Идет загрузка документа (254 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 30.10.2009 № 1355
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30 жовтня 2009 р. N 1355

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2010 р. за N 80/17375

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статей 15, 39 - 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за N 97/13364 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту моніторингу та стратегії розвитку фондового ринку (О. Табала) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови Комісії та міжнародних зв'язків (Н. Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Бурмаку.

5. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії 

С. Петрашко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

 

Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1 після слів "іпотечні цінні папери" доповнити словами "сертифікати фонду операцій з нерухомістю та інформації в повідомленні про проведення загальних зборів".

1.2. Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. Дія цього Положення поширюється на емітентів, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, а також на відкриті (публічні) акціонерні товариства, які здійснили перше закрите (приватне) розміщення акцій. Дія цього Положення не поширюється на емітентів державних цінних паперів, інвестиційних сертифікатів".

1.3. Пункт 16 виключити.

У зв'язку з цим пункт 17 уважати пунктом 16.

2. У розділі II:

2.1. У главі 2:

у пункті 2:

абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту:

"У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через організатора торгівлі)";

в абзаці шостому слово "форми" замінити словом "форма";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення";

у пункті 3:

в абзаці дев'ятому слово "кількості" замінити словами "загальної номінальної вартості";

абзаци десятий - дванадцятий викласти у такій редакції:

"найменування юридичних осіб або зазначається "Фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, акціонерів, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом до викупу акцій;

прізвище, ім'я та по батькові членів наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акції, із зазначенням кількості акцій, якими вони володіють, та частки у загальній кількості акцій станом до викупу акцій;

дата викупу власних акцій, їх тип, кількість, частка від статутного капіталу (якщо емітент володіє раніше викупленими власними акціями)";

у пункті 5:

у підпункті 5.1:

в абзаці п'ятому слова "вид кредиту" замінити словами "вид кредиту (кредитної лінії)";

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року; співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках)";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"У разі якщо грошові кошти емітент отримує на підставі укладеного договору кредиту (кредитної лінії) в декілька етапів частинами (траншами), що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року, інформація розкривається при першому та останньому одержанні частини кредиту (траншу). Інформація стосовно інших частин кредиту (траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом оприлюднення у стрічці новин. При цьому датою вчинення дії вважається дата одержання частини кредиту (траншу), у тому числі у разі закриття кредитної лінії";

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"Зазначаються загальний розмір кредиту за договором (кредитною лінією), розмір одержаної частини кредиту (траншу) у грошовій формі, дата отримання частини кредиту (траншу), дата відкриття та дата закриття кредитної лінії, розмір одержаної частини кредиту (у відсотках) до загального розміру кредиту (кредитної лінії) та інші умови договору кредиту (кредитної лінії), необхідні для повного розкриття інформації";

у підпункті 5.2:

абзац восьмий викласти у такій редакції:

"вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року; співвідношення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках)";

абзац десятий викласти у такій редакції:

"У разі якщо емітент одержує грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, на підставі укладених договорів позики в декілька етапів траншами, що не перевищують, дорівнюють або є більшими ніж 25 відсотків активів емітента, розрахованих на початок року, інформація розкривається при першому та останньому транші коштів або інших речей, визначених родовими ознаками. Інформація стосовно інших частин позики (траншів), крім першої та останньої, розкривається шляхом оприлюднення у стрічці новин";

абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:

"До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення голови та членів наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера, а також голови та членів іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства. Емітенти цінних паперів зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі призначення або звільнення осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду). Датою вчинення дії вважається дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента".

2.2. У главі 3:

в абзаці третьому пункту 1 слово "після" замінити словом "з";

пункт 4 після слів "є професійними учасниками фондового ринку" доповнити словами "(крім емітентів, які мають ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів)".

3. У розділі III:

3.1. Назву розділу доповнити словами "та сертифікати фонду операцій з нерухомістю".

3.2. Пункт 1 після слів "іпотечні цінні папери" доповнити словами "та сертифікати фонду операцій з нерухомістю".

3.3. Абзац перший пункту 2 після слів "іпотечні цінні папери" доповнити словами "та сертифікати фонду операцій з нерухомістю".

