Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке передачи документации на государственную экологическую экспертизу

КМ Украины
Постановление КМ от 31.10.1995 № 870
редакция действует с 30.10.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 

від 31 жовтня 1995 р. N 870

Київ

Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 18 січня 1999 року N 57
,
 від 17 жовтня 2012 року N 991

Відповідно до статей 21 і 34 Закону України "Про екологічну експертизу" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України
Міністр
Кабінету Міністрів України

Є. МАРЧУК
 
В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 1995 р. N 870

ПОРЯДОК
передачі документації на державну екологічну експертизу

(У тексті Порядку слова "місцевий орган Міністерства", "орган Мінекобезпеки", "Мінекобезпеки чи його органи на місцях", "Мінекобезпеки або його органи на місцях", "органи Мінекобезпеки на місцях", "Мінекобезпеки та його органи на місцях" у всіх відмінках замінено словами "орган з питань екології та природних ресурсів" у відповідному відмінку та числі, а слово "Мінекобезпеки" - словом "Мінприроди" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 991)

1. Цей Порядок установлює умови і правила передачі документації на державну екологічну експертизу. Порядок є обов'язковим для всіх замовників державної екологічної експертизи на території України і для еколого-експертних підрозділів Мінприроди, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

Дія цього Порядку не поширюється на інвестиційні програми та проекти будівництва, які є об'єктами комплексної державної експертизи. 

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.99 р. N 57)

2. Замовник повинен подати Мінприроди, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів (далі - органи з питань екології та природних ресурсів) заявку на проведення державної екологічної експертизи за формою згідно з додатком N 1 до цього Порядку (за винятком документації, зазначеної у пунктах 6 і 8 цього Порядку).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

Заявки на проведення державної екологічної експертизи документації, зазначеної у пунктах 6 і 8 цього Порядку, подаються у довільній формі.

3. Перелік документації, яка відповідно до статей 13 і 14 Закону України "Про екологічну експертизу" передається на державну екологічну експертизу, а також вимоги до її складу і обсягу наведені у додатку N 2 до цього Порядку.

4. Заявки на проведення державної екологічної експертизи документації, зазначеної у пункті 1 додатку N 2 до цього Порядку, що підлягає затвердженню Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу Мінприроди. В інших випадках заявки на проведення державної екологічної експертизи цієї документації подаються до еколого-експертних підрозділів органів з питань екології та природних ресурсів на місцях.

5. Заявки на проведення державної екологічної експертизи розроблюваних проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу Мінприроди.

6. Заявки на проведення державної екологічної експертизи документації по впровадженню нової техніки і технологій (для об'єктів та видів діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку) подаються на розгляд до еколого-експертного підрозділу Мінприроди після попередньої її оцінки еколого-експертним підрозділом органу з питань екології та природних ресурсів, на підвідомчій території якого передбачено впровадження цієї техніки і технологій.

7. Документація по впровадженню нових пестицидів і агрохімікатів (заявки на їх реєстрацію та матеріали обгрунтування) подається до Укрдержхімкомісії, де за дорученням Мінприроди розглядається еколого-експертною групою, на основі оцінок якої еколого-експертний підрозділ Міністерства дає висновки державної екологічної експертизи. Документація по впровадженню інших нових речовин, а також нових матеріалів подається на державну екологічну експертизу до еколого-експертних підрозділів органів з питань екології та природних ресурсів.

8. Заявки на проведення державної екологічної експертизи екологічних ситуацій, що склалися в окремих населених пунктах або регіонах (в тому числі на основі довідкової та іншої документації, яка характеризує ці ситуації), якщо рішення про державну екологічну експертизу цих ситуацій прийнято Кабінетом Міністрів України, подаються до еколого-експертного підрозділу Мінприроди. В інших випадках заявки на проведення державної екологічної експертизи зазначеної документації, а також документації по діючих об'єктах і комплексах подаються до еколого-експертних підрозділів органів з питань екології та природних ресурсів.

9. Після одержання заявки еколого-експертні підрозділи органів з питань екології та природних ресурсів повідомляють замовнику про орган з питань екології та природних ресурсів або один з його наукових центрів чи іншу організацію, визначені еколого-експертним підрозділом для здійснення підготовки робочих матеріалів попередньої оцінки проектної документації чи проекту висновку державної екологічної експертизи, до яких повинна бути подана документація на розгляд.

Згідно з цим повідомленням замовник передає документацію на державну екологічну експертизу із супроводжувальним листом за підписом відповідного керівника, в якому зазначається адреса замовника, прізвище, службовий телефон виконавця та повний перелік документації, що передається на експертизу.

10. Еколого-експертним підрозділом або іншою визначеною ним організацією перевіряється склад переданої на державну екологічну експертизу документації і в разі виявлення неповноти матеріалів документація не вважається прийнятою.

Датою прийняття документації на державну екологічну експертизу вважається дата передачі її еколого-експертному підрозділу або іншій визначеній ним організації у повному обсязі, згідно з додатком N 2 до цього Положення.

11. Документація, яка передається на державну екологічну експертизу, повинна бути погоджена із заінтересованими органами відповідно до статті 15 Закону України "Про екологічну експертизу", зокрема з:

МОЗ або його органами на місцях (висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи);

Держнаглядохоронпраці або його органами на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про охорону праці);

управлінням державної пожежної охорони МВС або його органами на місцях (експертний висновок на відповідність документації нормативним актам про пожежну безпеку).

Еколого-експертні підрозділи, залежно від специфіки конкретних об'єктів державної екологічної експертизи, можуть вимагати подання експертних висновків інших заінтересованих міністерств, відомств, організацій, установ і підприємств, а також матеріалів погодження документації з відповідними органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

12. Під час проведення державної екологічної експертизи еколого-експертні підрозділи можуть приймати рішення про надання їм для службових потреб у постійне користування копії загальної пояснювальної записки, паспорта (конспекту) проекту, розділу оцінки впливу на навколишнє природне середовище, проекту законодавчого чи іншого нормативно-правового акта, програми чи схеми розвитку галузі промисловості, окремих креслень, планів, таблиць, частин, розділів документації тощо.

13. Передана на державну екологічну експертизу документація зберігається у встановленому законодавством порядку в еколого-експертних підрозділах органів з питань екології та природних ресурсів або в інших організаціях, які за їх завданням готують робочі матеріали попередньої оцінки проектної документації чи проекти можливих висновків державної екологічної експертизи.

14. Після завершення робіт, пов'язаних з державною екологічною експертизою, передана документація повертається замовнику, який надіслав її на розгляд, із супроводжувальним листом.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Порядку передачі документації на
державну екологічну експертизу

ЗАЯВКА
на державну екологічну експертизу

   1. Найменування замовника, органу, що здійснює  функції
управління майном замовника, адреса, телефон
 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 
   2. Найменування об'єкта державної екологічної експертизи
(для підприємств, установ, організацій ' адреса, телефон)
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   3. Найменування органу, що затверджуватиме документацію
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   4. Інформація про розробника документації, що буде передана
на державну екологічну експертизу (найменування  організації,
адреса, телефон або прізвище автора, його адреса, телефон)
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 
   5. Перелік документації, що буде передана на  державну
екологічну експертизу
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 
   6. Вартість розробки документації чи проектно-кошторисна
вартість розробки проекту, що будуть передані  на  державну
екологічну експертизу (млн. крб.)
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
   7. Інформація про розробника розділу оцінки впливу на стан
навколишнього природного середовища (найменування організації, її
підпорядкування, адреса, телефон)
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 
   8. Перелік організацій, з якими погоджено документацію, або
умови впровадження нових матеріалів і речовин
 
------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
 
   9. Найменування і обсяги продукції, що виготовляється або
буде виготовлятися
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 
   10. Орієнтовний термін передачі документації на розгляд
 
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
 
 
 
                 --------------------------------
                  (підпис відповідальної особи)
 
 
"    " ----------------- 199  р.
     (дата подання заявки)
 
 
   МП
 
   ---------------------------
 
Примітка. Пункти 3, 6, 7 заповнюються в разі передачі на
      державну екологічну експертизу проектної документації.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Порядку передачі документації
на державну екологічну експертизу

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ,
що передається на державну екологічну експертизу

*************************************************************************************************************
Об'єкти, документація по яких    * Обсяг документації, * Вимоги до розділів оцінки впливу на
передається на державну екологічну  * що передається на  * навколишнє природне середовище
експертизу згідно зі статтями 13 і 14* державну екологічну * у складі документації, що передається
Закону України * експертизу     * на державну екологічну експертизу
"Про екологічну експертизу" *           *
***************************************************************************************************************
 
1. Державні інвестиційні програми,   у повному обсязі з   згідно з Положенням про склад і зміст
проекти схем розвитку і розміщення   погодженням з усіма  матеріалів оцінки впливу
продуктивних сил, розвитку окремих   заінтересованими    запроектованої господарської
галузей народного господарства;    органами        діяльності на стан оточуючого
проекти генеральних планів населених             (навколишнього) середовища і
пунктів, схем районного планування,             природних ресурсів на різних стадіях
схем генеральних планів промислових             вирішення завдань будівництва нових,
вузлів, схем розміщення підприємств у            розширення, реконструкції,
промислових вузлах і районах, схем              технічного переозброєння діючих
упорядкування промислової забудови,             промислових і інших об'єктів,
інша передпланова і передпроектна              затвердженим наказом Мінприроди від
документація                         8 липня 1992 р. N 59
 
Інвестиційні проекти, техніко-економі- загальна пояснювальна згідно з державними будівельними нормами
чні обгрунтування і розрахунки, проекти записка, паспорт    ДБН А.2.2-1-95 "Проектування. Склад
і робочі проекти на будівництво нових  (конспект) проекту   і зміст матеріалів оцінки впливу на
та розширення, реконструкцію,     (якщо він є у складі  навколишнє середовище (ОВНС) при
технічне переозброєння діючих     проекту), розділ    проектуванні і будівництві
підприємств, документація по      оцінки впливу на    підприємств, будинків і споруд.
перепрофілюванню, консервації та    навколишнє природне  Основні положення проектування"
ліквідації діючих підприємств,     середовище, усі
окремих цехів, виробництв та інших   необхідні матеріали
промислових і господарських об'єктів, погодження із
які можуть негативно впливати на стан заінтересованими
навколишнього природного середовища,  органами
в тому числі військового та      (в обов'язковому
оборонного призначення, що входять до порядку - з органами
затвердженого постановою Кабінету МОЗ,
Міністрів України від 27 липня 1995 Держнаглядохоронпраці,
р.                   Управління пожежної
N 554 Переліку видів діяльності та   охорони МВС)
об'єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку*
                               
*Примітка. Вимоги до розділів оцінки             
впливу на навколишнє природне                
середовище у складі документації по             
інших окремих об'єктах, будівництво і            
експлуатація яких можуть негативно             
впливати на стан навколишнього               
природного середовища, потреба у             
державній екологічній експертизі яких            
визначається у кожному конкретному              
випадку Мінприроди, уточнюються за             
погодженням з його еколого-експертними            
підрозділами.
 
2. Проекти законодавчих та інших    у повному обсязі з   розділ не розробляється
нормативно-правових актів, що     погодженням з усіма
регулюють відносини в галузі      заінтересованими
забезпечення екологічної (в тому    органами
числі радіаційної) безпеки, охорони
навколишнього природного середовища і
використання природних ресурсів,
діяльності, що може негативно
впливати на стан навколишнього
природного середовища
та здоров'я людей
 
3. Документація по впровадженню нової у повному обсязі з   для документації по впровадженню нової
техніки, технологій, матеріалів і   погодженням з усіма  техніки і технологій (проектів
речовин                заінтересованими    будівництва дослідно-промислових
(у тому числі тих, що закуповуються  органами        установок, окремих цехів,
за кордоном), які можуть створити               експериментальних виробництв,
потенційну загрозу навколишньому               технологічних ліній та іншої
природному середовищу та здоров'ю              документації, яка може бути
людей                            прирівняна
                              до цих проектів) ' згідно з Державними
                               будівельними нормами ДБН А.2.2-1-95
                              "Проектування. Склад і зміст
                              матеріалів оцінки впливу на
                              навколишнє середовище при
                              проектуванні і будів- ництві
                              підприємств, будинків і споруд.
                              Основні положення проектування";
                              для документації по впровадженню нових
                              матеріалів і речовин повинна
                               бути визначена наявність чи відсутність
                              впливу на навколишнє природне
                              середовище цих матеріалів і речовин
                              у процесі виготовлення, зберігання,
                               використання, встановлено характер,
                              інтенсивність і можливі наслідки
                              (прямі та опосередковані) такого
                              впливу, можливість утилізації
                              відходів їх виробництва і самих
                              матеріалів та
                               речовин, термін використання яких
                              закінчився чи потреба у використанні
                              яких відпала
 
4. Документація, яка характеризує   уся наявна інформація щодо екологічних ситуацій розділ не
екологічні ситуації, що склалися в   щодо об'єкта      розробляється; щодо діючих об'єктів
окремих населених пунктах і регіонах, експертизи, яка є   розділ розробляється за погодженням
а також діючі об'єкти та комплекси,  у розпорядженні    з еколого-експертними підрозділами,
в тому числі військового та      замовника експертизи  які організовуватимуть і
оборонного призначення, що мають    і органу, який     здійснюватимуть державну екологічну
значний негативний вплив на стан    прийняв рішення про  експертизу поданої документації
навколишнього природного середовища  її проведення
та здоров'я людей

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 991)

____________ 
 

Опрос