Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О регулировании оценочной деятельности в Украине

Проект закона Украины от 15.05.2009 № 4487
Дата рассмотрения: 15.05.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про регулювання оціночної діяльності в Україні

Цей Закон визначає порядок правового регулювання оціночної діяльності в Україні.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правове регулювання оціночної діяльності

Оціночна діяльність регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, що не суперечать йому.

Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

Положеннями цього Закону визначають правові основи регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення оціночної діяльності та використання її результатів, а також відносини щодо державного регулювання та громадського контролю у сфері оціночної діяльності.

Стаття 3. Поняття оціночної діяльності

Оціночна діяльність - це професійна діяльність суб'єктів оціночної діяльності направлена на визначення ринкової вартості або іншого виду вартості об'єкта оцінки.

Ринкова вартість об'єкта оцінки, у розумінні цього Закону, - це найбільш вірогідна ціна об'єкта оцінки, що визначена в грошовій формі, за яку об'єкт оцінки може (міг) бути відчужений на відповідному ринку на дату оцінки внаслідок угоди укладеної в умовах відкритого та конкурентного ринку, коли сторони правочину діють розумно, маючи у своєму розпорядженні всю необхідну інформацію, а на величину ціни об'єкта оцінки не впливають будь-які надзвичайні обставини, тобто коли:

жодна із сторін правочину не зобов'язана відчужувати об'єкт оцінки, а інша сторона не зобов'язана його прийняти;

сторони правочину володіють всією інформацією щодо об'єкта оцінки і діють в своїх інтересах;

об'єкт оцінки відчужується на відкритому конкурентному ринку шляхом публічної оферти, типової для аналогічних об'єктів оцінки;

ціна являє собою розумну винагороду за об'єкт оцінки, що відчужується, і по відношенню до сторін правочину не здійснювалося будь-якого тиску.

Стаття 4. Принципи оціночної діяльності

Оціночна діяльність здійснюється на основі принципів:

додержання законів України, інших актів у сфері оціночної діяльності;

пріоритетності прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних;

єдності методів та підходів під час здійснення оціночної діяльності;

рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів;

добросовісної конкуренції;

об'єктивності, незалежності та неупередженості здійснення оцінки;

гласності та відкритості оціночної діяльності.

Стаття 5. Оцінка об'єкта оцінки

Незалежна оцінка об'єкта оцінки - (далі - оцінка) це процес, направлений на визначення ринкової вартості або іншого виду вартості об'єкта оцінки, що здійснюється за процедурами, встановленими актами з питань оціночної діяльності, зазначеними в статті 19 цього Закону і є результатом оціночної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

У випадку, якщо в нормативно-правовому акті, що містить вимогу обов'язкового проведення оцінки будь-якого об'єкта оцінки, не визначений конкретний вид вартості об'єкта оцінки, визначається ринкова вартість такого об'єкта оцінки.

За результатами проведення оцінки об'єкта оцінки складається документ про оцінку "Звіт про оцінку". Використання іншої назви документу про оцінку, крім назви "Звіт про оцінку", забороняється. У разі зазначення іншої назви, крім назви "Звіт про оцінку", такий документ про оцінку є недійсним.

Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки об'єкта оцінки та визначається вартість об'єкта оцінки.

Строк дії звіту про оцінку не може перевищувати одного місяця з дати проведення оцінки. Звіт про оцінку, строк дії якого закінчився, є недійсним.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що відповідно до законодавства наділені повноваженнями щодо визначення вартості об'єктів оцінки, здійснюють свої повноваження відповідно та в межах, передбачених законодавством.

Порядок проведення оцінки державного майна, яке підлягає приватизації, встановлюється Фондом державного майна України.

Стаття 6. Об'єкт оцінки

До об'єктів оцінки належать:

рухомі речі (майно) (окремі предмети матеріального світу) та сукупність таких речей (майна);

нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість), у тому числі земельні ділянки;

єдині майнові комплекси всіх форм власності;

майнові права, тобто будь-які права, пов'язані з речами (майном), відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги;

роботи, послуги, інформація;

інші об'єкти цивільних прав, щодо яких можуть виникати цивільні правовідносини.

Стаття 7. Мета здійснення оцінки об'єктів оцінки

Оцінка об'єктів оцінки здійснюється з метою:

визначення вартості об'єкта оцінки для здійснення правочинів (купівлі-продажу, дарування, спадкування, міни, оренди тощо);

визначення вартості об'єкта оцінки (цілісного майнового комплексу, основних засобів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, пакетів акцій або корпоративних часток, іншого майна, яке відповідно до законодавства може бути внесено до статутного фонду підприємства) під час створення підприємства;

визначення вартості об'єкта оцінки під час реорганізації, ліквідації, санації або банкрутства підприємства;

визначення вартості об'єкта оцінки, що підлягає приватизації;

визначення вартості об'єкта оцінки, у разі його застави (іпотеки);

визначення ставки податку, у випадках, передбачених законодавством;

обґрунтування інвестиційних проектів, бізнес-планів та підприємницьких ризиків;

визначення вартості об'єкта оцінки під час укладення договорів страхування;

вирішення спорів щодо вартості об'єктів оцінки;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Стаття 8. Випадки проведення оцінки об'єктів оцінки

Проведення оцінки об'єктів оцінки є обов'язковим у випадках:

1) створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;

2) реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);

3) виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);

4) приватизації, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;

5) переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

6) оподаткування майна згідно із законом;

7) визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом, у тому числі у разі вирішення судових спорів;

8) відчуження (купівлі-продажу, міни тощо) державного майна, майна, що є у комунальній власності, у тому числі відчуження такого майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі відчуження, або у разі відчуження одному покупцю;

9) оренди, застави державного майна, майна, що є у комунальній власності;

10) опису активів у разі адміністративного арешту активів платника податків;

11) відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього (у разі якщо сторонами правочину є юридичні особи);

12) застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього (у разі якщо сторонами правочину є юридичні особи);

13) реалізації окремих видів державного майна та майна, що перейшло у державну власність;

14) визначення вартості внесків (активів), які вносяться учасником або засновником господарського товариства будь-якої форми власності до статутного фонду, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства;

15) визначення вартості внесків (активів), які передаються об'єднанню підприємств його учасниками на основі установчого договору чи рішення про утворення об'єднання підприємств, а також у разі повернення таких активів учасникам об'єднання підприємств;

16) в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів;

17) в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Стаття 9. Напрями оцінки

Оціночна діяльність здійснюється за такими напрямами оцінки як оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), експертна грошова оцінка земельних ділянок, оцінка машин та обладнання, оцінка дорожніх транспортних засобів, оцінка літальних апаратів; оцінка судноплавних засобів, оцінка об'єктів, що становлять культурну цінність; оцінка інших об'єктів у матеріальній формі, оцінка робіт, оцінка послуг, оцінка інформації, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, оцінка об'єктів інтелектуальної власності, оцінка інвестиційного вкладу, оцінка інвестиційного проекту та за іншими напрямами оцінки, що визначені відповідно до цього Закону.

Перелік напрямів оцінки визначається Наглядовою радою з питань оціночної діяльності та оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою з питань оціночної діяльності, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

Стаття 10. Суб'єкт оціночної діяльності

Суб'єкти оціночної діяльності - це фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані в установленому законодавством порядку, та юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідають вимогам частини другої цієї статті та іншим вимогам цього Закону.

Суб'єкт оціночної діяльності повинен відповідати таким вимогам:

здійснювати свою діяльність відповідно до ліцензії, виданої у порядку передбаченому цим Законом;

бути включеним до Переліку суб'єктів оціночної діяльності, у порядку, передбаченому цим Законом;

укласти договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при здійсненні оціночної діяльності, у порядку, передбаченому цим Законом;

у штатному складі юридичної особи - суб'єкта оціночної діяльності повинно на постійній основі працювати не менше двох оцінювачів, що відповідають вимогам, встановленим статтею 11 цього Закону (крім суб'єктів оціночної діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);

Стаття 11. Оцінювач

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що мають вищу освіту та пройшли професійну підготовку в навчальних закладах, що мають ліцензію на здійснення професійної підготовки оцінювачів, та включені до Переліку оцінювачів.

Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

Оцінювач може здійснювати оціночну діяльність самостійно, як фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що відповідає вимогам цього Закону, або у складі юридичної особи, що відповідає вимогам цього Закону.

РОЗДІЛ II. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ ТА СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 12. Права оцінювачів

Оцінювачі мають право:

доступу до об'єкта оцінки, який оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;

отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки об'єкта оцінки та складання звіту про оцінку, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у оцінювача відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації; у разі, якщо відмова в наданні зазначеної інформації суттєво впливає на достовірність оцінки об'єкта оцінки, про це обов'язково повинно бути зазначено у звіті про оцінку;

відмовитися від проведення оцінки об'єкта оцінки у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу, а також у разі, якщо замовник оцінки порушив вимоги договору;

вступати до складу саморегулівних організацій оцінювачів, інших професійних громадських організацій;

оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших органів у судовому порядку.

Стаття 13. Права суб'єктів оціночної діяльності

Суб'єкти оціночної діяльності мають право:

доступу до об'єкта оцінки, що оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;

отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки об'єкта оцінки та складання звіту про оцінку, від замовника оцінки та інших осіб щодо інформації, яка містить державну або комерційну таємницю, за наявності у суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його штатному складі) відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації; у разі, якщо відмова в наданні зазначеної інформації суттєво впливає на достовірність оцінки об'єкта оцінки, про це обов'язково повинно бути зазначено у звіті про оцінку;

відмовитися від проведення оцінки об'єкта оцінки у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу, а також у разі, якщо замовник оцінки порушив вимоги договору;

у разі необхідності залучати на договірній основі до участі у проведенні оцінки об'єкта оцінки інших оцінювачів або інших фахівців;

оскаржувати дії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших органів у судовому порядку;

вимагати відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням оцінки об'єкта оцінки, та грошової винагороди, передбаченої договором, за проведення оцінки об'єкта оцінки за рішенням суду.

Стаття 14. Обов'язки оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:

дотримуватися під час здійснення оціночної діяльності вимог законів України, цього Закону та актів з питань оціночної діяльності;

дотримуватися правил професійної та ділової етики;

забезпечувати об'єктивність оцінки об'єктів оцінки, повідомляти замовника про неможливість проведення об'єктивної оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;

безперешкодно надавати замовнику оцінки та іншим особам копії ліцензії на право заняття оціночною діяльністю, договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні ним оціночної діяльності, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та свідоцтва про підвищення кваліфікації оцінювачів, що працюють у штатному складі, інформацію про включення суб'єкта оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності, інформацію про включення оцінювачів до Переліку оцінювачів;

забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб;

забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки об'єктів оцінки;

страхувати свою цивільно-правову відповідальність при здійсненні оціночної діяльності;

у випадках, передбачених законодавством, надавати копії звітів про оцінку правоохоронним органам, іншим уповноваженим органам;

виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

Стаття 15. Відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за порушення цього Закону в порядку, встановленому законодавством.

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки об'єкта оцінки, відповідно до умов договору та законодавства.

Стаття 16. Вирішення спорів

Спори, пов'язані з оцінкою об'єктів оцінки, вирішуються у судовому порядку.

РОЗДІЛ III. ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

Стаття 17. Підстави для проведення оцінки об'єкта оцінки

Підставою для проведення оцінки об'єктів оцінки є:

договір на проведення оцінки, укладений між суб'єктом оціночної діяльності та замовником оцінки;

ухвала (постанова) суду про призначення оцінки об'єкта оцінки;

інші підстави, передбачені чинним законодавством.

Стаття 18. Дотримання принципу незалежності при здійсненні оціночної діяльності

Забороняється проведення оцінки об'єкта оцінки суб'єктами оціночної діяльності у разі:

проведення суб'єктом оціночної діяльності оцінки об'єкта оцінки, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його штатному складі, на праві власності або на який зазначені особи мають майнові права;

проведення оцінки об'єкта оцінки фізичної особи-замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки із зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності, керівництво якого має зазначені зв'язки;

проведення оцінки об'єкта оцінки своїх засновників (учасників).

Забороняється втручання в діяльність суб'єкта оціночної діяльності, або діяльність оцінювачів, що працюють у його складі, будь-яких зацікавлених осіб, якщо це може негативно вплинути на достовірність та об'єктивність результатів оцінки об'єкта оцінки.

Результати оцінки об'єкта оцінки, проведеної з порушеннями зазначених обмежень, або з порушенням інших вимог цього Закону, є недійсними та підлягають обов'язковому скасуванню.

Стаття 19. Методичне регулювання оцінки майна

Методичне регулювання оціночної діяльності здійснюється у відповідних актах з питань оціночної діяльності: методиках та стандартах оцінки об'єктів оцінки, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, інших актів з питань оціночної діяльності, що затверджуються Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

Розроблення актів з питань оціночної діяльності здійснюється на засадах міжнародних стандартів оцінки. До їх розроблення залучаються представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів, інших професійних громадських організацій, оцінювачі, науковці, спеціалісти.

Методики та стандарти оцінки об'єктів оцінки повинні містити визначення понять, принципів оцінки, методичних підходів та особливостей проведення оцінки відповідних об'єктів оцінки залежно від мети оцінки та інші вимоги, що забезпечать об'єктивну та кваліфіковану оцінку об'єкта оцінки.

Акти з питань оціночної діяльності є обов'язковими для виконання суб'єктами оціночної діяльності та оцінювачами під час проведення ними оцінки об'єктів оцінки в будь-яких випадках її проведення.

Стаття 20. Правила професійної та ділової етики

Суб'єкти оціночної діяльності та оцінювачі при здійсненні оціночної діяльності повинні дотримуватися правил професійної та ділової етики.

