Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил пользования телеграфной связью

КМ Украины
Постановление КМ от 04.03.1997 № 208
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 1997 р. N 208

Київ

Про затвердження Правил користування телеграфним зв'язком

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України 
від 22 квітня 1997 року N 380
,
 від 6 травня 2001 року N 450
,
 від 13 вересня 2001 року N 1171
,
 від 11 жовтня 2002 року N 1510
,
від 17 липня 2003 року N 1106

Відповідно до Законів України "Про зв'язок" та "Про захист прав споживачів" і з метою впровадження єдиного порядку надання послуг телеграфного зв'язку Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Правила користування телеграфним зв'язком, що додаються.

 

 

Прем'єр-міністр України

П. ЛАЗАРЕНКО

Інд. 34 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1997 р. N 208

ПРАВИЛА
користування телеграфним зв'язком

(У тексті Правил слово "Мінзв'язку" замінено словом "Держкомзв'язку" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 року N 1171)

Загальні положення

1. Ці Правила визначають порядок та умови надання послуг телеграфного зв'язку підприємствам, установам, організаціям і населенню (далі - споживачі) та вимоги до роботи підприємств зв'язку.

2. Послуги телеграфного зв'язку надаються за умови технічної можливості без будь-яких обмежень, крім випадків, визначених законодавством та цими Правилами.

3. Послуги телеграфного зв'язку надаються підприємствами електрозв'язку або на договірних з ними засадах підприємствами поштового зв'язку.

4. У технологічних процесах передавання повідомлень на підприємствах зв'язку застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.

У міжнародному зв'язку обліково-звітний час визначається міжнародними договорами України.

5. Таємниця телеграфних повідомлень, які передаються засобами зв'язку, охороняється законом. Перегляд документальних повідомлень, одержання необхідних довідок щодо них забороняється, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

6. Тарифи на послуги телеграфного зв'язку регулюються державою згідно з чинним законодавством і є обов'язковими для всіх підприємств зв'язку незалежно від форм власності.

7. Працівники підприємств зв'язку, які займаються обробленням телеграм, зобов'язані точно виконувати ці Правила та відповідні інструкції.

8. За порушення цих Правил та відповідних інструкцій, залежно від ступеня і характеру порушення, працівники підприємств зв'язку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

9. Кожне підприємство зв'язку зобов'язане інформувати споживачів про режим роботи телеграфу, а також про адресу найближчого відділення зв'язку, де телеграфний зв'язок діє цілодобово.

Регулювання відносин між споживачами і підприємствами, що надають послуги телеграфного зв'язку

Права, обов'язки та відповідальність споживачів

10. Споживачі послуг зв'язку мають право на:

користування послугами телеграфного зв'язку належної якості;

відшкодування збитків за неналежну якість наданих послуг;

одержання достовірної інформації про послуги.

11. Споживачі зобов'язані дотримуватися Правил користування телеграфним зв'язком, своєчасно здійснювати оплату рахунків за телеграми, подані по телефону в кредит.

12. Відповідальність за своєчасну оплату рахунків за телеграми, прийняті з квартирних телефонів, несе особа, з якою укладено договір на користування телефоном.

13. Плата за телеграми, подані в кредит, вноситься в десятиденний термін після одержання рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду (повним розрахунковим періодом вважається поточний місяць).

14. У разі неодержання рахунка до 10 числа місяця, що настає після розрахункового періоду, споживач може уточнити суму заборгованості (за спеціально виділеним телефоном або за списками на підприємствах залежно від встановленого на кожному підприємстві порядку розрахунків).

15. У разі затримки оплати послуг телеграфного зв'язку понад встановлений термін (з 21 числа місяця, що настає після розрахункового періоду) споживачі сплачують пеню в розмірі одного відсотка вартості несплачених послуг за кожну добу затримки.

16. У разі непогашення заборгованості понад один місяць підприємство зв'язку надсилає споживачу письмове попередження про призупинення надання послуг у разі непогашення заборгованості протягом місяця. Попередження вручається під розписку.

17. Якщо у місячний термін після одержання письмового попередження заборгованість не погашено, підприємство зв'язку має право припинити надання послуг.

18. Припинення надання послуг не звільняє споживачів від погашення заборгованості та сплати пені.

19. Про погашення заборгованості після письмового попередження абонент повинен повідомити підприємство зв'язку, яке провадить відповідні розрахунки.

20. Відмова підприємства зв'язку в наданні послуг через непогашення заборгованості може бути оскаржена в судовому порядку.

Захист прав споживачів

21. Підприємства зв'язку забезпечують надання споживачам послуг телеграфного зв'язку за рахунок введення в дію нових та експлуатації діючих мереж телеграфного зв'язку.

22. Працівники підприємств зв'язку зобов'язані поважати права споживачів і вживати необхідних заходів для якісного виконання замовлених послуг телеграфного зв'язку:

передавання і доставку телеграм та інших повідомлень у контрольні терміни, які встановлюються Держкомзв'язку;

безпомилкове передавання тексту телеграм та повідомлень.

23. Підприємства зв'язку зобов'язані надавати послуги згідно з установленими рівнями якості.

Якісні показники надання послуг встановлюються Держкомзв'язку відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів" і є обов'язковими для всіх підприємств зв'язку незалежно від форм власності.

24. У разі виявлення неналежної якості наданих споживачу послуг підприємства зв'язку зобов'язані вжити заходів щодо усунення недоліків та відшкодування заподіяних збитків.

25. Працівники підприємств зв'язку повинні надавати споживачам необхідну і достовірну інформацію про послуги, терміни проходження телеграм, тарифи за послуги.

26. Підприємства зв'язку вживають заходів щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в усіх видах послуг телеграфного зв'язку на принципах рівного доступу до них усіх споживачів з наданням пріоритету органам державної влади.

27. Кожне підприємство зв'язку, яке надає послуги, повинне мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу споживачів.

28. Керівники підприємств зв'язку зобов'язані розглядати скарги та заяви споживачів у передбачені чинним законодавством терміни та інформувати їх про це.

29. У разі незгоди споживача з визначеним розміром відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежну якість наданих послуг, а також в інших випадках спори між споживачами та підприємствами зв'язку розглядаються судом.

(пункт 29 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

Відповідальність, обов'язки та права підприємств зв'язку

30. Підприємства зв'язку всіх форм власності несуть матеріальну відповідальність перед споживачами послуг за ненадання чи неналежне надання телеграфних послуг, а саме:

за невручення або несвоєчасне вручення телеграми, в тому числі її втрату, - відшкодування вартості послуги та штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги;

за недоставку міжнародного телеграфного повідомлення - згідно з угодами та актами Міжнародного союзу електрозв'язку та угодами і актами, укладеними під егідою цієї організації;

за неналежне виконання зобов'язань, визначених договорами оренди телеграфних каналів, - за умовами договорів.

31. Підприємства зв'язку не несуть матеріальної відповідальності перед споживачами за невиконання чи неналежне виконання обов'язків внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, пожежа, ураган тощо), з вини споживачів та у випадках, передбачених чинним законодавством.

32. Підприємства зв'язку мають право стягувати із споживачів суми заборгованості за надані послуги в судовому порядку.

33. У разі пошкодження технічних засобів підприємства зв'язку вживають заходів для відновлення їх роботи згідно з відповідними інструкціями і у терміни, які розробляються і встановлюються Держкомзв'язку.

Основні послуги телеграфного зв'язку

34. Підприємства зв'язку надають споживачам такі послуги телеграфного зв'язку:

приймання, передавання та доставка телеграм;

абонентське телеграфування через національну мережу абонентського телеграфування (далі - АТ);

абонентське телеграфування через об'єднану мережу національного і міжнародного абонентського телеграфування (далі - АТ/Телекс);

надання телеграфних каналів в оренду;

передавання газетних шпальт.

Інструкції щодо технології надання цих послуг розробляються і затверджуються Держкомзв'язку.

35. Телеграма - це документальне повідомлення, лист або інформація, які передаються засобами телеграфного зв'язку.

36. Засобами мережі абонентського телеграфування, призначеної для забезпечення безпосереднім документальним зв'язком державних і приватних підприємств, установ, організацій, абонентам надається можливість:

а) ведення прямих переговорів і передавання інформації між підприємствами та організаціями, а також між абонентами, які підключені до мереж АТ і АТ/Телекс цілодобово;

б) ведення прямих переговорів особами, які перебувають у відрядженнях, з переговорних пунктів, розташованих на телеграфах, поштамтах або у відділеннях зв'язку (пункти колективного користування);

в) обміну телеграмами з місцевим телеграфом.

Підключення абонентів до мереж АТ і АТ/Телекс здійснюється за договорами між підприємствами зв'язку і абонентами.

37. Телеграфні канали надаються у тимчасове користування (оренду) на умовах договору між підприємством зв'язку і споживачем. Пріоритетом у наданні цієї послуги користуються органи державної влади.

38. Передавання газетних шпальт каналами зв'язку до пунктів децентралізованого друку газет проводиться на рівних умовах за договорами з видавництвами і редакціями незалежно від форм власності.

Категорії та види телеграм

39. Телеграми поділяються на внутрішні та міжнародні.

Усі телеграми, залежно від шляху їх проходження через телеграфні підприємства, поділяються на:

а) вихідні - ті, що прийняті від відправників на підприємстві зв'язку;

б) транзитні - ті, що проходять через підприємство зв'язку транзитом;

в) вхідні - ті, що доставляються адресатам підприємством зв'язку.

40. Телеграми внутрішні поділяються на:

а) міжміські - ті, що приймаються підприємством зв'язку в одному населеному пункті, а доставляються до іншого населеного пункту України;

б) місцеві - ті, що приймаються та доставляються в межах одного населеного пункту.

Категорії телеграм

41. За категоріями телеграми внутрішні поділяються на:

ПОЗА КАТЕГОРІЄЮ, ПОЗАЧЕРГОВА, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА, УРЯДОВА, ТЕРМІНОВА, ЗВИЧАЙНА.

Позначка про категорію ставиться в телеграмі перед адресою.

42. До телеграм ПОЗА КАТЕГОРІЄЮ належать телеграми з позначкою ЕФІР, МОБІЛІЗАЦІЙНА, СТРІЛА, ЗЛІТ, ФАКЕЛ, КОРДОН, ТУМАН, КАШТАН, СИГНАЛ.

Право подавання та порядок оброблення цих телеграм визначаються спеціальними інструкціями.

43. До телеграм ПОЗАЧЕРГОВА належать телеграми з позначками:

а) АВАРІЯ - з повідомленнями про надзвичайні події (катастрофи, аварії на повітряному, морському та річковому транспорті, на залізниці та автотранспорті, на промислових підприємствах) та інші надзвичайні ситуації, а також оперативні службові телеграми об'єднань, підприємств Держкомзв'язку про стан засобів зв'язку.

Право подавання телеграм з позначкою АВАРІЯ надається посадовим особам відповідних міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

б) ШТОРМ, АВІА - з повідомленнями про небезпечні гідрометеорологічні та екстремальні природні явища.

Право подавання, порядок оброблення і оплата рахунків за телеграми ШТОРМ та АВІА визначаються спеціальною інструкцією.

44. Телеграми категорії ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА та УРЯДОВА приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб згідно з додатком N 1.

45. До категорії ТЕРМІНОВА належать:

а) телеграми, що обробляються в стислі терміни і оплачуються за більш високим тарифом;

б) телеграми з позначкою МЕТЕО (право подавання, адресування, порядок оброблення і оплата вартості таких телеграм визначаються спеціальною інструкцією);

в) телеграми міжміських телефонних станцій, що мають позначку ТЕРМІНОВА РОЗМОВА.

46. До звичайних належать телеграми, що не мають позначки про категорію.

Види телеграм

47. За видами телеграми поділяються на:

а) з повідомленням про вручення;

б) з оплаченою відповіддю;

в) із замовленим відправником терміном доставки;

г) з доставкою на художньому бланку;

д) "Засвідчена";

е) схемна телеграма;

є) з доставкою "Поштою рекомендована";

ж) криптограми та криптограми на перфострічці (криптограми та криптограми на перфострічці обробляються згідно із спеціальними інструкціями);

з) службові (підприємств та об'єднань Держкомзв'язку).

Приймання телеграм

Мова телеграм

48. Згідно із Законом України "Про зв'язок" мовою зв'язку (в межах України) є українська мова та мови інших національностей, якщо інше не обумовлено чинним законодавством України. Телеграми можуть бути написані з використанням кириличної або латинської абеток.

49. Телеграми можуть бути написані загальноприйнятою або умовною мовою (кодом).

50. Написаними загальноприйнятою мовою вважаються телеграми, подані українською мовою або мовами інших національностей, а також телеграми, що мають зображені літерами і цифрами заводські чи торгові знаки та марки, телеграми із статистичними та іншими зведеннями, які складаються тільки з груп цифр.

51. Написаними умовною мовою вважаються телеграми, подані умовними позначками або словами, що мають умовне значення, зрозуміле тільки сторонам, між якими є відповідна домовленість.

Закодоване слово не може мати більше п'яти знаків.

У телеграмах з позначкою МЕТЕО закодовані слова та групи цифр можуть мати не більше десяти знаків.

52. Міжнародні телеграми, написані кодом, приймаються тільки категорії УРЯДОВА та службові.

Порядок складання та адресування телеграм

53. Телеграма повинна бути написана ручкою або надрукована відправником на друкарській машинці, комп'ютері без викреслювань та виправлень у такій послідовності:

1) позначка про категорію телеграми (УРЯДОВА, ТЕРМІНОВА тощо);

2) позначка про вид телеграми ("Вручити...", "Повідомлення телеграфом" тощо);

3) назва пункту призначення (із зазначенням номера відділення зв'язку, якщо телеграму адресовано у місто; із зазначенням району та області, якщо телеграму адресовано у сільську місцевість);

4) повна адреса;

5) прізвище адресата (у телеграмах, адресованих у сільську місцевість, крім прізвища адресата, необхідно зазначати також його ім'я та по батькові);

6) текст телеграми;

7) підпис відправника (за бажанням відправника);

8) у нижній частині телеграфного бланка зазначаються повна адреса, номер відділення зв'язку і найменування відправника.

Замість своєї адреси відправник може зазначити "До запитання" або поставити позначку "Проїздом" та своє прізвище.

Всі зазначені у нижній частині бланка відомості, що стосуються адреси відправника, в рахунок слів не включаються, каналами зв'язку не передаються і відправником не оплачуються.

54. Кількість слів у телеграмі не може перевищувати трьохсот.

У разі перевищення допустимої кількості слів відправник ділить текст на довільні (умовні) частини і подає на телеграф кілька телеграм, кожна з яких має окремий номер.

У кожній телеграмі перед адресою зазначається номер відповідної частини тексту (частина 1, 2, ..., N ).

В останній телеграмі зазначається "Частина остання... (номер останньої частини)".

Наприклад: "Частина 1 - Львів...".

"Частина остання 5 - Львів ...".

55. Адреса телеграми повинна містити всі необхідні дані, що забезпечують доставку її адресатові.

Номери будинків і квартир можна писати літерами або цифрами. Номери будинків, корпусів, квартир розділяються словами "будинок" або "буд", "корпус" або "кор", "квартира" або "кв".

Назви номерних вулиць або підприємств передаються літерами. Слова "проїзд", "проспект", "квартал", "провулок" мають бути написані повністю.

56. Телеграми можна адресувати "До запитання", на номер абонентської скриньки, на номер військової частини, на номер абонентської установки та телексу, на номер квартирного телефону і телефаксу.

57. У телеграмі, адресованій на номер телефону або телефаксу, необхідно також зазначати повну адресу абонента.

Телеграми "До запитання" приймаються тільки на адреси приватних осіб із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові.

Не дозволяється приймати телеграми "До запитання" на адреси військових частин та установ, на які покладено виконання покарань.

У телеграмах, адресованих у міста, на номер абонентської скриньки, на номер військової частини, "До запитання", обов'язково зазначається пункт призначення та номер міського відділення зв'язку.

58. У разі коли адресат повинен дати відповідь, але не знає адреси відправника, дозволяється замість адреси зазначати: "Відправникові телеграми від ... (дата) НР ...(номер)". При цьому адресата необхідно попередити, що його телеграма може бути не доставлена, якщо в пункті подання одержаної ним телеграми відправник не зазначив своєї адреси.

 Наприклад: ФАСТІВ КИЇВСЬКОЇ ВІДПРАВНИКОВІ
        ТЕЛЕГРАМИ ВІД 10 ЛИПНЯ НР 19.

59. У телеграмах підприємствам, установам або організаціям замість детальної адреси і повної назви адресата можна використовувати їх умовні чи скорочені позначення, які реєструються підприємством зв'язку.

У цьому разі адреса зазначається в такій послідовності:

1) пункт призначення, номер міського відділення зв'язку, умовна або скорочена адреса, присвоєна адресату та зареєстрована ним у відділенні зв'язку, з яким укладено договір доставки телеграм, посада або прізвище адресата.

Умовна адреса повинна складатися з одного легкого для читання слова не більш як із 6 літер, скорочена адреса - з одного слова не більш як із 15 літер, з обов'язковим зазначенням номера міського відділення зв'язку, з яким укладено договір доставки телеграм.

 Наприклад: ДНІПРОПЕТРОВСЬК 5 ОРІОН
        КИЇВ 110 ПРОМТЕХМОНТАЖ.

Не допускається вживання умовних і скорочених адрес, що складаються з власних назв (назви міст, інших населених пунктів, річок тощо).

Про реєстрацію умовних або скорочених адрес підприємства, установи та організації сповіщають своїх кореспондентів;

2) пункт призначення, номер абонентської установки, умовна або скорочена адреса (за бажанням), прізвище адресата.

Наприклад: КИЇВ АТ361162 МЕЗОН МИХАЙЛЕНКУ ;

3) номер телексу, прізвище адресата, пункт призначення.

Наприклад: TLX200745 DUBOIS PARIS ;

4) номер схеми (літерами).

Наприклад: СХЕМА ДЕСЯТЬ.

60. У телеграмі на адресу судна, що перебуває в плаванні, необхідно зазначити місто та номер міського відділення зв'язку, де розташоване пароплавство або управління флоту, якому належить судно, або порт приписки і назву судна.

 Наприклад: ОДЕСА 35 ТЕПЛОХІД ЗІРКА КАЮТА 28
        МОРОЗЕНКУ.

У телеграмі на адресу пасажира річкового судна необхідно зазначати назву міста (пристань), де має бути вручена телеграма, назву судна та його рейс і прізвище адресата.

 Наприклад: КАНІВ ПРИСТАНЬ ТЕПЛОХІД ШЕВЧЕНКО
        РЕЙС КИЇВ-ОДЕСА КАЮТА 5 ПЕТРЕНКУ.

61. Телеграма на одну адресу може бути адресована одній або кільком особам.

62. Телеграму з однаковим текстом і адресуванням у декілька пунктів і на декілька адрес відправник подає на телеграф у такій кількості примірників, яка відповідає кількості адрес (одержувачів телеграм).

У таких телеграмах, крім перелічених пунктів і адрес, що розміщуються в тексті, зазначається окремо на кожному примірнику тільки той пункт призначення і адреса, за якою необхідно доставити телеграму.

63. Телеграми з однаковим текстом і адресуванням у декілька пунктів і на декілька адрес можуть бути будь-яких категорій і видів.

Позначка про категорію і вид телеграми ставиться перед найменуванням пункту призначення.

64. Знаки, в тому числі розділові, в телеграмах можна подавати як відповідними позначками, так і словами, повністю або скорочено (за бажанням відправника):

 .  крапка             крп
   :  двокрапка або знак ділення   двкрп
   '  апостроф
   (  ліва дужка           джк
   )  права дужка          джк
   -  тире або знак віднімання
   +  плюс
   ?  знак питання
   =  знак рівності
   /  дріб або знак ділення.

У групах цифр крапка, кома, двокрапка, тире, плюс подаються відповідними позначками.

Зазначені нижче знаки в телеграмах пишуться тільки словами:

N - номер або нр

! - знак оклику

% - відсоток.

65. Телеграми, що надсилаються окремими громадянами на адреси підприємств, установ та організацій, приймаються із зазначенням прізвища відправника.

66. Телеграфні звернення громадян на адресу державних органів, а також на адресу підприємств, установ та організацій, від яких передбачається отримати відповідь, приймаються із зазначенням прізвища, імені та по батькові відправника, а також його адреси, місця роботи або навчання.

67. Перелік обмежень, встановлених на приймання телеграм, наведено в додатку N 2 до цих Правил.

Оформлення телеграм підприємств, установ та організацій у рахунок внесеного авансу

68. У телеграмах підприємств, установ та організацій (крім установ банку) зазначається прізвище відправника. В нижній (безоплатній) частині телеграма підписується із зазначенням посади особи, яка її підписала, зареєстрованої умовної або скороченої адреси чи повної назви підприємства, установи, організації і засвідчується печаткою.

69. У телеграмах підприємств, установ та організацій з однаковим текстом, адресованих у декілька пунктів або на декілька адрес, підписується тільки оригінал. На інших примірниках підпис може бути відтворений на друкарській машинці або іншим способом і засвідчений підписом відповідальної особи цього підприємства, установи чи організації і печаткою.

70. У телеграмах, підписаних керівниками декількох підприємств, установ або організацій, кожен підпис засвідчується відповідною печаткою.

71. Телеграми від підприємств, установ та організацій приймаються за окремими списками, що складаються у двох примірниках.

Перший примірник списку, в якому зазначається загальна вартість прийнятих телеграм, після заповнення у ньому всіх граф повертається відправникові як документ про суму коштів, що підлягає списанню з авансового рахунка. Термін повернення списків узгоджується з відправником.

Організація приймання телеграм

72. У прийнятих телеграмах підраховується кількість слів, за якою визначається їх вартість і здійснюється контроль за точністю передавання тексту.

73. До кількості слів, за які справляється плата, включаються позначки про категорію і вид телеграми, адреса, у тому числі номер міського відділення зв'язку, всі слова тексту з розділовими знаками і підпис.

74. За надані послуги з відправника, крім плати за кількість слів, справляється телеграфний збір згідно із затвердженим у встановленому порядку тарифом.

