Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Совете регионов

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 09.04.2010 № 533/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Раду регіонів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 10 травня 2010 року N 594/2010
,
 від 24 червня 2010 року N 723/2010
,
від 6 липня 2010 року N 753/2010
,
 від 13 грудня 2010 року N 1120/2010
,
 від 24 січня 2011 року N 118/2011
,
 від 15 вересня 2011 року N 916/2011
,
 від 7 грудня 2011 року N 1108/2011
,
 від 15 лютого 2012 року N 96/2012
,
 від 23 травня 2012 року N 339/2012
,
 від 25 грудня 2012 року N 753/2012
,
 від 21 березня 2013 року N 147/2013
,
 від 19 червня 2013 року N 340/2013
,
 від 26 грудня 2013 року N 703/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 2 вересня 2014 року N 701/2014)

З метою забезпечення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань реалізації державної регіональної політики, системного вдосконалення моделі місцевої влади, проведення адміністративно-територіальної реформи, подолання міжрегіональних диспропорцій, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду регіонів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду регіонів та склад Ради регіонів, що додаються.

3. Призначити СКУБАШЕВСЬКОГО Станіслава Валеріановича - заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики - виконавчим секретарем Ради регіонів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити в установленому порядку на чолі з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій як консультативно-дорадчі органи регіональні ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
9 квітня 2010 року
N 533/2010
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду регіонів

1. Рада регіонів є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

2. Рада регіонів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради регіонів є:

1) вивчення суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі, стану соціально-економічного розвитку регіонів та вироблення за його результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики, напрямів, стратегії та механізмів забезпечення сталого розвитку регіонів, системних реформ у цій сфері;

2) сприяння взаємодії та активізації співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань вдосконалення державного будівництва;

3) обговорення актуальних питань забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та вироблення механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу регіонів, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, сприяння об'єднанню зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань;

4) проведення консультацій щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, вдосконалення механізму та процедури публічного адміністрування, реалізації регіональної кадрової політики;

5) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади та підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

6) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань регіонального розвитку та підготовка пропозицій щодо підвищення виконавської дисципліни;

7) розгляд проектів законодавчих актів з питань регіональної політики і державного будівництва, проектів загальнодержавних та інших державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля та підготовка узгоджених пропозицій щодо врахування у таких проектах інтересів регіонів та специфіки розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць;

8) забезпечення вивчення громадської думки щодо президентських ініціатив, проектів найважливіших актів Президента України, законопроектів, що передбачаються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України, з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, територіальної організації влади;

9) вивчення та узагальнення іноземного досвіду з питань державного будівництва, здійснення місцевого самоврядування, формування та реалізації регіональної політики, впровадження моделі сталого розвитку та опрацювання пропозицій щодо використання такого досвіду в Україні.

4. Рада регіонів для виконання покладених на неї завдань має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) утворювати тимчасові робочі групи з окремих питань діяльності Ради регіонів, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, учених, фахівців;

3) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

4) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Рада регіонів у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

6. Рада регіонів утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради регіонів є Президент України.

Виконавчим секретарем Ради регіонів є один із заступників Глави Адміністрації Президента України.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 15.09.2011 р. N 916/2011)

До складу Ради регіонів за посадою входять Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (за згодою), Голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (за згодою), Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою), Глава Адміністрації Президента України, Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністр фінансів України, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за згодою), голова Севастопольської міської ради (за згодою), голови обласних рад (за згодою).

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 
Указами Президента України від 15.09.2011 р. N 916/2011,
 від 23.05.2012 р. N 339/2012)

До складу Ради регіонів можуть бути включені інші посадові особи, представники об'єднань громадян, провідні вчені.

Персональний склад Ради регіонів затверджується Президентом України. У разі потреби виконавчий секретар Ради регіонів вносить Голові Ради регіонів пропозиції щодо змін персонального складу Ради.

Голова Ради регіонів здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

Виконавчий секретар Ради регіонів:

1) скликає за дорученням Голови Ради регіонів засідання Ради;

2) забезпечує організацію діяльності Ради, підготовку планів роботи Ради, питань порядку денного її засідань з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій;

3) затверджує за дорученням Голови Ради регіонів плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Ради, регулярно інформує Голову Ради регіонів та інших членів Ради про хід реалізації рішень;

5) представляє Раду регіонів у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями;

6) виконує за дорученням Голови Ради регіонів інші завдання.

