Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Министерстве юстиции Украины

Президент Украины
Указ Президента от 31.07.2000 № 934/2000
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Положення про Міністерство юстиції України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 6 квітня 2011 року N 395/2011)

Внести до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396 (із змінами, внесеними Указами від 15 вересня 1998 року N 1019 та від 9 лютого 1999 року N 145), зміни згідно з додатком.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
31 липня 2000 року
N 934/2000
 

  

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство юстиції України

1. Пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

"1. Міністерство юстиції України (Мін'юст України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін'юст України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади в забезпеченні реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин";

"3. Основними завданнями Мін'юсту України є:

підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;

планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за здійсненням такої діяльності;

забезпечення реалізації державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин;

організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції (крім Верховного Суду України та арбітражних судів), організація виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

здійснення міжнародно-правового співробітництва".

2. У пункті 4:

1) доповнити пункт підпунктом 301 такого змісту:

"301) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно";

2) підпункти 1, 18, 22, 32 і 39 викласти в такій редакції:

"1) забезпечує реалізацію державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, готує пропозиції щодо проведення в Україні правової реформи";

"18) організовує в порядку, встановленому законодавством України, своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових, осіб), виконання яких покладено на державних виконавців";

"22) здійснює відповідно до законодавства легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян, реєстрацію політичних партій, міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, контролює додержання ними положень їх статутів; реєстрацію всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати України, всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань та символіки відповідних об'єднань громадян і благодійних організацій, реєструє статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і статути інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами України";

"32) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; здійснює методичне забезпечення цієї освіти, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, надає їм необхідну допомогу, бере участь разом з Міністерством освіти і науки України в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права в неюридичних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; розробляє і розповсюджує освітні програми у сфері захисту прав людини";

"39) забезпечує підготовку відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направляє спостерігачів у місії з контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина";

3) підпункт 4 після слів "законам України" доповнити словами "основним положенням законодавства Європейського Союзу";

4) у підпункті 41 слова "щорічних планів" та "планів" замінити відповідно словами "щорічні плани" та "плани";

5) у підпункті 11 слово "нормативних" замінити словом "нормативно-правових";

6) у підпункті 12 слова "загальноправовий рубрикатор" замінити словами "класифікатор галузей законодавства України";

7) у підпункті 23 слова "здійснює у встановленому порядку заходи щодо залучення позабюджетних джерел фінансування шляхом впровадження у системі органів юстиції надання додаткових платних послуг правового та технічного характеру громадянам і юридичним особам" замінити словами "організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового і технічного характеру";

8) доповнити підпункт 24 словами "визначає кількість приватних нотаріусів у межах нотаріальних округів, затверджує зразки печаток державних і приватних нотаріусів та умови замовлення на їх виготовлення";

9) доповнити підпункт 29 словами "забезпечує виконання законодавства з питань реєстрації фізичних осіб".

3. Підпункти 7 і 8 пункту 5 викласти в такій редакції:

"7) перевіряти в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, установах і організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

8) скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій".

4. У пункті 6:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"Призначення на посаду і звільнення з посади керівників управлінь юстиції здійснює в установленому порядку Міністр";

2) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У складі Мін'юсту України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління".

5. Доповнити пункт 9 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Через Міністра Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державного комітету України у справах релігій".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.

6. У пункті 10:

1) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"особисто відповідає за розроблення і впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, державної політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних відносин, здійснює управління дорученою йому сферою, відповідає за її стан та розвиток".

У зв'язку з цим абзаци другий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятнадцятим;

2) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"призначає на посаду та звільняє з посади керівників Центру правової реформи і законопроектних робіт, державного підприємства "Інформаційний центр" Мін'юсту України, спеціалізованого державного підприємства "Укрспец'юст", Головного державного об'єднання правової інформації та пропаганди правових знань Мін'юсту України, центрів перекладів актів європейського права та порівняльного права при Мін'юсті України, інших підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Мін'юсту, а також їх заступників, затверджує структуру, штатний розпис і кошторис видатків цих підприємств, установ та організацій";

3) в абзаці п'ятнадцятому слова "а також Центру" виключити.

7. Абзац перший пункту 11 після слів "за посадою" доповнити словами "Голови Державного комітету України у справах релігій, керівників урядових органів державного управління".

8. У пункті 13:

1) в абзаці першому слова "центрального апарату" виключити;

2) в абзаці другому слова "Прем'єр-міністр України" замінити словом "Міністр";

3) абзац третій викласти в такій редакції:

"Штатний розпис та кошторис видатків Мін'юсту України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України".

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос