Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Координационном центре обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 19.10.2015 № 595/2015
редакция действует с 18.09.2019

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указами Президента України
 від 25 листопада 2016 року N 521/2016
,
від 5 вересня 2019 року N 662/2019

1. Затвердити Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 грудня 2010 року N 1154 "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 жовтня 2015 року
N 595/2015

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України

1. Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України (далі - Координаційний центр) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Координаційного центру є забезпечення здійснення взаємодії Президента України, утворених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб з Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади.

4. Координаційний центр відповідно до покладеного на нього завдання та на виконання доручень Президента України:

1) проводить аналіз і моніторинг упровадження Кабінетом Міністрів України та забезпечення Кабінетом Міністрів України упровадження центральними і місцевими органами виконавчої влади завдань та заходів, визначених актами Президента України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, а також реформ, передбачених стратегічними документами розвитку держави, зокрема Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційною угодою;

2) готує пропозиції щодо зупинення дії актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності їх Конституції України;

3) бере участь у підготовці пропозицій щодо планування реформ, сприяє їх узгодженому впровадженню Кабінетом Міністрів України, у тому числі у взаємодії з національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах;

4) здійснює, в тому числі із залученням провідних вітчизняних та іноземних експертів, учених, фахівців, експертну оцінку проектів законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та готує відповідні висновки, пропозиції;

5) готує для внесення Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України пропозиції Президентові України щодо проектів законів, а також проектів актів Президента України з питань, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України, бере участь у розробленні таких проектів;

6) бере участь у розробленні проектів законів з питань діяльності органів виконавчої влади, що вносяться Президентом України або за його дорученням Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи, супроводженні законопроектів у парламенті;

7) надає експертну та організаційну підтримку у розробці проектів нормативно-правових актів на виконання стратегічних документів розвитку держави, зокрема Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020", схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року N 5, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Коаліційної угоди;

8) виконує відповідно до актів законодавства інші функції.

5. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян необхідні інформацію, документи і матеріали;

порушувати питання про залучення до виконання окремих робіт і завдань, вивчення окремих питань працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, зокрема експертів міжнародних фінансових організацій, представників об'єднань громадян, інших неприбуткових організацій;

бути залученим до роботи комітетів Верховної Ради України, урядових комітетів Кабінету Міністрів України, колегій органів виконавчої влади, в тому числі щодо підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів;

організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його відання;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

6. Координаційний центр у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з комітетами та Апаратом Верховної Ради України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями.

7. Координаційний центр має таку структуру:

керівник Координаційного центру;

заступник керівника Координаційного центру, заступник керівника Координаційного центру - координатор;

координатори;

управління організаційно-методичного забезпечення та моніторингу.

8. Керівництво Координаційним центром здійснює керівник. Керівник підпорядковується Президентові України.

Керівник Координаційного центру:

1) забезпечує організацію діяльності Координаційного центру, підготовку планів його роботи;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, координаторами та структурними підрозділами Координаційного центру;

3) забезпечує в межах компетенції реалізацію рішень Президента України;

4) подає в установленому порядку на розгляд Президентові України матеріали, підготовлені Координаційним центром;

5) представляє Координаційний центр у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, іншими неприбутковими організаціями, організовує взаємодію Координаційного центру з міжнародними організаціями;

6) затверджує положення про управління організаційно-методичного забезпечення та моніторингу, посадові інструкції його працівників;

7) подає в установленому порядку Державному управлінню справами прогнозний кошторис витрат Координаційного центру на наступний рік;

8) подає на затвердження Керівникові Апарату Офісу Президента України штатний розпис Координаційного центру;

(підпункт 8 абзацу другого пункту 8 із змінами, внесеними
 згідно з Указом Президента України від 05.09.2019 р. N 662/2019)

9) реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності керівника Координаційного центру його обов'язки виконує один із заступників керівника Координаційного центру відповідно до розподілу обов'язків між ними.

9. Координатор:

1) здійснює моніторинг роботи Кабінету Міністрів України за відповідним напрямом;

2) бере участь у роботі з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів за закріпленим за ним напрямом, вживає в установленому порядку заходів для вирішення питань щодо забезпечення їх відповідності завданням, визначеним Президентом України;

3) уживає заходів щодо сприяння узгодженості роботи органів виконавчої влади між собою та з національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах; у разі необхідності порушує питання, що потребують опрацювання, перед іншими координаторами, Представником Президента України у Кабінеті Міністрів України;

4) аналізує документи та матеріали з питань, які стосуються закріпленого за ним напряму.

10. Робота Координаційного центру є відкритою і гласною.

Відкритість роботи Координаційного центру забезпечується шляхом розміщення інформації про його діяльність, підготовлених Координаційним центром матеріалів на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. Керівник Апарату Офісу Президента України здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи державних службовців та інших працівників у Координаційному центрі.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.09.2019 р. N 662/2019)

Керівника Координаційного центру, державних службовців та інших працівників Координаційного центру призначає на посади і звільняє з посад в установленому порядку Керівник Апарату Офісу Президента України.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.09.2019 р. N 662/2019)

Штатний розпис Координаційного центру та структуру його самостійних структурних підрозділів у межах затвердженої граничної чисельності працівників Координаційного центру затверджує Керівник Апарату Офісу Президента України.

(абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 05.09.2019 р. N 662/2019)

(пункт 11 у редакції Указу Президента
 України від 25.11.2016 р. N 521/2016)

12. Положення про Координаційний центр, його структура, гранична чисельність працівників затверджуються Президентом України за поданням керівника Координаційного центру, погодженим із Керівником Офісу Президента України.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 05.09.2019 р. N 662/2019)

13. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Координаційного центру здійснюється Державним управлінням справами.

14. Координаційний центр використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України

Б. ЛОЖКІН

Опрос