Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об объявлении территорий и объектов природно-заповедного фонда общегосударственного значения

Президент Украины
Указ Президента от 20.08.1996 № 715/96

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу постановляю:

1. Оголосити заказниками, пам'ятками природи і парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення території та об'єкти, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення (додатки NN 1 - 3).

2. Змінити межі раніше оголошених територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (додаток N 4).

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України у тримісячний строк:

забезпечити передачу територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, вказаних у додатках NN 1 - 3, під охорону підприємствам, установам та організаціям, у віданні яких вони перебувають, з оформленням охоронного зобов'язання;

затвердити положення про кожний заказник загальнодержавного значення, вказаний у додатку N 1, відповідно до його цільового призначення та режиму охорони.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
20 серпня 1996 року
N 715/96

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 20 серпня 1996 року N 715/96

ПЕРЕЛІК
заказників загальнодержавного значення

******************************************************************
  Назва * Площа *Місце   *   Коротка    *Підприємства,
 заказника* (га) *знаходження* характеристика  *установи та
     *    *      *  заказника   *організації,
     *    *      *          *у віданні яких
     *    *      *          *перебувають
     *    *      *          *заказники
******************************************************************
   1  *  2  *   3   *     4    *    5
******************************************************************
            Запорізька область
            ******************
 
Ландшафтний 2800 Якимівський Акваторія з прибе- Атманайська
заказник      район,   режними ділянками, сільська
"Сивашик"     с.Атманай  де  збереглися  у рада
                природному  стані
                комплекси водно-бо-
                лотної та степової
                рослинності з попу-
                ляціями  рідкісних
                видів рослин, зане-
                сених до Червоної
                книги  України, -
                тюльпана  Шренка,
                лещиці  скупченої,
                цимбохазми
                дніпровської, кови-
                ли волосистої, ко-
                вили Лессінга, ко-
                вили  української.
                Місце   оселення,
                гніздування   та
                відпочинку під час
                міграції 118 видів
                птахів
 
Ландшафтний 1910 Якимівський Піщана коса   на Кирилівська
заказник      район,   північному  узбе- селищна
"Коса       смт Кири-  режжі  Азовського рада
Федотова"     лівка,   моря з унікальною
          с.Степок  водно-болотною  і
                степовою    рос-
                линністю, де предс-
                тавлені   кермек
                Мейєра, кермек ши-
                роколистий та інші
                ендемічні    та
                рідкісні види рос-
                лин. Місце гнізду-
                вання   численних
                видів птахів
 
          Івано-Франківська область
          *************************
 
Ландшафтний 2533,8 Рожнятівсь- Типові для  Карпат Осмолодський
заказник      кий район, лісові насадження, держлісгосп
"Грофа"      Довго-   де зростають сосна Мінлісгоспу
          полянське, гірська,  смерека. України
          Менчіль-  Зустрічаються сосна
          ське, Ос-  кедрова,   лілія
          молодське, лісова,  баранець
          Піскавське, звичайний, а також
          Різарнянсь- глухар, рись зви-
          ке лісниц- чайна,  бурозубка
          тва     альпійська,   кіт
                лісовий,  змієїд,
                полоз  лісовий та
                тритон карпатський,
                занесені до Черво-
                ної книги України
 
             Київська область
             ****************
 
Ландшафт-  1162  Броварський Цінний у науковому  Київський
ний        район,   відношенні природ- держлісгосп
заказник      Семиполків- ний комплекс з ма- Мінлісгоспу
"Калитян-     ське    лопоширеними угру- України
ська дача"     лісництво  пованнями  широко-
                листяних лісів, ха-
                рактерними   для
                півдня Полісся, а
                також   низинних
                трав'яних боліт, де
                зростають типові та
                рідкісні  рослини.
                Місце оселення ве-
                ликої   популяції
                борсука - виду, за-
                несеного до Черво-
                ної книги України
 
Ландшафтний 785  Макарів-  Типовий  ландшафт Макарів-
заказник      ський    півдня  Київського ський
"Урочище      район,   Полісся у  долині Держліс-
Мутвицьке"     Забуянське річки Мутвиця з ти- госп
          лісництво  повою та рідкісною Мінліс-
                флорою,  у складі госпу
                якої рідкісні види України
                рослин  -  осока
                затінкова,  любка
                дволиста, гніздівка
                звичайна,  коручка
                морозниковидна, ко-
                ручка темно-черво-
                на, лілія лісова,
                занесені до Черво-
                ної книги України,
                а також  численні
                лікарські рослини
 
Лісовий   974  Фастівський Масив типового для Фастівський
заказник      район,   лісостепу листяного держлісгосп
"Урочище      Фастівське лісу на лівому бе- Мінлісгоспу
Унава"       лісництво  резі р. Унава, який України
                має велике водоохо-
                ронне та грунтоза-
                хисне значення, з
                ділянками   дубів
                віком    100-150
                років, багатим тва-
                ринним світом
 
           Кіровоградська область
           **********************
 
Ботанічний 15   Долинський Цінна у  науковому Колективне
заказник      район,   відношенні  балка, сільського-
"Боковень-     с. Нагірне де представлені ти- сподарське
ківська            пові  степові  та підприємство
балка"             гідрофільні  при- "Світанок"
                родні  комплекси.
                Зустрічаються
                рідкісні види рос-
                лин (ковила воло-
                систа,     сон
                чорніючий) та комах
                (бражник південний
                молочайний,  маха-
                он), занесені  до
                Червоної книги Ук-
                раїни
 
Ботанічний 30   Світловод- Балкова система  з Колективне
заказник      ський    різноманітними сте- сільськогос-
"Цюпина      район,   повими  та  луч- подарське
 балка"      с.Велика  но-степовими  рос- підприємство
          Андрусівка линними угрупован- "Славутич"
                нями. Місцезростан-
                ня численних мало-
                поширених    та
                рідкісних   видів
                флори. Зустрічають-
                ся астрагал шерс-
                тистоквітковий,  а
                також борсук, маха-
                он,  занесені  до
                Червоної книги Ук-
                раїни
 
            Полтавська область
            ******************
 
Гідрологіч- 1600  Семенівсь- Типова для лісосте- Колективне
ний заказник    кий     пової зони Лівобе- сільсько-
"Рогозів      район,   режної   України господарське
куток"       с.Новий   ділянка на лівому підприємство
          Калкаїв,  березі р.Сули, де "Худоліївське"
          с.Худолі-  збереглися у незай- - 1000 га,
          ївка    маному стані при- колективне
                родні комплекси об- сільсько-
                воднених очеретяних господарське
                боліт, лук та озер. підприємство
                Зустрічаються коса- "Наріжанське"
                рики тонкі, зозули-  - 600 га
                нець  болотний, а
                також видра річко-
                ва, горностай, за-
                несені до Червоної
                книги України, чис-
                ленні види птахів
 
Ландшафтний 79,1  Шишацький  Типові для лісосте- Колективне
заказник      район,   пової зони Лівобе- пайове
"Короленкова    с.Малий   режної України при- сільсько-
дача"       Перевіз   родні  комплекси, господарське
                які є місцем зрос- підприємство
                тання   рідкісних ім.Жовтневої
                видів рослин - шо- революції
                ломниці  високої,
                фіалки донської, а
                також ковили воло-
                систої,  занесеної
                до Червоної книги
                України
 
Ландшафтний 1620 Кобеляць-  Територія,    де Кременчуцький  
заказник      кий     представлені різно- держлісгосп   
"Лучкі-      район,   манітні типи  при- Мінлісгоспу   
вський"      Кишен-   родних комплексів - України     
          ківське   широколистяні ліси, - 614 га,    
          лісництво, злаково-різнотравні, радгосп     
          с.Лучки   південні  ковилові "Сокільський"
                та чагарникові сте- - 501,5 га, 
                пи, заплавні,  су- Лучківська
                ходільні та засо- сільська   
                лені луки,  висо- рада -    
                ко-травні  болота, 504,5 га   
                гідрофільні водой-
                ми, псамофітні уг-
                руповання,  харак-
                терні для лісосте-
                пової зони Лівобе-
                режної   України.
                Зустрічаються понад
                100 видів птахів,
                серед яких - ор-
                лан-білохвіст, ско-
                па, а також гадюка
                степова, 12 видів
                рослин, занесені до
                Червоної книги Ук-
                раїни
 
Орнітоло-  139,2 Глобинсь-  Острови та прилегла Кременчуцький
гічний       кий район, акваторія у гирлі держлісгосп
заказник      Гридижське Сули  з  цінною Мінлісгоспу
"Святилівсь-    лісництво, трав'яною та лісо- України -
кий"        с. Святи-  вою  рослинністю. 107 га,
          лівка    Місце розташування агрофірма
                найбільшої на мате- "Росток" -
                риковій частині Ук- 32,2 га
                раїни колонії ча-
                пель, а також осе-
                лення та гніздуван-
                ня численних видів
                птахів,  занесених
                до Червоної книги
                України, - чорного-
                лового  реготуна,
                жовтої чаплі, кули-
                ка-сороки,  орла-
                на-білохвоста
 
            Хмельницька область
            *******************
 
Ландшафтний  66  Чемеровець- Укриті лісом товт- Колективне
заказник      кий район, ри,  де  зростає сільсько-
"Велика і     с.Голенище- близько  10 видів господарське
Мала Бугаїха"   ве     рослин,  занесених підриємство
                до Червоної  книги ім.Петровсь-
                України, зустріча- кого
                ються численні види
                тварин
 
Ботанічний 655  Кам'янець- Цінна ділянка дубо- Кам'янець-
заказник      Подільський во-грабових та гра- Подільський
"Довжоцький"    район,   бових лісів,   де держлісгосп
          Кадієвецьке зростають      Мінлісгоспу
          лісництво  лікарські, декора- України
                тивні, реліктові, а
                також рідкісні види
                рослин, занесені до
                Червоної книги Ук-
                раїни,  -  лілія
                лісова, підсніжник
                білосніжний, низка
                орхідних
 
Ботанічний 80  Кам'янець-  Ділянка з  лісовою Кам'янець-
заказник     Подільський та  степовою рос- Подільський
"Нижні      район,    линністю на крутос- держлісгосп
Патринці"     Староушицьке хилі р.Тернави, де Мінлісгоспу
         лісництво  зростає близько 20 України
                видів рослин, зане-
                сених до Червоної
                книги України, се-
                ред яких сон вели-
                кий, сон чорніючий,
                булатка    вели-
                коквіткова
 
Ботанічний 111  Городоцький Лісові грабово-ду- Колективне
заказник      район,   бові   насадження сільсько-
"Карабчі-     с. Великий природного  поход- господарське
ївський"      Карабчіїв  ження, де зростають підприємство
                булатка    вели- ім. Димитрова
                коквіткова, коручка
                темночервона,  сон
                великий,  занесені
                до Червоної книги
                України
 
Ботанічний 244  Дунаєвець- Цінний лісовий ма- Кам'янець-
заказник      кий район, сив з унікальними Подільський
"Зарудка      Дунаєвецьке насадженнями     держлісгосп
зелена"      лісництво  реліктового дерева Мінлісгоспу
                - береки. Місцез- України
                ростання   інших
                рідкісних рослин
 
Ботанічний 9,3  Кам'янець- Еталонна  ділянка Колективне
заказник      Подільський типової   рослин- сільсько-
"Товтра      район,   ності, де зустріча- господарське
Вербецька"     с.Гуменці  ються  реліктові, піпдриємство
                ендемічні, декора- ім.Котовського
                тивні, лікарські, а
                також рідкісні види
                рослин, занесені до
                Червоної книги Ук-
                раїни, - сон вели-
                кий   та   сон
                чорніючий,  ковила
                волосиста
 
