Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственной программе приватизации

ВР Украины
Закон от 12.02.1998 № 124/98-ВР
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державну програму приватизації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
  від 31 грудня 1998 року N 377-XIV
,
 від 4 лютого 1999 року N 418-XIV

Закон втратив чинність
(у зв'язку із затвердженням чергової Державної програми приватизації
Законом України від 18 травня 2000 року N 1723-III)

1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) затвердити Державну програму приватизації на 1998 рік (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
12 лютого 1998 року 
N 124/98-ВР

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 12 лютого 1998 року N 124/98-ВР

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 1998 РІК

Розділ 1
Загальні положення 

1. Державна програма приватизації на 1998 рік (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети та способи приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та відчуження комунального майна, групи об'єктів, що підлягають приватизації, завдання щодо обсягів приватизації та умови, які необхідно створити для виконання Програми, організаційні заходи.

Мета Програми

2. Головною метою Програми є:

створення конкурентного середовища та підвищення чутливості підприємств, установ, організацій (далі - підприємства) до вимог ринку;

залучення інвестицій у підприємства, що приватизуються;

забезпечення реструктуризації виробництва;

створення умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси в розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління;

залучення коштів для подальшого розвитку і стратегічної перебудови економіки України шляхом приватизації майна переважно за кошти;

ефективне завершення етапу приватизації з використанням приватизаційних паперів та сертифікатів, що видаються на суму індексації грошових заощаджень громадян України в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху (далі - компенсаційні сертифікати);

забезпечення в процесі приватизації максимального врахування галузевих особливостей технологічного і економічного відновлення підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Пріоритети та основні завдання Державної програми приватизації

3. Пріоритетами та основними завданнями приватизації в 1998 році є:

поступове звуження масштабів безоплатної передачі майна громадянам України в процесі приватизації із забезпеченням гарантій прав громадян України на використання приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів;

завершення до кінця 1998 року сертифікатної приватизації і розширення продажу майна, що приватизується, за кошти;

збільшення обсягів інвестицій, які залучаються в ході приватизації;

створення умов для погашення фінансової заборгованості державних підприємств перед кредиторами і з виплати заробітної плати;

збільшення надходжень до Державного бюджету України від приватизації;

забезпечення контролю за переходом права власності на контрольні пакети акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, з метою уникнення загрози державним інтересам;

зростання доходів від продажу майна та збільшення інвестицій в економіку України шляхом розміщення акцій відкритих акціонерних товариств на міжнародних ринках, проведення відкритих торгів (тендерів);

встановлення порядку погашення не отриманих громадянами України приватизаційних паперів, обіг яких закінчується у 1998 році.

4. Для реалізації цих завдань державні органи приватизації запроваджують нові процедури приватизації, забезпечують залучення до обслуговування таких процедур професійних національних та іноземних суб'єктів (біржі, інвестиційні та комерційні банки, інвестиційні фонди, консалтингові, аудиторські, брокерські компанії та інші), сприяють введенню додаткових інструментів обслуговування процесу продажу майна.

Розділ 2
Передприватизаційна підготовка підприємств
Об'єкти приватизації

5. Об'єкти приватизації, у тому числі цілісні майнові комплекси державних підприємств та їх структурні підрозділи, передані в оренду, класифікуються за групами залежно від первісної (балансової) вартості основних фондів, зазначеної у балансовому звіті за квартал, що передував даті прийняття державним органом приватизації рішення про приватизацію об'єкта (далі - вартість основних фондів), та інших ознак, а саме: 

група А - об'єкти, вартість основних фондів яких не перевищує 1 млн. гривень (крім об'єктів групи Г, науково-дослідних та проектних організацій), у тому числі структурні підрозділи підприємств, правовий статус яких не був приведений у відповідність із законодавством; підприємства, що входять до складу об'єднань, правовий статус яких раніше не був приведений у відповідність із законодавством; структурні підрозділи (одиниці) інших підприємств, що можуть бути виділені у самостійні підприємства, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг); об'єкти, які створюються на базі державного майна в результаті здійснення реструктуризації державних підприємств, незалежно від їх галузевої належності; окреме індивідуально визначене майно - будівлі, споруди та нежилі приміщення - незалежно від його вартості;

група Б - об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень, а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім об'єктів групи Г);

група В - об'єкти, вартість основних фондів яких становить від 1 млн. гривень до 170 млн. гривень, а частка вартості основних фондів, що припадає на одного працюючого, перевищує номінальну вартість приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів (крім об'єктів групи Г);

група Г - об'єкти, вартість основних фондів яких перевищує 170 млн. гривень, а також підприємства (незалежно від вартості основних фондів), що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів України і визнані такими у встановленому порядку; об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з відповідною програмою; об'єкти, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій за міжнародними договорами України;

група Д - об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, майно ліквідованих підприємств, підприємств-банкрутів;

група Е - акції (частка, пай), що належать у підприємствах змішаної власності державі; цінні папери, паї, інше майно вартістю понад 1 млн. гривень, що не було враховане під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та не ввійшло до його статутного фонду (крім об'єктів групи Ж);

група Ж - незалежно від вартості об'єкти освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також майно санаторно-курортних закладів, профілакторіїв, будинків і таборів відпочинку, у тому числі:

майно структурних підрозділів підприємств у разі їх виділення у самостійні підприємства;

об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі, якщо такі об'єкти не були включені до складу майна, що приватизується, господарським товариством, створеним працівниками підприємства, відповідно до частини другої статті 24 Закону України "Про приватизацію державного майна".

6. Наявність у підприємства зобов'язань з мобілізаційної підготовки, збереження державної таємниці, забезпечення безпечних умов роботи не є підставою для заборони приватизації відповідного об'єкта. Такі об'єкти приватизуються відповідно до цієї Програми. 

Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, приватизуються на загальних підставах.

Підготовка підприємств до приватизації

7. Фонд державного майна України разом з органами, уповноваженими управляти державним майном, здійснюють передприватизаційну підготовку підприємств, які віднесені в установленому порядку до таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, мають у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, у тому числі такі, що реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг).

Передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, розробленим Фондом державного майна України на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, який затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 березня 1998 року.

Передприватизаційна підготовка інших підприємств проводиться за спільним рішенням Фонду державного майна України та відповідного органу, уповноваженого управляти державним майном, окремо щодо кожного підприємства.