4. У главі 2 розділу IV:

4.1. У пункті 1:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"основні відомості про похідні цінні папери емітента".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

доповнити пункт після підпункту 1.4 новим підпунктом такого змісту:

"1.5. Основні відомості про похідні цінні папери емітента мають містити дані відповідно до таблиці, що міститься в пункті 5.1 "Основні відомості про похідні цінні папери емітента", наведеної в додатку 28".

У зв'язку з цим підпункти 1.5 - 1.7 уважати відповідно підпунктами 1.6 - 1.8;

підпункт 1.8 викласти у такій редакції:

"1.8. Інформація про господарську та фінансову діяльність розкривається емітентом описово відповідно до підпункту 8.1 пункту 8 "Інформація про господарську та фінансову діяльність", наведеного в додатку 28.

Емітенти, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, розкривають інформацію відповідно до таблиць, що містяться у підпунктах 8.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 8.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" пункту 8, наведених у додатку 28. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.".

4.2. У пункті 3:

в абзаці шостому слово "юридичних" вилучити;

абзац другий підпункту 3.4 викласти у такій редакції:

"Інформація зазначається щодо кожної посадової особи окремо";

підпункт 3.7 викласти у такій редакції:

"3.7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента має містити дані відповідно до таблиць, що містяться у пунктах 7.1 "Інформація про зобов'язання емітента", 7.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 7.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції", наведених у додатку 29.

Таблиці, що містяться у пунктах 7.2 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 7.3 "Інформація про собівартість реалізованої продукції", заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.".

4.3. В абзаці другому підпункту 4.5 пункту 4 слова ", виду іпотечних облігацій" виключити.

5. У розділі V:

5.1. У пункті 1 глави 2:

абзац двадцятий викласти у такій редакції:

"копію(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії);";

абзаци третій та четвертий підпункту 1.8 замінити новим абзацом такого змісту:

"В описі до пункту 6.1 "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" вказується інформація стосовно повноважень та обов'язків посадових осіб емітента, розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій таким особам емітентом, обґрунтовуються зміни в персональному складі щодо кожної з посадових осіб, вказується інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, вказується інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад. У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування та місцезнаходження підприємства";

абзац другий підпункту 1.11 викласти у такій редакції:

"В описі до таблиці зазначається дата прийняття рішення про виплату дивідендів, дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дата, розмір, порядок та строк виплати дивідендів";

у підпункті 1.12:

в останньому реченні абзацу другого слово "юридичної" виключити;

в абзаці третьому слово "юридичних" виключити;

у підпункті 1.13:

в абзаці першому слова та цифри "11.3 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)" замінити словами та цифрами "11.3.1 "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", 11.3.2 "Інформація про похідні цінні папери емітента";

абзац другий після слів "спосіб розміщення" доповнити словами "дострокове погашення";

у підпункті 1.15:

абзац перший після слів та цифр "13.3 "Інформація про зобов'язання емітента" доповнити словами та цифрами "13.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", 13.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Таблиці, що містяться у підпунктах 13.4 "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та 13.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції" пункту 13, наведених у додатку 37, заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.".

5.2. У главі 7:

пункт 4 після слів "професійними учасниками фондового ринку" доповнити словами "(крім емітентів, які мають ліцензію на ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів)";

у пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

"До складу річної інформації, що подається до Комісії, додається(ються) копія(ї) протоколу(олів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році";

абзац четвертий виключити.

6. Доповнити Положення після розділу V новими розділом такого змісту:

"Розділ VI. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів поширюється на емітентів - акціонерні товариства, які відповідно до закону зобов'язані публікувати в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів.

2. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється шляхом розміщення її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії за формою, наведеною в додатку 44 до цього Положення.

3. Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі (виданні).

4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів здійснюється протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі (виданні)".

У зв'язку з цим розділ VI уважати відповідно розділом VII.

7. Пункт 2 розділу VII викласти у такій редакції:

"2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону".

8. Додатки 4 - 6, 16, 28, 29, 37, 38, 43 викласти у новій редакції, що додається.

9. Доповнити Положення новим додатком 44, що додається.