Гідроло-  109  Ізяславсь- Унікальне сфагнове Ізяславський
гічний       кий район, болото з куртинами держлісгосп
заказник      Михельське деревних   порід. Мінлісгоспу
"Михельський"   лісництво  Зростають реліктові України
                та рідкісні  види
                рослин, занесені до
                Червоної книги Ук-
                раїни, - пальчато-
                корінник м'ясочер-
                воний, верба чор-
                нична та інші
 
            Черкаська область
            ******************
 
Гідрологіч- 940  Жашківсь-  Ділянка заплави  у Бузівське
ний заказ-     кий район, верхів'ї р.Гірський колективне
ник        с.Шуляки,  Тікич з численними сільсько-
"Шуляцьке     смт     озерами та болота- господарське
болото"      Адамівка  ми, що мають водо- підприємство -
                регулювальне  зна- 164,3 га,
                чення.  У  флорі радгосп
                налічується близько "Пугачівка" -
                160 видів рослин, 695,3 га,
                серед яких  цінні радгосп
                лікарські    та "Гірський
                рідкісні   види. Тікич" - 80,4
                Місце оселення та га
                гніздування  орла-
                карлика,   лелеки
                чорного та  інших
                птахів,  занесених
                до Червоної книги
                України
 
            Чернігівська область
            ********************
 
Ботанічний 400  Коропський Ділянка   заплави Колективне
заказник      район,   р.Десни, де зберег- сільсько-
"Оболонсь-     с. Оболоння лися  типові  для господарське
кий"              лісової зони зап- підприємство
                лавні луки з різно- "Оболонь"
                манітним флористич-
                ним і фітоценотич-
                ним складом рослин-
                ності.  Зростають
                рідкісні види - зо-
                зулинець болотний,
                зозулинець блощич-
                ний, водяний горіх
                плаваючий, пальча-
                токорінник травне-
                вий, занесені  до
                Червоної книги Ук-
                раїни
 
Ботанічний 200  Корюківсь- Мальовнича ділянка Колективне
заказник      кий район, типових для Лівобе- сільсько-
"Брецький"     с.Бреч,   режного   Полісся господарське
          с.Лубенець торф'янистих та бо- підриємство
                лотних луків у зап- "Лісове"
                лаві  р.Бреч,  де
                представлені  осо-
                кові  та  злакові
                рослинні асоціації
                різноманітного
                складу з численними
                лікарськими росли-
                нами,    значною
                кількістю зозулин-
                цевих, занесених до
                Червоної книги Ук-
                раїни
 
Ботанічний 150  Новгород-  Ділянка з типовими Колективне
заказник      Сіверський рослинними угрупо- сільсько-
"Путивський"    район,   ваннями  справжніх господарське
          с.Путивськ та болотистих лук  підриємство
                          "Маяк"
 
             м. Севастополь
             **************
 
Ландшафтний 31,7 Балаклавсь- Територія, де збе- Військова
заказник      кий район  реглися типові для частина
"Мис Фіолент"         Південного  берега А-1845
                Криму   природні
                комплекси     з
                оригінальними фор-
                мами  рельєфу, де
                зростають  яловець
                високий та інші ви-
                ди рослин, занесені
                до Червоної книги
                України  і  аква-
                торія, яка є місцем
                проведення морських
                досліджень

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 20 серпня 1996 року N 715/96

ПЕРЕЛІК
пам'яток природи загальнодержавного значення

******************************************************************
  Назва * Площа *Місце   *   Коротка    *Підприємства,
 пам'ятки * (га) *знаходження* характеристика  *установи та
 природи *    *      *   пам'ятки   *організації,
     *    *      *   природи   *у віданні яких
     *    *      *          *перебувають
     *    *      *          *пам'ятки
     *    *      *          *природи
******************************************************************
   1  *  2  *   3   *     4    *    5
******************************************************************
            Запорізька область
            ******************
 
Комплексна 280  Якимівський Унікальний природ- Колективне
пам'ятка      район, смт ний  комплекс, де сільсько-
природи      Кирилівка, добре  збереглися господарське
"Верхів'я     с.Давидівка степові  рослинні підприємство
Утлюцького           угруповання з пере- "Южный" -
лиману"            важанням   ковили 101 га,
                Лессінга та ковили риболовецький
                волосистої, занесе- колгосп
                них  до  Червоної "Сини моря" -
                книги   України. 179 га
                Місце оселення та
                гніздування числен-
                них видів водоплав-
                них птахів
 
            Львівська область
            *****************
 
Ботанічна  283  Золочівсь- Цінна ділянка широ- Золочівський
пам'ятка      кий район, колистяних лісів з держлісгосп
природи      Золочівське унікальними рослин- Мінлісгоспу
"Лиса Гора     лісництво  ними угрупованнями України
та Гора            бучин чагарникових.
Сипуха"            Місцезростання лу-
                нарії  оживаючої,
                зозулинця обпалено-
                го,  занесених до
                Червоної книги Ук-
                раїни
 
Комплексна 309,8 Золочівсь- Унікальна у геоло- Золочівський
пам'ятка      кий район, го-геоморфологічному держлісгосп
природи "Гора   Словітське відношенні  тери- Мінлісгоспу
Вапнярка"     лісництво  торія,   складена України
                вапняковими гірсь-
                кими  породами  з
                оригінальними фор-
                мами рельєфу,  що
                сприяє  формуванню
                специфічних
                мікрокліматичних
                особливостей. Укри-
                та високопродуктив-
                ними мішаними ліса-
                ми з рідкісними уг-
                рупованнями. Зрос-
                тає 9 видів рослин,
                занесених до Черво-
                ної книги України,
                серед яких  любка
                дволиста,   лілія
                лісова,  гніздівка
                звичайна, зозулині
                сльози яйцевидні
 
             Київська область
             ****************
 
Ботанічна  14   Тетіївський Еталонна  ділянка Радгосп
пам'ятка      район,   флористично багатих "Тетіївський"
природи      т.Тетіїв  листяних   лісів.
"Круглик"           Зростають на межі
                ареалу   скополія
                карніолійська,
                підсніжник
                білосніжний, зане-
                сені  до Червоної
                книги   України.
                Місце   оселення
                цінних видів комах
 
           Кіровоградська область
           **********************
 
Комплексна 7,1  Знам'янсь- Балкова система  з Чорноліський
пам'ятка      кий район, численними джерела- держлісгосп
природи      Богданів-  ми, що дають поча- Мінлісгоспу
"Витоки      ське ліс-  ток   р.Інгулець. України
р.Інгулець"    ництво   Зростають реліктові
                для України угрупо-
                вання хвоща велико-
                го, а також астра-
                гал    шерстис-
                токвітковий, зане-
                сений до Червоної
                книги України
 
            Хмельницька область
            *******************
 
Комплексна  8,2  Ізяслав-  Озеро гляціального Ізяслав-
пам'ятка      ський    походження із сфаг- ський
природи      район,   новими   плавами. держліс-
"Озеро Святе"   Михельське Зростають рідкісні госп
          лісництво  реліктові рослини - Мінліс-
                шейхцерія болотна, госпу
                ситник бульбистий, України
                верба чорнична, за-
                несені до Червоної
                книги   України.
                Місце   оселення
                близько  20 видів
                птахів
 
            Чернігівська область
            ********************
 
Гідрологічна 40  Новгород-  Комплекс озер   у Колективне
пам'ятка      Сіверський заплаві р.Десни та сільсько-
природи      район,   її притоки Судості господар-
"Мурав'ївська"   с. Мурав'ї з  типовими  для ське
                Полісся флорою  і підприєм-
                фауною. Місце не- ство
                ресту    цінних "Десна"
                прісноводних риб та
                гніздування числен-
                них птахів
 
