Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реструктуризации кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную валюту Украины - гривню

Заключение к проекту закона Украины от 01.07.2014 № 4185а-3
Дата рассмотрения: 02.07.2014 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в національну валюту України - гривню"

У законопроекті передбачається проведення фінансовими установами, які діють на території України, за письмовою заявою громадян України, суб'єктів мікропідприємництва, що мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, реструктуризації зобов'язань за такими кредитними договорами шляхом перерахунку та фіксації у національній валюті України суми основної заборгованості та зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором, про що укладається додаткова угода до діючого кредитного договору між Кредитором та Позичальником. Розмір зобов'язання за Кредитним договором у національній валюті України (суми основної заборгованості; заборгованості зі сплати нарахованих штрафних санкцій, комісій, інших платежів; зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором) визначається виходячи з офіційного курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти Кредитного договору, встановленого Національним банком України на дату укладення Кредитного договору. Всі платежі, що були сплачені за кредитним договором до моменту проведення реструктуризації зобов'язань за кредитним договором, перерахунку не підлягають. Заборгованість в сумі різниці між розміром зобов'язань за кредитним договором та розміром зобов'язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором. Розмір плати за користування кредитом після проведення його реструктуризації та перерахунку не може перевищувати облікової ставки Національного банку України, діючої на 03 лютого 2014 року. Після погодження сторонами розміру плати за користування кредитом під час проведення його реструктуризації, у подальшому розмір такої оплати може змінюватись лише за згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди. Суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб, суб'єктів мікропідприємництва в іноземній валюті в період з 3 лютого 2014 року до моменту укладання додаткових угод про реструктуризацію до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами. Після проведення реструктуризації відповідно до статті 1 цього Закону при неможливості виконувати зобов'язання за кредитними зобов'язаннями Позичальник має право звернутись з односторонньою заявою, посвідченою нотаріально, про передачу предмета застави Кредитору. Кредитор зобов'язаний прийняти предмет застави у тридцяти денний строк з моменту отримання заяви. Подання Позичальником Кредитору заяви про передачу предмета застави Кредитору, у порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, є підставою для припинення зобов'язань за кредитом з дня подання зазначеної заяви, навіть якщо вартість предмета застави є недостатньою для повного задоволення вимог Кредитора. Борг у сумі різниці між розміром зобов'язань Позичальника за кредитом та сумою, отриманою Кредитором внаслідок реалізації предмета застави, підлягає анулюванню (прощенню) Кредитором.

Головне управління, проаналізувавши внесений законопроект у відведений час, з приводу окремих його положень вважає за доцільне висловити такі зауваження.

У проекті до кредиторів віднесено окремо кредитні та фінансові установі (ст. 2). У цьому, з нашої точки зору, немає потреби, оскільки фінансова установа - це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"). При цьому кредитна установа - це фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик (п. 2 ч. 1 ст. 1 цього ж Закону).

Викликає сумнів пропозиція проекту щодо поширення процедури реструктуризації заборгованості за валютними кредитами на кредити суб'єктів мікропідприємництва. Найбільш виправданим, виходячи з критерію соціальної значущості проблеми, виглядає застосування такої процедури виключно щодо заборгованості за валютними кредитами, наданими позичальникам - фізичним особам для придбання житла як основного і єдиного місця проживання.

У проекті, як на нашу думку, потребує уточнення зміст заборгованості позичальника за кредитом, яка підлягає реструктуризації. Адже згідно з ч. 1 ст. 3 проекту "реструктуризація зобов'язань за кредитним договором здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у національній валюті України суми основної заборгованості та зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором,". В той же час у ч. 2 цієї ж статті йдеться про "розмір зобов'язання за Кредитним договором у національній валюті України (суми основної заборгованості; заборгованості зі сплати нарахованих штрафних санкцій, комісій, інших платежів; зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором),". Надалі ж, зокрема, у ч. 1 ст. 6 проекту йдеться вже про те, що "суми неустойки у вигляді пені, штрафу, які виникли внаслідок неналежного виконання кредитних зобов'язань фізичних осіб, суб'єктів мікропідприємництва в іноземній валюті в період з 3 лютого 2014 року до моменту укладання додаткових угод про реструктуризацію до діючих кредитних договорів підлягають анулюванню (прощенню) кредитором одночасно з проведенням реструктуризації зобов'язань за кредитними договорами".

Дискусійною видається пропозиція щодо поширення пропонованої процедури реструктуризації на всю суму зобов'язань за валютними кредитами без обмеження її граничного рівня, що, з огляду на концептуальну спрямованість внесеної законодавчої ініціативи переважно на захист інтересів позичальника, створить додаткові ризики для банківської системи.

У цьому ж контексті слід розглядати і те, що за проектом реструктуризація зобов'язань за кредитним договором здійснюється шляхом перерахунку та фіксації у національній валюті України суми основної заборгованості та зобов'язань зі сплати за користування кредитними ресурсами за кредитним договором, виходячи з офіційного курсу національної валюти України по відношенню до іноземної валюти Кредитного договору, встановленого Національним банком України на дату укладення Кредитного договору. При цьому заборгованість в сумі різниці між розміром зобов'язань за кредитним договором та розміром зобов'язань позичальника, перерахованих відповідно до цього Закону, підлягає анулюванню (прощенню) кредитором (ст. 3). У такому випадку зі змісту законопроекту та документів, які додаються до нього, неясно, яка сума кредитів підлягатиме реструктуризації. З огляду на те, що, за даними Національного банку України, станом на січень 2014 року обсяг іпотечних кредитів фізичних осіб у доларах США склав близько $4 млрд. (близько 32 млрд. гривень за курсом 7,99 грн./дол.), можна прогнозувати, що перерахунок такого обсягу кредитів спричинить порушення банками обов'язкових економічних нормативів, дотримання яких передбачено вимогами Закону України "Про Національний банк України", та, відповідно, накладання на них санкцій з боку Національного банку України.

Опрос