 

Директор департаменту
моніторингу фондового ринку
 

 
О. Табала
 

 

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

N
з/п 

Наймену-
вання кредитора 

Ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ кредитора 

Дата підписання договору кредиту 

Дата одержання кредиту 

Дата відкриття кредитної лінії* 

Дата закриття кредитної лінії* 

Вид кредиту (кредитної лінії*) 

Сума кредиту (тис. грн.) 

Процентна ставка 

Строк, на який укладено договір кредиту (місяців) 

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року (у відсотках) 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька етапів відповідно до договору.

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 5.1 пункту 5 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

N
з/п 

Наймену-
вання позикодавця або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що надала позику 

Дата підписання договору позики 

Предмет договору 

Дата зарахування коштів на поточний рахунок або передання речей, визначених родовими ознаками 

Сума одержаної позики або вартість речей, визначених родовими ознаками (тис. грн.) 

Вид позики (процентна, безпроцентна) 

Вид застави (у разі наявності) 

Процентна ставка 

Строк, на який надано позику (місяців) 

Співвідно-
шення суми одержаної позики до вартості активів на початок року (у відсотках) 

грошові кошти 

наймену-
вання речей, визначених родовими ознаками 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених підпунктом 5.2 пункту 5 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення 

Зміни (призначено або звільнено) 

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) 

  

  

  

  

  

  

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 6 глави 2 розділу II цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

N
з/п 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид іпотечних облігацій/
різновид іпотечних сертифікатів 

Дата прийняття рішення емітентом про заміну 

Наймену-
вання органу емітента, яким прийнято рішення щодо змін 

Частка (у відсотках) 

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення 

у складі іпотечного покриття 

у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів 

іпотечні активи 

інші активи 

про виключення зі складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

про включення до складу іпотечного покриття або реєстру забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

найменування активу 

вартість (тис. грн.) 

найменування активу 

вартість (тис. грн.) 

10 

11 

12 

13 

Зміст інформації: 

Інформація наводиться у описовій формі з обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом 3 розділу III цього Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента. 

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

______________________________
                                 (посада) 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

________________________
(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за ____ квартал 20__ року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
________
(дата) 

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) 

 
______________
(адреса сторінки) 

 
в мережі Інтернет 

 
________
(дата) 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб 

  

2. Основні відомості про випущені акції 

  

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 

  

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 

  

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент 

  

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

  

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність 

  

     а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності 

  

     б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

  

     в) інформація про собівартість реалізованої продукції 

  

8. Квартальна фінансова звітність емітента 

  

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

  

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) 

  

11. Примітки 

  

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації

3.4. Місцезнаходження

3.5. Статутний капітал (грн.)

3.6. Чисельність працівників (чол.)

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

3.10. Органи управління емітента

3.11. Посадові особи емітента

3.12. Засновники емітента

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 

  

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій 

  

Кількість простих іменних акцій (штук) 

  

Кількість простих акцій на пред'явника (штук) 

  

Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 

  

Форма існування акцій 

  

Номінальна вартість акції (грн.) 

  

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 

  

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 

  

5. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) 

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Наймену-
вання органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Сума випуску за номіналом (грн.) 

Процентна ставка (у відсотках) 

Термін виплати процентів 

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) 

Дата погашення облігацій 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид похідних цінних паперів 

Різновид похідних цінних паперів 

Серія 

Строк розміщення 

Строк дії 

Строк (термін) виконання 

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) 

Обсяг випуску (грн.) 

Характеристика базового активу 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

6.2. Організаційно-правова форма

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

6.4. Місцезнаходження

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

6.6. Дата видачі ліцензії

6.7. Міжміський код та телефон

6.8. Факс

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

6.10. Опис

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря 

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря 

Опис 

  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п 

Основні види продукції* 

Обсяг виробництва 

Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї виробленої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї реалізованої продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції у грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п 

Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

  

  

  

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

___________________________
                           (посада) 

______________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М. П. 

____________________________
(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за ____ квартал 20__ року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
__________
(дата) 

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) 

 
______________
(адреса сторінки) 

 
в мережі Інтернет 

 
__________
(дата) 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про емітента 

  

