Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного имущества"

ВР Украины
Закон от 23.12.1997 № 768/97-ВР
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про оренду державного майна"

Закон втратив чинність з 1 лютого 2020 року
(у зв'язку з втратою чинності Законом України
 від 10 квітня 1992 року N 2269-XII
згідно із Законом України
 від 3 жовтня 2019 року N 157-IX)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про оренду державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99, N 31, ст. 244) такі зміни:

1. Назву Закону викласти в такій редакції:

"Про оренду державного та комунального майна".

2. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:

"Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам".

3. У статті 1:

1) абзаци другий та третій частини першої викласти в такій редакції:

"організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх структурних підрозділів;

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності";

2) частину другу статті 1 виключити.

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

4. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Оренда

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності".

5. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна,
що належить Автономній Республіці Крим або
перебуває у комунальній власності

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами".

6. В абзаці другому частини першої статті 4 слова "наданим йому державою державною земельною ділянкою" замінити словами "наданою йому земельною ділянкою".

7. У статті 5:

в абзаці другому слово "загальнодержавною" замінити словом "державною";

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;

підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна, а з дозволу орендодавців, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, - також щодо цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна".

8. У статті 9:

1) у частині першій слово "державних" виключити;

2) абзац перший частини другої викласти в такій редакції:

"2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого майна, що перебувають у державній власності, або підприємства, заснованого на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, орендодавець у п'ятиденний термін після дати реєстрації заяви надсилає копії проекту договору та інших матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо";

3) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Орган, уповноважений управляти відповідним майном державної власності, майном, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, орган Антимонопольного комітету України розглядають надіслані їм копії документів і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилають орендодавцеві висновки (дозвіл або відмову) про можливість оренди та умови договору оренди. Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін висновків (дозволу або відмови) органу, уповноваженого управляти відповідним майном, і висновків органу Антимонопольного комітету України, укладення договору оренди вважається з цими органами погодженим";

4) у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з органом, уповноваженим управляти відповідним майном, і органом Антимонопольного комітету України, а у випадках, коли заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого), протягом п'ятнадцяти днів після дати її реєстрації дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це заявника";

доповнити частину після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Якщо на укладення договору оренди потрібен дозвіл Фонду державного майна України, його регіонального відділення чи представництва, державне підприємство у п'ятиденний термін після отримання висновків органу, уповноваженого управляти державним майном, органу Антимонопольного комітету України надсилає орендодавцям, зазначеним в абзаці другому статті 5 цього Закону, копії проекту договору та інших документів, висновки зазначених органів, розрахунок орендної плати.

Фонд державного майна України, його регіональне відділення чи представництво розглядає надіслані матеріали і протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження повідомляє державне підприємство про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди майна підприємства або відмову).

Державне підприємство протягом п'яти днів після отримання зазначеного рішення Фонду державного майна України, його регіонального відділення чи представництва дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди державного майна і повідомляє про це заявника".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим;

в абзаці десятому слова "та постановами Верховної Ради України" виключити;

5) у частинах п'ятій та шостій слово "державного" виключити;

6) доповнити статтю після частини шостої новою частиною сьомою такого змісту:

"7. За наявності заяв про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу (за умови відсутності заяви господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу) від двох або більше фізичних чи юридичних осіб орендар визначається на конкурсних засадах.

Порядок проведення конкурсу визначається: Фондом державного майна України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності.

У разі проведення конкурсу орендодавець надсилає копії проекту договору та інших матеріалів відповідним органам, зазначеним у частині другій цієї статті, у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

9. Частину першу статті 12 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі укладення договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу та нерухомого майна з орендодавцем, зазначеним в абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, орендодавець у п'ятиденний термін після підписання сторонами договору повідомляє про це орган, уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення договору оренди державного майна), та у випадках, передбачених абзацами другим - четвертим частини другої статті 9, - орган Антимонопольного комітету України.

У разі укладення договору оренди з підприємством воно у п'ятиденний термін повідомляє про це орендодавців, зазначених в абзацах другому та третьому статті 5 цього Закону, та орган, уповноважений управляти відповідним майном (у разі укладення договору оренди державного майна), а в разі укладення договору оренди структурного підрозділу підприємства - орган Антимонопольного комітету України".

10. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором".

11. У статті 19:

1) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцеві незалежно від наслідків господарської діяльності. Річна орендна плата не може перевищувати п'яти відсотків вартості орендованого майна.

Орендна плата зараховується на спеціальні рахунки і використовується для фінансування капітальних вкладень.

2. Методика розрахунку, граничні розміри та порядок використання орендної плати визначаються: Кабінетом Міністрів України - для об'єктів, що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об'єктів, що перебувають у комунальній власності";

2) друге речення частини четвертої викласти в такій редакції:

"Порядок визначення таких підприємств (об'єктів), а також умови надання цих пільг встановлюються: Кабінетом Міністрів України - для підприємств (об'єктів), що перебувають у державній власності; органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - для підприємств (об'єктів), що належать Автономній Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для підприємств (об'єктів), що перебувають у комунальній власності".

12. У абзацах другому та п'ятому частини першої, частині третій статті 4, абзаці першому частини першої та частині другій статті 6, статтях 7, 8, 14, 15 і 16, першому реченні частини четвертої статті 19, частині першій статті 23, частині третій статті 27 слова "державне" і "державні" у відповідних відмінках виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін після опублікування Закону:

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативних актів у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
23 грудня 1997 року
N 768/97-ВР

 
 

 
 
 

Опрос