Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Министерстве промышленной политики Украины

Президент Украины
Указ Президента от 21.09.2001 № 849/2001
Утратил силу

УКАЗ
 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міністерство промислової політики України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 27 березня 2002 року N 304/2002
,
 від 24 грудня 2002 року N 1207/2002
,
від 9 липня 2003 року N 586/2003
,
 від 5 березня 2004 року N 280/2004
,
 від 2 вересня 2004 року N 1036/2004
,
 від 19 липня 2005 року N 1120/2005

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 13 квітня 2011 року N 451/2011)

Додатково див.
 постанову Кабінету Міністрів України
 від 2 листопада 2006 року N 1538

1. Затвердити Положення про Міністерство промислової політики України (додається).

2. Установити, що Міністерство промислової політики України є правонаступником Державного комітету промислової політики України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 26 квітня 2000 року N 625 "Про Державний комітет промислової політики України";

Указ Президента України від 17 жовтня 2000 року N 1140 "Про внесення змін до Положення про Державний комітет промислової політики України".

4. Кабінету Міністрів України привести у тримісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
21 вересня 2001 року
N 849/2001
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство промислової політики України

1. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпромполітики України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики України.

Міністерство промислової політики України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості України.

(пункт 1 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

2. Мінпромполітики України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Мінпромполітики України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінпромполітики України організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Мінпромполітики України є:

підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики України, а також розроблення механізмів її реалізації;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектора економіки України;

реалізація державних програм розвитку промисловості України;

визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектора економіки України;

розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку промислового виробництва;

створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового сектора економіки України;

участь у розробленні та реалізації державної регіональної промислової політики;

забезпечення реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості. 

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

4. Мінпромполітики України відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує відповідно до своєї компетенції її реалізацію;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості;

3) бере участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки;

4) забезпечує відповідно до законодавства проведення у промисловому секторі економіки України єдиної соціальної, науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики;

5) у межах своєї компетенції координує зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств, у тому числі у сфері оборонного комплексу, забезпечує в установленому порядку складання та подання українськими суб'єктами господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних скарг (заяв);

6) бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів у порядку, встановленому законодавством;

7) виконує відповідно до законодавства України функції з управління об'єктами державної власності;

8) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств, що належать до сфери його управління;

9) сприяє створенню нових організаційних форм підприємництва та бере участь у розробленні механізмів структурної перебудови у промисловому секторі економіки;

10) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування і реалізації державної податкової, антимонопольної та цінової політики в промисловості, в установленому порядку розробляє фінансово-економічні та інші нормативи, механізми їх запровадження;

11) організовує і виконує роботи із стандартизації в межах повноважень, визначених законом;

12) у встановленому порядку сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промисловості;

13) здійснює моніторинг та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів підприємницької діяльності на внутрішньому і зовнішньому ринку;

14) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством України;

15) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у апараті Мінпромполітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

16) аналізує стан розвитку промислового виробництва, формує баланси виробництва та споживання основних видів промислової продукції;

17) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань промислової політики;

18) розробляє та реалізує відповідно до законодавства України заходи щодо дотримання інтересів держави під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення і подвійного використання, забезпечує участь підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, в міжнародних виставках озброєнь, військової техніки тощо;

19) підпункт 19 пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента
України від 09.07.2003 р. N 586/2003)

20) організовує виконання робіт з комплексної утилізації непридатних боєприпасів, утилізації рідинних компонентів і твердого ракетного палива та інших токсичних речовин на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

21) забезпечує державний нагляд за безпекою польотів експериментальних повітряних суден та суден авіаційного парку промисловості;

22) реалізує державну політику у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу з метою забезпечення національних інтересів України;

23) разом з Міністерством оборони України:

організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

вносить на розгляд Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України пропозиції, розроблені за участю інших центральних органів виконавчої влади, щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, визначення його напрямів, форм та обсягів;

подає погоджені з Комітетом, зазначеним в абзаці третьому цього підпункту, до Кабінету Міністрів України проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

готує пропозиції щодо порядку виконання зобов'язань, узятих Україною за міжнародними договорами у сфері військово-технічного співробітництва;

вносить погоджені з Комітетом, зазначеним в абзаці третьому цього підпункту, до Кабінету Міністрів України проекти рішень про створення українських частин міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва, участь у роботі міжнародних організацій, офіційних делегацій і підготовці та демонструванні національних експозицій України на міжнародних виставках (салонах) озброєння, військової техніки, іншого майна, технологій і послуг військового призначення та подвійного використання;

24) забезпечує координацію заходів, здійснюваних центральними і місцевими органами виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу;

25) готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу;

26) готує пропозиції щодо фінансування оборонно-промислового комплексу та формування Державного бюджету України;

27) визначає напрями реструктуризації оборонно-промислового комплексу;

28) організовує і координує наукові дослідження в інтересах оборони та підвищення ефективності військово-технічного співробітництва в частині, що належить до його компетенції;

29) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств оборонно-промислового комплексу;

30) бере участь у реалізації державної кадрової політики в оборонно-промисловому комплексі;

31) координує діяльність відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та організацій щодо співробітництва України з іноземними державами з питань організації та проведення наукових і дослідно-конструкторських робіт, виробництва товарів військового призначення;

32) проводить наукові дослідження у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу в інтересах оборони держави;

33) здійснює контроль за науково-технічним та технологічним розвитком оборонно-промислового комплексу в інтересах підвищення обороноздатності держави;

331) у межах своєї компетенції забезпечує здійснення державного управління у сфері охорони праці, пожежної безпеки, охорони довкілля, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вирішення питань цивільної оборони, здійснює відповідне методичне керівництво і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

(пункт 4 доповнено підпунктом 331 згідно з Указом
 Президента України від 02.09.2004 р. N 1036/2004)

332) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері промисловості, державних інноваційних програм і необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування, створення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для здійснення фінансової підтримки зазначених програм;

(пункт 4 доповнено підпунктом 332 згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

333) затверджує порядок формування і використання коштів спеціалізованими державними інноваційними фінансово-кредитними установами, які належать до сфери його управління;

(пункт 4 доповнено підпунктом 333 згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

334) забезпечує проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік;

(пункт 4 доповнено підпунктом 334 згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

335) виступає замовником та забезпечує проведення державної науково-технічної експертизи інноваційних програм, проектів та об'єктів інтелектуальної власності у сфері промисловості;

(пункт 4 доповнено підпунктом 335 згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

336) в межах своєї компетенції організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері інноваційної діяльності;

(пункт 4 доповнено підпунктом 336 згідно з Указом
 Президента України від 19.07.2005 р. N 1120/2005)

34) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на нього завдань.

(підпункт 22 пункту 4 замінено підпунктами 22 - 34 згідно з
 Указом Президента України від 09.07.2003 р. N 586/2003)

5. Мінпромполітики України має право:

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та експертні групи, в тому числі із залученням фахівців на договірній основі;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Мінпромполітики України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. Мінпромполітики України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінпромполітики України в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінпромполітики України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінпромполітики України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

8. Мінпромполітики України очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної промислової політики і виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань промислової політики, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

3) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади перших заступників та заступників Міністра;

(підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
  
Указами Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
від 05.03.2004 р. N 280/2004)

4) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління та подання про призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;

(підпункт 4 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002)

5) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Міністерства, в тому числі за погодженням з Кабінетом Міністрів України - керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства;

(підпункт 5 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінпромполітики України; 

(підпункт 6 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

7) за поданням керівників урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, затверджує граничну чисельність їх працівників, погоджує структуру, штатний розпис та кошторис видатків цих органів;

(підпункт 7 пункту 8 в редакції Указів
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002,
 від 05.03.2004 р. N 280/2004)

8) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників підприємств, установ та організацій, що перебувають в управлінні Міністерства. Керівник підприємства, установи, організації, яка є суб'єктом міжнародного військово-технічного співробітництва, призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з Президентом України.

(пункт 8 доповнено підпунктом 8 згідно з Указом
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
підпункт 8 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента від 24.12.2002 р. N 1207/2002)

9. Міністр має перших заступників, у тому числі першого заступника - керівника апарату Міністерства та першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України (далі - перші заступники), та заступників, які належать до числа керівників Міністерства.

Перших заступників та заступників Міністра призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України і припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

Міністр розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками та заступниками.

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Мінпромполітики України, його поточної роботи, а також забезпечення діяльності Міністра організовується першим заступником Міністра - керівником апарату Мінпромполітики України.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
в редакції Указу Президента
України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінпромполітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та питань розвитку галузей промисловості у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), перших заступників та заступників Міністра (за посадою), а також інших керівних працівників Мінпромполітики України.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

У разі потреби до складу колегії Мінпромполітики України можуть входити в установленому порядку інші особи.

(абзац другий пункту 10 в редакції Указу
 Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

Членів колегії затверджує і увільняє від обов'язків Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпромполітики України.

11. У складі Мінпромполітики України Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

12. Для розгляду найважливіших питань дальшого розвитку конкурентоспроможного промислового комплексу, наукових рекомендацій та інших пропозицій, обговорення найважливіших програм та інших питань у Мінпромполітики України може утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр промислової політики України.

13. Гранична чисельність працівників Мінпромполітики України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Мінпромполітики України затверджує Міністр за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис видатків Мінпромполітики України затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінпромполітики України затверджує Міністр.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно із Указом
Президента України від 27.03.2002 р. N 304/2002
,
в редакції Указу Президента
 України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

14. Мінпромполітики України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

(Положення доповнено пунктом 14 згідно з Указом
Президента України від 05.03.2004 р. N 280/2004)

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. ЛИТВИН
 

Опрос