8. Проекти передприватизаційної підготовки підприємств розробляються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, і погоджуються з державними органами приватизації до прийняття рішення про їх приватизацію у терміни, визначені планом-графіком.

Щодо підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, зазначені проекти також погоджуються з органами Антимонопольного комітету України.

9. Передприватизаційна підготовка підприємств може включати:

інвентаризацію об'єктів соціально-культурної та побутової сфери та визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об'єктів відповідним радам або (та) їх передачу державним органам приватизації для дальшого продажу відповідно до законодавства;

виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, і розроблення умов його подальшого використання;

виявлення високоліквідного майна, яке не використовується у технологічних процесах підприємства, для його подальшого продажу з метою поповнення обігових коштів або (та) для ліквідації заборгованості;

виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання, здійснення в разі необхідності консервації такого майна у встановленому порядку;

виявлення майна та коштів, які були передані державним підприємством у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності, та визначення доцільності приватизації таких активів у складі цілісного майнового комплексу державного підприємства;

розроблення проекту плану розвитку підприємства (включаючи аналіз ринків збуту товарів (робіт, послуг), які виробляє та надає підприємство, в разі необхідності проект інвестиційної програми з обгрунтуванням обсягу, строків і видів внесення інвестицій);

підготовку пропозицій реструктуризації боргів підприємства за рахунок цільового пільгового кредитування з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації;

виділення зі складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;

здійснення інших заходів.

10. Реорганізація підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, здійснюється державними органами приватизації.

Рішення про реорганізацію об'єкта приватизації приймається на підставі аналізу фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозиції відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об'єкта.

Для розроблення та експертизи проектів реорганізації підприємств державні органи приватизації можуть залучати незалежних консультантів і експертів.

Оплата послуг таких консультантів і експертів здійснюється за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду приватизації та коштів підприємств.

Принципи та порядок закріплення у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств (ВАТ)

11. Приватизація ВАТ вважається завершеною з моменту виконання плану приватизації.

12. Плани розміщення акцій ВАТ, створених на базі підприємств, приватизація яких здійснюється згідно з цією Програмою, повинні передбачати відчуження 100 відсотків акцій та 75 або 50 відсотків мінус одна акція. У двох останніх випадках у державній власності може закріплюватись (строком до 5 років) пакет акцій у розмірі відповідно 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція.

Закріплення у державній власності пакету акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція може здійснюватися щодо ВАТ, створених на базі підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідного виду товару, і підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

13. Закріплення у державній власності пакету акцій у розмірі 25 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція повинно забезпечувати виконання державою контрольних функцій щодо об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та відповідним чином впливати на прийняття загальними зборами акціонерів рішень з питань, визначених статтею 42 Закону України "Про господарські товариства", а також з питань про:

участь в інших підприємствах та об'єднаннях підприємств;

передачу в заставу, оренду, продаж і відчуження іншими способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 25 відсотків статутного фонду ВАТ.

14. Закріплення пакету акцій у державній власності здійснюється у такому порядку:

1) подання до Фонду державного майна України органом, який був уповноважений управляти майном відповідного державного підприємства до прийняття рішення про його приватизацію, обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакету акцій відповідно до пункту 12 цієї Програми.

Обгрунтування повинно містити інформацію про мету тимчасового закріплення пакету акцій у державній власності та методи її досягнення в межах комплексу прав, які виникатимуть у держави за умови закріплення у державній власності пакету акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція.

Фонд державного майна України відмовляє у закріпленні пакету акцій ВАТ у державній власності у випадках, коли визначені в обгрунтуванні цілі передбачають втручання в господарську діяльність товариства або визначені в обгрунтуванні цілі можливо реалізувати через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ або ці цілі не можуть бути досягнуті через механізми корпоративного управління, про що інформує Кабінет Міністрів України;

2) подання Фондом державного майна України Кабінету Міністрів України пропозицій щодо закріплення пакету акцій у державній власності на підставі відповідного обгрунтування; 

3) прийняття Кабінетом Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ рішення про закріплення пакету акцій у державній власності строком до п'яти років.

15. Кабінет Міністрів України з власної ініціативи або за поданням Фонду державного майна України може прийняти рішення про достроковий продаж пакету акцій, закріпленого у державній власності відповідно до пункту 12 цієї Програми. При цьому державні органи приватизації здійснюють продаж акцій способами, встановленими законодавством з питань приватизації.

16. Пакети акцій, що були раніше закріплені у державній власності, підлягають приведенню у відповідність з вимогами цієї Програми, крім пакетів акцій, переданих до статутних фондів державних холдингових компаній.

Фонд державного майна України разом з органами виконавчої влади аналізує діяльність раніше створених холдингових компаній і вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності подальшого їх функціонування.

17. Умови приватизації об'єктів, приватизація яких згідно з законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, та об'єктів групи Г погоджуються Фондом державного майна України з Кабінетом Міністрів України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України.

Визначення ціни продажу об'єктів приватизації

18. Оцінка вартості майна об'єктів приватизації здійснюється у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Державні органи приватизації встановлюють початкові ціни продажу об'єктів приватизації (в тому числі акцій) виходячи з оцінки, здійсненої відповідно до зазначеного порядку.

19. Ринкові ціни на об'єкти приватизації при конкурентних способах їх продажу (на публічних відкритих та біржових торгах, сертифікатних та спеціалізованих аукціонах, конкурсах) складаються в результаті співвідношення попиту і пропозиції в ході продажу. Визначення ринкових цін під час продажу об'єктів способами, що передбачають конкуренцію покупців, проводиться з урахуванням вимог законодавства про приватизацію шляхом підвищення цін пропозиції відносно початкового їх рівня у випадку, коли попит перевищує пропозицію, і шляхом зниження цін пропозиції відносно початкового їх рівня у випадку, коли пропозиція перевищує попит. При цьому ринкові ціни, що склалися під час продажу способами, що передбачають конкуренцію покупців (у тому числі на сертифікатних аукціонах), можуть бути вищими або нижчими відносно початкових цін. 

Особливості визначення ринкової ціни при продажу об'єктів приватизації та затвердження результатів продажу таких об'єктів встановлюються відповідно до порядку, який затверджується Фондом державного майна України.

Врахування вимог екологічної безпеки

20. Під час підготовки планів приватизації (планів розміщення акцій) державні органи приватизації вказують у розділі "Характеристика екологічного стану" результати визначення відповідності діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки.