Наглядова рада з питань оціночної діяльності за сприяння суб'єктів оціночної діяльності, оцінювачів, саморегулівних організацій оцінювачів, науковців, спеціалістів, інших зацікавлених осіб, розробляє правила професійної та ділової етики. Правила професійної та ділової етики погоджуються Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку.

Стаття 21. Договір на проведення оцінки об'єкта оцінки

Договір на проведення оцінки об'єкта оцінки укладається у простій письмовій формі та може бути двостороннім або багатостороннім. Під час укладання багатостороннього договору крім замовника оцінки стороною договору може виступати особа-платник, якщо оплату послуг суб'єкта оціночної діяльності здійснює інша особа, а не замовник. У цьому випадку на платника, як сторону договору, поширюються обмеження, зазначені в статті 18 цього Закону.

Замовники оцінки для здійснення оцінки об'єкта оцінки повинні забезпечити суб'єкту оціночної діяльності наступні умови:

доступ до об'єкта оцінки, що підлягає оцінці, на законних підставах;

отримання необхідної та достовірної інформації про об'єкт оцінки.

Сторони договору на проведення оцінки об'єкта оцінки (замовник, платник) мають право вільного вибору суб'єкта оціночної діяльності за умови виконання вимог, встановлених статтями 18 та 19 цього Закону.

Істотними умовами договору на проведення оцінки об'єкта оцінки є:

об'єкт оцінки, що підлягає оцінці;

мета, з якою проводиться оцінка;

вид вартості об'єкта оцінки, що підлягає визначенню;

дата оцінки;

строк виконання оцінки;

розмір грошової винагороди за проведення оцінки та порядок оплати, з урахування вимог, зазначених у частині п'ятій цієї статті;

права та обов'язки сторін договору;

умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її здійснення;

відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;

порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів;

інформація про стандарти оцінки, що будуть використовуватися при здійсненні оцінки.

В договорі на проведення оцінки об'єкта оцінки обов'язково зазначається інформація про оцінювача (оцінювачів), що буде (будуть) проводити оцінку, в тому числі прізвище, ім'я, по-батькові оцінювача (оцінювачів), номери кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та свідоцтва про підвищення кваліфікації, дата їх видачі; інформація про включення оцінювача (оцінювачів) до Переліку оцінювачів, інформація про суб'єкта оціночної діяльності від імені якого укладається договір, в тому числі повне найменування та місцезнаходження суб'єкта оціночної діяльності, номер ліцензії суб'єкта оціночної діяльності на право заняття оціночною діяльністю, дата її видачі, інформація про включення суб'єкта оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності, інформація про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності.

Законодавством або за згодою сторін договору на проведення оцінки об'єкта оцінки у ньому можуть бути передбачені інші істотні умови.

Розмір грошової винагороди за проведення оцінки об'єкта оцінки та порядок оплати визначаються за домовленістю сторін або у випадках відбору суб'єкта оціночної діяльності на конкурсних засадах - за результатами конкурсу. Забороняється встановлення у договорі розміру грошової винагороди як частки вартості об'єкта оцінки, що підлягає оцінці.

Права, обов'язки та відповідальність суб'єкта оціночної діяльності, який проводить оцінку об'єкта оцінки на підставі ухвали (постанови) суду про її призначення, визначаються законодавством України про судову експертизу та цим Законом.

Стаття 22. Загальні вимоги до звіту про оцінку

Звіт про оцінку є документом про оцінку, що містить інформацію про ринкову вартість або інший вид вартості об'єкта оцінки, визначений за результатами проведення оцінки об'єкта оцінки.

У разі, якщо при проведенні оцінки об'єкта оцінки визначається не ринкова вартість, а будь-який інший вид вартості, звіт повинен містити посилання на нормативно-правовий акт, в якому міститься вимога про визначення виду вартості майна, відмінного від ринкової вартості.

Звіт про оцінку не повинен допускати неоднозначного тлумачення інформації, зазначеної в ньому, та вводити в оману.

У звіті про оцінку обов'язково зазначається:

дата оцінки;

мета та завдання проведення оцінки;

підстави для проведення оцінки;

точний опис об'єкта оцінки;

стандарти оцінки для визначення відповідного виду вартості об'єкта оцінки, підстави їх використання при здійсненні оцінки даного об'єкта оцінки та перелік використаної нормативно-правової бази;

перелік використаної при здійсненні оцінки об'єкта оцінки інформації із зазначенням джерел їх отримання, а також перелік припущень, що були прийняті щодо даного об'єкта оцінки;

перелік документів, що визначають кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки, які були використані під час здійснення оцінки;

порядок визначення вартості об'єкта оцінки та його підсумкова вартість, а також обмеження щодо використання отриманого результату;

дата складання та порядковий номер звіту про оцінку;

інформація про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності;

перелік обов'язкових додатків до звіту про оцінку;

інша інформація, яка необхідна для повного та однозначного тлумачення результатів проведення оцінки об'єкта оцінки, зазначених у звіті про оцінку.

Звіт про оцінку повинен бути пронумерований, прошитий, підписаний оцінювачем (оцінювачами), що провів (провели) оцінку, підписаний керівником суб'єкта оціночної діяльності та скріплений печаткою суб'єкта оціночної діяльності.

Обов'язковими додатками до звіту про оцінку є копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (оцінювачів) та свідоцтва про підвищення кваліфікації оцінювача (оцінювачів), що провели оцінку, та копія ліцензії на право заняття оціночною діяльністю суб'єкта оціночної діяльності.

Для проведення оцінки окремих видів об'єктів оцінки можуть бути встановлені інші вимоги до змісту, форми, порядку оформлення звіту про оцінку, у порядку визначеному цим Законом.

Стаття 23. Достовірність звіту про оцінку

Вартість об'єкта оцінки, що зазначена у звіті про оцінку, визначена на підставі та у порядку, визначеному цим Законом, визнається достовірною і рекомендується для використання під час здійснення правочинів щодо даного об'єкта оцінки, якщо в порядку, встановленому законодавством або в судовому порядку не встановлено інше.

Стаття 24. Рецензування звіту про оцінку

Рецензування звіту про оцінку - це процес, який полягає у критичному розгляді та наданні висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки вимогам актів з питань оціночної діяльності, в порядку, визначеному цим Законом та актами з питань оціночної діяльності;

Рецензування звіту про оцінку здійснюється на підставі висновку Наглядової ради з питань оціночної діяльності про проведення рецензування звіту про оцінку у випадках:

вимоги особи, яка використовує оцінку та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки;

вимоги, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

відповідного рішення (ухвали) суду;

власної ініціативи суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку;

інших осіб, які мають заінтересованість у неупередженому критичному розгляді оцінки;

Якщо висновком Наглядової ради з питань оціночної діяльності про проведення рецензування звіту про оцінку передбачена вимога про визначення вартості об'єкта оцінки, така вимога задовольняється шляхом проведення оцінки об'єкта оцінки. У цьому випадку оцінка об'єкта оцінки здійснюється у порядку, встановленому цим Законом.

РОЗДІЛ IV. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОЦІНЮВАЧІВ

Стаття 25. Професійна підготовка оцінювачів

Професійна підготовка оцінювачів складається з професійного навчання та підвищення кваліфікації та здійснюється виключно за стаціонарною формою навчання.

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється за напрямами оцінки, що визначені відповідно до цього Закону. Вимоги до змісту навчальних програм з професійного навчання та підвищення кваліфікації розробляються та затверджуються навчальними закладами, що здійснюють таку підготовку, та підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

Оцінювачі зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за напрямами за якими оцінювач пройшов професійне навчання.

Стаття 26. Здійснення професійної підготовки оцінювачів

Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, що отримали ліцензію Міністерства освіти і науки України на здійснення професійної підготовки оцінювачів, та включені до Переліку навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів.

Стаття 27. Ліцензія на здійснення професійної підготовки оцінювачів

Ліцензія на здійснення професійної підготовки оцінювачів - це документ, що засвідчує право навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів, виданий у порядку та відповідно до цього Закону.

Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензій на здійснення професійної підготовки оцінювачів затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

Перелік навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, веде Наглядова рада з питань оціночної діяльності.

У Переліку навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, зазначається така інформація: повна назва навчального закладу, його місцезнаходження, дата видачі та номер ліцензії на здійснення професійної підготовки оцінювачів, напрями оцінки, за якими навчальний заклад має право здійснювати професійну підготовку оцінювачів, інформація про зупинення дії або анулювання ліцензії на здійснення професійної підготовки оцінювачів.

Інформація до Переліку навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, включається безкоштовно.

Перелік навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, а також зміни до нього, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою з питань оціночної діяльності, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

Стаття 28. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та свідоцтво про підвищення кваліфікації

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача - це документ, який підтверджує проходження професійного навчання, достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою професійного навчання для проведення оцінки.

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається навчальним закладом, що здійснив професійну підготовку оцінювача, за результатами проходження професійного навчання та складання іспиту. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача обов'язково повинне містити відмітку Голови Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації є документом, що підтверджує проходження підвищення кваліфікації.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації видається навчальним закладом, що здійснив професійну підготовку оцінювача, за результатами проходження підвищення кваліфікації та проходження тестування. Свідоцтво про підвищення кваліфікації обов'язково повинно містити відмітку Голови Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

Під час складання іспиту та проходження тестування до складу екзаменаційної та тестувальної комісій навчального закладу, що здійснює підготовку оцінювачів, обов'язково включаються представники Наглядової ради.

Порядок видачі, анулювання, зупинення дії кваліфікаційних свідоцтв оцінювача та свідоцтв про підвищення кваліфікації визначається Наглядовою радою.

Оцінка, яка проведена фізичною особою без кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (свідоцтва про підвищення кваліфікації), або кваліфікаційне свідоцтво (свідоцтво про підвищення кваліфікації) якого анульовано, або дія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (свідоцтва про підвищення кваліфікації), якого зупинена, є недійсною. Правочини, які здійснені на підставі недійсної оцінки є недійсним (нікчемними) з моменту їх вчинення.

Стаття 29. Перелік оцінювачів

Оцінювачі, що отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (свідоцтво про підвищення кваліфікації) мають право на включення до Переліку оцінювачів, який веде Наглядова рада з питань оціночної діяльності.

Порядок ведення Переліку оцінювачів, порядок подання, включення та виключення інформації про оцінювача до нього, встановлюється Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

У Переліку оцінювачів зазначається така інформація: прізвище, ім'я, по-батькові оцінювача, дата видачі кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та свідоцтва про підвищення кваліфікації та їх номери, назва навчального закладу, якій здійснив професійну підготовку та підвищення кваліфікації оцінювача, напрями оцінки, що зазначені у атестаті оцінювача та посвідченні про підвищення кваліфікації, інформація щодо зупинення дії чи анулювання атестата оцінювача, інформація про суб'єкт оціночної діяльності, у складі якого працює оцінювач.

Інформація про оцінювачів до Переліку оцінювачів включається безкоштовно.

Перелік оцінювачів, а також зміни до нього, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

РОЗДІЛ V. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 30. Основні принципи ліцензування оціночної діяльності

Основними принципами ліцензування оціночної діяльності є:

створення відкритих, недискримінаційних і прозорих умов доступу до ринку оцінки та діяльності на ньому;

сприяння ефективному розвитку та функціонування ринку оцінки на основі збалансування інтересів суспільства та суб'єктів оціночної діяльності;

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів оціночної діяльності.

Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у сфері оціночної діяльності.

Стаття 31. Ліцензування оціночної діяльності

Ліцензування оціночної діяльності - це видача, зупинення дії, анулювання ліцензій на право заняття оціночною діяльністю, внесення змін до ліцензій на право заняття оціночною діяльністю, видача дублікатів ліцензій на право заняття оціночною діяльністю, встановлення та затвердження відповідних порядків видачі, зупинення дії, анулювання, внесення змін, видачі дубліката ліцензій на право заняття оціночною діяльністю, встановлення та затвердження зразків ліцензії на право заняття оціночною діяльністю, встановлення та затвердження ліцензійних умов та порядку контролю за їх додержанням, контроль за додержанням суб'єктами оціночної діяльності ліцензійних умов, надання рекомендацій про усунення порушень ліцензійних умов.

Ліцензування оціночної діяльності здійснюється Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

Стаття 32. Ліцензійні умови

Ліцензійні умови - це вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні оціночної діяльності, встановлених з урахуванням вимог цього Закону.

Контроль за додержанням суб'єктами оціночної діяльності ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на рік.

Позапланові перевірки здійснюються лише на підставі рішення суду.

Стаття 33. Ліцензія на право заняття оціночною діяльністю

Ліцензія на право заняття оціночною діяльністю - це документ встановленого зразка, який засвідчує право на провадження оціночної діяльності за напрямами оцінки, визначеними цим Законом, протягом трьох років за умови виконання умов, визначених цим Законом, та на підставі якого суб'єкт оціночної діяльності має право на внесення його до Переліку суб'єктів оціночної діяльності.

Ліцензія на право заняття оціночною діяльністю видається після укладення суб'єктом оціночної діяльності договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності.

Ліцензія на право заняття оціночною діяльністю підписується Головою Наглядової ради з питань оціночної діяльності та засвідчується печаткою центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики.

Оціночна діяльність, що здійснюється суб'єктами оціночної діяльності без чинної ліцензії на право заняття оціночною діяльністю, є незаконною, а оцінка, проведена такими суб'єктами, є недійсною.

Стаття 34. Перелік суб'єктів оціночної діяльності

Суб'єкти оціночної діяльності, що отримали ліцензію, мають право на включення до Переліку суб'єктів оціночної діяльності, який веде Наглядова рада з питань оціночної діяльності.

