Идет загрузка документа (130 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общегосударственной программе формирования национальной экологической сети Украины на 2000 - 2015 годы

ВР Украины
Закон от 21.09.2000 № 1989-III
редакция действует с 10.06.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законом України
 від 17 травня 2012 року N 4731-VI

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

визначити відповідальних виконавців заходів із формування національної екологічної мережі;

передбачати під час розроблення проекту Державного бюджету України виділення відповідних коштів на реалізацію заходів із формування національної екологічної мережі на черговий рік.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 17.05.2012 р. N 4731-VI)

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
21 вересня 2000 року
N 1989-III
 

  

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА 2000 - 2015 РОКИ

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки (далі - Програма) розроблена в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.) щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Важливе значення має вдосконалення нормативно-правової бази у сфері збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної системи територій з природним станом ландшафту та інших природних комплексів і унікальних територій, створення на їх основі природних об'єктів, які підлягають особливій охороні, що сприяє зменшенню, запобіганню та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності людей на навколишнє природне середовище, збереженню природних ресурсів, генетичного фонду живої природи.

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду країни шляхом віднесення (на підставі обгрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

Багатство природних ландшафтів є надбанням Українського народу, його природною спадщиною і має служити нинішньому та майбутнім поколінням, як це проголошено в Конституції України.

1. Терміни і визначення

У цій Програмі вживаються такі терміни і визначення:

біологічне (біотичне) різноманіття - сукупність усіх видів рослин, тварин і мікроорганізмів, їх угруповань та екосистем у межах території України, її територіальних та внутрішніх морських вод, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу. Біологічне різноманіття складається з видового, популяційного, ценотичного, генетичного різноманіття. Людина є невід'ємним елементом біологічного різноманіття і поза ним існувати не може;

буферна зона - місцевість з природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найбільш цінні ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних факторів природного походження або спричинених діяльністю людини;

екологічна мережа - єдина територіальна система, яка включає ділянки природних ландшафтів, що підлягають особливій охороні, і території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні і лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів, що визначаються законодавством України, і є частиною структурних територіальних елементів (далі - елементи) екологічної мережі - природних регіонів, природних коридорів, буферних зон;

кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду - система обліку та оцінки кількісного та якісного стану територій та окремих об'єктів природно-заповідного фонду та їх територіальних сукупностей, призначена для забезпечення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб достовірними даними про правовий статус, належність, режим, географічне положення, кількісні та якісні характеристики цих територій та об'єктів, їх природоохоронну, наукову, виховну, рекреаційну та іншу цінність з метою охорони, збереження та ефективного управління функціонуванням і розвитком природно-заповідного фонду;

консервація земель - виведення з господарського обороту (сільськогосподарського або промислового) земель на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану грунтів, а також для встановлення або повернення (відновлення) втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні;

моніторинг стану екологічної мережі - система спостережень за змінами компонентів довкілля в межах екологічної мережі з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій у їх стані, оцінки можливих наслідків таких змін, прогнозування, запобігання негативним процесам, ліквідації їх наслідків;

популяція - сукупність особин одного виду з загальними умовами, необхідними для підтримання його чисельності на певному рівні впродовж тривалого періоду;

природний регіон - природно-територіальне утворення значної площі, суцільність якого визначається характерними для нього фітоландшафтними, фізико-географічними, адміністративними та іншими ознаками, що характеризуються типовими та унікальними природними комплексами, різноманітним рослинним і тваринним світом, і яке виконує регіональну екостабілізуючу роль;

природний коридор - природна або приведена до природного стану ділянка землі чи водної поверхні, яка на різних рівнях просторової організації екологічної мережі забезпечує для природного середовища умови безперервності, системної єдності та функції біокомунікації;

природний ландшафт - цілісний природно-територіальний комплекс з генетично однорідними, однотиповими природними умовами місцевостей, які сформувалися в результаті взаємодії компонентів геологічного середовища, рельєфу, гідрологічного режиму, грунтів і біоценозів;

прибережні морські природні ландшафти - природні ландшафти, до складу яких входять наземні (суходільні) і морські (водні) природні комплекси та об'єкти;

середовище існування рослин і тварин - сукупність умов середовища (абіотичних та біотичних), в яких існує особина, популяція або вид і без яких вони не в змозі існувати;

ценоз (біоценоз) - історично утворена сукупність видів рослин і тварин, що населяють ділянку з більш-менш однотипними умовами існування (біотоп).

2. Сучасний стан територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні

Території та об'єкти, що підлягають особливій охороні (території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші природні території та об'єкти), становлять порівняно незначну частину території України. Наявна площа та територіальна структура земель України, що підлягають особливій охороні, дають певні підстави для їх віднесення до територіальної системи з певними ознаками екологічної мережі. Сучасний стан природних ландшафтів України лише частково відповідає критеріям віднесення їх до Всеєвропейської екологічної мережі.

Національна екологічна мережа включає частину земель країни, на яких збереглися майже незмінені чи частково змінені природні ландшафти.

Площа земельних угідь - складових національної екологічної мережі України - наведена в додатку 1.

Крім того, до складу екологічної мережі входять окремі прибережні ділянки акваторії Азовського і Чорного морів.

Природні ландшафти спостерігаються майже на 40 відсотках території України. У найменш зміненому вигляді вони збереглися на землях, зайнятих лісами, чагарниками, болотами, на відкритих землях, площа яких становить близько 19,7 відсотка території країни. Враховуючи, що лише 44 відсотки лісів виконують захисні та природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до притаманного природного, мають ландшафти на площі майже 12,7 відсотка території країни.

Найбільш захищеними є природні комплекси в межах територій природно-заповідного фонду. Станом на 1 вересня 2000 року природно-заповідний фонд України включає біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва загальною площею близько 2,4 млн. гектарів, або 4 відсотків території країни. З цих земель надано в користування установам природно-заповідного фонду майже 0,5 млн. гектарів.

