Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственной налоговой службе Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 12.05.2011 № 584/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державну податкову службу України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 18 березня 2013 року N 141/2013)

1. Затвердити Положення про Державну податкову службу України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 13 липня 2000 року N 886 "Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України";

пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 26 червня 2002 року N 586 "Про внесення змін до деяких Указів Президента України";

Указ Президента України від 18 червня 2003 року N 533 "Про внесення змін до Положення про Державну податкову адміністрацію України".

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
12 травня 2011 року
N 584/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну податкову службу України

1. До системи органів Державної податкової служби України (ДПС України) належать центральний апарат та територіальні органи державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції.

ДПС України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр).

ДПС України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики, а також державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійснює міжгалузеву координацію у цій сфері.

2. ДПС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністра, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями ДПС України є:

1) внесення пропозицій щодо формування державної податкової політики і державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

2) реалізація державної податкової політики та політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

3) здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на органи державної податкової служби, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

4) запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх виявлення, розкриття, припинення та розслідування.

4. ДПС України відповідно до покладених на неї завдань:

1) виконує роботу, пов'язану із:

здійсненням контролю за своєчасністю подання передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на ДПС України, контролю за встановленими законом строками здійснення розрахунків у іноземній валюті, за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;

здійсненням контролю за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;

реєстрацією та веденням обліку платників податків, обліком об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням; проведенням диференціації платників податків;

формуванням та веденням Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, ведення яких покладено законодавством на органи державної податкової служби;

веденням обліку податків, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС України, та складанням звітності щодо стану розрахунків платників із бюджетом;

ліцензуванням діяльності суб'єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

здійсненням контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та забезпеченням міжгалузевої координації у цій сфері;

здійсненням контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів;

прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей таких декларацій для здійснення організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;

проведенням роботи із запобігання і боротьби з незаконним виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

здійсненням контролю за погашенням податкового боргу з податків, інших платежів платників податків, у тому числі тих, майно яких перебуває у податковій заставі;

здійсненням контролю за обліком, зберіганням, оцінкою, розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

здійсненням контролю за забезпеченням стягнення заборгованості суб'єктів; господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;

здійсненням контролю за відстроченням, розстроченням та реструктуризацією грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також списанням безнадійного податкового боргу в межах, передбачених законом;

здійсненням контролю за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупиненням видаткових операцій на його рахунках у банку;

застосуванням до платників податків процедур банкрутства;

2) організовує роботу, пов'язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

3) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;

4) здійснює контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;

5) розробляє та вносить Міністрові проекти нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що належать до сфери діяльності ДПС України;

6) розробляє форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів і забезпечує їх затвердження в установленому порядку;

7) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечує їх виконання;

8) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС України, розробляє проекти законів України, проекти актів Президента України, Кабінету Міністрів України та подає їх у встановленому порядку Міністрові;

9) виконує роботу та здійснює контроль за виявленням, обліком, зберіганням, оцінкою та розпорядженням безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави;

10) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;

11) надає територіальним органам методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить перевірку її стану;

12) надає податкові консультації відповідно до Податкового кодексу України;

13) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

14) забезпечує прийом громадян, розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

15) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості в реалізації державної політики у відповідній сфері;

16) забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері;

17) надає інформаційно-довідкові послуги в межах компетенції;

18) формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

19) інформує Президента України та Кабінет Міністрів України про основні показники сплати податків, інших платежів до державного бюджету;

20) подає Міністерству фінансів України та Державній казначейській службі України звіт про надходження податків, інших платежів;

21) координує через центральний апарат діяльність територіальних органів та організовує їх взаємодію з органами Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України та Державної митної служби України, органами статистики, внутрішніх справ, Служби безпеки України, прокуратури, іншими органами та органами місцевого самоврядування;

22) налагоджує зв'язки з податковими службами іноземних держав і міжнародними податковими організаціями, вивчає досвід організації діяльності податкових служб цих держав і розробляє пропозиції з його практичного використання в діяльності ДПС України;

23) здійснює контроль та забезпечує надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;

24) забезпечує доступ іншим державним органам до інформації з баз даних ДПС України згідно із законом;

25) забезпечує міжнародне співробітництво в межах своїх повноважень;

26) здійснює через центральний апарат перегляд рішень територіальних органів під час проведення процедури адміністративного оскарження;

27) забезпечує законність діяльності територіальних органів та звертається до суду у випадках, передбачених законодавством;

28) здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення;

29) забезпечує охорону державної таємниці та захист інформації в ДПС України;

30) у межах своїх повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення, проводить перевірки, за результатами яких складає акти;

31) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до компетенції податкової міліції, здійснює в установленому порядку перевірку таких заяв і приймає щодо них передбачені законом рішення;

32) провадить відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, здійснює провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів, а також проводить дізнання та досудове слідство в межах компетенції, вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків;

33) проводить розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів, встановлення місцезнаходження платника податків;

34) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів щодо їх усунення;

35) вживає заходів щодо виявлення, перевірки і розслідування злочинів, пов'язаних із відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями;

36) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;

37) забезпечує безпеку діяльності ДПС України і її працівників, а також захист працівників від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків;

38) готує пропозиції Міністрові щодо здійснення прогнозного планування видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності ДПС України;

39) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

40) здійснює внутрішній контроль та аудит за станом додержання вимог чинного законодавства і виконання службових, посадових обов'язків у ДПС України та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;

41) забезпечує наукову, науково-технічну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у відповідній сфері;

42) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на неї Президентом України завдань.

5. ДПС України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у центральному апараті ДПС України, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) забезпечує безпеку діяльності працівників органів державної податкової служби;

3) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДПС України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

4) виконує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. ДПС України відповідно до покладених на неї завдань і повноважень має право в установленому порядку:

1) здійснювати передбачені законодавством перевірки платників податків, крім Національного банку України, і звірки відповідно до вимог законодавства України;

2) проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій;

3) запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, інших платежів, додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за додержанням якого покладено на ДПС України;

4) під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб перевіряти документи, що посвідчують особу;

5) для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному Податковим кодексом України, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, про додержання вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на ДПС України, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених Податковим кодексом України;

6) отримувати в електронному вигляді документи у випадку, якщо такі документи формуються платником податків в електронному вигляді у межах, передбачених законом;

7) під час планових документальних перевірок вимагати від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів;

8) вимагати від платників податків, що перевіряються, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;

9) під час проведення перевірок запитувати та вивчати первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну звітність, пов'язані з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України;

10) під час проведення перевірок вимагати виготовлення і надання копій первинних документів (засвідчених підписом платника податків або його посадовою особою та скріплених печаткою (за наявності), які свідчать про порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та отримувати їх у платників податків у встановленому Податковим кодексом України порядку;

11) під час проведення перевірок вимагати від посадових або службових осіб платника податків надання повноважних осіб для спільного з представниками ДПС України зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження ним діяльності, що перевіряється;

12) доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу у порядку, передбаченому Податковим кодексом України;

13) в межах наданих законом повноважень у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів, що безпосередньо пов'язані з виявленими порушеннями;

14) складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законодавством, а також виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

15) вимагати від керівників та відповідних посадових осіб фізичних і юридичних осіб - платників податків, які перевіряються, припинення дій, що перешкоджають здійсненню законних повноважень службовими (посадовими) особами ДПС України, усунення виявлених порушень податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, та контролювати виконання законних вимог службових (посадових) осіб ДПС України;

16) визначати у передбачених Податковим кодексом України випадках суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;

17) застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДПС України, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених Податковим кодексом України, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом із бюджету у порядку, визначеному Податковим кодексом України;

18) здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню органами відповідно до закону, торгових патентів;

19) одержувати від органів виконавчої влади необхідну інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, інших платежів, у випадках, передбачених законодавством, а також відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

20) одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, комерційних банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність" та Податковим кодексом України, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду -інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені терміни валютної виручки від суб'єктів господарювання;

21) одержувати безоплатно від органів державної влади, Національного банку України, органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій відповідно до законодавства., в тому числі на виконання делегованих повноважень, від юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, самозайнятих осіб, податкових агентів, фізичних осіб інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, формування та ведення Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та інших реєстрів, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

22) одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, та від органів статистики - дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;

23) за наявності обставин, визначених Податковим кодексом України, приймати рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків;

24) надавати відстрочення та розстрочення грошових зобов'язань та/або податкового боргу, а також приймати рішення про списання безнадійного податкового боргу в порядку, передбаченому законом;

25) застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним територіальним органам ДПС України в установлений законом строк повідомлень про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного територіального органу ДПС України про взяття рахунка на облік у ДПС України, фінансові (штрафні) санкції в установленому Податковим кодексом України розмірі;

26) стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків та інших платежів;

27) надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків іншим органам державної влади та органам фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до закону;

28) приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані органи ДПС України та знімати їх з обліку і переводити до інших територіальних органів;

29) отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов'язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;

30) звертатися у передбачених законодавством випадках до суду;

31) скасовувати рішення, прийняті територіальними органами (крім рішень податкової міліції), у разі їх невідповідності актам законодавства;

32) вчиняти правочини, спрямовані на забезпечення виконання функцій, передбачених законодавством;

33) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців та експертів, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

34) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

35) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Посадові особи ДПС України користуються правами, передбаченими законом.

7. Центральний апарат ДПС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.

До територіальних органів ДПС України належать державні податкові служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах (на два і більше регіони), державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані державні податкові інспекції та в їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

8. ДПС України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

9. ДПС України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та доручень Міністра, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою ДПС України.

10. ДПС України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова ДПС України:

1) очолює та здійснює керівництво діяльністю ДПС України, представляє ДПС України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в центральному апараті ДПС України та територіальних органах Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України;

3) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у відповідній сфері та розроблені ДПС України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

4) вносить на розгляд Міністрові проекти нормативно-правових актів, що стосуються сфери діяльності ДПС України;

5) забезпечує виконання ДПС України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

6) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи ДПС України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

7) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи ДПС України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності ДПС України, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

8) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності;

10) затверджує за погодженням із Міністром структуру ДПС України;

11) забезпечує виконання наданих Міністром доручень;

12) вносить Міністрові пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДПС України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів ДПС України, які є юридичними особами публічного права;

13) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДПС України і коштів, передбачених на утримання державної податкової служби, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи ДПС України як структурні підрозділи ДПС України;

14) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів, призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників цих органів;

15) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку начальників підрозділів податкової міліції;

16) забезпечує взаємодію ДПС України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства фінансів України;

17) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством фінансів України та ДПС України та вчасність її подання;

18) призначає на посади за погодженням із Міністром та звільняє з посад керівників і заступників керівників структурних підрозділів центрального апарату, в тому числі відокремлених, призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату ДПС України;

19) затверджує положення про структурні підрозділи ДПС України, територіальні органи ДПС України, а також структуру, граничну чисельність, штатний розпис та кошторис цих органів;

20) головує на засіданнях колегії ДПС України, затверджує склад колегій державних податкових служб в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, округах;

21) представляє в установленому порядку ДПС України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

22) у межах повноважень дає обов'язкові до виконання працівниками ДПС України доручення;

23) веде переговори і в установленому порядку підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

24) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

11. Голова ДПС України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника та заступника Голови ДПС України призначає на посади Президент України за поданнями Прем'єр-міністра України, внесеними на підставі пропозицій Голови ДПС України, погоджених із Міністром.

Першого заступника та заступника Голови ДПС України звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДПС України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в ДПС України утворюється колегія у складі Голови ДПС України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови ДПС України, посадових осіб Міністерства фінансів України. У разі потреби до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів ДПС України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу ДПС України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у ДПС України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою ДПС України.

13. Гранична чисельність працівників ДПС України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура ДПС України затверджується Головою ДПС України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис ДПС України затверджуються Головою ДПС України за погодженням із Міністерством фінансів України.

ДПС України є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом ЄДРПОУ та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос