Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 14.02.2007 N 45

Национальный банк
Постановление от 16.09.2008 № 283
Утратил силу

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 14.02.2007 N 45

Постанова Правління Національного банку України
від 16 вересня 2008 року N 283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2008 р. за N 966/15657

Відповідно до статті 24 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 7 та 33 Закону України "Про Національний банк України" і з метою належної організації проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У назві та пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 14.02.2007 N 45 "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448, слова "установах України" замінити словами "установах в Україні".

2. Затвердити Зміни до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.02.2007 N 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 181/13448 (додаються).

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Нормативно-правові акти Національного банку України та внутрішні акти банків з питань перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у тримісячний строк після набрання чинності цією постановою мають бути приведені у відповідність до вищезазначеної Інструкції з урахуванням цих Змін.

5. Департаменту готівково-грошового обігу (Р. В. Кисельов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. В. Дащенка.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України

1. У назві та пункті 1 розділу I Інструкції слова "установах України" замінити словами "установах в Україні".

2. У розділі I:

у пункті 4:

після слів "бланки встановленого" доповнити словами "згідно з додатками 1 - 8 до цієї Інструкції";

пункт доповнити абзацом такого змісту:

"Крім обов'язкових, документи, форми яких визначено додатками 6, 7 до цієї Інструкції, можуть містити й додаткові реквізити, потрібні для здійснення окремих операцій з валютними цінностями. Додаткові реквізити можуть бути дописані від руки ручкою і за змістом не повинні суперечити основним";

у пункті 5:

абзац другий доповнити словами "філії іноземних банків";

в абзаці третьому слова "ізольоване від банку", "що зачиняється із середини, обладнане засобами сигналізації та зв'язку і" виключити;

абзац четвертий після слів "цього підрозділу" доповнити словом "інкасації";

абзац одинадцятий після слова "підрозділу" доповнити словом "інкасації";

в абзаці двадцять четвертому слова "структурна одиниця" замінити словами "структурний підрозділ";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"збирання валютних цінностей у клієнтів банку і доставка їх до кас банків або клієнтів банків та у зворотному напрямку";

абзац тридцятий після слів "один із членів" доповнити словом "цієї";

абзац тридцять перший після слова "кейси" доповнити словом "сейфи".

3. У розділі II:

3.1. У главі 1:

пункт 1 після слова "банком" доповнити словами "(філією банку, за умови, що юридична особа, яка має письмовий дозвіл на перевезення цінностей та інкасацію коштів, надала філії право самостійно створювати свою структуру)";

у пункті 2:

абзац четвертий після слів "підрозділ інкасації" доповнити словом "банку";

в абзаці шостому слова "вищої економічної або юридичної, або технічної освіти, або освіти в галузі управління" замінити словами "освіти рівня не нижче базової вищої";

примітку до абзацу дев'ятого викласти в такій редакції:

"* Автомобіль з панцеровим захистом повинен мати сертифікат відповідності або інший підтвердний документ щодо відповідності вимогам стандарту".

3.2. У главі 2:

у пункті 1 слова "Кодексу законів про працю" замінити словами "законодавства про працю, після стажування";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) працівників підрозділів перевезення цінностей здійснюється у відповідних навчальних закладах або в банківських установах за місцем роботи.

Після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та успішного складання заліку працівнику видається підтвердний документ, копія якого зберігається в особовій справі працівника".

3.3. У главі 4:

у пункті 1 слова "розробленому банківською установою відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку та погодженому з територіальним управлінням за місцезнаходженням банку" виключити;

в абзаці третьому пункту 2 слова "органами Міністерства внутрішніх справ України і" виключити, після слів "службою безпеки" доповнити словами "та повідомлення органів Міністерства внутрішніх справ України";

у пункті 3:

абзац третій після слова "Текст" доповнити словами "українською мовою";

пункт 4 після слова "інкасаторів" доповнити словами "інкасаторів-водіїв", після слів "територіального управління" доповнити словами "та своєчасно повідомляють територіальне управління про зміни в їх складі";

пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункт 10 уважати пунктом 9.

4. У розділі III:

4.1. У главі 1:

доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

"У разі отримання цінностей уповноваженою особою з видаткової каси територіального управління використовується довіреність, форма якої передбачена Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 N 99, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.06.96 за N 293/1318";

пункт 2 після слів "Під час перевезення" доповнити словом "інкасаторами";

у пункті 3 слова "супровідна відомість до сумки з іноземною валютою" замінити словами "супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями";

у пункті 4:

абзац перший після слів "особа підрозділу інкасації" доповнити словами "який здійснюватиме перевезення валютних цінностей";

абзац другий після слів "банківської установи" доповнити словами "яка здійснюватиме перевезення валютних цінностей";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Якщо під час оформлення доручення неможливо точно визначити суму, що підлягає перевезенню, то в дорученні зазначається "згідно з описом(ами) цінностей".

4.2. У главі 2:

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Після завершення приймання цінностей інкасатори розписуються про приймання цінностей у прибутково-видатковому касовому ордері та на трьох примірниках опису цінностей. Відповідальні особи засвідчують підписами три примірники опису цінностей та на двох з них проставляють відбитки печатки. Два примірники опису цінностей з відбитками печатки передаються старшому бригади інкасації, з яких один примірник - банку, якому відправляються цінності, другий - використовується бригадою інкасації для приймання і здавання цінностей. Примірник опису цінностей, не засвідчений відбитком печатки відповідальних осіб, разом із прибутково-видатковим касовим ордером і дорученням на перевезення валютних цінностей залишається у відповідальних осіб, які видали цінності";

у пункті 9 слово "банку" виключити;

абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"Один з примірників опису цінностей залишається в банку, що отримав цінності, другий - старший бригади інкасації передає керівнику підрозділу, що здійснював перевезення цінностей, як документ, що підтверджує виконання бригадою інкасації доручення на перевезення валютних цінностей".

4.3. У главі 3:

у пункті 3:

абзац другий після слів "банківській установі" доповнити словами "обов'язкове для виконання банківською установою";

пункт 4 доповнити реченням такого змісту: "У разі встановлення невідповідності даних щодо прізвища, ім'я, по батькові інкасаторів банків, зазначених у посвідченнях, відповідним даним у дорученнях на перевезення валютних цінностей та описах цінностей ця касова операція не проводиться";

у пункті 5:

абзац перший після слова "суми" доповнити словом "вкладення", після слів "відповідальних осіб" доповнити словами "порядкового номера мішка, який повинен відповідати номеру в описі цінностей"; доповнити абзац реченням такого змісту: "Ярликами з такими реквізитами повинні споряджатися і мішки, доставлені інкасаторами банків до територіального управління";

абзац четвертий після слова "мішках" доповнити словом "касетах";

у пункті 6 слова "дорученням на перевезення валютних цінностей" виключити, слова "і повертають доручення на перевезення валютних цінностей відповідальним особам" замінити словами "проставляють підписи в наданих документах і повертають відповідальним особам видатковий касовий ордер та примірник опису цінностей, не засвідчений відбитком печатки відповідальних осіб";

у пункті 8 слова та цифри "недотримання вимог пунктів 4, 5 глави 2 цього розділу" замінити словами "цілісності або пломбування мішків (касет), упаковок з монетами";

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Під час здавання цінностей, доставлених до територіального управління, інкасатори передають опломбовані мішки (касети) з цінностями через шлюзовий блок разом з описами цінностей відповідальним особам територіального управління, які перевіряють цілісність мішків (касет), цілісність пломб, якими вони опломбовані, правильність заповнення ярликів, прикріплених до них, та чіткість і відповідність зазначених на ярликах сум і номерів пломб на мішках даним, зазначеним в описі цінностей, номерів пломб на касетах - даним супровідного ярлика. Ідентифікаційні номери індикаторних пломб та номери пломбірів, якими опломбовані касети, в описі цінностей не зазначаються.

У разі пошкодження цілісності мішків (касет), пломб, якими вони опломбовані, або їх нечіткості чи невідповідності даних, зазначених на супровідному ярлику, даним, наведеним в описі цінностей, відповідальні особи зазначають ці порушення в описі цінностей, показують їх інкасаторам і продовжують приймання готівки.

Територіальні управління мають право визначати в договорах про касове обслуговування банків порядок приймання готівки в пошкодженій упаковці або упакованої з порушенням установлених вимог і встановлювати обсяги готівки, що можна перерахувати під час її приймання від інкасаторів банків. У разі недотримання банком цих умов уся готівка повертається банку на перепакування і в цей самий день не приймається. Відповідальні особи вкладають готівку, що не приймається, у мішки, опломбовують їх та складають у двох примірниках у довільній формі акт про повернення цінностей, у якому зазначають кому і через кого повертається готівка, відповідно до якого опису, дату та причину її повернення, кількість мішків, опломбованих відповідальними особами, номер пломби. На зворотному боці обох примірників опису цінностей зазначають, що цінності не прийняті згідно з актом, і засвідчують цю відмітку своїми підписами та відбитком печатки, після чого повертають усі отримані цінності інкасаторам банку разом з описами цінностей і актами. Після підписання інкасаторами обох примірників акта один примірник акта повертається відповідальним особам, другий - передається через інкасаторів банківській установі, якій повертають цінності. Цінності інкасатори здають до банківської установи згідно з описом цінностей".

4.4. Пункт 3 глави 4 після слів "під час їх перевезення" доповнити словами "визначенням документів, що використовуються під час перевезення валютних цінностей".

4.5. У пункті 2 глави 5 слова "та/або супровідна відомість до сумки з валютними цінностями" замінити словами "або супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями".

5. У додатку 3:

на лицьовому боці:

слова

"____________________________________________________________________________________"
                                                                                       (сума цифрами та словами) 

замінити словами

"___________________________________________________________________________________";
                                  (зазначити необхідне: сума цифрами та словами; згідно з описом(ами) цінностей) 

після слів "Керівник банківської установи (заступник)" слова "(прізвище, ініціали)", "(підпис)" замінити відповідно словами "(підпис)", "(ініціали, прізвище)";

після слів "Головний бухгалтер (заступник)" слова "(прізвище, ініціали)", "(підпис)" замінити відповідно словами "(підпис)", "(ініціали, прізвище)";

на зворотному боці форми документа слова "(керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)" замінити словами "(прізвище, ініціали керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів)".

6. У додатку 4 форму розписки доповнити абзацом такого змісту:

"Зазначені в описі цінності повернуто відправнику __________________________________________
_____________________________________________________________________________________".
                                                           (номер, дата акта, підписи відповідальних осіб) М. П. 

7. У додатку 5 речення "Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити" виключити.

8. У назві додатка 7 слова "Супровідна відомість до сумки з іноземною валютою" замінити словами "Супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями".

 

Заступник директора Департаменту
готівково-грошового обігу
 

 
Р. В. Кисельов
 

Опрос