75. Розрахунок за телеграми провадиться:

готівкою;

у рахунок внесеного авансу;

талонами оплаченої відповіді;

у кредит, якщо телеграму прийнято по телефону;

розрахунковими чеками установ банків.

76. Якщо розрахунок за телеграми здійснюється готівкою, виписується розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій.

(пункт 76 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 450)

77. Внутрішні термінові телеграми приймаються до обласних центрів, Сімферополя (Автономна Республіка Крим), до міст республіканського та обласного підпорядкування, районних центрів і доставляються із 7-ї до 21-ї години.

Приймання телеграм по абонентському телеграфу

78. Абонентський телеграф призначається для ведення переговорів між підприємствами, установами та організаціями, які підключені до мережі абонентського телеграфування, а також для обміну телеграмами між абонентом і телеграфною станцією.

79. По абонентському телеграфу передаються і приймаються телеграми усіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою "Засвідчена", з доставкою на художніх бланках та з оплаченою відповіддю. Зазначені телеграми передаються через підприємства зв'язку.

80. Номер, за яким встановлюється абонентський зв'язок, має відповідати номеру абонентської установки.

81. У заголовку телеграм, що передаються по абонентському телеграфу, зазначається місце подання, номер абонентської установки і через дріб порядковий номер телеграми, кількість слів, число і через дріб місяць та час подання.

Наприклад: КИЇВ 132131/15 26 10/5 1223 =.

Приймання телеграм по телефону в кредит

82. З квартирних телефонів, а також з будь-яких телефонів у сільській місцевості телеграми приймаються у кредит з наступною оплатою їх вартості.

По телефону приймаються телеграми всіх категорій і видів, за винятком телеграм з позначкою "Засвідчена" та міжнародних.

83. Телеграми підприємств, установ та організацій приймаються по телефону за попередньою домовленістю.

Приймання міжнародних телеграм

84. Міжнародними телеграмами називаються телеграми, які передаються за кордон або надходять з-за кордону, а також телеграми, що проходять транзитом через канали зв'язку України.

85. Міжнародні телеграми приймаються підприємствами зв'язку, які мають телеграфний зв'язок і перелік яких затверджується Держкомзв'язку, телеграфами інших відомств, а також з абонентських установок.

86. Підприємства, установи, організації можуть передавати міжнародні телеграми через мережу АТ/Телекс.

87. Анулювання міжнародної телеграми, якщо її ще не передано підприємством зв'язку, можливе на прохання відправника за наявності посвідчення особи.

88. Оброблення міжнародних телеграм підприємствами зв'язку здійснюється згідно з Інструкцією про порядок оброблення міжнародних телеграм, яка розробляється і затверджується Держкомзв'язку.

Підприємства, які мають міжнародний телеграфний зв'язок, керуються зазначеною Інструкцією і рекомендаціями Міжнародного союзу електрозв'язку.

89. Міжнародна телеграма складається у такій послідовності: службовий заголовок, адреса, текст, підпис. Службовий заголовок складається працівниками зв'язку.

90. Особливі послуги надаються додатково за бажанням відправника.

91. Платні службові позначки зазначаються в телеграмі перед адресою повністю або скорочено.

92. У міжнародній телеграфній службі загального користування встановлено такі категорії телеграм і відповідні до них позначки:

Телеграми, що підлягають обов'язковому прийманню:

SVH - телеграми, що стосуються безпеки людського життя;

ETATPRIORITE або ETAT - урядові телеграми;

OBS - метеорологічні телеграми;

RCT - телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється дія Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни.

Телеграми з наданням особливих послуг:

URGENT - термінове передавання і доставка;

TFx - телеграма із замовленням на доставку телефоном;

TLXx - телеграма із замовленням на доставку телексом;

FAXx - телеграма із замовленням на доставку факсимільним зв'язком;

LХ, LХDЕUIL - телеграми на бланку "люкс";

LT, LTF - телеграми-листи (звичайні та урядові);

POSTFIN - поштові фінансові телеграми.

Не приймаються міжнародні телеграми, на які встановлено обмеження згідно з Інструкцією про порядок оброблення міжнародних телеграм.

93. Право подання міжнародних урядових телеграм згідно із статтею 26 Міжнародної конвенції електрозв'язку (Найробі, 1982 р.) має Президент України, Голова Верховної Ради України та його заступники, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр та віце-прем'єр-міністри, Голова Конституційного Суду України, головнокомандуючі сухопутними, морськими та повітряними силами України, дипломатичні і консульські представники іноземних держав.

94. Урядові телеграми дипломатичних і консульських представництв іноземних держав повинні засвідчуватися печаткою посольства, а також підписом відправника.

95. Відправник урядової телеграми сам визначає, чи має його телеграма користуватися пріоритетом у передаванні. У цьому разі перед адресою ставиться службова позначка ETATPRIORITE, за яку справляється плата. В урядових телеграмах без пріоритету ставиться платна позначка ЕТАТ.

Відповіді на урядові телеграми також вважаються урядовими телеграмами.

Право подання телеграми у відповідь як урядової надається адресату по пред'явленні одержаної ним вхідної урядової телеграми.

96. Право подання телеграм з позначкою OBS надано метеорологічним службам, центрам та станціям. У таких телеграмах допускається тільки позначка OBS, яка ставиться перед адресою.

Телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється дія Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. (RCT)

97. До цих телеграм належать:

телеграми, відправка яких дозволена військовополоненим, цивільним інтернованим особам чи їх представникам (довіреним, комітетам з питань інтернованих), визнаними товариствами допомоги, які допомагають жертвам війни, а також телеграми, що надсилаються на їх адресу;

телеграми, що стосуються військовополонених, цивільних інтернованих осіб та осіб з обмеженою свободою, а також телеграми, у яких повідомляється про смерть військовослужбовців або цивільних осіб внаслідок воєнних дій, а також ті, що надсилаються національними довідковими бюро і Центральним довідковим агентством, делегатами цих бюро і агентств.

98. Відомості, що передаються в таких телеграмах, повинні скріплюватися печаткою табору (підписом коменданта) чи печаткою бюро, агентства, делегації або товариства, які їх надсилають.

99. Службова позначка в таких телеграмах ставиться перед адресою.

Надання особливих послуг

Телеграми з терміновим передаванням і доставкою (URGENT)

100. У термінових телеграмах перед адресою ставиться службова позначка URGENT. Термінова телеграма передається через канали зв'язку і доставляється адресатові у контрольні терміни, встановлені для внутрішніх термінових телеграм.

Телеграми з доставкою по телефону (ТFх)

101. У телеграмах, які мають бути передані по телефону, перед адресою ставиться службова позначка ТFх (де х - номер телефону адресата).

Телеграми з доставкою по телексу (TLXx)

102. У телеграмах з доставкою по телексу перед адресою ставиться службова позначка TLXx (де х - номер телексу адресата).

Телеграми з доставкою по факсимільному зв'язку (FAXx)

103. У телеграмах з доставкою по факсимільному зв'язку перед адресою ставиться службова позначка FAXx (де х - номер факсимільної установки).

Телеграми-листи (LT або LTF)

104. Телеграми-листи (LT, LTF) приймаються від підприємств, установ, організацій та від громадян.

105. На прохання відправника телеграма може доставлятися на художніх бланках "люкс".

Ця послуга надається за домовленістю з адміністраціями зв'язку відповідних держав. Додаткова плата за використання художнього бланка не включається до міжнародних розрахунків.

106. У телеграмах "люкс", які подаються у зв'язку з будь-якими сімейними, святковими подіями, перед адресою ставиться службова позначка LX.

На телеграмах, які подаються у зв'язку з трауром, перед адресою ставиться службова позначка LXDEUIL.

Складання міжнародних телеграм

107. Міжнародна телеграма може бути написана відправником латинськими літерами будь-якою мовою.

108. У телеграмі, написаній відправником українською мовою літерами кириличної абетки, для написання тексту латинськими літерами необхідно користуватися поданою нижче таблицею.

Таблиця міжалфавітних відповідників

 
     ****************************************************
     *   N * Українські літери * Латинські літери   *
     *  п/п*          *           *
     ****************************************************
     *   1    А         А         *
     *   2    Б         В         *
     *   3    В         V         *
     *   4    Г         H,  gh - для  *
     *              відтворення групи  *
     *              приголосних - зг -  *
     *   5    Г          G        *
     *   6    Д          D        *
     *   7    Е          Е        *
     *   8    Є          Je        *
     *   9    Ж          Zh        *
     *   10   З          Z        *
     *   11   И          Y        *
     *   12   І          І        *
     *   13   Ї          Jі        *
     *   14   Й          J        *
     *   15   К          К        *
     *   16   Л          L        *
     *   17   М          М        *
     *   18   Н          N        *
     *   19   О          О        *
     *   20   П          Р        *
     *   21   Р          R        *
     *   22   С          S        *
     *   23   Т          Т        *
     *   24   У          U        *
     *   25   Ф          F        *
     *   26   Х          Х        *
     *   27   Ц          С        *
     *   28   Ч          Ch        *
     *   29   Ш          Sh        *
     *   30   Щ          Sch       *
     *   31   Ю          Ju        *
     *   32   Я          Ja        *
     *   33   Ь          -        *
     ****************************************************

(пункт 108 змінено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України  від 22.04.97 р. N 380)

 
109. У текстах міжнародних телеграм застосовуються такі ж розділові знаки, що і для внутрішніх телеграм.

Римські цифри у телеграмах не використовуються, а у разі потреби передаються арабськими цифрами.

110. Для міжнародних телеграм встановлено спеціальні бланки.

111. Адреса в міжнародній телеграмі подається відправником у такій послідовності:

позначка про категорію або вид телеграми;

найменування адресата (в називному відмінку);

місце проживання адресата (вулиця, номер будинку, номер квартири);

найменування пункту і країни призначення. Написання країни призначення повинно відповідати вимогам Інструкції про порядок оброблення міжнародних телеграм.

(Наведений в пункті 111 приклад вилучено згідно з
постановою КМ N 380 від 22.04.97 р.)

112. Телеграми на адресу громадян України, які працюють за кордоном, а також на морські судна, що перебувають за кордоном, пишуться латинськими літерами, адресуються безпосередньо в ту країну, де перебуває адресат, і оплачуються за тарифом країни призначення.

113. Підпис на міжнародних телеграмах необов'язковий.

114. Міжнародні телеграми підприємств, установ і організацій подаються за підписом їх керівників або уповноважених осіб і засвідчуються печаткою. Назва установи і прізвище особи, яка підписала телеграму, передається за бажанням відправника. У телеграмі обов'язково зазначається посада і ставиться власноручний підпис відправника.

115. Адреса повинна містити всі відомості, необхідні для вручення телеграми адресату без будь-яких додаткових довідок. Телеграми з неповною адресою приймаються на ризик відправника. Виняток становлять телеграми з позначками SVH (які стосуються безпеки людського життя) та А (службова телеграма). У таких телеграмах зазначати найменування адресата не обов'язково.

116. Адреса може бути повною, зареєстрованою, адреса-телекс, адреса-факсиміле, телефонною, "До запитання на пошті", "До запитання на телеграфі", "Поштова скринька".

Повна адреса включає найменування адресата, назву вулиці, номер будинку, пункт призначення, назву країни.

Зареєстрована адреса - повний текст якої замінюється одним звичайним або одним скороченим словом.

Адреса-телекс (TLXx, де х - номер телексу адресата).

Адреса-факсиміле (FАХх, де х - номер факсимільної установки).

Телефонна адреса (ТFх, де х - номер телефону адресата).

Адреса "До запитання на пошті" (Poste restante).

Адреса "До запитання на телеграфі" (Telegraphe restante).

Адреса "Поштова скринька".

(Наведені в пункті 116 приклади вилучено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України  від 22.04.97 р. N 380)

117. Міжнародні телеграми "До запитання на пошті" та "До запитання на телеграфі" зберігаються на підприємстві зв'язку протягом 30 днів.

Якщо такі телеграми не запитано у визначений термін, до пункту подання надсилається службове повідомлення, на розписці проставляється відповідна відмітка, а телеграма здається в архів.

118. Якщо особа проживає за адресою іншої особи, в телеграмах використовується позначка CARE OF або CHEZ.

(Наведений в пункті 118 приклад вилучено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.97 р. N 380 )

119. У телеграмах, адресованих до Китаю, прізвище адресата та його місце знаходження може подаватися з використанням китайської фонетичної абетки або групи з чотирьох цифр чи трьох літер латинської абетки.

(Наведений в пункті 119 приклад вилучено згідно з
постановою Кабінету Міністрів України  від 22.04.97 р. N 380)

120. Адреса в телеграмі на морське судно повинна містити позначення судна, позивний сигнал судна, найменування берегової станції і країни.

Для позначення морських суден застосовуються такі скорочення:

 SS або S/S - загальна назва морських суден;
   MT або M/T - риболовний траулер;
   MS або M/S - теплохід;
   MV або M/V - теплохід;
   PL або P/L - пасажирський лайнер;
   TB або T/B - буксирне судно;
   RS або R/S - науково-дослідне судно.
   Наприклад: OLEKSANDR IVANENKO M/S ODESA OLGC
        NEAPOL ITALIE,

де OLEKSANDR IVANENKO - ім'я, прізвище адресата;
M/S - скорочене позначення теплохода, ОDЕSА - назва теплохода;
OLGC - позивний теплохода, NEAPOL ITALIE - пункт призначення (берегова станція і країна).

Підрахунок слів у міжнародних телеграмах

121. Все, що відправник написав у телеграмі для передавання адресатові, включається до кількості слів, які підлягають оплаті.

У міжнародних телеграмах підраховується кількість фактичних і тарифних слів.

За одне фактичне слово вважають будь-яке слово або групу знаків, написаних окремо.

122. Одним тарифним словом вважається кожне слово, кожна група позначень, що складається з цифр і літер, а також змішана група, що складається із знаків, цифр і літер, яка має не більш як 10 літер, знаків або цифр. Якщо в групах позначень налічується більш як 10 літер (знаків або цифр), слова повинні оплачуватися за тарифом - одне оплачуване слово на кожні 10 знаків та додатково одне оплачуване слово за кожне перевищення 10 знаків.

Наприклад: SILSKOHOSPODARSKYJ (група складається з 18 літер) - 1 фактичне слово або 2 тарифних слова;

ABC/174/HD/14832608:3-575 (група складається з 25 літер, цифр і знаків) - 1 фактичне слово або 3 тарифних слова.

123. Якщо кількість тарифних слів збігається з кількістю фактичних слів, кількість слів зазначається в заголовку як ціле число.

124. У міжнародних телеграмах не може бути більше чотирьохсот (400) слів.

125. У кінцевих пунктах вихідні міжнародні телеграми і розписки на вхідні міжнародні телеграми зберігаються протягом 7 місяців.

126. Копії міжнародних телеграм можуть бути видані тільки відправникові або адресатові по пред'явленні посвідчення згідно з цими Правилами.

