Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Секретариата Президента Украины

Президент Украины
Указ Президента от 24.03.2005 № 532/2005
редакция действует с 05.10.2005

Указ
Президента України

Питання Секретаріату Президента України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 22 вересня 2005 року N 1319/2005

1. Затвердити Положення про Секретаріат Президента України та Структуру Секретаріату Президента України (додаються).

2. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 1 Указу Президента України від 27 січня 2005 року N 111 "Питання Секретаріату Президента України".

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
24 березня 2005 року
N 532/2005
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Президента України

1. Секретаріат Президента України (далі - Секретаріат) є постійно діючим органом, що створюється Президентом України відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України для здійснення його повноважень.

2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також розпорядженнями Державного секретаря України.

3. Основним завданням Секретаріату є забезпечення здійснення Президентом України його конституційних повноважень на засадах відкритості, гласності та прозорості.

Для виконання основного завдання Секретаріат здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та інші види забезпечення ефективної реалізації Президентом України визначених Конституцією України повноважень глави держави.

4. Секретаріат для виконання покладених на нього завдань має право:

1) брати за дорученням Президента України участь в опрацюванні проектів указів і розпоряджень Президента України у Кабінеті Міністрів України, Раді національної безпеки і оборони України та інших державних органах;

2) запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і посадових осіб;

3) використовувати державні, в тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби;

4) користуватися в установленому порядку базами даних державних органів;

5) залучати в установленому порядку до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

6) порушувати за дорученням Президента України перед керівниками органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій питання про усунення виявлених у їх діяльності недоліків, інформувати правоохоронні органи про порушення Конституції та законів України, указів і розпоряджень Президента України.

5. Секретаріат у процесі виконання покладених на нього завдань представляє позицію Президента України у взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, правоохоронними, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями.

6. До складу Секретаріату входять:

Голова Секретаріату Президента України, Перший заступник Голови Секретаріату Президента України, заступник Голови Секретаріату Президента України;

(абзац другий пункту 6 в редакції Указу
 Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

Абзац третій пункту 6 виключено

(згідно з Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати
 відповідно абзацами третім - п'ятим)

Прес-секретар Президента України;

Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України;

головні служби та служби.

7. Голова Секретаріату Президента України, Перший заступник Голови Секретаріату Президента України, заступник Голови Секретаріату Президента України, Прес-секретар Президента України, радники, наукові консультанти Президента України, постійні представники Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України.

(пункт 7 в редакції Указу Президента
 України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

8. Голова Секретаріату Президента України:

(абзац перший пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

1) здійснює загальне керівництво Секретаріатом, координує діяльність усіх його структурних підрозділів, представляє Секретаріат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) подає на підпис Президентові України проекти указів, розпоряджень та доручень Президента України, закони України, що надійшли на підпис главі держави, пропозиції Президента України до законів у разі застосування щодо них права вето, проекти конституційних подань Президента України до Конституційного Суду України, листи та інші документи;

3) організовує та контролює виконання доручень Президента України та за результатами контролю вносить главі держави відповідні пропозиції;

4) забезпечує взаємодію Секретаріату з консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що створені Президентом України;

(підпункт 4 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

5) координує діяльність радників та наукових консультантів Президента України, організовує їх взаємодію зі структурними підрозділами Секретаріату;

6) забезпечує підготовку для Президента України аналітичних, інформаційних, довідкових та інших документів, матеріалів для послань, доповідей та виступів;

7) розподіляє обов'язки між Першим заступником та заступником Голови Секретаріату Президента України, координує діяльність постійних представників Президента України;

(підпункт 7 пункту 8 в редакції Указу
 Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

8) вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади і звільнення з посад Першого заступника та заступника Голови Секретаріату Президента України, Прес-секретаря Президента України, радників, наукових консультантів Президента України, постійних представників Президента України; призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату, якщо інше не передбачено цим Положенням;

(підпункт 8 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

9) контролює додержання працівниками Секретаріату вимог Закону України "Про державну службу" та законодавства про працю, здійснює присвоєння відповідно до законодавства рангів державним службовцям;

10) встановлює єдиний порядок проходження і опрацювання документів у Секретаріаті;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Голова Секретаріату Президента України для виконання покладених на нього функцій може видавати в межах установленої цим Положенням компетенції розпорядження Голови Секретаріату Президента України.

