Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях" (относительно экспертизы ценности документов)

Заключение к проекту закона Украины от 05.07.2011 № 8755
Дата рассмотрения: 20.10.2011 Карта проходжения проекта

ВИСНОВОК
на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (щодо експертизи цінності документів) (реєстраційний N 8755 від 05.07.2011)

У законопроекті пропонується шляхом внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" визначити термін "експертиза цінності документів" та уточнити порядок її проведення; обов'язки юридичних осіб щодо проведення експертизи цінності та забезпечення збереження документів, що нагромадилися за час їхньої діяльності; обов'язки власників документів Національного архівного фонду щодо утримання в належному стані будівель і приміщень архівних установ; підстави для вилучення документів з Національного архівного фонду; надати центральним державним архівам, місцевим державним архівним установам, архівним відділам міських рад право на перевірку роботи архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та релігійних організацій.

Метою законопроекту, як зазначається у Пояснювальній записці, є "удосконалення діючих правових норм і механізмів щодо проведення експертизи цінності документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, контролю за станом архівної справи та діловодства юридичних осіб незалежно від форми власності, забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, створення архівних установ для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудових архівів)".

Головне науково-експертне управління щодо поданого законопроекту, висловлює такі зауваження і пропозиції.

У Пояснювальній записці до законопроекту відсутнє належне обгрунтування необхідності його прийняття. Зокрема, в ній лише зазначається, що цей проект Закону України "розроблено на виконання пункту 113 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2010 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 N 1231-р", що є недостатнім для обгрунтування необхідності внесення змін до відповідних положень зазначеного вище Закону України. Адже внесенню будь-яких змін до чинних законодавчих актів має передувати аналіз практики застосування відповідних правових норм, який би засвідчував про необхідність вдосконалення правового регулювання тих чи інших суспільних відносин відповідно до потреб суспільства і держави. Тим часом, Пояснювальна записка не містить такого аналізу, який засвідчував би про неефективність законодавчих положень, до яких пропонується внести зміни. Тому бажано щоб представник суб'єкта права законодавчої ініціативи під час розгляду законопроекту надав відповідну інформацію, в чому саме відображається недосконалість чинного законодавства у сфері архівної справи та діловодства.

У законопроекті пропонується доповнити статтю 6 зазначеного Закону новою частиною шостою, за змістом якої "юридичні особи зобов'язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їхньої діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради". На думку управління, це не відповідає функціональному призначенню у механізмі регулювання відповідних суспільних відносин статті 6, яка, судячи з її назви, визначає порядок внесення документів до Національного архівного фонду та проведення з відповідною метою їх експертизи, а не обов'язки юридичних осіб щодо збереження документів, що нагромадилися за час їхньої діяльності. Про це засвідчує й зміст розділу II цього Закону, в якому міститься згадана стаття 6 та який має назву "Національний архівний фонд України та його формування".

Тому відповідне положення, яке було запозичене шляхом його виключення із частини першої статті 32 зазначеного Закону, яка присвячена архівним підрозділам об'єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, доцільно з відповідним уточненням викласти у вигляді окремої частини цієї статті, а не вмонтовувати його у статтю 6 цього закону, яка, як зазначалося вище, не призначена для регулювання відповідних питань.

Принагідно відзначимо, що положення відповідного змісту міститься у частині третій статті 31, за яка присвячена архівним підрозділам органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій. В ній йдеться про те, що зазначені юридичні особи (тобто юридичні особи публічного права) "зобов'язані після закінчення строків тимчасового зберігання документів Національного архівного фонду, в тому числі електронних, кіно-, відео-, фото-, фонодокументів, передати їх у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, на постійне зберігання відповідно до центральних державних архівів України, галузевих державних архівів, місцевих державних архівних установ або архівних відділів міських рад". Проте ця норма чомусь практично на зазнала змін.

Зазначене зауваження стосується частини сьомої (в редакції законопроекту), якою пропонується доповнити статтю 6 і згідно з якою "державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право доступу до документів юридичних осіб з метою виявлення документів Національного архівного фонду, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством", що не відповідає змісту та назві відповідної статті, до якої пропонується внести відповідне доповнення. Аналіз змісту цитованої вище норми засвідчує про доцільність її включення до статті 13, яка присвячена питанням забезпечення збереженості Національного архівного фонду і в якій, зокрема, визначаються повноваження державних архівних установ, архівних відділів міських рад щодо надання юридичним і фізичним особам, які мають документи Національного архівного фонду, допомоги в поліпшенні умов їх зберігання, реставрації та створенні фондів користування.

У частині четвертій, якою пропонується доповнити статтю 6, передбачено, що "під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими (галузевими) переліками документів..." (у редакції законопроекту), проте в ній не визначено, що це за переліки документів, хто їх має розробляти та затверджувати.

Опрос