На сьогодні флора України нараховує понад 25 тисяч видів рослин, фауна - майже 45 тисяч видів тварин. Негативні антропогенні чинники впливу на довкілля призвели до зникнення великої кількості біологічних видів та до загрози існуванню для багатьох з існуючих. Це призвело до того, що до Червоної книги України занесено 541 вид рослин та 382 види тварин, до Зеленої книги України - 127 рідкісних і зникаючих типових рослинних угруповань. Поступово зменшується чисельність майже всіх видів хижих птахів, а також водолюбних птахів, куроподібних, журавлиноподібних, ссавців, риб, комах.

Негативні зміни у морській флорі і фауні зумовлені вселенням небезпечних немісцевих їх видів. Серед рослин рідкісними стають зозулинцеві, тонконогові, айстрові, лілійні, амарилісові, півникові. До кінця цього століття до Червоної книги України можуть бути занесені ще 20 видів ссавців та ряд інших видів тварин і рослин. Понад 20 відсотків популяцій дикорослих лікарських, технічних видів рослин внаслідок безконтрольного використання перебувають на межі виснаження.

Спостерігається тенденція до швидкого поширення вірусних інфекцій у біоценозах України, ураженість вірусами ряду об'єктів рослинного та тваринного світу.

Відповідно до Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 22 вересня 1994 року, площа природно-заповідного фонду динамічно зростала. Проте його частка в загальній площі території України, різноманіття видів природних ландшафтів і рослинних угруповань, територіальна структура природоохоронних територій не повною мірою відповідають міжнародним стандартам, стратегії планування території країни, крім того, внаслідок розвитку в Україні переважно сировинно-видобувних - найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості - та надмірної розораності грунтів значно погіршилися умови забезпечення територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами, що ускладнює, а інколи й унеможливлює просторові процеси біологічного обміну на ценотичному та генетичному рівнях, притаманні живій природі.

Сприятливі передумови для збільшення площі земель з природними ландшафтами, що склалися у процесі реформування економічних відносин у землекористуванні, забезпечуються:

вилученням земель сільськогосподарського призначення (насамперед деградованих орних земель) внаслідок економічної збитковості їх використання за призначенням;

вилученням із промислового використання (у видобувній, будівельній та інших галузях виробництва) земельних ділянок, які втратили природний стан і становлять підвищену небезпеку для збереження навколишнього середовища;

наданням переваги відновленню природних ландшафтів як найбільш доцільному виду використання земель, що вибувають із сільськогосподарського використання;

встановленням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг навколо водних об'єктів;

збільшенням території лісів, лісосмуг навколо сільськогосподарських угідь, промислових та житлових зон;

необхідністю виконання Україною міжнародних зобов'язань у галузі охорони довкілля.

3. Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є збільшення площі земель країни з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження їх різноманіття, близького до притаманного їм природного стану, та формування їх територіально єдиної системи, побудованої відповідно до забезпечення можливості природних шляхів міграції та поширення видів рослин і тварин, яка б забезпечувала збереження природних екосистем, видів рослинного і тваринного світу та їх популяцій. При цьому національна екологічна мережа має відповідати вимогам щодо її функціонування у Всеєвропейській екологічній мережі та виконувати провідні функції щодо збереження біологічного різноманіття. Крім того, Програма має сприяти збалансованому та невиснажливому використанню біологічних ресурсів у господарській діяльності.

Основними завданнями Програми є:

1) у сфері формування національної екологічної мережі:

визначення просторової структури екологічної мережі з метою систематизації та визначення шляхів об'єднання природних середовищ існування популяцій видів дикої флори та фауни у територіально цілісний комплекс;

визначення площі окремих елементів екологічної мережі для забезпечення сприятливих умов існування, вільного розселення та міграції видів рослин і тварин;

обгрунтування та опрацювання організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування та захисту екологічної мережі;

визначення ділянок для формування складових елементів національної екологічної мережі - природних регіонів, природних коридорів загальнодержавного значення, їх місця у структурі земельних угідь;

оптимізація площі, структури, стану елементів екологічної мережі, підвищення статусу їх охорони;

резервування та подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на біорізноманіття, особливо старовіковим природним угрупованням, прирусловим, гірським і байрачним лісам, цілинним землям, типовим та унікальним екосистемам і ландшафтам, середовищам існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, геологічним утворенням, еталонним типам грунтів тощо;

узгодження питань, пов'язаних із транскордонним поєднанням елементів екологічних мереж суміжних країн з елементами національної екологічної мережі України з метою розбудови Всеєвропейської екологічної мережі;

інформування населення про роль екологічної мережі в дотриманні екологічної рівноваги в регіонах, участь місцевих органів виконавчої влади та населення у збереженні ландшафтного різноманіття;

2) у питаннях охорони та відтворення земельних ресурсів:

оптимізація площ сільськогосподарських угідь та зменшення ступеня їх розораності;

удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їх збагачення природними компонентами;

впровадження грунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території;

обмеження руйнівного інтенсивного використання екологічно уразливих земель;

здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже змитими та дуже дефльованими грунтами на схилах крутизною понад 5 - 7 градусів;

3) у питаннях охорони та відтворення водних ресурсів:

екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у межах басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю, в тому числі шляхом створення захисних смуг уздовж берегів водних об'єктів, особливо крутосхилих ділянок, впровадження заходів щодо збереження водно-болотних угідь, посилення їх водозахисної та водорегулювальної здатності, ренатуралізації та поліпшення охорони природних комплексів водоохоронних зон водних об'єктів;

розроблення та реалізація заходів щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського і Чорного морів, створення мережі морських об'єктів природно-заповідного фонду;

4) у питаннях охорони, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу:

створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності;

відтворення (ренатуралізація), де це доцільно і можливо, степових, лучних, водно-болотних та інших природних ландшафтів;

формування нових ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших видів рослин і тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов'язкових до виконання Україною;

оптимізація ведення сільського, лісового, мисливського та рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої флори і фауни;

поліпшення стану охорони, збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів;

5) у питаннях збереження біологічного різноманіття:

збереження, зміцнення та відновлення ключових екосистем та середовищ існування видів рослин і тварин;

стале управління позитивним потенціалом біологічного різноманіття шляхом оптимального використання соціальних і економічних можливостей на національному та регіональному рівнях;

урахування цілей у сфері збереження та збалансованого і невиснажливого використання біологічного різноманіття в усіх галузях, що використовують це різноманіття або впливають на нього;

здійснення цільових заходів, що відповідають потребам збереження різних типів екосистем (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотних, лісових) та базуються на правових і фінансових можливостях природокористувачів та органів державної влади.

4. Концептуальні положення формування національної екологічної мережі

Правовою основою формування національної екологічної мережі є закони України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України та Водний кодекс України. Природні ділянки міжнародного значення створюються відповідно до міжнародних договорів України, зокрема Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (1971 р.), Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.), Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ їх існування в Європі (1979 р.), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (1979 р.), Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1994 р.), Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995 р.), Конвенції про охорону та відтворення транскордонних водотоків та міжнародних озер (1999 р.).

Природні регіони, природні коридори та буферні зони у своїй безперервній єдності утворюють мережу, яка об'єднує ділянки природних ландшафтів у територіально цілісну систему. З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу в національній екологічній мережі виділяються елементи міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення.

Природні регіони формуються на територіях, що мають у своєму складі об'єкти природно-заповідного фонду, відсоток яких значно перевищує аналогічний у цілому по країні, а також інші території, що відповідають умовам, визначеним національним природоохоронним законодавством або міжнародними нормативно-правовими актами (конвенціями, угодами, договорами тощо), і забезпечують збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, особливо ті, що включають середовища існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин.

Природні коридори формуються ділянками природних ландшафтів витягнутої конфігурації, різної ширини, протяжності, форми і з'єднують між собою природні регіони. Вони мають забезпечувати відповідні умови збереження видів дикої фауни та флори.

Буферні зони створюються для захисту природних регіонів і коридорів від негативної дії зовнішніх чинників, забезпечення дотримання в їх межах більш сприятливих умов для розвитку і самовідновлення та оптимізації форм господарювання з метою збереження існуючих і відтворення втрачених природних цінностей.

Складовими структурних елементів екологічної мережі є:

1) території та об'єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі, а саме - природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні), пам'ятки природи, а також їх охоронні зони; штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва);

2) водні об'єкти (ділянки моря, озера, водосховища, річки), водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що утворюють відповідні басейнові системи;

3) ліси першої групи;

4) ліси другої групи;

5) курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними ресурсами;

6) рекреаційні території для організації масового відпочинку населення і туризму;

7) інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища, кам'яні розсипи, піски, солончаки тощо);

8) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;

9) земельні ділянки, які є місцями перебування чи зростання видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

10) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - пасовища, луки, сіножаті тощо;

11) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні, - як природні регіони з окремим статусом.

Розділ II. ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

5. Збільшення площі національної екологічної мережі

Для збільшення площі національної екологічної мережі Програмою передбачається здійснення таких заходів:

1) створення об'єктів природно-заповідного фонду на територіях, що відповідають умовам забезпечення охорони природних комплексів (додаток 2);

2) збільшення площі земель, наданих у користування установам природно-заповідного фонду, з 0,5 до 2 млн. гектарів;

3) збереження природних ландшафтів на ділянках, що мають історико-культурну цінність;

4) включення до програм екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Західного Бугу заходів щодо створення та впорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, запровадження особливого режиму використання земель на ділянках витоку річок;

5) формування транскордонних природоохоронних територій міжнародного значення;

6) створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг, залуження земель (додаток 3);

7) консервація деградованих і забруднених земель з наступним їх частковим залісненням (додаток 4);

8) збереження природних ландшафтів на землях промисловості, транспорту, зв'язку, оборони;

9) екологічно доцільне збільшення площі лісів.

У результаті здійснення зазначених заходів площу земель національної екологічної мережі прогнозується довести до розмірів згідно з додатком 5.

6. Відтворення природного стану елементів екологічної мережі

На територіях - складових національної екологічної мережі має бути забезпечено проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних ландшафтів, природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх існування, створення належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення.

З метою забезпечення виконання природоохоронних функцій національної екологічної мережі Програмою передбачається здійснення таких заходів:

1) захист середовища існування тварин під час міграції і зимівлі та створення системи їх охорони;

2) розширення мережі водних об'єктів для міграції риб;

3) створення умов для відтворення різноманіття видів рослин, тварин і фітоценозів у природних зонах;

4) забезпечення охорони водно-болотних угідь міжнародного та загальнодержавного значення;

5) здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу на природні комплекси елементів національної екологічної мережі;

6) впровадження системи здійснення природоохоронних заходів для збереження природних комплексів елементів національної екологічної мережі;

7) забезпечення збереження популяцій видів рослин і тварин; здійснення спеціальних заходів для забезпечення міграції тварин і рослин в місцях перетину природних та транспортних коридорів.

7. Формування єдиної територіальної структури національної екологічної мережі

Національна екологічна мережа включає елементи загальнодержавного і місцевого значення, які визначаються за науковими, правовими, технічними, організаційними та фінансово-економічними критеріями.

До елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення належать:

природні регіони, де зосереджено існуючі та такі, що створюватимуться, природно-заповідні території. Насамперед це регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжу, Приазовської височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської смуги, континентального шельфу тощо;

основні комунікаційні елементи національної екологічної мережі, а саме - широтні природні коридори, що забезпечують природні зв'язки зонального характеру, Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський (степовий), а також меридіональні природні коридори, просторово обмежені долинами великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця, які об'єднують водні та заплавні ландшафти - шляхи міграції численних видів рослин і тварин.

Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережно-морських природних ландшафтів Азовського і Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

Перелік основних елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення наведено в додатку 6.

Елементи національної екологічної мережі місцевого значення визначаються відповідними регіональними програмами та регіональними схемами формування екологічної мережі.

8. Організація спільних транскордонних елементів національної екологічної мережі та Всеєвропейської екологічної мережі

Програмою передбачається забезпечити поєднання національної екологічної мережі з екологічними мережами суміжних країн, що входять до Всеєвропейської екологічної мережі, шляхом створення спільних транскордонних елементів екологічної мережі у межах природних регіонів та природних коридорів, узгодження проектів землеустрою на прикордонних ділянках.

Створення спільних транскордонних елементів національної екологічної мережі здійснюватиметься у співробітництві з такими країнами:

Республіка Польща - Західнополіський біосферний заповідник, біосферний заповідник Східні Карпати, Розточанський біосферний заповідник;

Республіка Білорусь - Західнополіський біосферний заповідник, Рівненський природний заповідник, національний природний парк Прип'ять - Стохід;

Російська Федерація - Сновський природний заповідник, Луганський природний заповідник, Деснянсько-Старогутський національний природний парк, національний природний парк Меотида, національний природний парк Донецький кряж;

Румунія - Дунайський біосферний заповідник, Вижницький національний природний парк;

Республіка Молдова - Нижньодністровський національний природний парк;

Словацька Республіка - біосферний заповідник Східні Карпати.

Перелік заходів із формування національної екологічної мережі України та обсягів необхідних коштів на їх здійснення наведено в додатках 7 і 8.

Розділ III. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

9. Нормативно-правове забезпечення

Для забезпечення реалізації Програми передбачається прийняття законодавчих актів, спрямованих на запровадження правових норм формування національної екологічної мережі. З цією метою необхідно прийняти закони України про національну екологічну мережу України, про збереження земель, про економічне стимулювання суб'єктів землеволодіння і землекористування до здійснення заходів щодо розвитку та підтримки екологічної мережі, про прибережну смугу морів, внести відповідні зміни до Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Водного кодексу України, законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Передбачається розроблення і затвердження інших нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення економічного механізму, пов'язаного з охороною та відтворенням природних ландшафтів та збереженням біологічного різноманіття.

З метою посилення відповідальності за порушення вимог законодавства з питань охорони, використання та відтворення ландшафтного різноманіття передбачається внести зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10. Фінансове забезпечення

Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, а також із залученням інших джерел, у тому числі грантів Глобального екологічного фонду та інших міжнародних екологічних організацій. Фінансування Програми може здійснюватися підприємствами всіх форм власності, іншими юридичними особами.

Основним джерелом покриття витрат на формування елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення будуть кошти, передбачені у загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на виконання заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища. Формування структурних елементів національної екологічної мережі місцевого значення здійснюватиметься за рахунок коштів відповідних розділів місцевих бюджетів і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

Абзац третій підрозділу 10 розділу III виключено

(згідно із Законом України
 від 17.05.2012 р. N 4731-VI)

11. Наукове забезпечення

З метою наукового забезпечення виконання заходів з формування національної екологічної мережі Програмою передбачається проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій і методів щодо збереження та відтворення ландшафтного різноманіття, в тому числі проведення оцінки сучасного стану природних ландшафтів, обгрунтування найбільш ефективних заходів, що забезпечать збалансоване і невиснажливе використання їх природних ресурсів, інвентаризацію природних комплексів та їх компонентів, організацію ведення кадастрів природних ресурсів та моніторингу довкілля у межах національної екологічної мережі, створення відповідних банків даних і геоінформаційних систем.

12. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснюватиме спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екології та природних ресурсів України, разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади. На нього також покладається контроль за реалізацією Програми.

Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання завдань Програми.

Кабінет Міністрів України на підставі наданої інформації здійснює коригування програмних завдань, їх змісту та обсягів фінансування.

Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади - виконавців Програми утворюється дорадчий орган - координаційна рада, до складу якої включаються посадові особи цих органів, а також представники громадських організацій, провідні вчені. На координаційну раду покладаються також функції щодо:

організації розроблення генеральної та регіональних схем формування національної екологічної мережі;

підготовки пропозицій щодо включення національної екологічної мережі як спеціальної функціональної території загальнодержавного значення до Генеральної схеми планування території України;

підготовки у разі потреби пропозицій про внесення змін до Програми;

організації підготовки раз на 5 років національної доповіді про стан формування національної екологічної мережі.

13. Інформування про стан національної екологічної мережі та участь громадськості в її формуванні 

З метою підвищення рівня екологічної освіти, виховання, культури населення, активізації його участі у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі Програмою передбачається:

сприяння у створенні нових і залученні існуючих громадських еколого-експертних центрів до діяльності, спрямованої на усвідомлення суспільством значення проблеми збереження ландшафтного різноманіття, середовищ існування видів рослин і тварин;

розроблення та впровадження пропозицій щодо участі населення у виконанні заходів з формування національної екологічної мережі, у тому числі юнацтва та молодого покоління, з урахуванням досвіду позашкільної екологічної освіти з питань формування екологічної культури та забезпечення широкої інформованості з проблем охорони довкілля.

Розділ IV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми розрахована на період до 2015 року, який поділяється на два етапи - 2000 - 2005 та 2006 - 2015 роки.

На першому етапі передбачається забезпечити збільшення площі окремих елементів національної екологічної мережі, застосування економічних важелів сприяння їх формуванню на землях усіх форм власності, створення відповідної нормативно-правової бази, здійснення комплексу необхідних наукових досліджень та організаційних заходів.

На другому етапі планується довести площу національної екологічної мережі до рівня, необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни, введення в дію сталої системи природоохоронних заходів збереження ландшафтного і біологічного різноманіття.

Розділ V. СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:

дотриманню екологічної рівноваги на території України;

створенню природних умов для життя і розвитку людини у екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;

запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-, цено- та екофонду країни;

забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування на значній частині території України;

розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;

зростанню природно-ресурсного потенціалу на суміжних з національною екологічною мережею землях сільськогосподарського призначення;

удосконаленню природоохоронної нормативно-правової бази та її гармонізації з міжнародною;

розбудові Всеєвропейської екологічної мережі;

забезпеченню відновлення біогеохімічних кругообігів у навколишньому природному середовищі, зменшенню загрози деградації та втрати родючості земель;

ренатуралізації земельних угідь, що вилучаються із сільськогосподарського використання;

посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій у розв'язанні проблем екологічної безпеки України.

 

Земельні угіддя - складові
національної екологічної мережі

Назва угіддя 

Площа угіддя 

тис. гектарів 

у відсотках до загальної площі країни 

Сіножаті 

2307,3 

3,82 

Пасовища 

5465,6 

9,06 

Ліси та інші лісовкриті площі, всього 

10380,2 

17,2 

у тому числі: 

  

  

Ліси 

9424,6 

15,62 

Лісосмуги 

645,5 

1,07 

Чагарники 

310,1 

0,51 

Відкриті заболочені землі 

940,4 

1,56 

Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються у господарстві 

136 

0,21 

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 

1180,8 

1,96 

Води, всього 

2415 

у тому числі: 

  

  

Природні водотоки 

244 

0,4 

Штучні водотоки 

162,2 

0,27 

Озера 

540,8 

0,9 

Штучні водосховища 

1133,7 

1,88 

Лимани 

334,3 

0,55 

Усього: 

22825,3 

37,81 

  

Охоронні території та об'єкти природно-заповідного фонду України

Категорія територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Площа земельних угідь 

тис. гектарів 

у відсотках до загальної площі країни 

на 1 вересня 2000 року 

на 2005 рік 

на 2015 рік 

на 1 вересня 2000 року 

на 2005 рік 

на 2015 рік 

Національні природні парки 

600 

1455 

2329 

1,0 

2,4 

3,9 

Природні заповідники 

160 

350 

422 

0,3 

0,6 

0,7 

Біосферні заповідники 

212 

250 

301 

0,3 

0,4 

0,5 

Інші категорії природно-заповідного фонду 

1427 

2200 

3223 

2,4 

3,6 

5,3 

Усього: 

2399 

4255 

6275 

4 

7 

10,4 

  

Захисні лісові насадження, полезахисні лісові смуги,
залужені деградовані та радіоактивно забруднені землі -
прогнозні складові національної екологічної мережі

Регіон 

Площа, тис. гектарів 

захисні лісові насадження 

полезахисні лісові смуги 

залужені деградовані та радіоактивно забруднені землі 

Автономна Республіка Крим 

9,66 

5,6 

30,5 

Області: 

  

  

  

Вінницька 

18,2 

9,7 

38,6 

Волинська 

34,95 

1,53 

53,7 

Дніпропетровська 

109,62 

17,88 

261 

Донецька 

36,83 

10,45 

51,6 

Житомирська 

90,55 

0,7 

3,2 

Закарпатська 

1,17 

0,23 

14,9 

Запорізька 

33,78 

16,6 

248,4 

Івано-Франківська 

7,89 

0,68 

10,9 

Київська 

45,67 

2,76 

46,3 

Кіровоградська 

39,88 

4,8 

44 

Луганська 

27,49 

5,4 

226,3 

Львівська 

7,15 

0,28 

29,4 

Миколаївська 

72,28 

20,8 

72,8 

Одеська 

66,62 

22,77 

17,9 

Полтавська 

105,55 

9,02 

168,5 

Рівненська 

68,3 

1,7 

72,7 

Сумська 

6,54 

2,26 

54,9 

Тернопільська 

11,11 

0,5 

63,7 

Харківська 

40,21 

12,86 

26,8 

Херсонська 

16,48 

20,42 

25,8 

Хмельницька 

10,05 

0,86 

60,5 

Черкаська 

44,52 

5,97 

48,2 

Чернігівська 

40,03 

0,42 

60,7 

Чернівецька 

2,66 

0,02 

31,9 

м. Київ 

0,1 

  

0,1 

м. Севастополь 

0,61 

0,1 

0,4 

Усього: 

947,9 

174,31 

1763,7 

  

Деградовані та забруднені землі,
що передбачаються для консервації

Регіон 

Площа, тис. гектарів 

деградовані та забруднені землі 

у тому числі ті, на яких передбачається заліснення 

Автономна Республіка Крим 

31,9 

1,4 

Області: 

  

  

Вінницька 

42,6 

Волинська 

75 

21,3 

Дніпропетровська 

347,4 

86,4 

Донецька 

66,4 

14,8 

Житомирська 

79,2 

76 

Закарпатська 

15,1 

0,2 

Запорізька 

256 

7,6 

Івано-Франківська 

14,8 

3,9 

Київська 

84,3 

38 

Кіровоградська 

69,7 

25,7 

Луганська 

231,2 

4,9 

Львівська 

29,4 

  

Миколаївська 

87,8 

15 

Одеська 

37,2 

19,3 

Полтавська 

267,6 

99,1 

Рівненська 

124,2 

51,5 

Сумська 

58,2 

3,3 

Тернопільська 

63,7 

  

Харківська 

57,1 

30,3 

Херсонська 

33,25 

7,45 

Хмельницька 

63,5 

Черкаська 

80,84 

32,64 

Чернігівська 

89,7 

29 

Чернівецька 

32,21 

0,31 

м. Київ 

0,1 

   

м. Севастополь 

0,8 

0,4 

Усього: 

2339,2 

575,5 

  

Окремі складові національної екологічної мережі

Складова екологічної мережі

Площа, тис. гектарів 

У тому числі у відсотках до загальної площі країни 

У відсотках до площі екологічної мережі на 2015 рік 

на 1 вересня 2000 року

прогнозна на 2015 рік

на 1 вересня 2000 року 

прогнозна площа на 2015 рік 

Сіножаті та пасовища 

7772,9 

9536,6 

12,88 

15,8 

37,9 

Ліси та лісовкриті площі 

10380,2 

10955,7 

17,2 

18,15 

43,55 

Відкриті заболочені землі 

940, 4 

940,4 

1,56 

1,56 

3,75 

Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються в господарстві 

136 

136 

0,21 

0,21 

0,5 

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 

1180,8 

1180,8 

1,96 

1,96 

4,7 

Води 

2415 

2415 

9,6 

Усього: 

22825,3 

25164,5 

37,81 

41,68 

100 

 

Основні елементи національної екологічної мережі загальнодержавного значення

Елемент екологічної мережі 

Розташування
(за фізико-географічними умовами) 

Основні території та об'єкти - складові екологічної мережі 

Природні регіони 

Карпатський

Карпатська гірська країна 

біосферні заповідники: Карпатський, Розточанський, Східні Карпати; природний заповідник Горгани; національні природні парки: Синевир, Карпатський, Ужанський, Сколівські Бескиди, Гуцульщина 

Передкарпаття та Опілля 

національний природний парк Галицький 

Кримський гірський 

Кримська гірська країна 

природні заповідники: Кримський, Ялтинський гірсько-лісовий, Карадазький, Опукський; національні природні парки: Севастопольський, Чатир-Даг 

Західнополіський 

Західне Полісся 

біосферний заповідник Західне Полісся; природні заповідники: Черемський, Рівненський, Південнополіський 

Центральний Поліський 

Придніпровське Полісся 

біосферний заповідник Поліський; природні заповідники Дніпровський, Деснянський, національні природні парки: Мезинський, Коростишівський, Ічнянський, Голосіївський 

Східний Поліський 

Східне Полісся 

національні природні парки: Середньосеймський, Деснянсько-Старогутський, Тростянецько-Ворсклянський 

Подільський 

Подільська височина 

природний заповідник Медобори; національні природні парки: Подільські Товтри, Кременецькі Гори, Центрально-Подільський, Савранський ліс, Дністровський каньйон 

Середньодніпровський 

Середнє Придніпров'я 

Український лісостеповий біосферний заповідник; національні природні парки: Черкаський Бір, Холодний Яр, Середньо-Придніпровський, Трахтемирівський, Переяслав-Хмельницький, Чорноліський; Канівський природний заповідник 

Придонецький 

долина р. Сіверського Дінця 

національні природні парки: Святі Гори, Сіверсько-Донецький, Слобожанський, Гомольшанський 

Донецько-Приазовський 

Донецький кряж, Приазовська височина 

Український степовий природний заповідник; національні природні парки: Приазовський, Меотида 

Таврійський 

Дніпровсько-Молочанське межиріччя 

біосферні заповідники: Чорноморський, Асканія-Нова; національні природні парки: Нижньодніпровський, Азово-Сиваський 

Нижньодністровський 

пониззя долини р. Дністер 

Нижньодністровський національний природний парк 

Нижньодунайський 

пониззя долини р. Дунаю 

Дунайський біосферний заповідник 

Азовський 

Азовське море 

Казантипський, Опукський природні заповідники; національні природні парки: Азово-Сиваський, Сиваський, Меотида 

Чорноморський 

північно-східний шельф Чорного моря 

національні природні парки: Велике філофорне поле Зернова, Мале філофорне поле, Джарилгач, Кінбурнська коса 

Природні коридори 

Поліський 

зона лісів 

ліси першої та другої груп, болота 

Галицько-Слобожанський 

зона лісостепу 

ліси першої та другої груп, лісосмуги, луки, пасовища 

Південноукраїнський 

зона степів 

лісосмуги, пасовища, сіножаті 

Прибережно-морський 

прибережна смуга Азовського і Чорного морів 

внутрішні морські води, морські коси, мілини, пляжі, острови 

Дністровський 

долина р. Дністра 

заплавні луки, чагарники, схилові землі з незначним рослинним покривом, ліси, водні об'єкти 

Бузький 

долини річок Західного і Південного Бугу 

заплавні луки, чагарники, сіножаті, схилові землі з незначним рослинним покривом, ліси, водні об'єкти 

Дніпровський 

долина р. Дніпра 

заплавні луки, чагарники, сіножаті, схилові землі з незначним рослинним покривом, ліси, водні об'єкти 

Сіверсько-Донецький 

долина р. Сіверського Дінця 

заплавні луки, чагарники, сіножаті, схилові, землі з незначним рослинним покривом, ліси, водні об'єкти 

  

ЗАХОДИ
З ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Назва об'єкта природно-заповідного фонду
(площа, гектарів) 

Код бюджетної класифікації 

Орієнтовна вартість робіт,
тис. гривень 

У тому числі за рахунок: 

Термін виконання (роки) за кодами бюджетної класифікації по кожному об'єкту 

державного бюджету 

фондів охорони навколишнього природного середовища 

грантів міжнародних екологічних організацій 

1. Розроблення проектів створення, відведення земель для організації території об'єктів природно-заповідного фонду 

Національні природні парки, які передбачається створити 

Приазовський, 20 тис. 

200600
240600 

320 

220 

 
100 

  

2000 - 2002 

Меотида, 15 тис. 

200600
240600 

120 

70 

 
50 

  

2000 - 2002 

Сиваський, 195 тис. 

200600
240600 

400 

300 

 
100 

  

2000 - 2002 

Прип'ять-Стохід, 50 тис. 

200600
240600 

450 

300 

 
150 

  

2000 - 2002 

Свидовецький, 15 тис. 

200600
240600 

120 

70 

 
50 

  

2001 - 2003 

Галицький, 14 тис. 