127. Телеграми іноземних представництв (посольств, торгпредставництв), адресовані в пункти, розташовані на території України, приймаються мовами держав, до яких вони адресовані, літерами латинської абетки. Такі телеграми передаються до Києва з позначкою "Вручити Міжбюро" (Міжнародному бюро). Позначка "Вручити Міжбюро" проставляється в заголовку після часу подання телеграми.

Телеграми для доставки до пунктів, розташованих на території України, повинні надходити тільки із Міжнародного бюро Києва.

128. Претензії щодо невручання, уповільнення доставки або перекручення тексту міжнародних телеграм приймаються від заявників протягом чотирьох місяців від дня подання телеграми.

Якщо по закінченні місяця з дня одержання заяви на незадовільне оброблення міжнародної телеграми немає можливості дати остаточну відповідь, заявнику надсилається проміжна відповідь. У разі неодержання відповіді від адміністрації зв'язку зарубіжної країни протягом чотирьох місяців, заявнику повертається плата, претензія-скарга вважається розглянутою, а заявнику надсилається остаточна відповідь.

Приймання та оформлення внутрішніх телеграм різних видів

Телеграми з повідомленням про вручення

129. Телеграми з повідомленням про вручення приймаються до всіх населених пунктів України. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка "Повідомлення телеграфом".

Телеграми з повідомленням про вручення можуть мати будь-яку категорію і вид, передбачені цими Правилами.

130. Не приймаються телеграми з повідомленням про вручення, адресовані на станції залізниць, на адресу пасажирів і членів екіпажів морських та річкових суден, на номери абонентських та поштових скриньок, до військових частин, готелів, лікарень, гуртожитків, оздоровчих та спортивних таборів, санаторіїв, баз відпочинку.

Якщо повідомлення про вручення не надійшло протягом 24 годин з моменту прийняття телеграми (для телеграм, адресованих у сільську місцевість, - протягом 48 годин), до місця призначення телеграми надсилається службовий телеграфний запит на ім'я керівника підприємства.

131. Службові запити на телеграми з повідомленням про вручення, адресовані "До запитання", надсилаються на вимогу відправника і за його рахунок.

Телеграми з оплаченою відповіддю

132. За телеграму "З оплаченою відповіддю" відправник вносить довільну плату. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка "Відповідь ..." і далі зазначається словами сума у копійках, наприклад: "Відповідь п'ятдесят ..." (далі - адреса і текст телеграми).

Адресат одержує разом з телеграмою документ (талон), який посвідчує внесену відправником суму готівки на оплату відповіді.

Відправникам телеграм "З оплаченою відповіддю" слід роз'яснювати, що одержання відповіді на телеграму від підприємства зв'язку не залежить, оскільки вимога про відповідь від адресата до функцій зазначеного підприємства не належить.

133. Талони на оплачену відповідь приймаються всіма підприємствами зв'язку в рахунок оплати за телеграми будь-яких категорій і видів.

Талони на оплачену відповідь дійсні протягом одного місяця з дня їх видачі.

134. Талонами на оплачену відповідь можуть бути оплачені одна або декілька телеграм за умови одночасного їх подання. Одна телеграма може бути оплачена декількома талонами.

Якщо вартість телеграми перевищує суму оплаченої відповіді, відправник відповіді повинен внести суму готівкою.

Якщо сума оплаченої відповіді більша за вартість відправленої телеграми (телеграм), залишок коштів відправникові не повертається.

Телеграми із замовленими відправниками термінами доставки

135. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка "Вручити ..." із зазначенням числа і місяця вручення.

Наприклад: ВРУЧИТИ ДВАДЦЯТЬ П'ЯТОГО ЧЕРВНЯ (ВРУЧИТИ 25/6).

Телеграми з позначкою "Вручити ..." приймаються до пунктів, які мають телеграфний зв'язок, не менше ніж за добу до зазначеного терміну доставки.

Телеграми з доставкою на художніх бланках

136. За бажанням відправника приймаються телеграми з доставкою адресатам на художніх бланках. Такі телеграми можуть бути різних видів, звичайні і термінові.

Телеграми, які доставляються адресатам на художніх бланках, приймаються усіма підприємствами зв'язку. Адресувати такі телеграми можна до будь-якого населеного пункту.

Телеграми з доставкою на художніх бланках не приймаються на адреси залізничних станцій, морських суден та телеграфи інших відомств.

137. Крім телеграфного збору і тарифної плати, відправник додатково оплачує вартість художнього бланка.

Телеграми з позначкою "Засвідчена"

138. Підприємство зв'язку може засвідчити будь-який факт, про який повідомляється в телеграмі, підпис відправника або доручення, яке пересилається телеграмою. Перед адресою в такій телеграмі ставиться позначка "Засвідчена".

Відправник має пред'явити офіційну довідку або посвідчення, де засвідчується факт, про який повідомляється в телеграмі. Довідки і посвідчення можуть бути видані адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, міліцією та іншими відповідними установами із зазначенням дати видачі і повинні засвідчуватися печаткою відповідної установи.

139. Видані з цією метою довідки і посвідчення дійсні протягом 15 діб з дня їх видачі і залишаються на підприємстві зв'язку.

У разі  коли документи залишити не можна (довідка, свідоцтво про одруження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження тощо), телеграфіст записує дані документа в нижній частині телеграми (ким, де, коли і за яким номером виданий).

140. Якщо відправниками доручень на укладення угод, які потребують нотаріального посвідчення, є окремі громадяни, доручення мають бути засвідчені нотаріально.

Доручення громадян на одержання заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторами і винахідниками, пенсій, стипендій, грошових сум з установ банків і на одержання кореспонденції може бути засвідчене також організацією, де довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційним управлінням, до якого належить будинок, де він проживає, адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, де він перебуває на лікуванні.

141. Після засвідчувального напису нотаріуса або підпису керівника підприємства, установи чи організації підприємство зв'язку робить свій напис, яким підтверджує засвідчувальні написи.

Підтверджувальний напис скріплюється підписом керівника підприємства зв'язку або його заступником, а у разі їх відсутності - підписом чергового телеграфіста.

142. Засвідчені телеграми, що подаються підприємствами, установами та організаціями, оформляються відповідно до встановленого порядку і мають бути підписані керівниками цих підприємств, установ та організацій або особами, що їх заміщають, а в окремих випадках - головними бухгалтерами із зазначенням повної назви посади, прізвища і скріплюються печаткою підприємства, установи, організації.

Засвідчувальні і підтверджувальні написи є невід'ємною складовою таких телеграм, оплачуються і передаються каналами зв'язку.

143. Не приймаються телеграми з позначкою "Засвідчена" по телефону, по абонентському зв'язку, листоношами, а також на відомчих телеграфах.

Схемні телеграми

144. Телеграми з однаковим текстом і за одним підписом, які передаються одночасно до різних пунктів за заздалегідь сформованою і зареєстрованою схемою, називаються схемними телеграмами.

Кількість пунктів у схемі не обмежується. Право подання схемних телеграм надається підприємствам, установам та організаціям.

145. Заяви на передавання телеграм за схемами приймаються:

а) підприємством зв'язку м. Києва, визначеним Держкомзв'язку, яке передає телеграми до всіх телеграфних пунктів України;

б) підприємством зв'язку Автономної Республіки Крим та підприємствами зв'язку обласних центрів, які передають телеграми відповідно в межах Автономної Республіки Крим та областей.

146. Підприємства, установи та організації можуть передавати схемні телеграми підприємству телеграфного зв'язку не раніше ніж через 15 діб після подання заяви про встановлення схеми. Кількість схем для одного відправника не обмежується.

147. Підприємство телеграфного зв'язку приймає тільки оригінал телеграми.

148. У схемних телеграмах відправник замість адреси зазначає словами тільки назву схеми (наприклад: СХЕМА ЧОТИРИ).

149. Підприємство зв'язку може змінити або доповнити схему на підставі письмової заяви відправника за 15 діб до подання чергової схемної телеграми. Зміни та доповнення до схем вносяться в тому ж порядку, що і їх встановлення.

Відправник схемної телеграми може збільшувати або зменшувати кількість адресатів.

Усі зміни в адресуванні телеграми зазначаються відправником після назви схеми і входять у підрахунок слів.

Схемні телеграми оплачуються згідно з кількістю слів та кількістю адресатів.

Телеграми з позначкою "Поштою рекомендована"

150. Телеграми, адресовані до пунктів, які не мають засобів електрозв'язку, приймаються із зазначенням способу доставки - "Поштою рекомендована". При цьому відправникові слід пояснити особливості передавання і доставки таких телеграм підприємством зв'язку адресатові.

Службові телеграми об'єднань і підприємств Держкомзв'язку

151. Службові телеграми поділяються на експлуатаційно-технічні (з питань обробки телеграфних відправлень і забезпечення безперервної роботи засобів зв'язку) та адміністративно-господарські (з питань забезпечення діяльності підприємств).

152. Право подання експлуатаційно-технічних телеграм надається обласним підприємствам електрозв'язку та персоналу, який безпосередньо забезпечує зв'язок.

Право подання адміністративно-господарських телеграм надається Держкомзв'язку та об'єднанню електрозв'язку.

153. Службові телеграми приймаються безплатно за підписом відповідальних осіб.

Додаткові послуги

Види додаткових послуг

154. Підприємства зв'язку надають такі додаткові послуги:

за усними заявами:

а) видачу відправникам засвідчених копій відправлених телеграм;

б) запит про вручення телеграми адресатові в пункті призначення;

в) анулювання поданої відправником телеграми до її передавання каналами зв'язку;

г) запит на повторення раніше одержаної адресатом телеграми, за винятком телеграм з позначкою "Засвідчена", з оплаченою відповіддю та з повідомленням про вручення;

д) пред'явлення оригіналів розписок на вручені телеграми для уточнення необхідних відомостей.

за письмовими заявами:

а) досилання та доставку телеграм на іншу адресу, зазначену адресатом;

б) доставку телеграм, адресованих "До запитання" за місцем проживання адресата;

в) доставку телеграм в абонентські скриньки;

г) зберігання телеграм, одержаних на ім'я адресата "До запитання", протягом двох місяців;

д) видачу відправникам і адресатам потрібних їм довідок про подані телеграми, в тому числі довідок про адреси відправників телеграм, з оплатою за рахунок заявника.

Підприємства зв'язку надають й інші послуги, які не суперечать Правилам користування телеграфним зв'язком і можуть бути якісно виконані.

Надання додаткових послуг

155. Для одержання додаткових послуг відправник або адресат має пред'явити підприємству зв'язку відповідно розрахункову квитанцію або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій на подану телеграму чи одержану телеграму.

(пункт 155 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 450)

156. Усі додаткові послуги надаються підприємством зв'язку в пункті подання заяви про надання додаткових послуг. У разі потреби до пунктів подання або одержання телеграми надсилаються платні службові телеграми.

Платні службові телеграми можуть бути звичайними і терміновими, оплата таких телеграм здійснюється заявниками за встановленими тарифами. Всі службові телеграфні запити передаються до негайного виконання в пунктах їх одержання.

За телеграму-відповідь заявник додатково вносить плату в розмірі вартості 15-слівної телеграми.

У разі подання платної службової телеграми видається розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій.

(абзац четвертий пункту 156 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 450)

Відповідь про надання додаткових послуг дає заявнику те підприємство зв'язку, яке прийняло відповідну заяву.

157. Заяви про додаткові послуги приймаються не пізніше одного місяця з дня подання або вручення телеграми.

158. Заяви про досилання і доставку телеграм на іншу адресу зберігаються на підприємстві зв'язку протягом зазначеного в заяві терміну.

У заяві про досилку телеграми адресат зазначає адресу, на яку має надійти телеграма, адресу доставки, зобов'язання про оплату за досилку та місце свого постійного проживання.

159. Засвідчені копії телеграм видаються відправникам виключно за оригіналами вихідних телеграм і тільки після передавання їх каналами зв'язку. Копію знімає і засвідчує за встановлену плату підприємство зв'язку, в якому було подано телеграму. Копія засвідчується печаткою "Для телеграм". Не дозволяється засвідчувати копії телеграм календарним штемпелем.

З телеграми може бути видана одна або декілька копій.

Не дозволяється засвідчувати копії телеграм, зроблені самим відправником, а також видавати копії транзитних і вхідних телеграм, витяги з них, копії телеграфних стрічок.

Доставка телеграм адресатам

Організація доставки телеграм

160. Доставка і вручення телеграм адресатам виконується:

а) листоношами з доставки телеграм із підприємств зв'язку;

б) листоношами в населених пунктах, в яких немає підприємств зв'язку;

в) шляхом видачі на підприємствах зв'язку телеграм, адресованих "До запитання";

г) через абонентські скриньки;

д) через телеграфи інших відомств;

е) по телефону або телефаксу;

є) шляхом передавання телеграм на абонентські установки, за наявності їх у абонента. Час передавання телеграми по абонентському зв'язку вважається часом вручення її адресату.

Для прискорення вручення телеграми її можна передати (прочитати) адресату по телефону з наступною доставкою (за бажанням адресата). Час передання по телефону вважається часом вручення її адресату.

161. Доставка телеграм виконується за такою черговістю:

ПОЗАЧЕРГОВА, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА, УРЯДОВА, ТЕРМІНОВА та ЗВИЧАЙНА:

а) телеграми ПОЗАЧЕРГОВА, ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА та УРЯДОВА доставляються протягом усієї доби в містах Києві, Сімферополі, Севастополі, в обласних, районних центрах та містах, де телеграфний зв'язок діє цілодобово, незалежно від режиму роботи міських відділень зв'язку;

б) термінові і звичайні телеграми в містах Києві, Сімферополі, Севастополі, в обласних, районних центрах і містах доставляються із 7-ї до 21-ї години.

У решті пунктів, обладнаних засобами електрозв'язку з обмеженим режимом роботи, термінові і звичайні телеграми доставляються протягом часу роботи підприємств зв'язку.

Телеграми, що надійшли на підприємство зв'язку пізніше ніж за 30 хвилин до припинення або після припинення доставки, повинні бути вручені з першою ранковою доставкою до 10-ї години за місцевим часом.

Телеграми, доставлені після 10-ї години, вважаються уповільненими.

Після припинення роботи міських відділень зв'язку з обмеженим режимом роботи доставка телеграм має здійснюватися черговими підприємствами зв'язку;

в) телеграми на адреси підприємств, установ та організацій, які мають абонентські установки, передаються безпосередньо на ці установки.

Підприємствам, установам та організаціям телеграми доставляються в міру їх надходження на підприємство зв'язку протягом усього часу, зазначеного в їх письмових заявах.

За письмовим погодженням телеграми дозволяється доставляти періодично (2-3 рази на день).