(абзац тринадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

Голова Секретаріату Президента України несе персональну відповідальність за виконання покладених на Секретаріат завдань.

(абзац чотирнадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

10. Прес-секретар Президента України за посадою є Керівником Прес-служби Президента України.

Положення про Прес-службу Президента України затверджується Президентом України за поданням Голови Секретаріату Президента України, погодженим із Прес-секретарем Президента України.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

11. Постійний представник Президента України у Верховній Раді України, Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України:

1) представляють Президента України у відносинах відповідно з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Конституційним Судом України, здійснюють аналіз ситуації у відповідних сферах;

2) взаємодіють під час вирішення питань, що належать до їх функцій, з відповідними структурними підрозділами Секретаріату;

3) подають Голові Секретаріату Президента України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників Секретаріату, які забезпечують їх діяльність;

(підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

4) виконують інші функції, що визначаються положеннями про відповідних постійних представників, які затверджуються Президентом України.

12. Керівники головних служб, служб Секретаріату:

1) здійснюють керівництво відповідними структурними підрозділами, забезпечують належне виконання ними доручень Голови Секретаріату Президента України, його Першого заступника та заступника;

(підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

2) готують та вносять у встановленому порядку на розгляд Голови Секретаріату Президента України пропозиції щодо структури і штатного розпису відповідних структурних підрозділів, призначення на посади та звільнення з посад їх працівників;

(підпункт 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

3) виконують інші функції згідно з положеннями про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються Головою Секретаріату Президента України.

(підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

13. Положення про Секретаріат Президента України, структура Секретаріату, гранична чисельність працівників та кошторис видатків Секретаріату в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, затверджуються Президентом України за поданням Голови Секретаріату Президента України.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

Штатний розпис та структура структурних підрозділів Секретаріату у межах граничної чисельності працівників Секретаріату, затвердженої Президентом України, а також положення про самостійні структурні підрозділи Секретаріату затверджуються Головою Секретаріату Президента України, якщо інше не передбачено цим Положенням.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

14. Секретаріат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Державний секретар
України 

 
О. ЗІНЧЕНКО
 

 

СТРУКТУРА
Секретаріату Президента України

Голова Секретаріату Президента України

Перший заступник Голови Секретаріату Президента України

Заступник Голови Секретаріату Президента України

(абзаци перший - п'ятий замінено трьома абзацами згідно з
 Указом Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять шостий вважати
 відповідно абзацами четвертим - двадцять четвертим)

Прес-секретар Президента України

Постійний представник Президента України у Верховній Раді України

Постійний представник Президента України у Кабінеті Міністрів України

Постійний представник Президента України у Конституційному Суді України

Головна служба внутрішньої політики

Головна служба зовнішньої політики

Головна служба економічної політики

Головна служба соціальної політики

Головна служба гуманітарної політики

Головна служба адміністративно-правової політики

Головна служба регіональної та кадрової політики

Головна державно-правова служба

Головна аналітична служба

Головна служба документального забезпечення

Головна служба забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та Конституційним Судом України

Головна інформаційна служба

Служба стратегічного планування та розробок

Служба радників і наукових консультантів Президента України

Прес-служба Президента України

Служба Голови Секретаріату Президента України

(абзац двадцять третій в редакції Указу
 Президента України від 22.09.2005 р. N 1319/2005)

Головна державна господарська служба.

 

Державний секретар
України
 

 
О. ЗІНЧЕНКО
 

Опрос