Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Указ Президента Украины от 17 июля 2006 года N 619

Президент Украины
Указ Президента от 11.10.2013 № 553/2013
действует с 18.10.2013

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 17 липня 2006 року N 619

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року N 619 (зі змінами, внесеними Указами від 2 жовтня 2006 року N 804 та від 15 жовтня 2007 року N 974), такі зміни:

1) у пункті 10:

а) у підпункті "а":

в абзаці третьому слова "або професійно-технічну" замінити словами "професійно-технічну або повну загальну середню";

в абзаці п'ятому слово "шести" замінити словом "трьох";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також особи з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу не працюють у зазначених органах";

б) у підпункті "б":

абзац другий після слів "кафедри військової підготовки" доповнити словами "відділення військової підготовки";

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

"особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, податкової міліції, які мають спеціальні звання, а також особи з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання, але на час прийняття на військову службу не працюють у зазначених органах";

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років;

для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Особам офіцерського складу, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом тривалість дії першого контракту визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.

Новий контракт понад граничний вік перебування на військовій службі укладається на строк, що залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування в запасі.

Новий контракт укладається не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення дії попереднього контракту.

Право підписання нового контракту від імені Служби зовнішньої розвідки України мають посадові особи, зазначені у пункті 11 цього Положення";

3) абзац другий пункту 17 виключити;

4) пункти 19 та 20 викласти в такій редакції:

"19. Військове звання молодшого сержанта присвоюється особам рядового складу, жінкам, громадянам призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну освіту і не проходили строкової військової служби, одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.

20. Чергові військові звання сержантського і старшинського складу військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, присвоюються у послідовному порядку за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Чергове військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно Головою Служби зовнішньої розвідки України або його заступниками, яким надано право видавати накази по особовому складу, прапорщикам у порядку заохочення достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає військовому званню старшого прапорщика.

Військове звання старшого прапорщика може бути присвоєно також прапорщикам, які прослужили бездоганно і безперервно у військовому званні прапорщика протягом 10 років, незалежно від займаної посади";

5) у пункті 28:

а) доповнити пункт після слова "аспірантам" словами "та слухачам";

б) слово "аспірантури" замінити словами "вищого військового навчального закладу Служби зовнішньої розвідки України";

6) у пункті 29:

а) в абзаці першому слово "офіцерських" замінити словом "військових";

б) абзац другий виключити;

7) у пункті 31:

а) абзац перший викласти в такій редакції:

"31. У разі прийняття на військову службу осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України, податкової міліції, які мають спеціальні звання, працівників органів прокуратури, які мають класні чини, а також осіб з їх числа, які мають відповідні спеціальні звання (класні чини), але на час прийняття на військову службу не працюють у зазначених органах, для заміщення військових посад зазначеним особам присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань та класних чинів";

б) в абзаці другому:

у першому реченні слова "Особам офіцерського складу" замінити словом "Військовослужбовцям";

у другому реченні слова "особам офіцерського складу" замінити словом "військовослужбовцям";

в) в абзаці третьому слова "особам офіцерського складу" замінити словом "військовослужбовцям", а слова "осіб офіцерського складу" виключити;

8) у пункті 32 слово "офіцеру" замінити словом "військовослужбовцю";

9) пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. Чергове військове звання не присвоюється військовослужбовцям:

а) на яких накладено дисциплінарне стягнення;

б) яких усунуто від виконання службових обов'язків відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

в) стосовно яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення;

г) стосовно яких здійснюється кримінальне провадження;

д) яких засуджено до кримінального покарання. При цьому строк кримінального покарання не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання.

У подальшому подання до присвоєння чергових військових звань таким військовослужбовцям здійснюється залежно від результатів проведених заходів та прийнятих рішень";

10) у пункті 39:

а) у підпункті "в":

у другому реченні слова "через два місяці з дня звільнення з посади" замінити словами та цифрами "у строки, визначені пунктом 441";

у третьому реченні слова "цей строк" замінити словами "ці строки";

б) підпункти "д" та "е" після слова "висновку" доповнити словом "(довідки)";

в) підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) військовослужбовцям, які є близькими особами відповідно до абзацу третього частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", не дозволяється перебувати у відносинах прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення зі служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням";

г) доповнити пункт підпунктом "з" такого змісту:

"з) призначення військовослужбовців після закінчення вищого військового навчального закладу Служби зовнішньої розвідки України у підрозділи Служби зовнішньої розвідки України на посади нижчі, ніж до направлення їх на навчання, не дозволяється";

11) у пункті 40:

а) підпункт "б" після слова "висновку" доповнити словом "(довідки)";

б) підпункт "в" після слів "вищого військового навчального закладу" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України";

12) доповнити Положення пунктом 411 такого змісту:

"411. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за наказом начальника, який має право призначення на цю посаду, до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, якому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України";

13) абзац третій пункту 42 після слова "висновку" доповнити словом "(довідки)";

14) в абзаці третьому пункту 44 слова "в основній" замінити словами "в щорічній основній";

15) доповнити Положення пунктами 441 і 451 відповідно такого змісту:

"441. Зарахування військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України у розпорядження відповідних начальників допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого навчального закладу, в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби, в інших випадках за рішенням Голови Служби зовнішньої розвідки України) - на строк до 2 місяців;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - на строк до 3 місяців;

в) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до органів виконавчої влади, підприємств і організацій, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження - на строк до 2 місяців;

г) у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби зовнішньої розвідки України відповідно до пункту 71 цього Положення;

д) у разі скасування допуску до державної таємниці - на строк до 2 місяців;

е) у разі відсторонення військовослужбовця від посади в порядку кримінального провадження - на строк відсторонення від посади, встановлений Кримінальним процесуальним кодексом України.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного начальника, а також у разі відсутності підстав для дальшого перебування у розпорядженні він призначається на посаду або в установленому порядку звільняється з військової служби";

"451. У зв'язку зі службовою необхідністю військовослужбовці можуть бути тимчасово підпорядковані керівнику (начальнику) іншого підрозділу Служби зовнішньої розвідки України без звільнення з посад, які вони займають, у порядку, визначеному Головою Служби зовнішньої розвідки України";

16) підпункт "б" пункту 45 викласти в такій редакції:

"б) зайнятою військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або у разі якщо військовослужбовець, який її займає, усунутий від виконання службових обов'язків чи відсторонений від посади або від виконання повноважень на посаді (тимчасове виконання обов'язків)";

17) підпункт "д" пункту 50 доповнити абзацом такого змісту:

"у зв'язку з усиновленням дитини";

18) у пункті 52:

а) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "При цьому тривалість щорічної основної відпустки, частин щорічної основної відпустки обчислюється на момент надання першої її частини";

б) в абзаці четвертому слова "основна відпустка" замінити словами "щорічна основна відпустка";

19) у пункті 53:

а) у першому реченні абзацу першого слова "тривалість основної відпустки" замінити словами "тривалість щорічної основної відпустки";

б) у першому реченні абзацу другого слова "основна відпустка" замінити словами "щорічна основна відпустка";

20) у другому реченні пункту 56 слова "як основна" замінити словами "як щорічна основна";

21) у першому реченні абзацу четвертого пункту 59 слова "Основна відпустка" замінити словами "Щорічна основна відпустка";

22) у пункті 60:

а) в абзаці першому слова і цифру "тривалістю 7 календарних" замінити словами і цифрами "тривалістю 10 календарних";

б) в абзаці другому цифри "14" замінити цифрами "17";

в) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини надається відповідно до закону";

23) в абзаці п'ятому пункту 63 слова "особисті бесіди" замінити словом "співбесіди";

24) пункт 64 доповнити підпунктами "и" - "ї" такого змісту:

"и) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

і) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

ї) у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на військовослужбовця обов'язків вимагає доступу до державної таємниці";

25) пункт 65 доповнити підпунктами "е" - "ж" такого змісту:

"е) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

є) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

ж) у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на військовослужбовця обов'язків вимагає доступу до державної таємниці";

26) пункт 66 доповнити підпунктами "ж" - "и" такого змісту:

"ж) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

з) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

и) у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на військовослужбовця обов'язків вимагає доступу до державної таємниці";

27) пункт 67 доповнити підпунктами "д" - "є" такого змісту:

"д) у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

е) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

є) у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на військовослужбовця обов'язків вимагає доступу до державної таємниці";

28) останній абзац пункту 68 доповнити словами "та у попередньому військовому званні";

29) пункт 70 доповнити словами "або діяння військовослужбовців, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, до розгляду справи судом";

30) у пункті 73 слова та цифри "за підпунктами "е", "є" та "з" пункту 64, підпунктами "в", "г" та "д" пункту 65, підпунктами "д", "е" пункту 66, підпунктами "в", "г" пункту 67" замінити словами та цифрами "за підпунктами "е", "є", "з" та "и" пункту 64, підпунктами "в", "г", "д" та "е" пункту 65, підпунктами "д", "е" та "ж" пункту 66, підпунктами "в", "г" та "д" пункту 67";

31) пункт 86 викласти в такій редакції:

"86. Військові звання сержантського і старшинського складу у воєнний час присвоюються прямими начальниками від начальника структурного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України і вище (яким Головою цієї Служби надано право видавати накази по особовому складу).

Присвоєння військових звань у порядку переатестації здійснюється відповідно до вимог, передбачених пунктом 31 цього Положення";

32) підпункт "а" пункту 88 доповнити словами "яким Головою цієї Служби надано право видавати накази по особовому складу";

33) пункт 92 після слова "висновок" у всіх відмінках доповнити словом "(постанова)" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
11 жовтня 2013 року
N 553/2013

 

Опрос