Идет загрузка документа (152 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов

ВР Украины
Закон от 20.11.2012 № 5503-VI
действует с 04.01.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 4 доповнити пунктом 4.5 такого змісту:

"4.5. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року".

2. У пункті 14.1 статті 14:

1) підпункт 14.1.6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом";

2) у підпункті 14.1.139:

абзаци четвертий і восьмий викласти в такій редакції:

"або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість";

абзаци п'ятий і дев'ятий викласти в такій редакції:

"або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"г) постійне представництво".

3. У статті 50:

1) абзаци перший - третій пункту 50.1 після слова "самостійно" доповнити словами "(у тому числі за результатами електронної перевірки)";

2) в абзаці першому пункту 50.2 слово "виїзних" виключити;

3) пункт 50.3 після слова "перевірявся" доповнити словами і цифрами "або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства".

4. Підпункт 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 після слів "результатів діяльності платника податків" доповнити словами "крім електронної перевірки".

5. У підпункті 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 слова та цифри "щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця" замінити словами та цифрами "у строки та в порядку, встановлені підпунктом 265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу".

6. Підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (далі - електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу, до органу державної податкової служби, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

7. Пункт 85.2 статті 85 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до цього Кодексу пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації). Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики".

8. У статті 86:

1) в абзаці першому пункту 86.1 слова "(крім камеральних)" замінити словами "(крім камеральних та електронних перевірок)";

2) пункт 86.9 викласти в такій редакції:

"86.9. У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, проведеної з обставин, визначених підпунктом 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, щодо кримінального провадження, у якому розслідується кримінальне правопорушення стосовно посадової особи (посадових осіб) платника податків (юридичної особи) або фізичної особи - підприємця, що перевіряється, предметом якого є податки та/або збори, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.

Матеріали такої перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються органу, що призначив перевірку";

3) доповнити пунктом 86.11 такого змісту:

"86.11. За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом п'яти робочих днів).

Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.

У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.

Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях".

9. У пункті 96.3 статті 96:

абзац перший після слів "одного із зазначених" доповнити словами та цифрами "у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті";

абзац другий після слів "державного органу" доповнити словами "чи органу місцевого самоврядування".

10. У пунктах 183.4 і 183.5 статті 183 слова та цифри "у розмірі 3 або 7 відсотків" замінити словами "що передбачає сплату податку на додану вартість".

11. Підпункт 213.3.6 пункту 213.6 статті 213 викласти в такій редакції:

"213.3.6. ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції), за умови подальшого виготовлення з такої сировини готової продукції на митній території України, з якої сплачується акцизний податок, або реалізації такої продукції (підакцизних товарів) на експорт, та пред'явлення митному органу ліцензії на право виробництва (крім виробництва нафтопродуктів);

ввезення на митну територію України тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або на експорт, та реалізація ферментованої тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів".

12. У пункті 215.3 статті 215:

1) підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:

"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Одиниці виміру

Ставки податку

2203 00

Пиво із солоду (солодове)

гривень за 1 літр

0,87

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина виноградні натуральні

гривень за 1 літр

0,01

2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)

Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)

гривень за 1 літр

2,51

2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00

Вина ігристі
Вина газовані

гривень за 1 літр

3,65

2205

Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів

гривень за 1 літр

2,51

2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 -
сидр і перрі (без додання спирту)

Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

49,49

2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00

Сидр і перрі (без додання спирту)

гривень за 1 літр

0,50

2207

Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

49,49

2208

Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт

гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту

49,49

";

2) підпункт 215.3.2 викласти в такій редакції:

"215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2401

Тютюнова сировина
Тютюнові відходи

гривень за 1 кілограм (нетто)

217,60

 

 

2402 10 00 00

Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну

гривень за 1 кілограм (нетто)

217,60

 

 

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

72,70

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

162,60

відсотків

12

2403 (крім
2403 99 10 00,
2403 10)

Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції

гривень за 1 кілограм (нетто)

217,60

 

 

2403 10

Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції

гривень за 1 кілограм (нетто)

217,60

 

 

2403 99 10 00

Жувальний і нюхальний тютюн

гривень за 1 кілограм (нетто)

217,60

 

 

";

3) підпункт 215.3.3 викласти в такій редакції:

"215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

95,40

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

217,60

";

4) таблицю підпункту 215.3.4 доповнити цифрами та словами:

"

3824 90 98 00

Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот

євро за 1 тис. кілограмів

46,0

".

13. Підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Суми податку виробниками тютюнових виробів перераховуються до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм цього Кодексу, з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації".

14. У статті 230:

1) пункт 230.1 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового (далі - витратомір-лічильник), які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

Відпуск спирту етилового без наявності витратоміра-лічильника забороняється.

Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України";

2) пункт 230.5 після слова "етилового" доповнити словами "за наявності витратоміра-лічильника";

3) підпункт "а" пункту 230.12 після слова "відпуском" доповнити словами "за наявності витратоміра-лічильника";

4) підпункт "а" пункту 230.13 після слова "накладній" доповнити словами "зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв";

5) пункт 230.15 після слова "накладна" доповнити словами "зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв";

6) пункт 230.17 після слова "накладній" доповнити словами "зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв";

7) у пункті 230.18:

після слова "накладних" доповнити словами "зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв встановлюється Кабінетом Міністрів України".

15. У статті 234:

1) у пункті 234.1:

підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:

"234.1.1. для мотоциклів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 500

3,53

2

501

800

5,88

3

понад 800

11,75

234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 1000

3,53

2

1001

1500

5,88

3

1501

1800

8,22

4

1801

2500

11,75

5

2501

3500

29,38

6

3501

4500

47,00

7

4501

5500

52,88

8

5501

6500

64,63

9

понад 6500

70,50

";

у підпункті 234.1.3 цифри "0,54" замінити цифрами "0,58";

у підпункті 234.1.4 цифри "5,45" замінити цифрами "5,88";

у підпункті 234.1.5 цифри "2,72" замінити цифрами "2,93";

абзац перший підпункту 234.1.6 викласти в такій редакції:

"234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:

Група

Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрів

Ставка збору, гривен за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна

від

до (включно)

1

до 8200

17,63

2

8201

15000

23,50

3

понад 15000

29,38

";

у підпункті 234.1.7 цифри "16,34" замінити цифрами "17,63";

у підпункті 234.1.8 цифри "5,45" замінити цифрами "5,88";

у підпункті 234.1.9 цифру "5" замінити цифрами "5,40";

2) підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такій редакції:

"234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):

Група

Потужність двигуна, кВт

Ставка збору, гривень за 1 кВт потужності двигуна

1

до 55 (включно)

2,93

2

понад 55

3,53

234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:

Група

Довжина корпусу судна, метрів

Ставка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна

1

до 7,5 (включно)

8,22

2

понад 7,5

16,45

";

3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифри "1,09" замінити цифрами "1,18".

16. Пункти 243.1 - 243.4 статті 243 викласти в такій редакції:

"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азоту оксиди

1434,71

Аміак

269,08

Ангідрид сірчистий

1434,71

Ацетон

538,16

Бенз(о)пірен

1826401,21

Бутилацетат

323,14

Ванадію п'ятиокис

5381,64

Водень хлористий

54,05

Вуглецю окис

54,05

Вуглеводні

81,08

Газоподібні фтористі сполуки

3552,12

Тверді речовини

54,05

Кадмію сполуки

11355,50

Марганець та його сполуки

11355,50

Нікель та його сполуки

57856,17

Озон

1434,71

Ртуть та її сполуки

60816,08

Свинець та його сполуки

60816,08

Сірководень

4610,83

Сірковуглець

2996,33

Спирт н-бутиловий

1434,71

Стирол

10476,57

Фенол

6512,02

Формальдегід

3552,12

Хром та його сполуки

38516,34

243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), що не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:

Клас небезпечності

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

10261,55

II

2350,06

III

350,16

IV

81,08

243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:

Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Менше ніж 0,0001

431955,50

0,0001 - 0,001 (включно)

37009,95

Понад 0,001 - 0,01 (включно)

5112,56

Понад 0,01 - 0,1 (включно)

1434,71

Понад 0,1

54,05

243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,24 гривні за 1 тонну".

17. Статтю 244 викласти в такій редакції:

"Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:

Вид палива

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Бензин неетилований

79,90

Бензин сумішевий

65,80

Зріджений нафтовий газ

108,10

Дизельне біопаливо

68,15

Дизельне пальне з вмістом сірки:

 

більш як 0,2 мас. %

79,90

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

61,10

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

55,22

не більш як 0,005 мас. %

35,25

Мазут

79,90

Стиснений природний газ

54,05

Бензин авіаційний

55,22

Гас

68,15

244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:

Вид палива

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару згідно з УКТ ЗЕД

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Бензин неетилований

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше

79,90

Бензин сумішевий

2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

65,80

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші

Зріджений нафтовий газ

2711 11 00 00

газ природний скраплений (зріджений)

108,10

2711 12 11 00

пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо

2711 14 00 00

етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)

2711 19 00 00

інші гази нафтові скраплені (зріджені)

Дизельне біопаливо

3824 90 98 00

біодизель

68,15

Дизельне пальне із вмістом сірки

 

важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:

 

 

2710 19 49 00

більш як 0,2 мас. %

79,90

 

2710 19 41 30
2710 19 45 00

більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

61,10

 

2710 19 41 20

більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

55,22

 

2710 19 41 10

не більш як 0,005 мас. %

35,25

 

 

паливо рідке (мазут):

 

 

2710 19 61 00

не більш як 1 мас. %

35,25

 

2710 19 63 00

більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %

55,22

 

2710 19 65 00

більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %

61,10

 

2710 19 69 00

більш як 2,8 мас. %

79,90

Бензин авіаційний

2710 11 31 00

бензини авіаційні

55,22

Гас

2710 19 21 00

гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів

68,15

2710 19 25 00

гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів

".

18. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:

"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Назва забруднюючої речовини

Ставка податку, гривень за 1 тонну

Азот амонійний

942,38

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

377,19

Завислі речовини

27,03

Нафтопродукти

5543,80

Нітрати

81,08

Нітрити

4628,45

Сульфати

27,03

Фосфати

753,20

Хлориди

27,03

245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:

Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літр

Ставка податку, гривень за 1 тонну

До 0,001 (включно)

98741,38

Понад 0,001 - 0,1 (включно)

71592,29

Понад 0,1 - 1 (включно)

12342,53

Понад 1 - 10 (включно)

1256,11

Понад 10

251,46

".

19. У статті 246:

1) у пункті 246.1:

у підпункті 246.1.1 цифри "469,36" замінити цифрами "506,44";

у підпункті 246.1.2 цифри "8,17" замінити цифрами "8,81";

2) пункт 246.2 викласти в такій редакції:

"246.2. Ставки податку за розміщення відходів залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Клас небезпеки відходів

Рівень небезпечності відходів

Ставка податку, гривень за 1 тонну

I

надзвичайно небезпечні

822,52

II

високонебезпечні

29,96

III

помірно небезпечні

7,52

IV

малонебезпечні

2,93

 

малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості

0,29

".

20. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,0069" замінити цифрами "0,0074".

21. Статтю 248 викласти в такій редакції:

"Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Категорія відходів

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метр

Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр

Високоактивні

352509,30

11750,31

Середньоактивні та низькоактивні

6580,17

2350,06

".

22. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:

"264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:

Характер користування надрами

Вид користування надрами

Одиниця виміру

Ставка плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік

Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів-колекторів)

зберігання природного газу та газоподібних продуктів

тис. куб. метрів активного об'єму

0,28

Використання підземного простору надр - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)

зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів

куб. метрів

0,28

витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції

кв. метрів

0,78

вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин

- " -

0,45

зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів

- " -

0,33

провадження іншої господарської діяльності

- " -

1,10

".

23. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:

"275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:

Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис. осіб

Ставка податку, гривень за 1 кв. метр

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

До 3

0,28

 

Від 3 до 10

0,56

 

Від 10 до 20

0,90

 

Від 20 до 50

1,40

1,20

Від 50 до 100

1,69

1,40

Від 100 до 250

1,97

1,60

Від 250 до 500

2,26

2,00

Від 500 до 1000

2,82

2,50

Від 1000 і більше

3,95

3,00

".

24. У пункті 291.4 статті 291:

1) в абзаці другому підпункту 5 слова і цифри "одночасно не перевищує 20 осіб" замінити словами "не обмежена";

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень".

25. У статті 292:

1) абзац третій пункту 292.3 після слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої";

2) абзац перший пункту 292.6 після слова "третьої" доповнити словами "та п'ятої".

26. У статті 293:

1) у підпункті 293.3.2 пункту 293.3:

у підпункті 1 цифру "7" замінити цифрою "5";

в абзаці першому підпункту 2 цифри "10" замінити цифрою "7";

2) у пункті 293.8:

у підпункті 4:

в абзаці першому цифру "7" замінити цифрою "5";

у підпункті "б" слова і цифри "платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 відсотків" замінити словами і цифрами "платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, або платником єдиного податку п'ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 7 відсотків";

у підпункті 5 слова і цифри "за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків" замінити словами і цифрами "за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої або четвертої групи) або в розмірі 7 відсотків (для платників єдиного податку п'ятої або шостої групи)".

27. Пункт 294.1 статті 294 викласти в такій редакції:

"294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал".

28. У статті 296:

1) у пункті 296.2:

в абзаці першому слова "першої групи" замінити словами "першої та другої груп";

в абзаці другому слова "другої або третьої" замінити словами "другої, третьої або п'ятої";

2) у пункті 296.3 слово "другої" замінити словом "третьої";

3) в абзацах першому і другому підпункту 296.5.1 слова "першої групи" замінити словами "першої та другої груп".

29. У статті 298:

1) підпункт 298.1.1 пункту 298.1 доповнити абзацами другим - п'ятим такого змісту:

"Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством";

2) підпункт 6 пункту 298.3 викласти в такій редакції:

"6) обрані суб'єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку".

30. Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 викласти в такій редакції:

"7) ставка єдиного податку та група платника податку".

31. Статтю 320 викласти в такій редакції:

"Стаття 320. Ставки збору

N
з/п

Вид радіозв'язку

Діапазон радіочастот

Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень

1.

Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби

0,03 - 300 ГГц

0,42

2.

Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб

0,03 - 470 МГц

408,62

3.

Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації

30 - 470 МГц

408,62

4.

Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів

30 - 470 МГц

204,95

5.

Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів

1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц

10,32

6.

Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

30 - 3000 МГц

20,62

7.

Транкінговий радіозв'язок

30 - 470 МГц

1267,09

8.

Пошуковий радіозв'язок

30 - 960 МГц

16 344,64

9.

Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

41,24

10.

Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб

30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц

27,07

11.

Стільниковий радіозв'язок

300 - 2200 МГц

10 183,17

12.

Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

2 - 7 ГГц
10 - 42,5 ГГц

18,05 6,45

13.

Передавання звуку залежно від потужності:

30 кГц - 30 МГц

 

 

до 1 кВт включно

 

489,82

 

від 1,1 до 10 кВт включно

 

736,03

 

від 10,1 до 100 кВт включно

 

1041,53

 

від 101 до 500 кВт включно

 

1225,85

 

від 501 кВт і вище

 

2036,63

14.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

30 - 300 МГц

 

 

від 1 до 10 Вт включно

 

20,62

 

від 10,1 до 100 Вт включно

 

61,88

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

101,83

 

від 1,1 до 5 кВт включно

 

163,71

 

від 5,1 до 20 кВт включно

 

306,79

 

від 20,1 кВт і вище

 

408,62

15.

Передавання звуку залежно від потужності:

66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц

 

 

до 100 Вт включно

 

153,39

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

306,79

 

від 1,1 до 10 кВт включно

 

489,82

 

від 10,1 кВт і вище

 

613,56

16.

Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:

300 - 880 МГц

 

 

до 10 Вт включно

 

14,18

 

від 10,1 до 100 Вт включно

 

28,36

 

від 101 Вт до 1 кВт включно

 

61,88

 

від 1,1 до 5 кВт включно

 

122,47

 

від 5,1 до 20 кВт включно

 

244,91

 

від 20,1 кВт і вище

 

306,79

17.

Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті

9 кГц - 400 ГГц

613,56

".

32. Пункти 325.1 - 325.7 статті 325 викласти в такій редакції:

"325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків

Ставка збору, гривень за 100 куб. метрів

Дніпра на північ від міста Києва (Прип'яті та Десни), включаючи місто Київ

32,84

Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця)

31,23

Інгульця

47,63

Сіверського Дінця

64,04

Південного Бугу (без Інгулу)

36,11

Інгулу

44,31

Дністра

19,68

Вісли та Західного Бугу

19,68

Пруту та Сірету

14,78

Тиси

14,78

Дунаю

13,17

Річок Криму

65,66

Річок Приазов'я

78,84

Інших водних об'єктів

36,11

325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод

Найменування регіону

Ставка збору, гривень за 100 куб. метрів

Автономна Республіка Крим (крім міста Севастополя)

60,73

місто Севастополь

60,73

Області:

 

Вінницька

52,49

Волинська

54,22

Дніпропетровська

45,99

Донецька

62,41

Житомирська

52,49

Закарпатська

34,48

Запорізька:

 

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

52,49

інші адміністративно-територіальні одиниці області

47,63

Івано-Франківська:

 

Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

82,09

інші адміністративно-територіальні одиниці області

45,99

Київська:

 

Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони

38,16

інші адміністративно-територіальні одиниці області

45,02

Кіровоградська

60,73

Львівська

47,63

Луганська

68,94

Миколаївська

68,94

Одеська

57,47

Полтавська:

 

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

35,51

інші адміністративно-територіальні одиниці області

39,58

Рівненська:

 

Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

42,36

інші адміністративно-територіальні одиниці області

49,20

Сумська:

 

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

39,58

інші адміністративно-територіальні одиниці області

45,06

Тернопільська

64,04

Харківська

49,24

Херсонська

49,24

Хмельницька:

 

Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони

41,06

інші адміністративно-територіальні одиниці області

62,41

Черкаська

35,51

Чернівецька

57,47

Чернігівська:

 

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

49,24

інші адміністративно-територіальні одиниці області

38,49

місто Київ

49,05

325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 6,38 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.

325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:

325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, - 0,1094 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, - 0,0122 гривні за 1 місце-добу експлуатації.

325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:

325.5.1. 33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

325.5.2. 40,29 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води.

325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:

325.6.1. 31,17 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;

325.6.2. 36,35 гривні за 1 куб. метр підземної води.

325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар'єрної та дренажної води становить 7,22 гривні за 100 куб. метрів води".

33. Пункти 331.1 та 331.2 статті 331 викласти в такій редакції:

"331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної
(з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Сосна

 

1

85,64

54,77

21,06

2,17

 

2

60,86

39,12

15,21

1,66

 

3

49,12

31,64

12,20

1,33

 

4

36,94

23,48

9,03

1,00

 

5

24,34

15,64

6,02

0,67

Модрина

 

1

38,47

32,60

12,70

2,83

 

2

27,71

23,48

9,03

2,17

 

3

21,86

18,90

7,19

1,66

 

4

16,30

14,03

5,35

1,17

 

5

11,08

9,46

3,68

0,84

Ялина, ялиця

 

1

53,15

45,32

17,38

2,01

 

2

39,45

33,59

13,04

1,33

 

3

31,64

27,07

10,36

1,17

 

4

23,81

20,22

7,69

0,84

 

5

15,98

13,37

5,19

0,67

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

224,69

107,97

35,95

3,68

2

161,17

77,49

25,74

2,68

3

129,07

61,68

20,73

2,17

 

4

96,96

46,65

15,55

1,51

 

5

63,53

30,84

10,36

1,17

Ясен, клен (крім явора)

 

1

84,26

71,97

35,95

3,68

2

60,43

51,66

25,74

2,68

3

48,40

41,13

20,73

2,17

 

4

36,35

31,10

15,55

1,51

 

5

23,83

20,57

10,36

1,17

Бук

 

1

161,99

104,20

34,78

3,17

 

2

115,36

74,12

24,75

2,17

 

3

92,78

59,44

19,90

1,84

 

4

69,71

44,38

14,88

1,33

 

5

46,65

29,72

9,87

0,84

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

12,54

10,79

8,02

2,83

 

2

8,77

7,53

5,78

2,17

 

3

7,02

6,27

4,76

1,66

 

4

5,26

4,52

3,51

1,17

 

5

3,51

3,01

2,25

0,84

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

7,26

6,27

4,76

2,01

 

2

5,26

4,52

3,26

1,33

 

3

4,27

3,51

2,77

1,17

 

4

3,26

2,77

2,01

0,84

 

5

2,01

1,75

1,26

0,33

Другий пояс лісів

Сосна

 

1

73,02

46,63

17,89

1,84

 

2

51,72

33,26

12,87

1,33

 

3

41,29

26,73

10,36

1,17

 

4

31,29

19,90

7,69

0,84

 

5

20,87

13,37

5,19

0,50

Модрина

 

1

32,94

28,37

10,86

2,68

 

2

23,81

20,22

7,69

1,84

 

3

18,90

15,98

6,18

1,51

 

4

14,03

12,07

4,67

1,17

 

5

9,46

8,16

3,17

0,67

Ялина, ялиця

 

1

46,94

40,11

15,38

1,66

 

2

33,59

28,68

11,03

1,17

 

3

26,73

22,82

8,86

1,00

 

4

20,22

17,29

6,68

0,84

 

5

13,37

11,42

4,34

0,50

Дуб (крім дуба коркового)

 

1

191,25

92,16

30,75

3,01

 

2

137,09

65,84

21,90

2,17

 

3

109,01

52,67

17,38

1,66

 

4

81,58

39,12

13,22

1,33

 

5

54,83

26,32

8,86

0,84

Ясен, клен (крім явора)

 

1

71,72

61,44

30,75

3,01

 

2

51,41

43,88

21,90

2,17

 

3

40,87

35,11

17,38

1,66

 

4

30,60

26,08

13,22

1,33

 

5

20,57

17,56

8,86

0,84

Бук

 

1

137,92

88,40

29,42

2,68

 

2

98,30

62,83

21,06

1,84

 

3

78,75

50,41

16,89

1,51

 

4

59,17

37,61

12,70

1,17

 

5

39,62

25,21

8,37

0,84

Береза, вільха чорна, граб звичайний, в'яз, липа

 

1

10,27

8,77

6,77

2,51

 

2

7,53

6,51

4,76

1,84

 

3

6,02

5,02

4,01

1,33

 

4

4,52

4,01

2,77

1,17

 

5

3,01

2,51

2,01

0,67

Осика, вільха сіра, тополя

 

1

6,27

5,51

4,01

1,66

 

2

4,52

4,01

2,77

1,17

 

3

3,51

3,26

2,51

1,00

 

4

2,77

2,25

1,75

0,84

 

5

1,75

1,75

1,26

0,50

331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід

Найменування лісової породи

Розряд

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень

ділової (без кори)

дров'яної
(з корою)

великої

середньої

дрібної

Перший пояс лісів

Самшит

 

1

395,22

337,78

168,85

3,68

 

2

282,36

241,24

120,70

2,68

 

3

225,94

193,09

96,46

2,17

 

4

169,52

144,69

72,39

1,51

 

5

112,85

96,55

48,31

1,17

Бархат, горіх

 

1

246,25

210,65

105,32

3,68

 

2

176,05

150,46

75,23

2,68

 

3

140,69

120,37

60,19

2,17

 

4

105,57

90,28

45,30

1,51

 

5

70,46

60,19

30,09

1,17

Груша, кизил, явір

 

1

197,61

169,02

84,43

3,68

 

2

141,18

120,61

60,36

2,68

 

3

112,85

96,55

48,31

2,17

 

4

84,76

72,48

36,28

1,51

 

5

56,43

48,40

24,24

1,17

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

147,70

126,14

63,03

3,68

 

2

105,57

90,04

44,96

2,68

 

3

84,26

71,97

35,95

2,17

 

4

63,45

53,91

26,92

1,51

 

5

42,13

36,11

18,06

1,17

Каштан, дуб корковий

 

1

123,13

105,32

52,67

3,68

 

2

88,02

75,23

37,61

2,68

 

3

70,46

60,19

30,09

2,17

 

4

52,92

45,14

22,58

1,51

 

5

35,11

30,09

15,21

1,17

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

98,80

84,26

42,30

3,68

 

2

70,46

60,19

30,09

2,68

 

3

56,17

48,15

24,07

2,17

 

4

42,13

36,11

18,06

1,51

 

5

28,33

24,33

12,20

1,17

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

73,99

63,19

31,59

3,68

 

2

52,92

45,14

22,58

2,68

 

3

42,13

36,11

18,06

2,17

 

4

31,86

27,08

13,71

1,51

 

5

21,32

18,06

9,03

1,17

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

24,57

21,06

10,54

2,01

 

2

17,56

15,05

7,53

1,33

 

3

14,04

12,04

6,02

1,17

 

4

10,54

9,03

4,52

0,84

 

5

7,02

6,02

3,01

0,67

Другий пояс лісів

Самшит

 

1

334,77

286,12

143,11

3,01

 

2

238,98

204,38

102,15

2,17

 

3

191,34

163,50

81,92

1,66

 

4

143,43

122,63

61,35

1,33

 

5

95,79

81,75

40,96

0,84

Бархат, горіх

 

1

209,64

179,30

89,61

3,01

 

2

149,70

128,14

64,03

2,17

 

3

119,86

102,32

51,16

1,66

 

4

89,77

77,24

38,28

1,33

 

5

59,93

51,41

25,58

0,84

Груша, кизил, явір

 

1

167,26

142,94

71,55

3,01

 

2

119,62

102,06

51,16

2,17

 

3

95,79

81,75

40,96

1,66

 

4

71,72

61,44

30,75

1,33

 

5

47,91

40,87

20,39

0,84

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня

 

1

125,89

107,33

53,84

3,01

 

2

89,77

76,73

38,28

2,17

 

3

71,72

61,44

30,75

1,66

 

4

53,91

46,13

23,07

1,33

 

5

35,86

30,60

15,38

0,84

Каштан, дуб корковий

 

1

104,83

89,77

44,96

3,01

 

2

74,98

64,20

32,10

2,17

 

3

59,93

51,41

25,58

1,66

 

4

44,90

38,37

19,22

1,33

 

5

29,84

25,58

12,87

0,84

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина

 

1

83,76

71,47

35,77

3,01

 

2

59,69

51,16

25,41

2,17

 

3

47,91

40,87

20,39

1,66

 

4

35,86

30,60

15,38

1,33

 

5

23,83

20,57

10,21

0,84

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха

 

1

62,94

53,66

26,92

3,01

 

2

44,90

38,37

19,22

2,17

 

3

35,86

30,60

15,38

1,66

 

4

26,84

23,07

11,53

1,33

 

5

18,06

15,29

7,69

0,84

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)

 

1

20,81

17,80

8,86

1,66

 

2

15,05

12,79

6,36

1,17

 

3

12,04

10,27

5,19

1,00

 

4

9,03

7,77

3,85

0,84

 

5

6,02

5,02

2,68

0,50

".

34. У розділі XX "Перехідні положення":

1) підрозділ 2 доповнити пунктом 30 такого змісту:

"30. Тимчасово, до 1 липня 2013 року, зупинити дію підпункту "ї" пункту 201.1 статті 201 цього Кодексу";

2) у підрозділі 5:

абзац четвертий пункту 1 замінити шістьма абзацами такого змісту:

"29 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2013 року;

32 гривні за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2014 року;

35 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2015 року;

38 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2016 року;

41 гривня за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня до 31 грудня 2017 року;

з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра, цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2014 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

77,50

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

173,20

відсотків

12

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

101,60

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

231,70

;

На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 "Сигарети без фільтра, цигарки", за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 "Сигарети з фільтром") з 1 січня 2015 року застосовуються такі ставки акцизного податку та мінімальне акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Ставки податку

специфічна

адвалорна

одиниці виміру

ставка

одиниці виміру

ставка

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

82,50

відсотків

12

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

184,50

відсотків

12

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД

Мінімальне акцизне податкове зобов'язання

одиниця виміру

сума

2402 20 90 10

Сигарети без фільтра, цигарки

гривень за 1 тис. штук

108,20

2402 20 90 20

Сигарети з фільтром

гривень за 1 тис. штук

246,80

";

3) підрозділ 10 доповнити пунктом 16 такого змісту:

"16. Електронні перевірки, передбачені цим Кодексом, проводяться стосовно платників податків:

які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності - з 1 січня 2014 року;

суб'єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 1 січня 2015 року;

інших платників податків - з 1 січня 2016 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 1 пункту 12 розділу I цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"спирт плодовий - спирт, отриманий шляхом переробки плодів та ягід, соків плодово-ягідних зброджених за спеціальною технологією для виробництва алкогольних напоїв, у тому числі за коньячною технологією";

частину п'яту статті 2 доповнити реченнями такого змісту: "Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового. Відпуск спирту етилового без наявності витратоміра - лічильника обсягу виробленого спирту етилового забороняється. Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового встановлюється Кабінетом Міністрів України";

у другому реченні частини першої та абзаці восьмому частини одинадцятої статті 3 цифри та слово "25 відсотків" замінити цифрами та словом "30 відсотків";

у статті 11:

у другому реченні абзацу чотирнадцятого частини першої цифри та слова "0,33 л, 0,37 л" замінити цифрами та словами "0,33 л, 0,35 л, 0,37 л";

абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:

"У разі зміни зразка марок акцизного податку раніше закуплені платником акцизного податку марки попереднього зразка застосовуються таким платником для маркування вироблених, ввезених на митну територію України алкогольних напоїв та тютюнових виробів протягом 12 місяців з дати запровадження марок нового зразка. Алкогольні напої, марковані марками попереднього зразка, можуть перебувати в обігу протягом 12 місяців з дати запровадження марок нового зразка, а по закінченню цього терміну марки попереднього зразка на таких алкогольних напоях підлягають обміну на марки нового зразка. Тютюнові вироби, марковані марками попереднього зразка, що перебувають в обігу після 12 місяців з дня запровадження марок нового зразка, вважаються такими, що немарковані. Заміна залишків раніше закуплених платниками марок акцизного податку попереднього зразка, а також марок попереднього зразка на нереалізованих алкогольних напоях протягом визначеного цим абзацом строку реалізації марками нового зразка проводиться безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

абзац п'ятнадцятий частини другої статті 17 викласти в такій редакції:

"виробництва, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів; алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку - 200 відсотків вартості товару, але не менше 8500 гривень";

у статті 18:

у частині сімнадцятій цифри та слово "25 відсотків" замінити цифрами та словом "30 відсотків", а слова та цифри "з 1 квітня 2013 року" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2017 року з урахуванням норм частини вісімнадцятої цієї статті";

доповнити частиною вісімнадцятою такого змісту:

"Встановити, що суб'єкти господарювання, які до 1 січня 2010 року отримали ліцензії на виробництво коньяку, використовують у виробництві коньяку спирт коньячний власного виробництва або спирт коньячний, викурений в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, не менше:

10 відсотків - з 1 квітня 2013 року;

15 відсотків - з 1 січня 2014 року;

20 відсотків - з 1 січня 2015 року;

25 відсотків - з 1 січня 2016 року;

30 відсотків - з 1 січня 2017 року";

2) в абзацах першому та другому підпункту 2 пункту 3 розділу I Закону України від 6 вересня 2012 року N 5211-VI "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки" цифри "28" замінити цифрами "29";

3) в абзаці двадцять першому пункту 7 розділу I Закону України від 2 жовтня 2012 року N 5412-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування" цифри "156.3" замінити цифрами "156.4".

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
N 5503-VI

 

Опрос