21. Підготовка необхідних матеріалів для визначення відповідності діяльності об'єктів, які підлягають приватизації, вимогам екологічної безпеки здійснюється у строки, передбачені для підготовки планів приватизації (планів розміщення акцій).

22. Проведення необхідних робіт для визначення відповідності діяльності об'єктів вимогам екологічної безпеки здійснюється підприємствами, що приватизуються, відповідно до порядку, який затверджується Фондом державного майна України і Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

Додержання вимог антимонопольного законодавства у процесі приватизації

23. З метою створення конкурентного середовища і запобігання монополізації товарних ринків за наявності економічних, технологічних та інших умов повинна здійснюватись реструктуризація підприємств з урахуванням вимог антимонопольного законодавства, в тому числі шляхом поділу, якщо:

підприємство займає монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку;

до складу підприємства входять структурні підрозділи, які не мають тісного технологічного зв'язку з основним виробництвом і можуть бути виділені у самостійні підприємства.

24. Приватизація підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.

25. Перелік підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, складає Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення.

26. Контроль за додержанням антимонопольного законодавства у процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до чинного законодавства.

27. Вимоги щодо додержання антимонопольного законодавства обов'язково зазначаються в умовах проведення конкурсів, відкритих торгів (тендерів), аукціонів тощо.

Розділ 3
Способи та порядок приватизації підприємств

28. Приватизація майна підприємств здійснюється способами, що визначаються цією Програмою для кожної групи об'єктів.

29. Порядок приватизації майна підприємств агропромислового комплексу визначається положеннями Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". На ці підприємства поширюються положення, передбачені пунктами 5, 37, 38, 40, 77 - 83 цієї Програми.

Приватизація невеликих державних підприємств (група А)

30. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

31. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення), якщо на це немає прямої заборони Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим) чи місцевої ради відповідного рівня (щодо об'єктів комунальної власності).

32. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються у встановленому порядку власникам приватизованих об'єктів в оренду на строк не менше десяти років.

33. У випадку, коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів поліпшення орендованого об'єкта, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без заподіяння йому шкоди, вартістю не менше 25 відсотків балансової вартості будівлі (споруди, приміщення), орендар одержує право викупу цієї будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням методу експертної оцінки.

34. У випадку, коли орендарем будівлі (споруди, приміщення) за згодою орендодавця здійснені за рахунок власних коштів поліпшення орендованого об'єкта, які неможливо відокремити від відповідного об'єкта без заподіяння йому шкоди, вартістю до 25 відсотків балансової вартості будівлі (споруди, приміщення), зазначена будівля (споруда, приміщення) виставляється для продажу на аукціоні або за конкурсом. Якщо орендар не стає переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість здійснених поліпшень підлягає компенсації в грошовій формі. Джерелом компенсації є кошти, одержані від продажу об'єкта приватизації на аукціоні, конкурсі.

35. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А, які створюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються; об'єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших об'єктів, що не були приватизовані.

Приватизація середніх і великих підприємств (групи Б, В, Г)

36. У 1998 році приватизація об'єктів груп Б, В і Г здійснюється шляхом продажу акцій ВАТ, створених на базі державного майна підприємств, зі збереженням передбачених законодавством про приватизацію пільг їх працівникам та особам, які мають право згідно з законодавством на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю, та з дотриманням таких квот застосування приватизаційних паперів і компенсаційних сертифікатів:

до 60 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи Б;

до 50 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи В;

до 25 відсотків акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г.

В окремих випадках у разі неможливості додержання встановлених квот застосування приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів під час приватизації об'єктів групи Г ці квоти можуть бути змінені за рішенням Фонду державного майна України стосовно кожного підприємства окремо.

37. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:

пільгового продажу працівникам підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних та оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають. Порядок пільгового продажу встановлюється Фондом державного майна України; 

продажу громадянам України та посередникам за приватизаційні папери та компенсаційні сертифікати через Національну мережу центрів сертифікатних аукціонів;

продажу за кошти фізичним та юридичним особам на спеціалізованих аукціонах через Національну мережу центрів сертифікатних аукціонів у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;

продажу через систему біржової торгівлі згідно з правилами проведення біржових операцій та у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;

продажу через позабіржові фондові торговельні системи в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України;

продажу пакетів акцій за кошти на аукціонах, що здійснюється Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями, в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;

продажу пакетів акцій за комерційним та некомерційним конкурсами відповідно до Положення, затвердженого Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

продажу пакетів акцій на відкритих торгах (тендерах) в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.

Під час проведення конкурсів, аукціонів, торгів щодо майна підприємств, які віднесені в установленому порядку до таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, є обов'язковим подання покупцем відомостей згідно з переліком, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.

38. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти, керівники структурних підрозділів державних підприємств (у тому числі корпоратизованих), що перетворюються у процесі приватизації у ВАТ, а також колишні керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів цих підприємств, які на момент проведення приватизації державного підприємства були переведені в результаті реорганізації чи за розпорядженням вищих в порядку підлеглості органів на роботу на інше підприємство, установу, організацію, що не підлягають приватизації, або перейшли на виборну посаду, а також диспетчери підприємств електроенергетики, за умови додержання відповідно до чинного законодавства строків приватизації та корпоратизації, мають право додаткового придбання за кошти акцій товариства за їх номінальною вартістю на загальну суму до п'яти відсотків статутного фонду ВАТ з відстрочкою оплати на один рік після придбання акцій працівниками підприємства. Відстрочка оплати надається за умови внесення не менше 30 відсотків вартості придбаних акцій не пізніше десяти днів після затвердження державним органом приватизації протоколу пільгового продажу. На суму відстрочених платежів нараховуються проценти за обліковою ставкою Національного банку України. 

39. Приватизація орендованого державного майна здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням вимог цієї Програми.

40. Продаж пакетів акцій способами, визначеними пунктами 37 та 38 цієї Програми, здійснюється відповідно до плану розміщення акцій ВАТ, яким встановлюються квоти продажу кожним способом. При цьому продаж акцій кожним окремим способом може проводитись одночасно з іншими способами.

41. Продаж акцій на конкурсах здійснюється Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями самостійно або із залученням юридичних осіб - радників, з якими державні органи приватизації укладають договори про організацію та проведення конкурсів. Добір радників здійснюється на конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом державного майна України.

Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка відповідно до договору з Фондом державного майна України бере на себе зобов'язання щодо надання послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакету акцій.