Телеграми, що надійшли на підприємство зв'язку на адресу підприємства, установи або організації пізніше ніж за годину до часу закінчення прийняття телеграм, зазначеного в заяві, доставляються наступного робочого дня протягом перших трьох годин роботи підприємства, установи, організації;

г) телеграми із замовленим терміном вручення, поздоровчі телеграми (з днем народження, новосіллям тощо) та телеграфні повідомлення про вручення поштових відправлень доставляються адресатам у визначений день або в день їх прийняття відділеннями зв'язку без урахування контрольних термінів.

162. Телеграми, адресовані в сільські відділення зв'язку, доставляються адресатам з черговою ходкою листоноші.

Порядок вручення телеграм

163. Кожна телеграма вручається особисто адресатові, а на підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах - призначеній для приймання телеграм особі під розписку із зазначенням дати та місцевого часу вручення телеграми.

За таким же порядком вручаються телеграми, адресовані окремим громадянам, які перебувають у готелях, гуртожитках, будинках відпочинку, санаторіях та стаціонарних лікувальних закладах.

164. Телеграми з однією адресою кільком особам або з правом передавання іншій особі можна вручати будь-якій із зазначених у телеграмі осіб.

165. Телеграми "До запитання" зберігаються підприємством зв'язку протягом одного місяця і видаються адресатам з пред'явленням документів, що засвідчують особу, протягом усього робочого часу підприємства зв'язку.

166. У разі відсутності адресата листоноша залишає за відповідною адресою повідомлення встановленої форми про одержання телеграми підприємством зв'язку. У повідомленні має бути зазначено номер телефону відділення зв'язку.

167. Якщо телеграму вручено не особисто адресатові, листоноша на розписці зазначає прізвище особи, якій було вручено телеграму.

168. Сезонні організації (садівничі товариства, дитячі оздоровчі і спортивні табори тощо) повинні в обов'язковому порядку сповіщати про своє місцезнаходження підприємству зв'язку. Доставка телеграм, адресованих сезонним організаціям, здійснюється за договором, який укладається між підприємством зв'язку і відповідною організацією. Договір укладається на початку сезону і діє до його закінчення. Пункти договору розробляються підприємством зв'язку залежно від місцевих умов.

169. Телеграми, адресовані на абонентську скриньку, вручаються під розписку відповідному працівникові підприємства зв'язку.

Терміни зберігання телеграфної документації

170. Для всіх видів телеграфної документації встановлено єдиний термін зберігання - 7 місяців.

Відлік терміну зберігання розпочинається з дня подання телеграми і документів, які її стосуються.

Приймання і розгляд звернень громадян

Порядок розгляду звернень

171. Кожне підприємство зв'язку зобов'язане розглядати звернення споживачів послуг телеграфного зв'язку в порядку, визначеному чинним законодавством.

172. До заяви відправника про невиконання чи неналежне виконання телеграфної послуги має додаватися розрахункова квитанція або видається розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій, а до заяви адресата - одержана телеграма.

(абзац перший пункту 172 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 450)

У разі відсутності цих документів у заяві зазначаються дата і місце подання телеграми, адреса та короткий зміст телеграми.

173. Заяви про невиконання чи неналежне виконання послуг телеграфного зв'язку приймаються протягом шести місяців з дня подання телеграми.

Повернення плати за телеграми

174. Відправникові телеграми на його вимогу протягом шестимісячного терміну з дня подання телеграми повертаються:

а) частина плати, якщо буде встановлено, що за телеграму внесено зайву плату;

б) вартість оплаченої відповіді за талон, який адресат не використав, для чого адресат повинен переслати відправникові невикористаний талон. Вартість оплаченої відповіді повертається відправникові з пред'явленням ним службового повідомлення про невручення телеграми з оплаченою відповіддю;

в) плата (крім телеграфного збору) за анульовану відправником телеграму, передавання якої в пункті подання не розпочато;

г) плата за службову довідкову телеграму, подану на прохання відправника, якщо його заява про невручення адресатові телеграми підтверджується результатами наступної перевірки підприємства зв'язку.

175. Відшкодування відправникові або адресатові збитків здійснюється не пізніше 20 днів після проведення підприємством зв'язку службового розслідування і встановлення вини підприємства зв'язку.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 1
до Правил користування телеграфним
зв'язком

 

 

 

Телеграми категорії
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ, ВИЩА УРЯДОВА, УРЯДОВА, які приймаються лише за підписом відповідних посадових осіб

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Президента України

ВИЩА УРЯДОВА

Голови Верховної Ради України та його заступників

Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України

(позиція друга із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. N 1171,
 від 17.07.2003 р. N 1106)

Голови Конституційного Суду України та його заступників

Голови Верховного Суду України та його заступників

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

УРЯДОВА

Глави Адміністрації Президента України

народних депутатів України

інших членів Кабінету Міністрів України

Голови Вищої ради юстиції та його заступника

(категорію доповнено позицією четвертою згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. N 1171
,
 у зв'язку з цим позиції четверту - вісімнадцяту вважати
 позиціями п'ятою - дев'ятнадцятою)
 

Генерального прокурора України та його заступників

перших заступників міністрів

(позиція шоста в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. N 1171
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Голови Вищого господарського суду України та його заступників

(позиція сьома із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. N 1171)

Голови Національного банку України

Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету

голів державних комітетів України та їх перших заступників

глав дипломатичних представництв іноземних держав в Україні

голів обласних держадміністрацій та їх перших заступників

голів Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та їх перших заступників

голів обласних рад та їх заступників

голів Київської і Севастопольської міських рад та їх заступників

Керівника Апарату Верховної Ради України

(позиція шістнадцята із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. N 1171)

першого заступника Керівника Апарату - керуючого справами Верховної Ради України

(позиція сімнадцята в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 13.09.2001 р. N 1171)

зазначених вище осіб, що займають аналогічні посади в Автономній Республіці Крим

суддів Конституційного Суду України

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 2
до Правил користування телеграфним
зв'язком

 

 

 

ПЕРЕЛІК
обмежень, встановлених на приймання телеграм

Не приймаються телеграми:

1. З текстом, який містить нецензурні або образливі слова;

без прізвища адресата;

з адресою без тексту;

з текстом, зміст якого спрямований проти безпеки та державних інтересів України;

з текстом, який містить відомості, що становлять державну таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави;

без позначки "Поштою рекомендована" в населені пункти без засобів електрозв'язку;

на адресу пасажирів поїздів;

термінові телеграми в населені пункти без засобів електрозв'язку.

2. На адреси військових частин:

без зазначення населеного пункту, а в містах - без зазначення номера міського відділення зв'язку;

з адресою "До запитання";

з повідомленням про вручення.

3. На адреси пасажирів і членів екіпажів морських суден:

з повідомленням про вручення;

із зазначенням терміну вручення;

з доставкою на художніх бланках;

з адресою "До запитання";

з позначкою "Засвідчена";

категорії "Термінова";

з оплаченою відповіддю.

4. На адреси пасажирів і членів екіпажів річкових суден:

з повідомленням про вручення;

із зазначенням терміну вручення;

з адресою "До запитання";

категорії "Термінова";

з оплаченою відповіддю.

5. На адреси залізничних станцій і телеграфи інших відомств:

з позначкою "Засвідчена";

міжнародні;

з доставкою на художніх бланках.

6. По телефону:

з позначкою "Засвідчена";

міжнародні.

7. По абонентському зв'язку:

з доставкою на художніх бланках;

з позначкою "Засвідчена";

з оплаченою відповіддю.

8. На адреси готелів, стаціонарних лікувальних закладів, гуртожитків, санаторіїв, оздоровчих таборів та баз відпочинку:

з повідомленням про вручення.

 
——————— 
 

Опрос