2. Інформація про посадових осіб емітента 

  

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

  

4. Відомості про цінні папери емітента: 

  

    а) інформація про випуски акцій емітента 

  

    б) інформація про облігації емітента 

  

    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

  

    г) інформація про похідні цінні папери емітента 

  

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

  

    а) інформація про зобов'язання емітента 

  

    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

  

    в) інформація про собівартість реалізованої продукції 

  

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

  

7. Інформація про конвертацію цінних паперів 

  

8. Інформація про заміну управителя 

  

9. Інформація про керуючого іпотекою 

  

10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 

  

11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом 

  

12. Інформація про іпотечне покриття: 

  

      а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

  

      б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

       в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

  

       г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 

  

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" 

  

15. Квартальна фінансова звітність емітента 

  

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

  

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) 

  

18. Примітки 

  

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

3.3. Дата державної реєстрації

3.4. Територія (область)

3.5. Місцезнаходження

3.6. Статутний капітал (грн.)

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

3.9. Чисельність працівників (чол.)

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

3.11. Органи управління емітента

3.12. Засновники емітента

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4.4. Рік народження**

4.5. Освіта**

4.6. Стаж керівної роботи (років)**

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

4.8. Опис

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

5.2. Організаційно-правова форма

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

5.4. Місцезнаходження

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

5.7. Міжміський код та телефон

5.8. Факс

5.9. Вид діяльності

5.10. Опис

6. Відомості про цінні папери емітента

6.1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Міжнародний ідентифі-
каційний номер 

Тип цінного папера 

Форма існування та форма випуску 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість акцій (штук) 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Частка у статутному капіталі (у відсотках) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Наймену-
вання органу, що зареєстрував випуск 

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Процентна ставка (у відсотках) 

Термін виплати процентів 

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) 

Дата погашення облігацій 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

6.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску 

Вид цінних паперів 

Обсяг випуску 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) 

Умови обігу та погашення 

  

  

  

  

  

Опис 

  

6.4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид похідних цінних паперів 

Різновид похідних цінних паперів 

Серія 

Строк розміщення 

Строк дії 

Строк (термін) виконання 

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) 

Обсяг випуску (грн.) 

Характеристика базового активу 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

Податкові зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  

Х 

Х 

Опис 

  

7.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п 

Основні види продукції* 

Обсяг виробництва 

Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї виробленої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї реалізованої продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

7.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п 

Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

  

  

  

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

8. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

(за звітний період)

8.1. Найменування

8.2. Організаційно-правова форма

8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

8.4. Місцезнаходження

8.5. Опис

 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

____________________________
                               (посада) 

_____________________
(підпис) 

____________________________
(прізвище та ініціали керівника) 

  

М.П. 

____________________________
(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів
за _____ рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

1.6. Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
___________
(дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у  

 
_____________________________________________________
              (номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 
___________
(дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
(за наявності)  

 
________________
      (адреса сторінки) 

 
в мережі Інтернет 

 
___________
(дата) 

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

  

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

  

б) інформація про державну реєстрацію емітента 

  

в) банки, що обслуговують емітента 

  

г) основні види діяльності 

  

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

  

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

  

е) інформація про рейтингове агентство 

  

є) інформація про органи управління емітента 

  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 

  

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

  

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

  

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

  

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

  

6. Інформація про загальні збори акціонерів 

  

7. Інформація про дивіденди 

  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 

  

9. Відомості про цінні папери емітента: 

  

а) інформація про випуски акцій емітента 

  

б) інформація про облігації емітента 

  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

  

г) інформація про похідні цінні папери 

  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 

  

10. Опис бізнесу 

  

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

  

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента 

  

в) інформація про зобов'язання емітента 

  

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 

  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 

  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 

  

14. Інформація про стан корпоративного управління 

  

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 

  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

  

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 

  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 

  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

  

20. Основні відомості про ФОН 

  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 

  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 

  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

  

24. Правила ФОН 

  

25. Річна фінансова звітність 

  

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 

  

27. Аудиторський висновок 

  

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) 

  

30. Примітки 

  

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

3.1.3. Організаційно-правова форма

3.1.4. Поштовий індекс

3.1.5. Область, район

3.1.6. Населений пункт

3.1.7. Вулиця, будинок

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

3.2.2. Дата державної реєстрації

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

3.3.2. МФО банку

3.3.3. Поточний рахунок

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

3.3.5. МФО банку

3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності

Зазначаються найменування виду діяльності та код за КВЕД

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності 

Номер ліцензії (дозволу) 

Дата видачі 

Державний орган, що видав 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) 

  

  

  

  

  

Опис 

  

____________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Розкривається інформація щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються стислий опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства 

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) 

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента 

  

  

  

  

3.8. Інформація про органи управління емітента

Розкривається інформація про органи управління емітента, їх склад, компетенцію, функції тощо.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

____________
* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб), середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

6.1.1. Посада

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

6.1.8. Опис

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифіка-
ційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата внесення до реєстру 

Кількість акцій (штук) 

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

прості на пред'явника 

привіле-
йовані іменні 

привіле-
йовані на пред'явника 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи 

Ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ 

Місцезна-
ходження 

Дата внесення до реєстру 

Кількість акцій (штук) 

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

прості на пред'явника 

привілейовані іменні 

привілейовані на пред'явника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** 

Дата внесення до реєстру 

Кількість акцій (штук) 

Від загальної кількості акцій (у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

прості на пред'явника 

привілейовані іменні 

привілейовані на пред'явника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* 

чергові 

позачергові 

  

  

Дата проведення 

  

Кворум зборів** 

  

Опис 

  

____________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди

  

За результатами звітного періоду 

За результатами періоду, що передував звітному 

за простими акціями 

за привілейо-
ваними акціями 

за простими акціями 

за привілейо-
ваними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 

  

  

  

  

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 

  

  

  

  

Сума виплачених дивідендів, грн. 

  

  

  

  

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 

  

  

  

  

Дата виплати дивідендів 

  

  

  

  

Опис 

  

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи  

  

Організаційно-правова форма 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

  

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 

  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

  

Міжміський код та телефон 

  

Факс 

  

Вид діяльності 

  

Опис 

  

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Міжнародний ідентифіка-
ційний номер 

Тип цінного папера 

Форма існування та форма випуску 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість акцій (штук) 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Частка у статутному капіталі (у відсотках) 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) 

Термін виплати процентів 

Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) 

Дата погашення облігацій 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Дата погашення облігацій 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Номінальна вартість (грн.) 

Кількість у випуску (штук) 

Форма існування та форма випуску 

Загальна номінальна вартість (грн.) 

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск 

Дата погашення облігацій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску 

Вид цінних паперів 

Обсяг випуску (грн.) 

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) 

Умови обігу та погашення 

  

  

  

  

  

Опис 

  

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Вид похідних цінних паперів 

Різновид похідних цінних паперів 

Серія 

Строк розміщення 

Строк дії 

Строк (термін) виконання 

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) 

Обсяг випуску (грн.) 

Характеристика базового активу 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду*

N
з/п 

Дата зарахування акцій на рахунок емітента 

Кількість акцій, що викуплено (шт.) 

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено 

Частка від статутного капіталу (у відсотках) 

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Інформація вказується окремо щодо кожного факту викупу емітентом власних акцій.

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)  

  

у тому числі:
сертифікатів акцій 

  

сертифікатів облігацій 

  

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

  

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 

  

у тому числі:
сертифікатів акцій 

  

сертифікатів облігацій 

  

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 

  

у тому числі:
сертифікатів акцій 

  

сертифікатів облігацій 

  

сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

  

12. Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ);

про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом;

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій;

опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо);

текст аудиторського висновку;

інформацію про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання;

інформацію про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування;

інформацію про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення;

інформацію щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень;

інформацію про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства;

опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента;

інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів;

стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому);

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік;

інформацію щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається;

іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 

Орендовані основні засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду 

на кінець періоду 

на початок періоду 

на кінець періоду 

на початок періоду 

на кінець періоду 

1. Виробничого призначення: 

  

  

  

  

  

  

будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

2. Невиробничого призначення: 

  

  

  

  

  

  

будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

машини та обладнання 

  

  

  

  

  

  

транспортні засоби 

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

Опис 

  

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника 

За звітний період 

За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 

  

  

Статутний капітал (тис. грн.) 