7. Основною організаційною формою роботи Ради регіонів є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради регіонів є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

8. Рішення Ради регіонів приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

За результатами засідання Ради регіонів оформляється протокол, який підписує виконавчий секретар Ради.

Рішення Ради регіонів можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення Ради регіонів реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

Рада регіонів інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради регіонів здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

Забезпечення діяльності Ради регіонів у частині, що стосується питань місцевого самоврядування, підготовки матеріалів із цих питань для розгляду на засіданнях Ради здійснює Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з
 Указом Президента України від 24.06.2010 р. N 723/2010)

10. Рада регіонів використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

 

СКЛАД
Ради регіонів

ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович  

- Президент України, Голова Ради 

АЗАРОВ
Микола Янович  

- Прем'єр-міністр України 

АРБУЗОВ
Сергій Геннадійович

- Перший віце-прем'єр-міністр України

БАЛОГА
Іван Іванович 

- голова Закарпатської обласної ради (за згодою) 

БЕРТАШ
Василь Михайлович  

- голова Рівненської обласної державної адміністрації 

ВІЛКУЛ
Олександр Юрійович  

- Віце-прем'єр-міністр України

ВОЙТОВИЧ
Володимир Іванович 

- голова Волинської обласної ради (за згодою) 

ВІЛКУЛ
Юрій Григорович

- президент Асоціації міст України (за згодою)

ГАЙНИЧЕРУ
Михайло Іванович

- голова Чернівецької обласної ради (за згодою)

ГЄЛЛЄР
Євгеній Борисович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

ГОЛЕНКО
Валерій Миколайович  

- голова Луганської обласної ради (за згодою) 

ДЕРИКОТ
Микола Васильович 

- голова Хмельницької обласної ради (за згодою) 

ДОБКІН
Михайло Маркович  

- голова Харківської обласної державної адміністрації 

ДОЙНІКОВ
Юрій Васильович 

- голова Севастопольської міської ради (за згодою) 

ДЯТЛОВ
Ігор Сергійович 

- голова Миколаївської обласної ради (за згодою) 

ЗАПАЛОВСЬКИЙ
Йосип Антонович 

- голова Житомирської обласної ради (за згодою) 

ЖВАНІЯ
Давид Важаєвич

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (за згодою)

КАЧНИЙ
Олександр Сталіноленович 

- голова Київської обласної ради (за згодою) 

КЕРНЕС
Геннадій Адольфович 

- Харківський міський голова (за згодою) 

КІЛІНКАРОВ
Спірідон Павлович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики (за згодою)

КОЗИРЄВ
Павло Генріхович

- голова Асоціації малих міст України (за згодою)

КОЛЄСНІКОВ
Дмитро Валерійович

- голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації

КОЛОБОВ
Юрій Володимирович

- Міністр фінансів України

КОЛОДІЙ
Петро Несторович

- голова Львівської обласної ради (за згодою)

КІЧАТИЙ
Юрій Святославович 

- голова Рівненської обласної ради (за згодою) 

КЛІМЧУК
Борис Петрович  

- голова Волинської обласної державної адміністрації 

КЛЮЄВ
Андрій Петрович 

- Секретар Ради національної безпеки і оборони України

КОВАЛЬЧУК
Микола Михайлович 

- голова Кіровоградської обласної ради (за згодою) 

КОНСТАНТИНОВ
Володимир Андрійович  

- Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за згодою) 

КОСТЯК
Микола Михайлович 

- голова Херсонської обласної державної адміністрації 

КРАВЧЕНКО
Сергій Іванович  

- Луганський міський голова (за згодою) 

КРУГЛОВ
Микола Петрович  

- голова Миколаївської обласної державної адміністрації 

КУЛІЧЕНКО
Іван Іванович  

- Дніпропетровський міський голова (за згодою) 

ЛАРІН
Сергій Миколайович  

- Заступник Глави Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Ради

ЛЕДИДА
Олександр Олександрович  

- голова Закарпатської обласної державної адміністрації 

ЛУК'ЯНЧЕНКО
Олександр Олексійович  

- Донецький міський голова (за згодою) 

ЛЬОВОЧКІН
Сергій Володимирович  

- Глава Адміністрації Президента України 

МЕЖЕЙКО
Віктор Іванович

- голова Запорізької обласної ради (за згодою)

МЕЛЬНИК
Анатолій Іванович 

- голова Чернігівської обласної ради (за згодою) 

МИХАЙЛЕНКО
Геннадій Володимирович 

- голова Сумської обласної ради (за згодою) 

МОВЧАН
Іван Михайлович

- голова Вінницької обласної державної адміністрації

МОГИЛЬОВ
Анатолій Володимирович

- Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

МОМОТ
Іван Михайлович 

- голова Полтавської обласної ради (за згодою) 

НІКОЛАЄНКО
Андрій Іванович

- голова Кіровоградської обласної державної адміністрації

ПАПІЄВ
Михайло Миколайович  

- голова Чернівецької обласної державної адміністрації 

ПЕКЛУШЕНКО
Олександр Миколайович

- голова Запорізької обласної державної адміністрації;

ПЕЛИХ
Віктор Григорович 

- голова Херсонської обласної ради (за згодою) 

ПЛАКІДА
Віктор Тарасович

- Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

ПОПОВ
Олександр Павлович  

- голова Київської міської державної адміністрації 

ПРАСОЛОВ
Ігор Миколайович

- Міністр економічного розвитку і торгівлі України

ПРИСТЮК
Володимир Миколайович  

- голова Луганської обласної державної адміністрації 

ПРИСЯЖНЮК
Анатолій Йосипович  

- голова Київської обласної державної адміністрації 

РИБАК
Володимир Васильович  

- Голова Верховної Ради України (за згодою)

РИЖУК
Сергій Миколайович  

- голова Житомирської обласної державної адміністрації 

САДОВИЙ
Андрій Іванович  

- Львівський міський голова (за згодою) 

САЛО
Олег Михайлович

- голова Львівської обласної державної адміністрації

СІН
Олександр Ченсанович 

- Запорізький міський голова (за згодою) 

СКОРИК
Микола Леонідович

- голова Одеської обласної державної адміністрації

СКРИПНИЧУК
Василь Михайлович

- голова Івано-Франківської обласної ради (за згодою)

СКУБАШЕВСЬКИЙ
Станіслав Валеріанович  

- Радник Президента України (поза штатом)

ТАТУСЯК
Сергій Пилипович 

- голова Вінницької обласної ради (за згодою) 

ТЕМНИК
Геннадій Павлович

- Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ТІНДЮК
Микола Андрійович

- голова Одеської обласної ради (за згодою)

ТУЛУБ
Сергій Борисович  

- голова Черкаської обласної державної адміністрації 

УДОВІЧЕНКО
Олександр Васильович  

- голова Полтавської обласної державної адміністрації 

УДОД
Євген Григорович 

- голова Дніпропетровської обласної ради (за згодою) 

ФЕДОРУК
Андрій Михайлович

- голова Донецької обласної ради (за згодою)

ФУРСЕНКО
Микола Іванович

- голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад (за згодою);

ХОМЕНКО
Володимир Миколайович 

- голова Чернігівської обласної державної адміністрації 

ХОПТЯН
Валентин Антонович

- голова Тернопільської обласної державної адміністрації

ЧЕРНОВ
Сергій Іванович  

- голова Харківської обласної ради (за згодою) 

ЧЕРНЯК
Валерій Петрович 

- голова Черкаської обласної ради (за згодою)

ЧМИРЬ
Юрій Павлович  

- Заступник Глави Адміністрації Президента України

ЧУДНОВ
Василь Михайлович

- голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації

ШИШАЦЬКИЙ
Андрій Володимирович 

- голова Донецької обласної державної адміністрації

ЯГОВДИК
Ігор Олександрович

- голова Сумської обласної державної адміністрації

ЯДУХА
Василь Степанович  

- голова Хмельницької обласної державної адміністрації 

ЯЦУБА
Володимир Григорович

- голова Севастопольської міської державної адміністрації

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 10.05.2010 р. N 594/2010,
від 06.07.2010 р. N 753/2010
,
 від 13.12.2010 р. N 1120/2010
,
 від 24.01.2011 р. N 118/2011
,
 від 15.09.2011 р. N 916/2011
,
 від 07.12.2011 р. N 1108/2011
,
 від 15.02.2012 р. N 96/2012
,
 від 23.05.2012 р. N 339/2012
,
 від 25.12.2012 р. N 753/2012
,
від 21.03.2013 р. N 147/2013
,
 від 19.06.2013 р. N 340/2013
,
 від 26.12.2013 р. N 703/2013)

Опрос