42. Продаж акцій на відкритих торгах (тендерах) здійснюється Фондом державного майна України із залученням на конкурсних засадах уповноважених осіб з проведення торгів (тендерів).

43. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова Кабінет Міністрів України визначає перелік ВАТ, розміри пакетів акцій цих товариств, які пропонуються для продажу за гроші на фондових біржах, та строки їх продажу.

Кошти, що надійдуть на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу акцій зазначених ВАТ, розподіляються за напрямами:

 

(відсотки)

до Харківського обласного фонду ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова

- 75

виконання Програми відповідно до пункту 81

- 22

відшкодування витрат, пов'язаних з продажем акцій

- 3

Приватизація об'єктів незавершеного будівництва (група Д)

44. Об'єкти незавершеного будівництва, включаючи законсервовані об'єкти (далі - об'єкти незавершеного будівництва), приватизуються шляхом:

продажу на аукціоні, за конкурсом - за наявності двох і більше покупців;

продажу за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві з забезпеченням ним умов, за яких продається об'єкт.

Об'єкти незавершеного будівництва можуть вноситись до статутного фонду господарського товариства як внесок держави, з подальшою його приватизацією в порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України.

45. Умовою продажу об'єкта незавершеного будівництва може бути завершення будівництва відповідного об'єкта.

46. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. При цьому можуть бути змінені умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни, але не більше як на 50 відсотків.

47. Громадянам та юридичним особам України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків вартості цих об'єктів надається розстрочка платежу на строк до п'яти років. На суму відстроченого платежу нараховуються відсотки за обліковою ставкою Національного банку України.

48. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який пропонується для повторного продажу на аукціоні, за конкурсом, то з метою завершення будівництва за рішенням державних органів приватизації такий об'єкт може передаватись як внесок держави до статутного фонду господарського товариства з подальшою його приватизацією у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством.

При цьому переважне право на приватизацію акцій (часток, паїв) такого господарського товариства, які є у державній власності, надається учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого було передано об'єкт незавершеного будівництва. У разі відмови інших учасників товариства від приватизації зазначених акцій (часток, паїв), які є у державній власності, вони приватизуються у порядку, встановленому законодавством.

49. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом, для передачі до статутного фонду господарського товариства визначається за даними балансу без врахування індексації основних фондів.

50. У разі якщо будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства, зазначеному підприємству перераховуються 100 відсотків коштів, одержаних від приватизації цього об'єкта, за винятком коштів, витрачених на проведення приватизації. 

51. У разі якщо будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок коштів централізованих капіталовкладень, підприємству, на території якого розташований об'єкт, перераховуються 65 відсотків коштів, одержаних від приватизації цього об'єкта.

52. У разі якщо будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, зазначеному підприємству перераховується частина коштів, отриманих від приватизації цього об'єкта, яка відповідає його вкладу у будівництво, а також 65 відсотків залишку коштів, які отримані від приватизації об'єкта. Зазначені кошти використовуються державними підприємствами тільки на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.

53. Кошти, одержані від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, за винятком витрат на проведення приватизації, перераховуються у встановленому порядку до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення. 

54. Органи, що уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації щоквартально складають переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації для прийняття рішення щодо приватизації.

Приватизація майна ліквідованих державних підприємств та підприємств-банкрутів (група Д)

55. Майно державних підприємств, визнаних за рішенням суду банкрутами, а також майно державних підприємств, ліквідованих за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, та визначене ліквідаційною комісією для продажу, передається до Фонду державного майна України (його регіональних відділень) для подальшої його реалізації.

56. Зазначене майно передається до державного органу приватизації за актом прийому-передачі.

У разі ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, акт прийому-передачі підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом, і представником державного органу приватизації.

Акт прийому-передачі майна державного підприємства-банкрута підписується головою ліквідаційної комісії, яка призначається судом, та представником державного органу приватизації.

57. Продаж зазначеного у пункті 55 цієї Програми майна здійснюється виключно на аукціонах за кошти.

Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі, в підприємствах змішаної власності (група Е)

58. У разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників) підприємств зі змішаною власністю на перетворення такого підприємства у ВАТ державна частка (пай) у цьому підприємстві приватизується шляхом продажу її на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами продажу у порядку, встановленому законодавством України.

59. Приватизація часток (паїв, акцій), що належать державі у майні підприємств з іноземними інвестиціями, здійснюється відповідно до установчих документів цих підприємств та в порядку, що визначається Фондом державного майна України та погоджується з Антимонопольним комітетом України.

60. Не заборонені до приватизації цінні папери, паї та інше майно, що не ввійшло до статутних фондів або не було враховано при оцінці вартості об'єкта приватизації, приватизуються шляхом продажу через систему біржової торгівлі, на аукціоні, за конкурсом у порядку, встановленому законодавством України. Цінні папери, які були вилучені під час проведення оцінки вартості майна об'єкта приватизації та передані державним органом приватизації в управління Міністерству фінансів України, продаються на фондовій біржі в порядку, що визначається Фондом державного майна України та Міністерством фінансів України.

61. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна господарюючих суб'єктів зі змішаною власністю, розташованих за кордоном, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України відповідно до установчих документів цих суб'єктів та у порядку, що визначається Фондом державного майна України.

62. Акції (частки, паї), інше майно, що є державною власністю та перебуває на балансі недержавних підприємств та організацій, визначаються у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, і приватизуються шляхом продажу через систему біржової торгівлі, на аукціоні, за конкурсом у порядку, встановленому законодавством України.

63. Акції (частки, паї), що належать державі у майні міжгосподарських підприємств та створених на їх базі господарських товариств, приватизуються в порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Приватизація об'єктів групи Ж

64. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способами, передбаченими цією Програмою.

65. Способи приватизації майна об'єктів соціальної сфери, види господарських товариств, що створюються при цьому, порядок приватизації акцій (часток) господарського товариства, які є у державній власності, визначаються Фондом державного майна України в залежності від їх галузевої ознаки та вартості.

66. Приватизація майна об'єктів соціальної сфери здійснюється за умови гарантованого забезпечення населення адміністративно-територіальної одиниці надалі послугами об'єктів соціальної сфери на рівні не нижче встановлених державою нормативів.