Гідроло-  20  Новгород-   Озеро в   заплаві Колективне
гічна      Сіверський  р.Десни, де зроста- сільськогоспо-
пам'ятка     район,    ють    рідкісні дарське
природи     с.Кудлаївка, реліктові види рос- підприємство
"Вадень"     с.Дігтярівка лин - водяний горіх "Нове життя"
                плаваючий,  плавун
                щитолистий,  зане-
                сені  до Червоної
                книги України
 
Гідроло-  40  Борзнянський Озеро в   заплаві Колективне
гічна      район,    р.Десни з типовою сільсько-
пам'ятка     с.Ядути    рослинністю, де у господарське
природи            значній  кількості підприємство
"Озеро             збереглися рідкісні "Ленінський
Трубин"            реліктові види рос- шлях"
                лин - водяний горіх
                плаваючий,  плавун
                щитолистий,  зане-
                сені до  Червоної
                книги України
 
Гідроло-  2  Чернігів-   Реліктове озеро  у Колективне
гічна      ський     межах надзаплавної сільського-
пам'ятка     район,    тераси р.Десни  з сподарське
природи     с.Козероги  угрупованнями водя- підприємство
"Козероги"           ного горіха плаваю- ім.Постишева
                чого та сальвінії
                плаваючої, занесе-
                них  до Червоної
                книги України
 
            Чернівецька область
            *******************
 
Комплек-  20,4 Кіцманський Цінне у  науковому Борівецька
сна        район,    та природоохоронно- сільська
пам'ятка     с.Борівці  му відношенні забо- рада
природи            лочене озеро карс-
"Борівцівська"         тового походження з
                плаваючими
                торф'яними острова-
                ми, на яких зроста-
                ють вільха чорна та
                верба. Місце осе-
                лення значної кіль-
                кості видів птахів

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ДОДАТОК N 3
до Указу Президента України
від 20 серпня 1996 року N 715/96

ПЕРЕЛІК
парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

******************************************************************
  Назва * Площа *Місце-   *   Коротка    *Підприємства,
 пам'ятки * (га) *знаходження* характеристика  *установи та
 садово- *    *      * парку-пам'ятки  *організації, у
 паркового*    *      * садово-паркового *віданні яких пе-
 мистецтва*    *      *   мистецтва   *ребуває парк-па-
     *    *      *          *м'ятка садово-
     *    *      *          *паркового
     *    *      *          *мистецтва
******************************************************************
   1  *  2  *   3   *     4    *    5
******************************************************************
            Волинська область
            *****************
 
"Байрак"   13  Луцький   Закладений у  1975 Музей історії
          район    році, зростає 150 сільського
          смт Рокині видів рідкісних та господарства
                екзотичних  порід Волині облас-
                дерев і чагарників, ного управ-
                має велике науко- ління культури
                во-пізнавальне зна-
                чення, місце відпо-
                чинку населення
 
"Дубечнен-  2  Старовижів-  Закладений у  1961 Старовижів-
ський"      ський район, році,   зростають ський
         Дубечненське платан  західний, лісгоспзаг
         лісництво   тюльпанове дерево, Мінліс-
                софора  японська, госпу
                всього - 123 види України
                цінних дерев і ча-
                гарників, база уч-
                бово-виховної робо-
                ти навчальних зак-
                ладів, місце відпо-
                чинку населення
 
"Здоров'я" 13,6  Турійський Закладений у другій Туберкульозна
          район,   половині    ХІХ лікарня
          смт Луків  століття. Зростають Львівської
                унікальні за форма- залізниці
                ми  крон  дерева
                віком  понад  250
                років. Місце масо-
                вого відпочинку та
                оздоровлення насе-
                лення
 
             Київська область
             ****************
 
"Ташанський" 144  Переяслав- Закладений у  1775 Переяслав-
          Хмельниць- році у ландшафтному Хмельницький
          кий район, стилі з  системою лісгоспзаг
          Яготинське мальовничих     Мінлісгоспу
          лісництво  ставків.  Зростає України
                близько 300 порід
                дерев і чагарників,
                серед яких багато
                екзотів.    База
                дендрологічних
                досліджень та місце
                відпочинку населен-
                ня
 
            Хмельницька область
            *******************
 
"Сатанівська 22  Городоцький Закладений у  1984 Городоцький
перлина"      район,   році.    Зростає дослідно-
          смт Сатанів близько 400 видів і експеримен-
                форм дерев і чагар- тальний завод
                ників,   численні механізованого
                трав'яні  рослини, інструменту
                серед яких  чимало Мінсільгосп-
                екзотів. На тери- проду України
                торії парку є три
                джерела мінеральної
                води,  розташовані
                колекція рододенд-
                ронів, археологічна
                та    історична
                пам'ятка    "Са-
                танівська фортеця".
                База учбово-вихов-
                ної роботи навчаль-
                них  закладів  та
                відпочинку населен-
                ня

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

 

 

 

 

 
 
 

ДОДАТОК N 4
до Указу Президента України
від 20 серпня 1996 року N 715/96

ПЕРЕЛІК
територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, межі яких змінюються

******************************************************************
 Категорія, * Місце  *Площа *Площа *Обгрунту- *Підприємства,
 назва   * знаход- *до  *після *вання   *установи та
 території * ження  *зміни *зміни *зміни   *організації,
 та об'єкта *     *меж  *меж  *меж    *у віданні
 природно- *     *(га) *(га) *     *яких
 заповідного*     *   *   *     *перебувають
 фонду   *     *   *   *     *території
      *     *   *   *     *та об'єкти
      *     *   *   *     *природно-
      *     *   *   *     *заповідного
      *     *   *   *     *фонду
******************************************************************
   1   *  2   * 3  * 4  *  5   *  6
******************************************************************
 
Гідро-    Полтавська  471  2243 Поліпшення Колективне
логічний   область,         охорони  сільськогосподар-
заказник   Лохвицький        ділянки  ське підприємство
"Гиряві   район,          заплави  ім.Кірова - 337
Ісківці",  с.Лука,         р.Сули з  га,    закрите
нова     с.Млини         метою збе- акціонерне това-
назва -                реження  риство   "Чиста
"Середньо-              гідроло-  криниця"  - 628
сульський"              гічного  га,  колективне
                   режиму,  сільськогосподар-
                   місць осе- ське підприємство
                   лення во- "Доля" - 436 га,
                   доплавних колективне сіль-
                   птахів,  ськогосподарське
                   типових  підприємство
                   ландшафтів ім.Тесленка - 430
                   з  різно- га, філія "Лохви-
                   манітною  цяторф" підприєм-
                   флорою   ства "Київторф"
                         - 412 га
 
Лісовий   Київська   490  622,5 Поліпшення Київський
заказник   область,         охорони  держлісгосп
"Жуків    Києво-          типових  Мінлісгоспу
хутір"    Свято-          високопро- України
       шинський         дуктивних
       район,          сосново-ду-
       Ірпінське        бових
       лісництво        насаджень
                   з цінними
                   лікарськими
                   та
                   рідкісними
                   видами
                   рослин,
                   занесеними
                   до Черво-
                   ної книги
                   України
                   (булатка
                   довголиста,
                   пальчатоко-
                   рінник
                   м'ясочер-
                   воний,
                   зозулині
                   сльози яй-
                   цевидні,
                   гніздівка
                   звичайна,
                   любка дво-
                   листа)
 
Ботанічний  м.Дніпро-  18  33  Створення Дніпропетровський
сад     петровськ        умов  для державний
Дніпро-                реалізації університет
петровського             довгостро- Міносвіти
державного              кової   України
університету             програми
                   розвитку
                   ботанічно-
                   го саду,
                   реконст-
                   рукції
                   багаторіч-
                   них
                   насаджень
                   рідкісних
                   видів
                   місцевої
                   та світо-
                   вої флори

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Д. ТАБАЧНИК

Опрос