200600
240600 

70 

40 

 
30 

  

2001 - 2003 

Переяслав-Хмельницький, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2001 - 2003 

Гуцульщина, 50 тис. 

200600
240600 

400 

300 

 
100 

  

2001 - 2003 

Дністровський каньйон, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2002 - 2004 

Джарилгач, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2002 - 2004 

Тростянецько-Ворсклянський, 40 тис. 

200600
240600 

300 

200 

 
100 

  

2002 - 2004 

Сіверсько-Донецький, 20 тис. 

200600
240600 

160 

100 

 
60 

  

2003 - 2005 

Гранітно-степове Побужжя, 5 тис. 

200600 

40 

40 

  

  

2003 - 2005 

Великий Луг, 40 тис. 

200600
240600 

300 

200 

 
100 

  

2003 - 2005 

Нижньосульський, 17 тис. 

200600
240600 

140 

100 

 
40 

  

2004 - 2006 

Центрально-Подільський, 15 тис. 

200600
240600 

120 

80 

 
40 

  

2004 - 2006 

Самарський бір, 20 тис. 

200600
240600 

160 

100 

 
60 

  

2005 - 2007 

Передкарпатський, 20 тис. 

200600
240600 

160 

100 

 
60 

  

2005 - 2007 

Диканьківський, 15 тис. 

200600
240600 

120 

80 

 
40 

  

2006 - 2008 

Слобожанський, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2006 - 2008 

Кінбурнська коса, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2007 - 2009 

Трахтемирівський, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2008 - 2010 

Нижньодніпровський, 50 тис. 

200600
240600 

400 

300 

 
100 

  

2009 - 2011 

Кримський, 25 тис. 

200600
240600 

200 

130 

 
70 

  

2010 - 2012 

Савранський ліс, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2011 - 2013 

Чатир-Даг, 5 тис. 

200600 

40 

40 

  

  

2012 - 2014 

Саки, 10 тис. 

200600
240600 

80 

50 

 
30 

  

2013 - 2015 

Велике філофорне поле Зернова, 100 тис. 

200600 

100 

100 

  

  

2013 - 2015 

Мале філофорне поле, 30 тис. 

200600 

60 

60 

  

  

2013 - 2015 

Біосферні заповідники, які передбачається створити 

Західне Полісся, 40 тис. 

200600
240600 

280 

200 

 
80 

 

2000 - 2002 

Східні Карпати, 50 тис. 

200600
240600 

350 

250 

 
100 

  

2000 - 2002 

Кримський, 40 тис. 

200600
240600 

320 

250 

 
70 

  

2001 - 2003 

Розточанський, 25 тис. 

200600
240600 

170 

120 

 
50 

  

2012 - 2015 

Поліський, 50 тис. 

200600
240600 

350 

250 

 
100 

  

2004 - 2006 

Український лісостеповий, 50 тис. 

200600
240600 

350 

250 

 
100 

  

2010 - 2012 

Донецький кряж, 20 тис. 

200600
240600 

140 

100 

 
40 

  

2012 - 2015 

Природні заповідники, межі яких розширюються 

Медобори, 2 тис. 

200600 

20 

20 

  

  

2000 - 2002 

Поліський, 14 тис. 

200600
240600 

100 

80 

 
20 

  

2001 - 2003 

Дніпровсько-Орільський, 505 

200600 

10 

10 

  

  

2002 - 2004 

Біосферні заповідники, межі яких розширюються 

Карпатський, 10 тис. 

200600
240600 

70 

50 

 
20 

  

2002 - 2004 

Дунайський, 20 тис. 

200600
240600 

140 

100 

 
40 

  

2003 - 2005 

Чорноморський, 50 тис. 

200600 

50 

50 

  

  

2005 - 2007 

Національні природні парки, межі яких розширюються 

Вижницький, 3 тис. 

200600 

20 

20 

  

  

2001 - 2003 

Синевир, 3 тис. 

200600 

20 

20 

  

  

2001 - 2003 

Подільські Товтри, 20 тис. 

200600
240600 

100 

70 

 
30 

  

2002 - 2004 

Ужанський, 10 тис. 

200600 

50 

50 

  

  

2003 - 2005 

Святі Гори, 10 тис.  

200600 

50 

50 

  

  

2004 - 2006 

Усього: 

  

7410 

5270 

2140 

  

  

Примітка. У Програму не включено створення нових територій природно-заповідного фонду, що ввійшли в Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затверджену Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1997 року, в такому складі: біосферний заповідник Старогутський (8 тис. га); природні заповідники Дніпровський (55 тис. га), Деснянський (54 тис. га), Південнополіський (15 тис. га); національні природні парки Голосіївський (3 тис. га), Ічнянський (46,68 тис. га), Мезинський (31,6 тис. га), Черкаський Бір (40 тис. га), Середньосеймський (2 тис. га), Чорноліський (15 тис. га), Холодний Яр (6 тис. га), Дніпровсько-Бузький (50 тис. га), Коростишівський (20 тис. га), Костопільський (30 тис. га), Середньопридніпровський (300 тис. га).

Заходи  

Код бюджетної класифікації 

Орієнтовна вартість робіт,
тис. гривень 

У тому числі за рахунок: 

Термін виконання (роки) за кодами бюджетної класифікації по кожному заходу  

державного бюджету 

фондів охорони навколишнього природного середовища 

грантів міжнародних екологічних організацій 

2. Ведення державного кадастру природно-заповідного фонду України 

Створення автоматизованої системи ведення державного кадастру природно-заповідного фонду України 

240600 

400 

  

200 

200 

2000 - 2002 

Інвентаризація природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду України 

240600 

2000 

  

2000 

  

2001 - 2015 

Створення та ведення єдиної геоінформаційної системи та бази даних, підготовка звітних матеріалів державного кадастру природно-заповідного фонду України 

200600
240600 

1500 

500 

 
500 

500 

2001 - 2015 

Видання звітних матеріалів державного кадастру природно-заповідного фонду України 

200600 

200 

200 

  

  

2001 - 2015 

Усього: 

  

4100 

700 

2700 

700 

  

3. Збереження популяцій видів рослин і тварин 

Розроблення нормативно-правових документів і ведення державних кадастрів тваринного та рослинного світу  

200600

240600 

11200 

6000 

5200 

  

2000 - 2015 

Інвентаризація місцезростань видів рослин, занесених до Червоної книги України, та рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України 

200600

240600 

1500 

500 

 
 
1000 

  

2000 - 2015 

Оцінка стану популяцій видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України 

240600 

700 

 

700 

  

2000 - 2015 

Створення центрів штучного розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин 

200600

240600 

200 

100 

  

 
 
100 

2002 - 2005 

Створення центрів збереження генетичного матеріалу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і тварин 

200600 

3000 

  

  

3000 

2002 - 2015 

Усього: 

  

16600 

6600 

6900 

3100 

  

4. Здійснення заходів, що випливають з виконання зобов'язань України за міжнародними угодами 

Створення національної та регіональних баз даних екологічної мережі 

200700 

500 

  

  

500 

2000 - 2005 

Розроблення генеральної схеми формування національної екологічної мережі 

200700 

800 

400 

  

400 

2000 - 2002 

Розроблення регіональних схем формування екологічної мережі 

200700 

2500 

 

  

2500 

2001 - 2005 

Складання національного переліку об'єктів природної спадщини 

200700 

300 

300 

  

 

2002 - 2004 

Визначення нових водно-болотних угідь, що відповідають вимогам (критеріям) до водно-болотних угідь міжнародного значення 

200700 

400 

  

  

400 

2001 - 2015 

Розроблення менеджмент-планів для водно-болотних угідь міжнародного значення 

200700 

1000 

  

  

1000 

2001 - 2015 

Визначення територій спеціального інтересу щодо їх збереження в межах природно-
заповідного фонду України згідно з Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (1979 р.) 

200700 

800 

400 

  

400 

2001 - 2005 

Визначення за межами природно-заповідного фонду України територій спеціального інтересу щодо їх збереження згідно з Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (1979 р.) 

200700 

400 

200 

 

  

200 

2001 - 2005 

Підготовка описів найцінніших об'єктів природно-заповідного фонду для нагородження європейським дипломом Ради Європи 

200700 

100 

100 

 

  

 

  

2001 - 2005 

Підготовка описів відповідних об'єктів природно-заповідного фонду для внесення цих об'єктів до спеціального переліку біогенетичних природних територій 

200700 

100 

100 

 

  

 

  

2006 - 2015 

Складання переліків водно-болотних угідь загальнодержавного значення 

200700 

100 

100 

 

  

 

  

2006 - 2015 

Складання переліків водно-болотних угідь місцевого значення 

200700 

700 

700 

 

  

 

  

2006 - 2015 

Розроблення менеджмент-планів для водно-болотних угідь загальнодержавного значення 

200700 

800 

800 

 

  

 

  

2001 - 2015 

Усього: 

   

8500 

3100 

   

5400 

   

5. Наукові розробки для забезпечення реалізації Програми 

Розроблення пропозицій з удосконалення системи формування екологічної мережі природних територій з неоднаковим ступенем антропогенного впливу, методів та критеріїв виділення природних територій для збереження ландшафтного різноманіття шляхом заповідання та резервування 

040202 

500 

500 

  

  

2000 - 2015 

Вивчення видового, ценотичного різноманіття та здійснення середньо- і великомасштабного картографування природних комплексів та їх компонентів для проведення комплексного моніторингу, створення геоінформаційних систем 

040202 

3000 

3000 

  

  

2000 - 2015 

Розроблення системи критеріїв для оцінки стану компонентів екосистем природно-заповідних територій за їх науковою, рекреаційною і соціальною значущістю. Створення методик економічної оцінки природно-заповідних територій 

040202 

300 

300 

  

  

2000 - 2015 

Розроблення та впровадження методів і засобів созотехнічних основ біорізноманіття природно-заповідного фонду. Створення концепції та стратегії охорони і управління екосистемами у національних природних парках 

040202 

700 

700 

  

  

2000 - 2015 

Розроблення наукової моделі організації моніторингу довкілля на територіях природно-заповідного фонду та ведення державного кадастру природно-заповідного фонду України 

040202 

2500 

2500 

  

  

2000 - 2015 

Усього: 

  

7000 

7000 

  

  

  

Разом за Програмою: 

  

43610 

22670 

11740 

9200 

  

  

ЗАГАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ КОШТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ НА 2000 - 2015 РОКИ
(ЗА ЕТАПАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ)

(тис. гривень)

N
п/п 

Загальні заходи 

Усього 

У тому числі за роками 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 - 2015 

1. 

Розроблення проектів створення, відведення земель для організації території об'єктів природно-заповідного фонду 

7410 

940 

800 

760 

700 

700 

700 

2810 

2. 

Ведення державного кадастру природно-заповідного фонду України 

4100 

400 

250 

250 

200 

200 

200 

2600 

3. 

Збереження популяцій видів рослин і тварин 

16600 

250 

250 

250 

250 

250 

250 

15100 

4. 

Здійснення заходів, що випливають з виконання зобов'язань України за міжнародними угодами 

8500 

 

500 

500 

500 

500 

500 

6000 

5. 

Наукові розробки для забезпечення реалізації Програми 

7000 

400 

440 

440 

440 

440 

440 

4400 

  

Разом: 

43610 

1990 

2240 

2200 

2090 

2090 

2090 

30910 

  

у тому числі за рахунок: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державного бюджету 

22670 

540 

590 

600 

440 

440 

440 

19620 

  

фонду охорони навколишнього природного середовища 

11740 

600 

800 

750 

800 

800 

800 

7190 

  

грантів міжнародних екологічних організацій 

9200 

850 

850 

850 

850 

850 

850 

4100 

____________

Опрос