67. Під час приватизації об'єктів соціальної сфери не дозволяється:

руйнування цілісних майнових комплексів, навчальних, наукових та технологічних циклів;

перепрофілювання об'єктів соціальної сфери у строк, встановлений планом приватизації або договором купівлі-продажу з урахуванням пропозицій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та професійних спілок, але не менше десяти років;

погіршення та зниження обсягів і рівня соціально-культурного обслуговування населення;

порушення прав громадян, у тому числі права на освіту, охорону здоров'я, інформацію, заняття фізичною культурою і спортом тощо;

зміна призначення об'єктів освіти, фізичної культури і спорту, які належали підприємствам і відомствам.

68. При достатньому економічному обгрунтуванні у встановленому Фондом державного майна України порядку можливе перепрофілювання об'єктів соціальної сфери без зміни їх призначення щодо надання соціальних послуг.

69. Державні органи приватизації за поданням відповідних органів, уповноважених управляти майном об'єктів соціальної сфери, що належать до державної власності, та майном, що належить Автономній Республіці Крим, щоквартально затверджують переліки об'єктів, що підлягають приватизації, за погодженням з відповідними державними адміністраціями.

70. Рішення про приватизацію об'єктів соціальної сфери, занесених до переліків, зазначених у пункті 69 цієї Програми, приймається державними органами приватизації на підставі заяв покупців або за власною ініціативою.

Приватизація науково-дослідних підприємств

71. Приватизація науково-дослідних інститутів, науково-дослідних та проектних організацій і підрядних реставраційних підприємств здійснюється шляхом продажу акцій ВАТ, створених на базі їх майна способами, передбаченими цією Програмою. Закріплення пакетів акцій вказаних об'єктів у державній власності, у випадку, коли об'єкт відповідає вимогам пункту 12 цієї Програми, здійснюється у порядку, встановленому цією Програмою.

При цьому квота обов'язкового застосування приватизаційних паперів та компенсаційних сертифікатів встановлюється не менше розміру, який забезпечує пільговий продаж особам, що мають таке право відповідно до законодавства України про приватизацію.

Оцінка вартості майна науково-дослідних інститутів, науково-дослідних та проектних організацій і підрядних реставраційних підприємств здійснюється з урахуванням нематеріальних активів, вартість яких визначається експертним шляхом, у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України та Міністерством України у справах науки і технологій.

Особливості приватизації готелів

72. Приватизація готелів у 1998 році здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням таких особливостей:

оцінка вартості майна здійснюється з урахуванням нематеріальних активів, вартість яких визначається експертним шляхом;

продаж здійснюється винятково на аукціонах, комерційних та некомерційних конкурсах, відкритих торгах (тендерах) з обов'язковим збереженням профілю їх діяльності.

Приватизація готелів, рішення про приватизацію яких прийнято до набуття чинності цією Програмою, здійснюється з урахуванням таких особливостей:

закріплення акцій у державній власності в планах приватизації (планах розміщення акцій) не передбачається;

продаж пакету акцій, який є у державній власності, здійснюється на аукціонах, комерційних та некомерційних конкурсах або відкритих торгах (тендерах) за кошти.

Приватизація об'єктів на території, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи

73. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Оцінка вартості майна таких об'єктів здійснюється за даними балансу без урахування потенційної прибутковості та без застосування експертної оцінки.

74. Працівники об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені у абзаці другому пункту 37 Програми, та прирівняні до них особи, мають право на придбання будь-якого пакету акцій (будь-якої частки майна - для об'єктів групи А) цього об'єкта за номінальною вартістю. 

75. Об'єкти, розташовані у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, приватизації не підлягають.

Розділ 4
Завдання щодо обсягів приватизації на 1998 рік
Обсяги приватизації

76. Обсяги приватизації в Україні на 1998 рік:

Група об'єктів

Б, В, Г

Д

Е

Кількість об'єктів приватизації

973

400

300

Обсяги приватизації в Україні на 1998 рік включають об'єкти груп Б, В, Г, що були заплановані на 1997 рік, але продаж акцій яких не розпочато.

Перелік конкретних об'єктів визначається Фондом державного майна України.

77. Обсяги приватизації об'єктів груп Б, В, Г по регіонах:

Регіони

Кількість об'єктів

Автономна Республіка Крим

23

Області:

 

Вінницька

45

Волинська

22

Дніпропетровська

71

Донецька

79

Житомирська

41

Закарпатська

27

Запорізька

45

Івано-Франківська

16

Київська

45

Кіровоградська

45

Луганська

71

Львівська

33

Миколаївська

33

Одеська

39

Полтавська

38

Рівненська

14

Сумська

28

Тернопільська

35

Харківська

54

Херсонська

19

Хмельницька

38

Черкаська

47

Чернівецька

9

Чернігівська

20

м. Київ

34

м. Севастополь

2

Усього:

973

78. Обсяги приватизації майна об'єктів груп Б, В, Г, що належить до сфери управління органів виконавчої влади:

Органи управління

Кількість об'єктів

Мінвуглепром України

94

Мінпромполітики України

99

Укрбудматеріали

12

Держнафтогазпром

5

Мінтранс України

44

Держкомзв'язку України

1

Мінагропром України

616

Держкомрибгосп України

32

Інші

70

Усього:

973

Фінансові результати виконання Програми

79. Кошти, одержані від продажу державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації та кредитуванням підприємств (від покупців за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців на участь в аукціоні, конкурсі, суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації; проценти за надані кредити; надходження від продажу патентів на право оренди приміщень; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.

80. Кошти, одержані від продажу державного майна (крім об'єктів незавершеного будівництва та об'єктів соціальної сфери), та інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, розподіляються за напрямами:

 

(відсотки)

Державний бюджет України

80,0

Кредитування технічного переозброєння підприємств та створення нових робочих місць (рефінансування технічного розвитку і реструктуризація заборгованості підприємств та фінансування реструктуризації підприємств тощо), на придбання акцій (часток, паїв) господарських товариств у разі збільшення їх статутного фонду

10,0

На розвиток підприємництва

5,0

Виконання Програми

5,0

81. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми:

 

(відсотки від суми на виконання Програми)

а) створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації

4

б) створення Національної депозитарної системи в Україні

2

в) утримання мережі центрів проведення сертифікатних аукціонів

19

г) відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією та інформаційним забезпеченням процесу приватизації - всього

75

у тому числі:

 

оплата послуг сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з приватизацією

25

проведення інформаційно-пропагандистської діяльності по висвітленню приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації

12

оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспорту, придбання інформаційно-довідникової та передплатної літератури, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, придбання програмної продукції, оплата комунальних послуг, оплата представницьких та інших непередбачених витрат)

17

придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, транспорту, обладнання та інвентарю

6

матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації

6

фінансування витрат, пов'язаних з забезпеченням міжнародної діяльності у справах приватизації

0,5

видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію

1,5

кадрове, соціально-побутове забезпечення та навчання

7

Усього:

100

82. Кошти, одержані від продажу об'єктів соціальної сфери, розподіляються за напрямами:

 

(відсотки)

Державний бюджет України (на фінансування соціальних програм розвитку та утримання об'єктів соціальної сфери)

95,0

Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією

5,0

У разі, якщо об'єкти соціальної сфери або інші об'єкти приватизації виділяються з балансів підприємств:

 

у Державний бюджет України

30,0

відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією

5,0

підприємству, на балансі якого перебував об'єкт соціальної сфери, або інші об'єкти приватизації

65,0

83. У 1998 році плануються надходження від приватизації майна державних підприємств до Державного бюджету України у розмірі 1040 млн. гривень.

Розділ 5
Післяприватизаційна політика держави

Захист прав акціонерів у процесі приватизації та у післяприватизаційний період 

84. Всі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються за ними.

85. Право голосу за акціями може бути передано акціонером іншій фізичній або юридичній особі виключно за довіреністю, виданою з додержанням вимог законодавства.

86. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) та внесення до реєстру акціонерів відповідної інформації, ВАТ і державним органам приватизації забороняється:

відчужувати майно, включене до статутного фонду ВАТ, якщо вартість зазначеного майна перевищує 25 відсотків вартості активів ВАТ;

приймати рішення про здійснення додаткового випуску акцій ВАТ;

змінювати номінальну вартість та кількість акцій ВАТ (крім випадків дроблення акцій за підсумками аукціону);

відмовляти акціонерам або їх представникам в реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів, якщо вони мають документи, що засвідчують їх права акціонерів, а саме: акції, сертифікати акцій, виписки з реєстру акціонерів, довіреності, витяги з протоколів сертифікатних аукціонів, а також встановлювати будь-які обмеження щодо їх участі у зборах;

відмовляти в перереєстрації акцій на ім'я нового власника за наявності передбачених законодавством документів, що підтверджують перехід права власності на акції до нового власника.

87. Забороняється встановлення у статуті товариства мінімальної кількості акцій, яка надає право голосу на загальних зборах.

88. До виконання плану приватизації (плану розміщення акцій) рішення про участь ВАТ у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств та промислово-фінансових групах, поділ ВАТ та про його внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

89. Забороняється встановлення емітентом непередбачених законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій, придбаних ним у процесі приватизації.

90. ВАТ, створене у процесі приватизації, зобов'язане здійснити оцінку, виходячи з балансової вартості активів товариства, та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього у випадку, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами таких рішень:

про реорганізацію ВАТ;

про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод щодо придбання або відчуження майна ВАТ, вартість якого перевищує 50 відсотків балансової вартості активів товариства на дату прийняття такого рішення.

Післяприватизаційна підтримка підприємств

91. Фондом державного майна України здійснюється фінансова та організаційно-правова підтримка приватизованих підприємств та ВАТ, державна частка в статутних фондах яких не перевищує 25 відсотків плюс одна акція.

92. Фінансова післяприватизаційна підтримка підприємств здійснюється шляхом надання в межах коштів, отриманих від продажу майна відповідного підприємства, пільгових кредитів строком до п'яти років на умовах повернення, платності та цільового використання для технічного переозброєння, створення нових робочих місць, реструктуризації прострочених боргів. Пільгові кредити з позабюджетного Державного фонду приватизації підприємствам, які мають прострочену заборгованість перед Державним бюджетом України, не надаються.

93. Джерелом кредитування є кошти позабюджетного Державного фонду приватизації в частині, яка передбачається відповідно до цієї Програми.

Кредити надаються під заставу ліквідних активів підприємства уповноваженими банками в порядку, встановленому Фондом державного майна і Національним банком України.

Пропозиції щодо отримання та використання кредиту надаються у вигляді бізнес-плану з обгрунтованим графіком повернення кредиту і сплати відсотків по кредиту, а також затвердженого відповідним органом ВАТ переліку майна, що передаватиметься під заставу.

94. Кабінет Міністрів України спрямовує кошти, отримані від продажу державного майна, що передбачені на розвиток підприємництва, на фінансування заходів, спрямованих на розвиток підприємництва в Україні, фінансування програм підтримки вітчизняного товаровиробника.

95. Справа про банкрутство ВАТ, створених у процесі приватизації, продаж акцій яких розпочався, може бути порушена лише після закінчення приватизації (виконання плану розміщення акцій).

Управління ВАТ, у статутному фонді яких є державна частка

96. Управління ВАТ, у статутному фонді яких є державна частка, здійснюється шляхом участі уповноважених представників, визначених у встановленому порядку, в діяльності органів управління такого ВАТ - спостережної ради та ревізійної комісії, створення яких для всіх ВАТ, у статутному фонді яких є державна частка, є обов'язковим, та загальних зборів акціонерів.

97. Державні органи приватизації здійснюють формування органів управління ВАТ, створених у процесі приватизації, - виконавчого органу (правління), ради акціонерного товариства (спостережної ради), ревізійної комісії, які діють до перших загальних зборів акціонерів; розробляють та затверджують установчі документи таких ВАТ; визначають строк та місце проведення перших загальних зборів акціонерів; надають право представляти інтереси держави на зборах акціонерів; проводять конкурси з відбору уповноваженої особи з управління державною часткою у статутному фонді ВАТ. 

98. Перші загальні збори акціонерів ВАТ, створеного у процесі приватизації, скликаються його правлінням після виконання плану приватизації (плану розміщення акцій) або продажу більше ніж 60 відсотків акцій ВАТ.

До порядку денного перших загальних зборів акціонерів ВАТ обов'язково включаються такі питання:

обрання органів управління товариства;

звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства;

звіт ревізійної комісії та головного бухгалтера товариства;

порядок розподілу прибутку та заходи щодо погашення боргових зобов'язань товариства;

визначення стратегії розвитку та основних напрямів діяльності товариства.

99. Загальні збори акціонерів ВАТ, у статутному фонді яких є державна частка, проводяться не рідше одного разу на рік. На загальних зборах повинні розглядатися і ставитися на голосування питання щодо нарахування дивідендів на акції товариства, а також питання, пов'язані з виконанням рішень Кабінету Міністрів України. Відповідальність за підготовку і проведення загальних зборів відповідно до положень законодавства України і цієї Програми покладається на голову правління ВАТ.

100. У випадку коли голова правління ВАТ, у статутному фонді якого є державна частка, порушує положення законодавства та статуту товариства, його повноваження можуть бути припинені спостережною радою, яка приймає рішення щодо призначення нового голови правління, якщо це передбачено статутом.

101. Склад спостережної ради ВАТ, у статутному фонді якого є державна частка, формується залежно від складу акціонерів ВАТ і повинен забезпечувати їх пропорційне представництво у спостережній раді, у тому числі представництво держави. У разі обрання до спостережної ради товариства представників держави до складу спостережної ради ВАТ входять представники Кабінету Міністрів України або органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, і Фонду державного майна України.

102. У разі закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ у розмірі 50 відсотків плюс одна акція головою спостережної ради ВАТ призначається особа, кандидатуру якої рекомендовано Прем'єр-міністром України або відповідним віце-прем'єр-міністром України. 

103. Засідання спостережної ради ВАТ, у статутному фонді якого є державна частка, проводяться не рідше одного разу на три місяці, якщо інше не передбачено статутом товариства. Обов'язковими для розгляду на її засіданнях є питання фінансового стану ВАТ, включаючи своєчасність виплати заробітної плати працівникам, збереження майна ВАТ і виконання рішень загальних зборів акціонерів. За результатами розгляду цих питань спостережна рада може поставити на загальних зборах акціонерів питання щодо переобрання правління ВАТ. У разі закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ у розмірі 50 відсотків плюс одна акція рішення про позачергові загальні збори акціонерів приймає голова спостережної ради ВАТ, якщо це передбачено статутом товариства.

104. В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України право управління пакетом акцій ВАТ, закріплених у державній власності, може бути передано визначеній на конкурсних засадах юридичній (недержавній) або фізичній уповноваженій особі в порядку, встановленому Фондом державного майна України, Міністерством економіки України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Передача пакету акцій в управління інвестору може здійснюватись без проведення конкурсу, якщо передача пакету акцій в управління передбачена умовами продажу пакетів акцій за конкурсом.

Уповноважена особа, яка відповідно до цього пункту отримала право на здійснення функцій з управління акціями ВАТ, що перебувають у державній власності, зобов'язана перерахувати до позабюджетного Державного фонду приватизації кошти в сумі десяти відсотків вартості акцій, щодо яких їй надаються функції з управління. Зазначені кошти залишаються на рахунку позабюджетного Державного фонду приватизації і не підлягають вилученню до Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

105. Особа, уповноважена від імені держави управляти пакетом акцій, представляє державу в органах управління ВАТ, призначається головою спостережної ради (у разі закріплення у державній власності більше ніж 50 відсотків акцій) або може бути обрана членом спостережної ради ВАТ.

Уповноваженою особою не може бути об'єднання підприємств або посадова особа холдингу, до складу якого входить товариство.

106. Статутний фонд уповноваженої особи - юридичної особи не може бути меншим п'яти відсотків розміру номінальної вартості пакету акцій, що передається уповноваженій особі в управління. 

107. Представники органу виконавчої влади, Фонду державного майна України чи юридичної особи, а також фізичні особи, які претендують на право здійснення функцій управління пакетами акцій ВАТ, що перебувають у державній власності, повинні мати відповідний сертифікат (диплом).

Для забезпечення відповідного рівня підготовки уповноважених осіб Фонд державного майна України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Міністерство економіки України організовують їх навчання у навчальних закладах, акредитованих Міністерством освіти України.

Навчальні програми з підготовки уповноважених осіб затверджуються навчальними закладами за погодженням з Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Міністерством економіки України.

108. Фонд державного майна України у встановленому порядку здійснює облік:

контрактів з головами правлінь ВАТ, укладених до перших зборів акціонерів;

уповноважених осіб, що здійснюють функції управління акціями, закріпленими у державній власності.

109. У межах виконання повноважень, визначених пунктами 96 - 108, Фонд державного майна України погоджує свої рішення з Кабінетом Міністрів України та забезпечує виконання рішень Кабінету Міністрів України з питань управління об'єктами державної власності.

Розділ 6
Прикінцеві положення

Організаційне забезпечення виконання Програми

110. Фонд державного майна України, центральні та місцеві органи виконавчої влади здійснюють заходи щодо підготовки та подання пропозицій Кабінету Міністрів України відносно плану-графіку передприватизаційної підготовки підприємств, який затверджується до 1 березня 1998 року.

111. Фонд державного майна України у двотижневий термін після набрання чинності цією Програмою доводить до регіональних відділень та представництв Фонду, заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів Антимонопольного комітету України графік приватизації об'єктів, включених до завдань, визначених цією Програмою, з розподілом повноважень щодо їх приватизації між Фондом та його регіональними відділеннями.

У разі якщо приватизацію об'єкта проводить Фонд державного майна України, до складу комісії з приватизації включається також представник відповідного регіонального відділення Фонду з правом дорадчого голосу.

112. Фонд державного майна України забезпечує підготовку і перепідготовку працівників державних органів приватизації та органів виконавчої влади з питань реалізації цієї Програми.

113. Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна України здійснює заходи щодо підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій про внесення змін до відповідних законів стосовно:

звільнення від оподаткування операцій з приватизації державного майна, а також звільнення від оподаткування інвестицій у відповідні товариства, що вносяться на виконання інвестиційних умов приватизації (умов договору купівлі-продажу);

незастосування митних та податкових платежів при здійсненні операцій імпорту та експорту капіталу, якщо він використовується для придбання майна у процесі приватизації;

звільнення від оподаткування операцій, пов'язаних з післяприватизаційною фінансовою підтримкою приватизованих підприємств, а також звільнення від оподаткування операцій зі сплати процентів з пільгових кредитів, наданих приватизованим підприємствам з позабюджетного Державного фонду приватизації, що зараховуються до Державного бюджету України чи до валютних резервів Національного банку України;

врегулювання використання надр, корисних копалин, водних та інших природних ресурсів суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі підприємствами, що приватизуються.

Кабінету Міністрів України разом з Фондом державного майна України вжити заходів щодо:

вдосконалення механізмів оцінки та інвентаризації майна, обліку активів підприємств, що приватизуються, забезпечення використання ринкових методів визначення ціни продажу об'єктів приватизації;

забезпечення переважного використання доходів від приватизації для поповнення Державного бюджету України та фінансування приватизованого сектору економіки і встановлення сприятливого для підприємств відсотка за пільгові кредити з позабюджетного Державного  фонду приватизації; 

організаційно-правової взаємодії державних органів приватизації та правоохоронних і судових органів з ініціювання та вирішення майнових, фінансово-боргових і приватизаційних спорів, виконання судових рішень, захисту прав власності України.

Законодавче забезпечення виконання Програми

114. Для забезпечення виконання Програми Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України разом з іншими міністерствами і відомствами розробляє проекти законів і нормативно-правових актів.

Проекти законів

N
п/п

Проекти законів України

Розробники

Строк розроблення

Строк внесення на розгляд Верховної Ради України

1.

Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна"

Фонд державного майна, Мін'юст

У місячний термін з дня набрання чинності цим Законом

У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом

2.

Про внесення змін до Закону України "Про підприємництво"

Мінвуглепром, Мінпромполітики, Держкомгеології, Фонд державного майна, Мін'юст

- " -

- " -

3.

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

Державна податкова адміністрація, Мінфін, Фонд державного майна, Мін'юст

- " -

- " -

4.

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість"

Державна податкова адміністрація, Мінфін, Фонд державного майна, Мін'юст

- " -

- " -

Проекти постанов Кабінету Міністрів України

N
п/п

Проекти постанов Кабінету Міністрів України

Розробники

Строк розроблення

Строк внесення на розгляд Кабінету Міністрів України

1.

Щодо порядку передприватизаційної підготовки підприємств

Фонд державного майна, Мінекономіки, Мін'юст

У місячний термін з дня набрання чинності цим Законом

У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом

2.

Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики оцінки державного майна" (щодо оцінки вартості майна науково-дослідних інститутів, науково-дослідних і проектних організацій і підрядних реставраційних підприємств з урахуванням нематеріальних активів)

Фонд державного майна, Мінфін Мін'юст

- " -

- " -

3.

Про використання коштів, отриманих від приватизації, на розвиток підприємництва та підтримку вітчизняного товаровиробника

Держпідприємництво, Фонд державного майна Мінфін, Мін'юст

- " -

- " -

Проекти нормативно-правових актів Фонду державного майна, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади

N
п/п

Проекти нормативно-правових актів

Розробники

Строк розроблення

Строк затвердження

1.

Порядок продажу пакетів акцій за кошти на відкритих грошових аукціонах

Фонд державного майна, ДКЦПФР

У місячний термін з дня набрання чинності цим Законом

У двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом

2.

Порядок залучення радників для здійснення продажу акцій за конкурсами

Фонд державного майна

- " -

- " -

3.

Положення про порядок приватизації об'єктів соціальної сфери

Фонд державного майна

- " -

- " -

4.

Порядок продажу акцій за кошти через Національну мережу центрів сертифікатних аукціонів

Фонд державного майна, ДКЦПФР, Антимонопольний комітет

- " -

- " -

Інформаційне забезпечення процесу приватизації

115. Фонд державного майна України разом з Міністерством інформації України, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Державним інформаційним агентством України, Державним комітетом зв'язку України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України здійснюють заходи щодо інформування громадян України та іноземних держав про умови приватизації в Україні.

116. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва публікують інформацію про приватизацію, передбачену законодавством про приватизацію, у строки та порядку, визначені законодавством.

117. Інформація про строки та умови проведення відкритих торгів (тендерів) має бути опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення торгів.

118. Голова Фонду державного майна України, керівники регіональних відділень та представництв Фонду несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації щодо об'єктів, які приватизуються.

Заходи щодо завершення обігу приватизаційних паперів

119. Видача приватизаційних майнових сертифікатів та компенсаційних сертифікатів здійснюється відповідно до законодавства до 1 липня 1998 року.

120. Кінцевий термін використання приватизаційних майнових сертифікатів та компенсаційних сертифікатів у процесі приватизації відповідно до законодавства - 1 травня 1999 року.

(абзац перший пункту 120 із змінами, внесеними
згідно із Законами України від 31.12.98 р. N 377-XIV,
від 04.02.99 р. N 418-XIV)

Заключний сертифікатний аукціон за приватизаційні майнові сертифікати провести до 1 травня 1999 року. Встановити, що в цьому аукціоні беруть участь громадяни України, які отримали і не використали приватизаційні майнові сертифікати, та фінансові посередники, які депонували акумульовані ними приватизаційні майнові сертифікати в Національній мережі центрів сертифікатних аукціонів до 1 березня 1999 року. 

(пункт 120 доповнено абзацом другим згідно
 із Законом України від 04.02.99 р. N 418-XIV)

121. Протягом 1998 року Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України, Фондом державного майна України вживають заходів щодо запровадження механізму погашення невикористаних приватизаційних майнових сертифікатів.

122. Після списання коштів з позабалансових рахунків позабюджетного Державного фонду приватизації приватизаційні майнові сертифікати в паперовій формі передаються до архіву. Строк їх зберігання становить п'ять років. За розпорядженням Національного банку України приватизаційні майнові сертифікати знищуються у порядку, встановленому Національним банком України для знищення грошових знаків.

Контроль за виконанням Програми

123. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Рахункова палата, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи в межах своєї компетенції, визначеної законодавством.

124. Фонд державного майна України не рідше ніж один раз на квартал заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Фонду та його регіональних відділень про виконання вимог та завдань цієї Програми, організовує моніторинг виконання Програми.

125. Фонд державного майна України залучає до планових перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду представників правоохоронних органів.

126. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють:

а) Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях та на засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради України звітів Фонду державного майна України та органів виконавчої влади;

б) Рахункова палата - шляхом планових перевірок використання коштів Державного бюджету України;

в) Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях керівників органів виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим;

г) Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації - шляхом попереднього розгляду проектів нормативно-правових актів Фонду державного майна України та надання висновків до них.

127. Фонд державного майна України:

щоквартально подає Верховній Раді України, Рахунковій палаті та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід приватизації;

щомісячно інформує Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики та управління народним господарством, Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та Кабінет Міністрів України про виконання цієї Програми.

128. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на:

Голову Фонду державного майна України, керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном - щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності;

Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим. 

____________

Опрос