Порядок ведення Переліку суб'єктів оціночної діяльності, порядок подання, включення та виключення інформації про суб'єкта оціночної діяльності до нього, встановлюється Наглядовою радою з питань оціночної діяльності.

У Переліку суб'єктів оціночної діяльності зазначається така інформація: найменування суб'єкта оціночної діяльності, його місцезнаходження, дата видачі ліцензії та її номер, строк дії ліцензії, напрями оцінки, що зазначені у ліцензії, інформація про склад оцінювачів та документи, що підтверджують проходження ними професійної підготовки, інформація щодо зупинення дії чи позбавлення ліцензії, інша інформація.

Інформація про суб'єктів оціночної діяльності до Переліку суб'єктів оціночної діяльності включається безкоштовно.

Перелік суб'єктів оціночної діяльності, а також зміни до нього оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядової ради, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

РОЗДІЛ VI. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 35. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності

Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок проведення оцінки шкоди суб'єкт оціночної діяльності до моменту отримання ліцензії зобов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності (далі - договір обов'язкового страхування відповідальності).

Об'єктом страхування по договору обов'язкового страхування відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з ризиком відшкодування суб'єктом оціночної діяльності (страхувальником) заподіяної ним шкоди замовнику оцінки, що уклав договір на проведення оцінки, та (або) третім особам.

Порядок та правила обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності, форми типового договору обов'язкового страхування відповідальності, розміри страхових сум, максимальні розміри страхових тарифів та інші особливості страхування встановлює Кабінет Міністрів України.

РОЗДІЛ VII. РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 36. Основні завдання регулювання у сфері оціночної діяльності

Основними завданнями регулювання у сфері оціночної діяльності є:

забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами оціночної діяльності, оцінювачами, фізичними та юридичними особами законодавства у сфері оціночної діяльності;

запобігання порушенням законодавства у сфері оціночної діяльності, своєчасне виявлення таких порушень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

створення ефективних умов для оцінки інвестиційних вкладів;

підтримка розвитку інфраструктури оцінки для стимулювання залучення інвестицій;

створення ефективних механізмів функціонування ринку оціночної діяльності.

Стаття 37. Система державного та громадського регулювання та контролю у сфері оціночної діяльності

Систему державного регулювання та контролю у сфері оціночної діяльності складають Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, органи державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері оціночної діяльності, правоохоронні органи, інші органи в межах компетенції, визначеної Конституцією України, законами України та цим Законом.

Саморегулівні організації оцінювачів, інші професійні громадські організації, суб'єкти оціночної діяльності, оцінювачі, споживачі послуг у сфері оціночної діяльності, науковці, спеціалісти беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оціночної діяльності шляхом:

участі в розробці, обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності;

забезпечення вільного доступу громадськості до інформації щодо оціночної діяльності;

забезпечення гласності, відкритості, прозорості в діяльності органів, що входять до системи державного та громадського регулювання та контролю у сфері оціночної діяльності, а також діяльності суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів;

проведення консультацій з громадськістю, врахування громадської думки;

налагодження системного діалогу між органами, що входять до системи державного та громадського регулювання та контролю у сфері оціночної діяльності та громадськістю;

використання інших форм, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 38. Повноваження органів, що складають систему державного регулювання та контролю у сфері оціночної діяльності

Органи, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері оціночної діяльності, в межах компетенції, визначеної Конституцією України, законами України та цим Законом, здійснюють такі повноваження:

Кабінет Міністрів України:

затвердження методик та стандартів оцінки об'єктів оцінки;

затвердження порядку та правил обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності, форми типового договору обов'язкового страхування відповідальності, розмірів страхових сум, максимальних розмірів страхових тарифів та інших особливостей страхування;

погодження правил професійної та ділової етики;

встановлення порядку визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів;

встановлення порядку включення саморегулівної організації оцінювачів до Єдиного реєстру саморегулівних організацій оцінювачів та порядку його ведення;

проведення правових, економічних досліджень у сфері оціночної діяльності;

виконують інші повноваження у сфері оціночної діяльності визначені цим Законом;

Фонд державного майна України:

встановлення порядку проведення оцінки державного майна, яке підлягає приватизації;

проведення правових, економічних досліджень у сфері оціночної діяльності;

виконують інші повноваження у сфері оціночної діяльності визначені цим Законом;

Міністерство освіти та науки України:

затвердження порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензій на здійснення професійної підготовки оцінювачів;

надання ліцензій на здійснення професійної підготовки оцінювачів;

проведення правових, економічних досліджень у сфері оціночної діяльності;

виконують інші повноваження у сфері оціночної діяльності визначені цим Законом.

Правоохоронні органи діють у межах компетенції, визначеної законами України.

Стаття 39. Наглядова рада з питань оціночної діяльності

Наглядова рада з питань оціночної діяльності (далі - Наглядова рада) діє при центральному органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, та формується із представників органів державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері оціночної діяльності, а також представників саморегулівних організацій оцінювачів, інших професійних громадських організацій, оцінювачів, науковців, спеціалістів.

Персональний склад Наглядової ради передбачає рівне представництво органів державної влади та представників саморегулівних організацій оцінювачів, інших професійних громадських організацій, оцінювачів, науковців, спеціалістів. При цьому, від кожного органу державної влади та кожної саморегулівної організації оцінювачів до складу Наглядової ради делегується не більше ніж один представник.

Термін повноважень Наглядової ради не обмежений, при цьому ротація членів Наглядової ради здійснюється кожні два роки.

Склад Наглядової ради, порядок її роботи, порядок ротації членів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова та Секретар Наглядової ради обирається шляхом таємного голосування простою більшістю голосів членів від загального складу.

У разі, якщо Головою обраний представник органів державної влади, Секретар обирається з представників саморегулівних організацій оцінювачів, інших професійних громадських організацій, оцінювачів, науковців, спеціалістів. У разі, якщо Головою обраний представник саморегулівних організацій оцінювачів, інших професійних громадських організацій, оцінювачів, науковців, спеціалістів секретар обирається з представників органів державної влади.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

До повноважень Наглядової ради належать:

проведення правових, економічних досліджень у сфері оціночної діяльності;

вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення оціночної діяльності;

розгляд скарг щодо діяльності суб'єктів оціночної діяльності та прийняття рішень про вжиття відповідних заходів, передбачених цим Законом;

доведення до відома органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам інформації у сфері оціночної діяльності, визначеної цим Законом;

встановлення вимог до змісту, форми, порядку оформлення звіту про оцінку для проведення оцінки окремих видів об'єктів оцінки;

надання роз'яснень з питань оціночної діяльності;

прийняття інших рішень з питань оціночної діяльності, у тому числі для усунення проблемних питань у сфері оціночної діяльності;

інші повноваження визначені цим Законом.

Всі рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, відповідно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання оцінювачами, суб'єктами оціночної діяльності, іншими особами, яких вони стосуються.

