Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении упрощенного Плана счетов бухгалтерского учета

Минфин
План, Приказ от 19.04.2001 № 186
редакция действует с 23.07.2019

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

Наказ Міністерства фінансів України
від 19 квітня 2001 року N 186

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 травня 2001 р. за N 389/5580

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 11 грудня 2006 року N 1176
,
 від 31 травня 2011 року N 664
,
 від 26 вересня 2011 року N 1204
,
 від 27 червня 2013 року N 627
,
від 8 лютого 2014 року N 48
,
від 31 травня 2019 року N 226

Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств (далі - спрощений План рахунків), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. N 226)

2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами).

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 31.05.2019 р. N 226)

3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.

4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.

5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.

 

Заступник Міністра 

В. М. Матвійчук 

 

СПРОЩЕНИЙ ПЛАН
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств

Синтетичні рахунки 

Призначення  

Код 

Назва 

10 

Основні засоби 

Облік та узагальнення інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи 

13 

Знос необоротних активів 

Облік та узагальнення інформації про знос основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів 

14 

Довгострокові фінансові інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові фінансові інвестиції 

15 

Капітальні інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про капітальні інвестиції 

16

Довгострокові біологічні активи

Облік та узагальнення інформації про довгострокові біологічні активи

18 

Інші необоротні активи 

Облік та узагальнення інформації про довгострокову дебіторську заборгованість, інші необоротні активи  

20 

Виробничі запаси 

Облік та узагальнення інформації про сировину й матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тару й тарні матеріали, будівельні матеріали та матеріали, передані в переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарського призначення, інші матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети і транспортно-заготівельні витрати 

21

Поточні біологічні активи

Облік та узагальнення інформації про поточні біологічні активи рослинництва (які оцінені за справедливою вартістю) і тваринництва

23 

Виробництво 

Облік та узагальнення інформації про витрати на основне і допоміжні виробництва, виробничий брак  

26 

Готова продукція 

Облік та узагальнення інформації про готову продукцію, товари, транспортно-заготівельні витрати і торгову націнку 

30 

Готівка  

Облік та узагальнення інформації про грошову готівку та грошові документи  

31 

Рахунки в банках 

Облік та узагальнення інформації про грошові кошти на рахунках у банках, еквіваленти грошових коштів та грошові кошти в дорозі  

35 

Поточні фінансові інвестиції 

Облік та узагальнення інформації про поточні фінансові інвестиції 

37 

Розрахунки з різними дебіторами 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками, з підзвітними особами, з іншими дебіторами, про короткострокові векселі одержані, про резерв сумнівних боргів 

39 

Витрати майбутніх періодів 

Облік та узагальнення інформації про витрати майбутніх періодів 

40 

Власний капітал 

Облік та узагальнення інформації про статутний, пайовий, додатковий, у дооцінках, резервний, неоплачений і вилучений капітали 

44 

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

Облік та узагальнення інформації про нерозподілені прибутки (непокриті збитки), про використання прибутку 

47 

Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Облік та узагальнення інформації про забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільове фінансування і цільові надходження 

48

Цільове фінансування і цільові надходження

Облік та узагальнення інформації про залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства

55 

Інші довгострокові зобов'язання 

Облік та узагальнення інформації про довгострокові позики, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями, довгострокові зобов'язання з оренди та інші довгострокові зобов'язання 

64 

Розрахунки за податками й платежами 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками, обов'язковими платежами, про податкові зобов'язання, податковий кредит, розрахунки за пенсійним забезпеченням, соціальним страхуванням, страхуванням на випадок безробіття, індивідуальним страхуванням та страхуванням майна 

66 

Розрахунки з оплати праці 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з оплати праці 

68 

Розрахунки за іншими операціями 

Облік та узагальнення інформації про розрахунки з постачальниками та підрядниками, з учасниками, про короткострокові позики, короткострокові векселі видані, поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки за іншими операціями  

69 

Доходи майбутніх періодів 

Облік та узагальнення інформації про доходи майбутніх періодів 

70 

Доходи від реалізації

Облік та узагальнення інформації про загальний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

74

Інші доходи

Облік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

79 

Фінансові результати 

Облік та узагальнення інформації про фінансові результати 

84 

Рахунок виключено

 

85 

Рахунок виключено

 

90

Собівартість реалізації

Облік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів

91

Загальновиробничі витрати

Облік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

96

Інші витрати

Облік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов'язкових платежів)

 

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у
виробничій сфері
 

 
 
В. М. Пархоменко
 

(Спрощений План рахунків із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176,
 від 31.05.2011 р. N 664
,
 від 26.09.2011 р. N 1204
,
 від 27.06.2013 р. N 627
,
від 08.02.2014 р. N 48
,
від 31.05.2019 р. N 226)

Опрос