групи, а за потреби підготовку їх копій (чи надання можливості робити ці копії уповноваженим працівникам самостійно), засвідчених ним або іншою уповноваженою особою;

(підпункт 5 пункту 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

6) надавати керівникові робочої групи письмові пояснення щодо діяльності об'єкта перевірки, а також у разі порушення строків подання документів і матеріалів, що запитують члени робочої групи;

7) забезпечити безпосередній доступ членів робочої групи під час проведення перевірки до інформації, яка розміщена в автоматизованих системах обліку об'єкта перевірки.

(пункт 3 розділу IX доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

X. Оформлення результатів перевірки

1. Члени робочої групи складають довідки про перевірку (далі - довідка) і передають керівникові робочої групи для формування звіту про результати перевірки (далі - звіт).

2. Довідка містить дату її складання, найменування об'єкта перевірки, вид перевірки (планова чи позапланова), період перевірки, строк проведення перевірки, висновки, інформацію про виявлені порушення законодавства України, іншу інформацію (за потреби).

3. Члени робочої групи складають довідку в двох примірниках та засвідчують кожен примірник довідки підписом.

Члени робочої групи передають перший примірник довідки керівникові об'єкта перевірки та роблять відповідну відмітку із зазначенням дати отримання довідки на другому примірнику довідки, який зберігається у членів робочої групи. Відмітка засвідчується підписом керівника об'єкта перевірки або відповідальної особи.

4. Керівник об'єкта перевірки зобов'язаний не пізніше третього робочого дня з дати отримання довідки повернути підписаний ним примірник члену робочої групи в обмін на другий примірник довідки.

5. Керівник об'єкта перевірки повертає підписаний примірник довідки з позначкою "із запереченнями" у разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів та висновків, викладених у довідці, та одночасно надає письмові заперечення з поясненнями та підтвердними документами, які є невід'ємною частиною довідки.

6. У разі неповернення керівником об'єкта перевірки в установлений строк підписаного першого примірника довідки, наданого для ознайомлення та підписання, або відмови в його підписанні довідка є такою, що до неї немає заперечень з боку об'єкта перевірки. У цьому разі керівник та члени робочої групи використовують для подальшої роботи другий примірник довідки.

7. Національний банк має право призначити позапланову перевірку строком до 10 робочих днів у разі необхідності перевірки інформації, зазначеної в зауваженнях (запереченнях) до довідки.

8. Керівник робочої групи зобов'язаний протягом 45 робочих днів з дня отримання довідки(ок), підписаної(их) керівником об'єкта перевірки, скласти звіт.

Звіт складається за результатами проведеної перевірки з урахуванням довідок про перевірку та іншої наявної інформації.

(пункт 8 розділу X у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

9. Керівник структурного підрозділу Національного банку, фахівці якого відповідно до пункту 2 розділу V цього Положення залучалися до складу робочої групи, протягом 10 робочих днів з дня отримання довідки, підписаної керівником об'єкта перевірки, надає керівникові робочої групи:

1) довідку разом із запереченнями (зауваженнями) керівника об'єкта перевірки (у разі їх наявності);

2) пропозиції щодо фактів та висновків, що містяться в довідці, які можуть бути включені до звіту, ураховуючи заперечення (зауваження) керівника об'єкта перевірки [у разі наявності таких заперечень (зауважень)];

3) документи, що підтверджують факти та висновки, викладені в довідці.

(розділ X доповнено новим пунктом 9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11
,
 у зв'язку з цим пункти
9 - 14 уважати відповідно пунктами 10 - 15)

10. Пункт 10 розділу X виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11)

11. Пункт 11 розділу X виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 13.02.2017 р. N 11
,
 у зв'язку з цим пункти
12 - 15
 уважати відповідно пунктами 10 - 13)

10. Керівник робочої групи, яку не було допущено до проведення перевірки або якій не надано документи на запит членів робочої групи, зобов'язаний зазначити в звіті:

найменування об'єкта перевірки;

прізвище та ініціали керівника об'єкта перевірки;

місцезнаходження об'єкта перевірки;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

дату та номер письмового посвідчення (розпорядження);

вид перевірки (планова чи позапланова);

програму перевірки, за якою проводилася / мала проводитися перевірка;

період перевірки;

прізвища, ініціали керівника та членів робочої групи;

дату складання звіту;

порядковий номер примірника звіту;

факти протидії проведенню перевірки;

факти неподання керівником об'єкта перевірки документів або їх копій, та, за наявності, письмових пояснень керівника об'єкта перевірки щодо підстав їх неподання.

11. Звіт складається у двох примірниках і підписується керівником робочої групи.

Перший примірник звіту надсилається до об'єкта перевірки з урахуванням вимог щодо пересилання документів з грифом обмеження доступу, установлених Національним банком, із супровідним інформаційним листом, підписаним керівником Національного банку.

Другий примірник звіту залишається для зберігання згідно з установленими вимогами.

12. У разі встановлення за результатами перевірки фактів порушення об'єктом перевірки вимог законодавства України або здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам користувачів платіжних систем, керівник робочої групи готує пропозиції про застосування до об'єкта перевірки адекватних заходів впливу.

13. Національний банк зобов'язаний здійснювати зберігання, захист, використання та розкриття інформації, що міститься у звіті та довідках, у порядку, передбаченому законодавством України.

(розділ X у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 17.12.2015 р. N 890)

 

Директор Генерального департаменту
інформаційних технологій
та платіжних систем

Н. Б. Синявська

Опрос