Інформація про діяльність Наглядової ради, результати її діяльності, Перелік оцінювачів, Перелік суб'єктів оціночної діяльності, Єдиний реєстр саморегулівних організацій оцінювачів, Перелік навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів, зміни до них, а також інша інформація з питань оціночної діяльності, відповідно до цього Закону, оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

Стаття 40. Громадське регулювання та контроль у сфері оціночної діяльності

Саморегулівні організації оцінювачів, інші професійні громадські організації, оцінювачі, науковці, спеціалісти беруть участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оціночної діяльності з метою забезпечення громадських інтересів, формування єдиних підходів до здійснення оціночної діяльності, вироблення єдиної позиції щодо регулювання оціночної діяльності, захисту інтересів оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Стаття 41. Поняття саморегулівної організації оцінювачів

Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону, та здійснюють повноваження із громадського регулювання та контролю оціночної діяльності.

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюється законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, діють на засадах самоврядування і їх діяльність не має на меті отримання прибутку.

Статус саморегулівної організації оцінювачів набувається у порядку, передбаченому цим Законом, з дати її включення до Єдиного реєстру саморегулівних організацій оцінювачів.

Підставою для включення до Єдиного реєстру саморегулівних організацій оцінювачів є виконання нею вимог, передбачених цим Законом.

Ліквідація громадської організації, що має статус саморегулівної організації оцінювачів, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством про об'єднання громадян. До складу ліквідаційної комісії громадської організації, що має статус саморегулівної організації оцінювачів, повинен бути включений представник Наглядової ради.

Стаття 42. Вимоги до саморегулівних організацій оцінювачів

Всеукраїнські громадські організації, що претендують на визнання їх статусу саморегулівної організації оцінювачів, повинні відповідати таким критеріям:

у кількісному складі такої організації повинно бути не менше 50 оцінювачів;

90 % оцінювачів, що входять до складу організації, повинні здійснювати оціночну діяльність у складі суб'єктів оціночної діяльності;

наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації оцінювачів - членів організації з метою контролю за якістю оцінки об'єктів оцінки, яка проводиться ними;

наявність колегіального органу управління, функціонально спеціалізованих органів та структурних підрозділів;

виконання вимог про розкриття інформації про саморегулівну організацію оцінювачів, встановлених цим Законом.

Визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів здійснюється Наглядовою радою у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 43. Єдиний реєстр саморегулівних організацій оцінювачів

Саморегулівні організації оцінювачів, що отримали свій статус відповідно до цього Закону, мають право на включення до Єдиного реєстру саморегулівних організацій оцінювачів, який веде Наглядова рада.

Порядок включення саморегулівних організацій оцінювачів до Єдиного реєстру саморегулівних організацій оцінювачів та порядок його ведення встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Інформація про саморегулівні організації оцінювачів до Єдиного реєстру саморегулівних організацій оцінювачів включається безкоштовно.

Єдиний реєстр саморегулівних організацій оцінювачів, а також зміни до нього, оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядової ради, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

Стаття 44. Розкриття інформації саморегулівної організації оцінювачів

Саморегулівна організація оцінювачів повинна розмістити на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет наступну інформацію:

засновницькі документи;

положення про колегіальний орган управління, функціональні спеціалізовані органи та структурні підрозділи;

інформацію про керівний склад саморегулівної організації оцінювачів;

положення про внутрішню сертифікацію оцінювачів - членів організації;

реєстр членів саморегулівної організації оцінювачів, в тому числі інформацію про кожного члена (прізвище, ім'я, по батькові, контактну інформацію);

правила та умови прийому в члени саморегулівної організації оцінювачів.

Саморегулівна організація оцінювачів повинна розмістити на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет всі зміни, внесені до документів передбачених частиною першою цієї статті, не пізніше дня, наступного за днем, коли такі зміни були прийняті чи стали відомі саморегулівній організації оцінювачів.

Стаття 45. Права та обов'язки саморегулівної організації оцінювачів

Саморегулівна організація оцінювачів має право:

представляти інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, під час вирішення судових спорів;

оскаржувати у судовому порядку акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування та дії цих органів, що порушують права та законні інтереси своїх членів;

брати участь у розробленні актів з питань оціночної діяльності;

направляти свої представників до складу Наглядової ради.

Саморегулівна організація оцінювачів зобов'язана:

дотримуватися вимог законодавства з питань оціночної діяльності;

контролювати дотримання законодавства з питань оціночної діяльності своїми членами та правил професійної та ділової етики;

сприяти розвитку конкуренції серед оцінювачів;

сприяти підвищенню професійного рівня своїх членів шляхом проведення внутрішньої сертифікації оцінювачів - членів організації;

сприяти розвитку інформаційних технологій у сфері оціночної діяльності, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на об'єкти оцінки;

виконувати інші повноваження передбачені законодавством з питань оціночної діяльності.

РОЗДІЛ VII. ЗБІРНИКИ ЦІН КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Стаття 46. Збірники ринкових цін на об'єкти оцінки

З метою використання під час визначення ринкової вартості об'єкта оцінки достовірних даних щодо цін на об'єкти оцінки центральний орган виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики має право збирати, аналізувати та узагальнювати інформацію про ринкові ціни на об'єкти оцінки та вести збірники ринкових цін на об'єкти оцінки (далі - Збірник ринкових цін).

Порядок збору, аналізу та узагальнення інформації про ринкові ціни на об'єкти оцінки, а також порядок ведення збірників ринкових цін розробляються Наглядовою радою та затверджуються центральним органом виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики.

Збірник ринкових цін на об'єкти оцінки включає узагальнену інформацію про ціни об'єктів оцінки в залежності від їх якісних та технічних характеристик. До збірника ринкових цін не включається конфіденційна інформація, інформація з обмеженим доступом, та будь-яка інформація, що дає змогу ідентифікувати певний правочин (сторони правочину, адреса об'єкта оцінки).

Збірник ринкових цін оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, у засобах масової інформації, у тому числі в газеті "Урядовий кур'єр" та надсилається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, нотаріусам, іншим зацікавленим особам.

Стаття 47. Порядок надання інформації для включення до Збірника ринкових цін

Протягом трьох робочих днів з дати посвідчення правочину щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельної ділянки, а також майнових прав на нього; при посвідченні договору оренди, укладеного згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в інших випадках передбачених законодавством, нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про вчинений правочин разом із нотаріально засвідченою копією звіту про оцінку до Наглядової ради, органів Пенсійного фонду України, податкового органу за місцем реєстрації платника податку, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, в порядку, визначеному цим Законом.

Порядок та форма надання нотаріусами інформації про посвідчені правочини розробляється Наглядовою радою та затверджується центральним органом виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст. 356):

у абзаці другому частини другої статті 115 слово "грошова" виключити, після слова "учасника" доповнити словами "та засновника", слова "здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона" виключити, слова "експертній перевірці" замінити словами "оцінці, відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

статтю 209 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. Нотаріальне посвідчення правочинів щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо), застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, а також майнових прав на нього, а також у інших випадках передбачених законодавством, якщо сторонами договору є юридичні особи, здійснюється за обов'язкової наявності звіту про оцінку, складеному відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у статті 577:

у частині першій:

у абзаці першому після слів "нерухоме майно" доповнити словами "у тому числі земельна ділянка, та майнові права на нього";

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору застави нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього, а також в інших випадках, встановлених законом, якщо сторонами договору є юридичні особи, є звіт про оцінку, складений відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Договір застави нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього, а також в інших випадках, встановлених законом, укладений з порушенням цієї статті та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні", є недійсним (нікчемним).

у частині другій після слів "нерухомого майна" доповнити словами "у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього";

у частині першій статті 657 слово "або" виключити;

частину доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири), іншого нерухомого майна, якщо сторонами договору є юридичні особи, є звіт про оцінку, складений відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири), іншого нерухомого майна, укладений з порушенням цієї статті та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні" є недійсним (нікчемним).";

статтю 715 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Якщо договором міни (бартеру) є нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки, а також в інших випадках, передбачених законом, договір міни (бартеру) підлягає нотаріальному посвідченню.

Обов'язковим додатком до договору міни (бартеру) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, а також в інших випадках, передбачених законом, якщо сторонами договору є юридичні особи, є звіт про оцінку, складений відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Договір міни (бартеру) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, а також в інших випадках, передбачених законом, укладений з порушенням цієї статті та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні" є недійсним (нікчемним).";

у зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

частину другу статті 719 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору дарування нерухомої речі, якщо сторонами договору є юридичні особи, є звіт про оцінку, складений відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Договір дарування нерухомої речі укладений з порушенням цієї статті та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні" є недійсним (нікчемним).";

2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст. 144):

друге речення частини другої статті 86 викласти у такій редакції:

"Вклади учасників та засновників підлягають незалежній оцінці відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у другому реченні частини другої статті 123 слово "вартість" замінити словами "Майнові внески підлягають обов'язковій незалежній оцінці відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні", а вартість";

у частині другій статті 284 слово "відновною" замінити словом "ринковою";

3) частину восьму статті 128 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:

"8. Обов'язковим додатком до договору купівлі-продажу земельної ділянки, якщо сторонами договору є юридичні особи, є звіт про оцінку, складений відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Договір купівлі-продажу земельної ділянки, укладений з порушенням цієї статті та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні" є недійсним (нікчемним).";

у зв'язку з цим змінити відповідно нумерацію пунктів";

4) Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2001, N 47, ст. 251) визнати таким, що втратив чинність;

5) статтю 17 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст. 646) викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Оцінка інвестицій

Інвестиції, включаючи внески до статутного фонду підприємств, підлягають незалежній оцінці, згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

6) статтю 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст. 263) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі державної реєстрації господарського товариства будь-якої форми власності (об'єднань підприємств), крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається звіт про оцінку вартості активів, які вносяться учасником чи засновником до статутного фонду (передаються як майнові внески), складений відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у зв'язку з цим частини 7 - 13 вважати частинами 8 - 14 відповідно;

7) у Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 15, ст. 229):

у статті 1:

у абзаці сьомому частини першої після слова "визначення" доповнити словом "ринкової", слова "(експертом з питань оцінки земельної ділянки)" виключити", абзац доповнити словами "про оцінку";

абзац дванадцятий доповнити словами "та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

статтю доповнити абзацами такого змісту:

"ринкова вартість - це найбільш вірогідна ціна земельної ділянки, що визначена в грошовій формі, за яку земельна ділянка може (могла) бути відчужена на відповідному ринку на дату оцінки внаслідок угоди укладеної в умовах відкритого та конкурентного ринку, коли сторони правочину діють розумно, маючи у своєму розпорядженні всю необхідну інформацію, а на величину ціни земельної ділянки не впливають будь-які надзвичайні обставини, тобто коли:

жодна із сторін правочину не зобов'язана відчужувати земельну ділянку, а інша сторона не зобов'язана її прийняти;

сторони правочину володіють всією інформацією щодо земельної ділянки і діють в своїх інтересах;

земельна ділянка відчужується на відкритому конкурентному ринку шляхом публічної оферти, типової для аналогічних земельних ділянок;

ціна являє собою розумну винагороду за земельну ділянку, що відчужується, і по відношенню до сторін правочину не здійснювалося будь-якого тиску";

у статті 5:

у частині п'ятій слова "міні", "та даруванні" виключити;

у частині шостій після слова "визначення" доповнити словом "ринкової";

частину сьому після слів "використовується при" доповнити словами "визначенні державного мита при міні та даруванні земельних ділянок";

статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:

"На юридичних осіб - суб'єктів господарювання та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють експертну грошову оцінку земельних ділянок, поширюються вимоги Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у статті 7:

у частині першій слова "склали кваліфікаційний іспит та", "цього Закону та" виключити;

статтю 8 викласти у такій редакції:

"Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Професійна підготовка оцінювачів з експертної оцінки земельних ділянок здійснюється у порядку передбаченому Законом України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

статтю 9 виключити;

абзац шостий статті 11 викласти в такій редакції:

"державну експертизу технічної документації з оцінки земель";

у статті 12:

у частині першій після слів "регулювання оцінки земель" доповнити словами "(крім експертної грошової оцінки земельних ділянок)", слова "та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок" виключити;

частину другу виключити;

у статті 13:

у частині першій:

у абзаці четвертому слова "міні", "та даруванні" виключити;

у частині другій:

в абзаці другому слова "що належать до державної або комунальної власності" виключити;

в абзаці шостому слова "з державною часткою чи часткою комунального майна" виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"визначення розміру державного мита при міні та даруванні земельних ділянок згідно із законом";

у частині третій статті 20 слова "а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок" виключити;

у статті 21 слова "а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу" виключити;

статтю 22 виключити;

у статті 25:

у частині другій після слів "земельних ресурсів" доповнити словами "Наглядова рада з питань оціночної діяльності"; слово "закону" замінити словами "цього Закону та Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

частину третю статті 26 виключити;

у тексті Закону:

слова "Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" у всіх відмінках та числах замінити словами "Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

8) у Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103):

у частині шостій статті 15, частині третій статті 18, абзацах сьомому та десятому частини першої статті 19, абзаці четвертому частини другої статті 23, частині сьомій та абзаці третьому частини одинадцятої статті 25, пункті 13) частини другої статті 30, частині другій, третій, абзаці першому частини четвертої статті 37, частині третій статті 50 слова "майна", "майна ІСІ" замінити словом "активів";

у статті 37:

частину першу викласти у такій редакції:

"Незалежний оцінювач активів - це суб'єкт оціночної діяльності, який здійснює оцінку об'єктів оцінки відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у частині третій слово "його" замінити словом "їх", слова "вартості нерухомого майна ІСІ" виключити, частину доповнити словами "та не повинні суперечити вимогам, встановленим Законом України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

9) статтю 4 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 10, ст. 37; 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 27, ст. 363) доповнити новим пунктом 4.11 такого змісту:

"4.11. У разі здійснення операцій із відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування тощо) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, база оподаткування визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі, але не нижче оціночної вартості такого майна, зазначеної у звіті про оцінку, складеному відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

10) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст. 78) доповнити абзацом такого змісту:

"43) страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта оціночної діяльності при здійсненні оціночної діяльності";

11) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України 1997, N 4, ст. 28):

у підпункті 1.20.5-1 пункту 1.20 статті 1 слова "національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав" замінити словами "Законом України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у статті 7:

пункт 7.1. доповнити підпунктом 7.1.2 такого змісту:

"7.1.2. У випадках, коли предметом товарообмінної (бартерної) операції є нерухоме майно, дохід визначається виходячи з договірної ціни, але не нижче оціночної вартості, зазначеної у звіті про оцінку, складеному відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

статтю доповнити пунктом 7.14 такого змісту:

"7.14. Особливості оподаткування операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) нерухомого майна.

7.14.1. Дохід від операцій з продажу (обміну, інших видів відчуження) нерухомого майна визначається виходячи з договірної ціни, але не нижче оціночної вартості, зазначеної у звіті про оцінку, складеному відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у пункті 8.9 статті 8:

підпункт 8.9.1 доповнити третім абзацом такого змісту:

"Дохід від продажу землі визначається виходячи з договірної ціни, але не нижче оціночної вартості, зазначеної у звіті про оцінку, складеному відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у підпункті 8.9.2 слова "зі встановленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу" замінити словами "Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

12) у частині третій статті 50 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" слова "за згодою сторін" замінити словами "відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні"(уразі якщо сторонами договору є юридичні особи)";

13) у статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 229):

у частині другій після слів "надання фінансових послуг" доповнити словами "оціночної діяльності";

після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Ліцензування оціночної діяльності здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у зв'язку з цим частини п'яту вважати відповідно частиною шостою";

14) частину другу статті 15 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України 1991, N 34, ст. 451) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Навчання та підвищення кваліфікації з питань оціночної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

15) пункт восьмий статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України 1997, N 37, ст. 237) після слова "збору" доповнити словами "(фізичних осіб)";

пункт доповнити абзацом другим такого змісту:

"для платників збору (підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності), визначених пунктом 9 статті 1 цього, - вартість нерухомого майна, зазначена у договорі купівлі-продажу такого майна, але не нижче оціночної вартості, зазначеної у звіті про оцінку, складеному згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

16) у Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39, ст. 383):

статтю 55 доповнити новими частинами четвертою - шостою такого змісту:

"З метою оподаткування правочинів, правочини щодо відчуження (купівлі-продажу, міни, дарування, тощо), застави (іпотеки) нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, а також майнових прав на нього; в інших випадках передбачених чинним законодавством, якщо сторонами договору є юридичні особи, посвідчуються за обов'язкової умови подання звіту про оцінку, складеному згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Нотаріус при посвідченні таких правочинів а також при посвідченні договорів оренди, укладених згідно Закону України "Про оренду державного та комунального майна", в інших випадках передбачених законодавством, крім документів визначених законодавством, обов'язково перевіряє:

наявність звіту про оцінку;

відповідність суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, вимогам Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні" в тому числі:

наявність на момент вчинення нотаріальної дії даних про суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, в Переліку суб'єктів оціночної діяльності;

наявність на момент вчинення нотаріальної дії даних про оцінювача, що провів оцінку, в Переліку оцінювачів.

У разі відсутності звіту про оцінку, невідповідності суб'єкта оціночної діяльності, що склав такий звіт про оцінку, вимогам Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні", або вчинення правочину з порушенням вимог цієї статті, договір вважається недійсним (нікчемним).";

17) у Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради 2003, N 38, ст. 313):

у частині шостій статті 5 слово "за згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем або" виключити, після слова "проведення" доповнити словом "незалежної", слова "у випадках, встановлених законом або договором" замінити словами "згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

18) у Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст. 416):

статтю 10 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню.

Нотаріус при посвідченні договору оренди перевіряє наявність звіту про оцінку та відповідність суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку, вимогам Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

Обов'язковим додатком до договору оренди є звіт про оцінку, складений згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

у статті 11 слова "за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України" замінити словами "згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

у статті 17:

частину другу виключити;

у другому реченні частини третьої слова "умови договору" замінити словом "договір", після слів "домовленістю сторін" доповнити словами "з обов'язковим проведенням незалежної оцінки згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

19) статтю 13 Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 47, ст. 642) доповнити частиною третьої такого змісту:

"Обов'язковим додатком до договору застави нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на нього, якщо сторонами договору є юридичні особи, є звіт про оцінку, складений згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

20) у частині другій статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49, ст. 682) слово "грошова" виключити, після слова "учасника" доповнити словами "та засновника", слова "здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках встановлених законом, вона" виключити, слова "експертній перевірці" замінити словами "оцінці згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

21) у абзаці першому статті 5 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80) слова "за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України" замінити словами "згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні";

22) у Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 46, ст. 456):

у пункті вісімнадцятому частини другої статті 5:

підпункт ж) виключити;

у підпункті й) слова "оцінки об'єктів оренди та", "розрахунку" виключити;

у пункті другому частини першої статті 7:

у підпункті ґ) слова "та оцінки" виключити;

частину першу статті 13 викласти у такій редакції:

"1. Порядок проведення оцінки державного майна, яке підлягає приватизації, встановлюється Фондом державного майна України відповідно до законодавства.";

23) у статті 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст.139):

пункт "а" частини першої доповнити словами "(крім об'єктів нерухомості)";

частину другу виключити;

частину четверту доповнити словами "крім угод, що підлягають нотаріальному посвідченню згідно чинного законодавства".

24) у пункті 9.4 статті 9 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N10, ст. 44):

у третьому реченні підпункту 9.4.2 слова "у разі необхідності" виключити;

у другому реченні підпункту 9.4.3 слова "і, за присутності суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання - звичайних цін" замінити словами "оціночна вартість таких активів";

підпункт 9.4.3 доповнити третім реченням такого змісту:

"Обов'язковим додатком до протоколу є звіт про оцінку, складений згідно Закону України "Про регулювання оціночної діяльності в Україні".

4. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерству освіти та науки України, центральному органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики забезпечити прийняття нормативно-правових актів та інших документів, передбачених цим Законом.

6. Центральному органу виконавчої влади до компетенції якого належить забезпечення реалізації державної економічної, цінової, інвестиційної політики протягом п'ятнадцяти днів забезпечити створення Наглядової ради з питань оціночної діяльності.

7. Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів та посвідчення про підвищення кваліфікації є дійсними до закінчення строку, на який вони були видані.

____________

 

Опрос