Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном комитете лесного хозяйства Украины

Президент Украины
Указ Президента от 14.08.2000 № 969/2000
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Державний комітет лісового господарства України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
від 26 квітня 2002 року N 403/2002
,
 від 5 березня 2004 року N 280/2004

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 13 квітня 2011 року N 458/2011)

1. Затвердити Положення про Державний комітет лісового господарства України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 12 листопада 1997 року N 1267 "Про Положення про Державний комітет лісового господарства України";

статтю 14 Указу Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019 "Про внесення змін і доповнень до деяких Указів Президента України".

3. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
14 серпня 2000 року
N 969/2000
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет лісового господарства України

1. Державний комітет лісового господарства України (Держкомлісгосп України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.04.2002 р. N 403/2002)

Держкомлісгосп України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання.

2. Держкомлісгосп України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 26.04.2002 р. N 403/2002)

Держкомлісгосп України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України і Кабінету Міністрів України. У межах своїх повноважень Держкомлісгосп України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Держкомлісгоспу України є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, а також охорони, захисту, раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства;

здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері лісового і мисливського господарства;

розроблення і організація виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання і відтворення лісів, а також участь у розробленні та виконанні таких програм з питань використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства.

4. Держкомлісгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері лісового і мисливського господарства;

2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері лісового і мисливського господарства, впровадження досягнень науки і техніки, а також нових технологій і передового досвіду у цих галузях; виступає у встановленому порядку замовником науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, необхідних для реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства; організовує відповідно до законодавства діяльність метрологічної служби на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

4) розробляє норми, правила та інші нормативні документи у сфері охорони, захисту, раціонального використання лісових ресурсів і відтворення лісів;

5) визначає основні засади та організовує проведення лісовпорядкування, впорядкування мисливських угідь, а також веде державний лісовий кадастр, облік лісів, а також моніторинг та державний кадастр мисливських тварин;

6) видає дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів державного значення в межах встановлених лімітів, за винятком територій природно-заповідного фонду; погоджує проекти використання лісових ресурсів державного значення;

7) бере участь у розробленні лімітів та норм використання мисливських тварин, доводить затверджені у встановленому порядку зазначені ліміти до відома користувачів мисливських угідь;

8) встановлює відповідно до законодавства строки полювання, сезонні строки початку і закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

9) реалізовує державну стратегію розвитку лісового і мисливського господарства щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з неї та іншою продукцією лісового та мисливського господарства, проводить разом з суб'єктами господарювання постійний моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринку продукції лісового і мисливського господарства, готує пропозиції і бере участь у формуванні та реалізації політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для державних потреб; бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

10) організовує в межах повноважень, визначених законодавством, ведення лісового і мисливського господарства підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, аналізує їх економічне становище, здійснює інші заходи, спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності;

11) здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, на зовнішньому ринку, а також на розвиток внутрішнього ринку продукції лісового і мисливського господарства, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо умов оподаткування і кредитування, особливостей приватизації таких підприємств, установ та організацій;

12) здійснює державний нагляд і контроль за додержанням вимог щодо охорони, захисту, використання та відтворенням лісів, ведення мисливського господарства і полювання, а також застосування пестицидів та агрохімікатів у лісовому господарстві, на землях лісового фонду, проводить у встановленому порядку через галузеві науково-дослідні установи їх апробацію;

13) забезпечує функціонування та координує роботу служби державної лісової охорони; бере участь у забезпеченні реалізації державної політики в галузі пожежної безпеки та охорони праці, визначає стратегію і забезпечує здійснення наземно-авіаційної охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб;

14) видає посвідчення мисливця, щорічні контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозволи на використання мисливських тварин, що є державною власністю, крім видів, занесених до Червоної книги України;

15) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами у сфері лісового та мисливського господарства;

16) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо співробітництва України з Європейським Союзом, забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

17) здійснює відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління; забезпечує відповідно до законодавства контроль за цільовим використанням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, здійснює в межах своєї компетенції комплекс заходів щодо запобігання порушенням податкового законодавства, виконання законодавства про боротьбу з корупцією і організованою злочинністю;

18) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики;

19) розробляє відповідно до галузевих особливостей методичні рекомендації з питань застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, складання фінансової і статистичної звітності;

20) готує пропозиції і в межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового і мисливського господарства; укладає в установленому порядку галузеву угоду з професійними спілками чи їх об'єднаннями, іншими представницькими організаціями працівників лісового і мисливського господарства, які мають відповідні повноваження;

21) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби, забезпечує функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників лісового і мисливського господарства, готує пропозиції щодо формування державного замовлення на підготовку відповідних фахівців;

22) здійснює добір і розстановку керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, укладає і розриває контракти з цими керівниками;

23) визначає категорії працівників лісового господарства, служби лісової охорони, яким відповідно до законодавства надано право носіння форменого одягу встановленого зразка, зброї та спеціальних засобів;

24) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

25) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держкомлісгоспу України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

26) розглядає згідно із законодавством справи про адміністративні правопорушення і в межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

27) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Працівники Держкомлісгоспу України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства з питань, віднесених по повноважень Комітету, користуються правами, передбаченими законодавством.

5. Держкомлісгосп України має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях додержання вимог законодавства у сфері лісового і мисливського господарства;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України.

6. Держкомлісгосп України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. Держкомлісгосп України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку свої територіальні органи.

8. Держкомлісгосп України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомлісгосп України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держкомлісгоспу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомлісгоспу України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Держкомлісгосп України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомлісгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держкомлісгоспом України, розподіляє обов'язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держкомлісгоспу України, призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держкомлісгоспу України, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Держкомлісгоспу України.

(абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомлісгоспу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держкомлісгоспу України.

У разі потреби до складу колегії Держкомлісгоспу України можуть входити в установленому порядку інші особи.

(абзац другий пункту 10 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомлісгоспу України.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів науки і техніки у лісовому і мисливському господарстві, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держкомлісгоспі України можуть утворюватися науково-технічна (наукова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і рад та положення про них затверджує Голова.

12. У складі Держкомлісгоспу України Кабінетом Міністрів України може бути утворено урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

13. Гранична чисельність працівників Держкомлісгоспу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

(абзац другий пункту 13 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Штатний розпис і кошторис видатків Держкомлісгоспу України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

(абзац третій пункту 13 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держкомлісгоспу України затверджує Голова.

14. Держкомлісгосп України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос