Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 07.05.2011 № 559/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2014 року N 341

1. Затвердити Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 27 серпня 2003 року N 920 "Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";

Указ Президента України від 30 червня 2004 року N 696 "Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 19 грудня 2005 року N 1811 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
7 травня 2011 року
N 559/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1. Державний комітет телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо України) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомтелерадіо України є головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах.

2. Держкомтелерадіо України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо України є формування та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії.

4. Держкомтелерадіо України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

3) розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

4) бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

5) реалізує разом з іншими державними органами завдання щодо забезпечення інформаційної безпеки;

6) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

7) визначає порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та надає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;

8) проводить моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та надає пропозиції зазначеним органам;

9) узагальнює і подає Кабінету Міністрів України інформацію про проведення органами виконавчої влади системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики та пропозиції щодо вдосконалення такої роботи;

10) аналізує та прогнозує розвиток ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії;

11) сприяє розвитку вітчизняних засобів масової інформації;

12) вживає разом з іншими органами державної влади заходів із розвитку книговидання та книгорозповсюдження;

13) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;

14) забезпечує дотримання державної мовної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах;

15) вживає спільно з іншими органами державної влади заходів із підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільства від негативного впливу аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі;

16) забезпечує підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації, видавничої, поліграфічної сфер;

17) сприяє створенню системи суспільного телебачення і радіомовлення, впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення;

18) забезпечує єдність вимірювань, здійснення метрологічного контролю та нагляду у сфері державного телебачення і радіомовлення;

19) готує пропозиції та рекомендації щодо захисту, ефективного використання і розподілу національного радіочастотного ресурсу, призначеного для потреб телерадіомовлення, та подає їх у встановленому законодавством порядку;

20) бере участь у розробленні державних стандартів для потреб цифрового телерадіомовлення;

21) є замовником на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск видавничої продукції, виконання наукових досліджень у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності;

22) веде Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

23) видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

24) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

25) забезпечує впровадження сучасних цифрових технологій у державних телерадіоорганізаціях;

26) проводить моніторинг змістовного наповнення теле- та радіопрограм, вироблених державними телерадіоорганізаціями;

27) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення за кордоном мережі кореспондентських пунктів державних телерадіоорганізацій та інформаційних агентств;

28) веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію, отримує обов'язкові примірники книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника;

29) забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організовує та здійснює контроль за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, за їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;

30) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних і книжкових виставках, ярмарках, форумах;

31) забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сферах;

32) здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року";

33) вживає заходів щодо надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації;

34) забезпечує в межах повноважень міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України, забезпечує їх виконання;

35) узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської інтеграції України;

36) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Держкомтелерадіо України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

37) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

38) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

39) спрямовує та надає методичну допомогу структурним підрозділам Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації;

40) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Держкомтелерадіо України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держкомтелерадіо України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Держкомтелерадіо України та на керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Держкомтелерадіо України;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держкомтелерадіо України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, виконує функцію головного розпорядника бюджетних коштів, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку, розробляє методичні рекомендації щодо застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

6) здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держкомтелерадіо України та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

8) забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Держкомтелерадіо України для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації.

7. Держкомтелерадіо України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. Держкомтелерадіо України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Держкомтелерадіо України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Держкомтелерадіо України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Держкомтелерадіо України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

9. Держкомтелерадіо України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за згодою Верховної Ради України.

Голова має першого заступника та заступника, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.

У разі необхідності для забезпечення здійснення Держкомтелерадіо України окремих завдань за рішенням Президента України у Держкомтелерадіо України вводиться посада заступника Голови Держкомтелерадіо України.

10. Голова Держкомтелерадіо України:

1) очолює Держкомтелерадіо України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи Держкомтелерадіо України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи, звіти про їх виконання;

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

4) організовує і контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

5) представляє Держкомтелерадіо України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

6) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держкомтелерадіо України;

8) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держкомтелерадіо України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держкомтелерадіо України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Держкомтелерадіо України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

11) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України;

13) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

14) підписує накази Держкомтелерадіо України;

15) організовує роботу колегії Держкомтелерадіо України і головує на її засіданнях;

16) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України;

17) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держкомтелерадіо України;

18) веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України;

19) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держкомтелерадіо України утворюється колегія у складі Голови Держкомтелерадіо України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держкомтелерадіо України за посадою. У разі потреби до складу колегії Держкомтелерадіо України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Держкомтелерадіо України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держкомтелерадіо України можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держкомтелерадіо України.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держкомтелерадіо України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держкомтелерадіо України затверджується його Головою.

Штатний розпис апарату, кошторис Держкомтелерадіо України затверджуються Головою Держкомтелерадіо України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держкомтелерадіо України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос