Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка раскрытия информации о деятельности публичных акционерных обществ на основе международных стандартов финансовой отчетности

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 30.11.2010 № 1780
Утратил силу

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.11.2010 

м. Київ 

N 1780 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 лютого 2011 р. за N 179/18917

Про затвердження Порядку розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", частини третьої статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (додається).

2. Директору департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Тарасенку О. О. забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків Піскун Н. С. забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Мозгового О. М.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
М. Бродський
 

 

 

Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює склад, процедуру і строки додаткового розкриття на фондовому ринку інформації про діяльність публічних акціонерних товариств (далі - Товариство) на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), крім інститутів спільного інвестування.

2. Розкриття інформації про діяльність Товариств на основі МСФЗ (далі - Інформація) здійснюється додатково до інформації, яка розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (із змінами) (далі - Положення), шляхом розміщення на власній веб-сторінці у мережі Інтернет та розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії відповідно до рішення Комісії від 21.12.2006 N 1658 "Про затвердження Положення щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 95/13362 (із змінами).

II. Склад Інформації

1. До складу Інформації, яку необхідно розкрити додатково до вимог Положення та згідно з цим Порядком, включаються:

інформаційний лист (додаток до цього Порядку);

річна фінансова звітність (повний комплект фінансових звітів) Товариства, складена за МСФЗ;

проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ (розкривається за бажанням);

аудиторський висновок.

2. Склад повного комплекту фінансових звітів за МСФЗ включає:

звіт про фінансовий стан на кінець звітного періоду (баланс);

звіт про сукупні прибутки та збитки за звітний період;

звіт про зміни у власному капіталі за звітний період;

звіт про рух грошових коштів за звітний період;

примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик, та інші пояснювальні примітки;

звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, коли суб'єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно, або здійснює ретроспективний перерахунок статей своїх фінансових звітів, або коли він перекласифіковує статті своїх фінансових звітів.

3. Товариство (крім річної фінансової звітності) може розкривати додаткову інформацію з описами і поясненнями основних особливостей фінансових результатів діяльності та фінансового стану суб'єкта господарювання, а також основних невизначеностей, які стоять перед ним.

Така додаткова інформація може містити описи:

основних чинників і впливів, які визначають фінансові результати діяльності, у тому числі змін у середовищі, у якому діє суб'єкт господарювання, реакції суб'єкта господарювання на ці зміни та їхній вплив, опис політики суб'єкта господарювання щодо інвестицій для збереження та покращення фінансових результатів діяльності, включаючи політику щодо дивідендів;

джерел фінансування суб'єкта господарювання та запланованого співвідношення його зобов'язань та власного капіталу;

ресурсів суб'єкта господарювання, не визнаних у балансі відповідно до МСФЗ.

Товариство може розкрити, окрім фінансових звітів, висновки та інші документи (наприклад, екологічні звіти та звіти про додану вартість), особливо в тих галузях, де суттєвими є екологічні чинники і де робітники вважаються важливою групою користувачів.

III. Державний контроль за розкриттям Інформації

Державний контроль за розкриттям Інформації відповідно до вимог законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Комісії, здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
методології регулювання
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Тарасенко
 

 

Інформаційний лист
щодо розкриття Інформації додатково до інформації, яка розкривається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (із змінами)

1.Основні відомості про емітента:

1.1. Повне найменування.

1.2. Скорочене найменування (за наявності).

1.3. Організаційно-правова форма.

1.4. Поштовий індекс.

1.5. Область, район.

1.6. Населений пункт.

1.7. Вулиця, будинок.

2. Відомості про осіб, які склали інформацію:

Найменування юридичної особи 

Код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Підстава для складання Інформації* 

Дані про наявність відповідних ліцензії, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав 

  

  

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 

Посада 

Підстава для складання Інформації* 

Дані про наявність відповідних ліцензії, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав 

  

  

  

  

  

____________
* Вказати підстави, за якими виконано підтвердження річної інформації (договір на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг тощо).

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3. Відомості про осіб, які склали аудиторський висновок:

Найменування юридичної особи 

Код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Сертифікат аудитора 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України 

Підстава для підтвердження Інформації* 

Дані про наявність відповідних ліцензії, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав 

серія 

номер 

дійсний до 

серія 

номер 

дата видачі 

дійсне до 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта** 

Посада 

Сертифікат аудитора 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України 

Підстава для підтвердження Інформації* 

Дані про наявність відповідних ліцензії, сертифіката, диплома, свідоцтва тощо із зазначенням дати та органу, що їх видав 

серія 

номер 

дійсний до 

серія 

номер 

дата видачі 

дійсне до  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Вказати підстави, за якими виконано підтвердження річної інформації (договір на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг тощо).

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос