Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине

Заключение к проекту закона Украины от 04.12.2014 № 1256
Дата рассмотрения: 18.12.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" (реєстр. N 1256 від 04.12.2014 р.), внесений народними депутатами України О. В. Кужель, О. П. Продан, О. В. Ледовських та іншими

У проекті пропонується викласти у новій редакції Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні". У зв'язку з його прийняттям деякі зміни вносяться також до Господарського кодексу України, законів України "Про Регламент Верховної Ради України" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також визнаються такими, що втратили чинність, закони України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та "Про підприємництво". Прийняття проекту, як зазначено у Пояснювальній записці до нього, "дасть змогу докорінно покращити законодавче забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва, створити сприятливі правові умови для усунення бар'єрів і негативних факторів на шляху реалізації правових ініціатив" тощо.

Розглянувши проект, Головне управління вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

1. Насамперед слід зазначити, що питання розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва у проекті визначені неповно. Наприклад, у п. 5 частини 2 статті 4 до основних завдань державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва віднесено "сприяння на умовах конкуренції, прозорості та відкритості збільшенню частки суб'єктів малого і середнього підприємництва, що беруть участь у процедурах закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави і територіальної громади, та обсягів отриманих ними бюджетних коштів". Однак те, як має виконуватися це завдання, у подальшому в проекті не розкривається. Зауваження щодо відсутності механізмів виконання визначених у проекті завдань державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва стосується також і таких важливих завдань, як розширення можливостей участі суб'єктів малого і середнього підприємництва у реалізації проектів державно-приватного партнерства (п. 8 частини 2 ст. 4 проекту); покращення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого та середнього підприємництва (п. 10 частини 2 ст. 4 проекту) тощо. Не конкретизовано у проекті, яким чином мають реалізуватися на практиці такі визначені у статті 5 проекту основні напрями державної політики, як спрощення процедур започаткування, провадження і припинення підприємницької діяльності (п. 2 частини 1 цієї статті); вдосконалення функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, встановленої Податковим кодексом України (п. 3 частини 1 цієї статті); спрощення дозвільних процедур, у тому числі розширення сфери застосування декларативного принципу при започаткуванні і здійсненні господарської діяльності та процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб'єктів малого і середнього підприємництва, скорочення їхніх регуляторних витрат на проходження таких процедур (п. 8 частини 1 цієї статті) тощо. Зазначимо, що, на думку управління, декларування у законі зазначених завдань та напрямів без їх реалізації у конкретних правових нормах, які регулюють відповідні суспільні відносини, означає збереження декларативного характеру державної підтримки малого та середнього підприємництва, що, як зазначено у Пояснювальній записці до проекту, є однією із головних вад чинного Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в України". Збереження цієї декларативності у проекті навряд чи дозволить отримати належний позитивний ефект від прийняття поданого проекту.

2. Запропоновані у проекті види державної підтримки малого і середнього підприємництва, на думку управління, мають бути погодженими з формами державної допомоги, визначеними у статті 4 Закону України "Про державну допомогу". Згідно з цією статтею державна допомога полягає у передачі ресурсів держави чи місцевих ресурсів окремим суб'єктам господарювання, а також у втратах доходів відповідних бюджетів, яка реалізується, зокрема, у таких формах, як: 1) надання субсидій та грантів; 2) надання дотацій; 3) надання податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов'язкових платежів; 4) списання боргів, включно із заборгованістю за надані державні послуги, списання штрафних санкцій, компенсація збитків суб'єктам господарювання; 5) надання гарантій, кредитів на пільгових умовах, обслуговування кредитів за пільговими тарифами; 6) зменшення фінансових зобов'язань суб'єктів господарювання перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування; 7) надання, прямо чи опосередковано, суб'єктам господарювання товарів чи послуг за цінами нижче ринкових або придбання товарів чи послуг суб'єктів господарювання за цінами вище ринкових; 8) продаж державного майна за цінами, нижче ринкових; 9) збільшення державної частки в статутному капіталі суб'єктів господарювання або збільшення вартості державної частки на умовах, неприйнятних для приватних інвесторів. Звернемо увагу на те, що у проекті можливість надання суб'єктам малого та середнього підприємництва певної частини зазначених форм державної допомоги не передбачена.

3. Положення статей 11 та 12 проекту щодо загальнодержавних програм розвитку малого та середнього підприємництва мають бути узгоджені з відповідними положеннями Закону України "Про державні цільові програми", зокрема, щодо їх порядку розроблення та виконання.

4. Положення частини 3 статті 14 нової редакції Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", згідно з яким "щорічні загальні обсяги бюджетного забезпечення загальнодержавної, регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва визначаються за цільовим призначенням у державному і місцевих бюджетах та складають не менш як 0,1 відсотка видаткової частини загального фонду державного та місцевих бюджетів. Кошти державного бюджету, виділені на державну підтримку малого і середнього підприємництва, розподіляються між регіонами провадження підприємницької діяльності з урахуванням соціально-економічного потенціалу регіонів, кількості населення, регіональних особливостей та потреб розвитку малого і середнього підприємництва, рівня безробіття і потреб забезпечення зайнятості населення", суперечить вимогам чинного законодавства. Зокрема, у частині 2 ст. 95 Конституції України зазначається, що виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків". Крім того, у ст. 143 Основного закону зазначено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання. У ст. 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що "органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах (у разі їх створення) самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети" (ч. 1), а "самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів відповідно до закону" (ч. 5). До того ж у ст. 62 цього ж Закону зазначається, що участь держави передбачена тільки у формуванні доходів місцевих бюджетів, яка полягає у гарантуванні державою органам місцевого самоврядування доходної бази, достатньої для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб.

Звертаємо увагу на те, що подані до проекту документи не містять обгрунтувань щодо доцільності встановлення фінансової державної підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва з Державного та місцевих бюджетів саме в обсязі не менш 0,1 % видаткової частини загального фонду цих бюджетів, що не відповідає вимогам ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ч. 1 ст. 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якими до проекту надається належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

5. У ст. 19 проекту пропонується утворити спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує, координує і реалізує державну політику у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, визначити його повноваження, порядок призначення Голови та заступників. Слід зазначити, що відповідно до п. п. 9, 91 і 92 ст. 116 Конституції України спрямування і координація роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їх утворення, реорганізація та ліквідація віднесені до компетенції Кабінету Міністрів України. Таким чином, організаційно-структурні питання створення таких органів мають вирішуватись правовими актами Уряду і не можуть бути предметом законодавчого регулювання.

Опрос