  

  

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 

  

  

Опис 

  

Висновок 

  

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

Х 

  

Податкові зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

  

Х 

Х 

Опис 

  

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п 

Основний вид продукції* 

Обсяг виробництва 

Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї виробленої продукції 

у натуральній формі (фізична од. вим.**) 

у грошовій формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї реалізованої продукції 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п 

Склад витрат* 

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

  

  

  

____________
* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 

Найменування особи гаранта 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта 

Місцезнаходження гаранта 

  

  

  

  

  

Опис 

  

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин 

Вид інформації 

  

  

  

  

  

  

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N
з/п 

Рік 

Кількість зборів, усього 

У тому числі позачергових 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

  

Так* 

Ні* 

Реєстраційна комісія 

  

  

Акціонери 

  

  

Реєстратор 

  

  

Депозитарій 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  

Так* 

Ні* 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  

  

  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків 

  

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  

Так* 

Ні* 

Підняттям карток 

  

  

Бюлетенями (таємне голосування) 

  

  

Підняттям рук 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  

Так* 

Ні* 

Реорганізація 

  

  

Внесення змін до статуту товариства 

  

  

Прийняття рішення про зміну типу товариства 

  

  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 

  

  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 

  

  

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 

  

  

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) _____

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  

(осіб) 

Кількість членів наглядової ради 

  

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 

  

Кількість представників держави 

  

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 

  

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 

  

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 

  

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? _______

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  

Так* 

Ні* 

Стратегічного планування 

  

  

Аудиторський 

  

  

З питань призначень і винагород 

  

  

Інвестиційний  

  

  

Інше (запишіть) 

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) _____

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  

Так* 

Ні* 

Винагорода є фіксованою сумою 

  

  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій 

  

  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства 

  

  

Члени наглядової ради не отримують винагороди 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  

Так* 

Ні* 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі 

  

  

Знання у сфері фінансів і менеджменту 

  

  

Особисті якості (чесність, відповідальність) 

  

  

Відсутність конфлікту інтересів 

  

  

Граничний вік 

  

  

Відсутні будь-які вимоги 

  

  

Інше (запишіть) 

  

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  

Так* 

Ні* 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

  

  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

  

  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  

  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) ______

Кількість членів ревізійної комісії ________ осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? ______

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*

  

Загальні збори акціонерів 

Засідання наглядової ради 

Засідання правління 

Члени правління (директор) 

  

  

  

Загальний відділ 

  

  

  

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

  

  

  

Юридичний відділ (юрист) 

  

  

  

Секретар правління 

  

  

  

Секретар загальних зборів 

  

  

  

Секретар наглядової ради 

  

  

  

Корпоративний секретар 

  

  

  

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

  

  

  

Інше (запишіть) 

  

  

  

____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

  

Загальні збори акціонерів 

Наглядова рада 

Виконавчий орган 

Не належить до компетенції жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

  

  

  

  

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

  

  

  

  

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови правління 

  

  

  

  

Обрання та відкликання членів правління 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

  

  

  

  

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

  

  

  

  

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

  

  

  

  

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

  

  

  

  

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

  

  

  

  

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

  

  

  

  

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

  

  

  

  

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

  

  

  

  

Затвердження аудитора 

  

  

  

  

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

  

  

  

  

____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) _____

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) _____

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  

Так* 

Ні* 

Положення про загальні збори акціонерів  

  

  

Положення про наглядову раду 

  

  

Положення про виконавчий орган (правління) 

  

  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

  

  

Положення про ревізійну комісію 

  

  

Положення про акції акціонерного товариства 

  

  

Положення про порядок розподілу прибутку 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? *

  

Інформація розповсюджується на загальних зборах 

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 

Копії документів надаються на запит акціонера 

Інформація розміщується на власній інтернет-
сторінці акціонерного товариства 

Фінансова звітність, результати діяльності 

  

  

  

  

  

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

  

  

  

  

  

Інформація про склад органів управління товариства 

  

  

  

  

  

Статут та внутрішні документи 

  

  

  

  

  

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

  

  

  

  

  

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

  

  

  

  

  

____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) _____

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  

Так* 

Ні* 

Не проводились взагалі 

  

  

Менше ніж раз на рік 

  

  

Раз на рік 

  

  

Частіше ніж раз на рік 

  

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

  

Так* 

Ні* 

Загальні збори акціонерів 

  

  

Наглядова рада 

  

  

Правління або директор 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено аудитора?

  

Так* 

Ні* 

Не задовольняв професійний рівень 

  

  

Не задовольняли умови договору з аудитором 

  

  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  

Так* 

Ні* 

Ревізійна комісія 

  

  

Наглядова рада 

  

  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 

  

  

Стороння компанія або сторонній консультант 

  

  

Перевірки не проводились 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

  

Так* 

Ні* 

З власної ініціативи  

  

  

За дорученням загальних зборів  

  

  

За дорученням наглядової ради 

  

  

За зверненням виконавчого органу 

  

  

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ________

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  

Так* 

Ні* 

Випуск акцій 

  

  

Випуск депозитарних розписок 

  

  

Випуск облігацій 

  

  

Кредити банків 

  

  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

  

  

Інше (запишіть) 

  

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

  

Так, плануємо розпочати переговори 

  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

  

Не визначились 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ________

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ___

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

  

Так* 

Ні* 

Не задовольняв професійний рівень особи 

  

  

Не задовольняли умови договору з особою 

  

  

Особу змінено на вимогу: 

  

  

акціонерів 

  

  

суду 

  

  

Інше (запишіть) 

  

____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ______

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ___________; яким органом управління прийнятий: __________________

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) _______; укажіть, яким чином її оприлюднено: _______________

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.

 

Річна інформація емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

1.2. Організаційно-правова форма

1.3. Місцезнаходження емітента

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

1.5. Міжміський код та телефон

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

1.7. Дата державної реєстрації

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(Емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

  

  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції  

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість  

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

  

  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 

  

  

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

  

  

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

  

  

у відсотках від статутного капіталу 

  

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

  

  

Вартість чистих активів 

  

  

2.2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Кошти в інших банках 

  

  

Кредити та заборгованість клієнтів 

  

  

Усього зобов'язань 

  

  

Кошти банків 

  

  

Кошти клієнтів 

  

  

Усього власного капіталу та частка меншості 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Чистий прибуток/(збиток) 

  

  

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 

  

  

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.) 

  

  

2.3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

  

  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції  

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість  

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

  

  

Вартість чистих активів 

  

  

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

4. Інформація про цінні папери емітента

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі. Вказуються найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказуються дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів, орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначаються дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі системи реєстру.

6. Інформація про загальні збори

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

Зазначається про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини.

У разі якщо загальні чергові та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.

7. Інформація про дивіденди 

Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплату дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.

  

За результатами звітного періоду 

За результатами періоду, що передував звітному 

за простими акціями 

за привілейованими акціями 

за простими акціями 

за привілейованими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 

  

  

  

  

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 

  

  

  

  

Сума виплачених дивідендів, грн. 

  

  

  

  

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 

  

  

  

  

Дата виплати дивідендів 

  

  

  

  

Опис 

  

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Найменування посади  

______________
           (підпис)  

___________________________
       (ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П.  

___________________________
                               (дата) 

 

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів*

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)** ***

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

  

  

Основні засоби 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції 

  

  

Запаси 

  

  

Сумарна дебіторська заборгованість 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

  

Нерозподілений прибуток 

  

  

Власний капітал 

  

  

Статутний капітал 

  

  

Довгострокові зобов'язання 

  

  

Поточні зобов'язання 

  

  

Чистий прибуток (збиток) 

  

  

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

  

  

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

  

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

  

  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

  

  

7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано  

_____________________________________________________
    (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)) 

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Найменування посади 

______________
(підпис) 

__________________________________
(ініціали та прізвище керівника) 

  

М. П. 

__________________________________
(дата) 

____________
* Паперова форма інформації в повідомленні про проведення загальних зборів зберігається у емітента протягом трьох років.

** Рекомендована форма.

*** Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

____________

Опрос