Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы разрешения на специальное водопользование и формы нормативного расчета водопользования и водоотвода

Министерство экологии и природных ресурсов Украины (2)
Форма, Приказ от 23.06.2017 № 234
действует с 11.08.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2017

м. Київ

N 234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2017 р. за N 887/30755

Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України, підпункту 59 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 32,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму дозволу на спеціальне водокористування;

форму нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.

2. Управлінню охорони земельних та водних ресурсів (Колмаз Ю. Т.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полуйка В. Ю.

 

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
водних ресурсів України

І. Овчаренко

 

Державний Герб України

__________________________________________________________
(найменування органу, що видав дозвіл)

ДОЗВІЛ
НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

від ___ ____________ 20__

N ____________

Цей дозвіл видано водокористувачу ______________________________________________________
                                                                                                          (найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
                                код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце проживання)
Поштова адреса _______________________________________________________________________

Фактичне місце здійснення діяльності (водокористування) ___________________________________
                                                                                                                                                      (відношення кожної водозабірної і
_____________________________________________________________________________________
               водоскидної споруди до населеного пункту та водного об'єкта, річки / басейну річки вищого порядку,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   району річкового басейну)

Назва та код джерела водопостачання або водокористувача, із системи водопостачання (водовідведення) якого отримано воду ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Назва, тип та код приймача зворотних (стічних) вод або водокористувача, до систем водовідведення якого скидаються зворотні (стічні) води _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Код та назва водогосподарських ділянок, у межах яких знаходяться джерела водопостачання, приймачі зворотних (стічних) та інших вод ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета водокористування ________________________________________________________________
                                                                                                                     (перелік власних потреб та/або
_____________________________________________________________________________________
                                                                          передача для потреб вторинних водокористувачів)

Встановлені ліміти
Ліміт забору води

Показник

Обсяги води

м3/добу*

тис. м3/рік

Забір води, усього,
у тому числі:
з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела)
з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну)

 

 

____________
* Максимальний обсяг забору за добу протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи.

Ліміт використання води

Показник

Обсяги води

м3/добу

тис. м3/рік

Використання води на власні потреби, усього,
у тому числі:
з поверхневих джерел:
     на питні і санітарно-гігієнічні потреби
     на виробничі потреби
     на інші потреби (перелічити)
з підземних джерел:
     на питні і санітарно-гігієнічні потреби
     на виробничі потреби
     на інші потреби (перелічити)
від іншого водокористувача:
     на питні і санітарно-гігієнічні потреби
     на виробничі потреби
     на інші потреби (перелічити)

 

 

Ліміти скидання забруднюючих речовин (гранично допустимі скиди (ГДС) та фактичні скиди речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об'єкти (окремо для кожного водовипуску))
Випуск N _____ у ______________________________________________________________________
                                                    (назва водного об'єкта, категорія зворотних (стічних) вод при встановленні ГДС речовин)
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (місце скиду у межах / за межами населеного пункту)
_____________________________________________________________________________________
                 (допустимий обсяг скиду (м3/год, тис. м3/рік) та фактичний обсяг (м3/год) скидання зворотних (стічних) вод)

N
з/п

Забруднюючі речовини, скидання яких нормується

Фактична концентрація,
мг/дм3

Фактичний скид,
г/год

Гранично допустимі концентрації,
мг/дм3

ГДС,
г/год

ГДС, перераховані у
т/рік

 

 

 

 

 

 

 

Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод (окремо для кожного водовипуску)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Інші характеристики спеціального водокористування

Показник

м3/добу*

тис. м3/рік

Отримано від іншого водокористувача

 

 

Передача води, усього,
у тому числі:
населенню
вторинним водокористувачам (без використання)
вторинним водокористувачам (після використання)

 

 

Скид зворотних (стічних) вод, усього,
у тому числі:
у поверхневий водний об'єкт
на поля фільтрації
у накопичувач
у вигріб
в інший приймач
передача іншому водокористувачу

 

 

Використання води в системах водопостачання:
оборотного
повторного

 

 

Втрати в системах водопостачання

 

 

____________
* Максимальний обсяг протягом року з урахуванням сезонного режиму роботи.

Умови спеціального водокористування
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості щодо природоохоронних заходів*

N
з/п

Перелік природоохоронних заходів

Термін виконання

Критерії (показники) досягнення результативності

 

 

 

 

____________
* Природоохоронні заходи спрямовуються на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів та повинні мати вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання.

Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України у разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках можуть бути обмежені права водокористувачів або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах.

Строк дії дозволу: з ____________ 20__ року                до ____________ 20__ року

________________________________
(керівник органу, що видав дозвіл)

           М. П.

_______________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

В. о. начальника Управління
охорони земельних та водних
ресурсів, начальник відділу
охорони земельних ресурсів та надр

Ю. Т. Колмаз

Опрос