Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной программе профессиональной реабилитации и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями на 2001 - 2005 годы

Президент Украины
Указ Президента от 13.07.2001 № 519/2001

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 - 2005 роки

З метою посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов для реалізації ними прав на освіту, професійну орієнтацію та добровільну посильну працю постановляю:

Затвердити Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 - 2005 роки (додається).

Кабінету Міністрів України інформувати про хід її виконання до 1 квітня наступного за звітним року.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
13 липня 2001 року
N 519/2001
 

  

 

Національна програма професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 - 2005 роки

I. Загальна частина

Ця Програма розроблена на виконання Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року, схвалених Указом Президента України від 24 травня 2000 року N 717, і спрямована на забезпечення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, їх професійної реабілітації, зайнятості, максимальної адаптації до суспільного життя.

Актуальність цієї Програми обумовлена зростанням кількості осіб з обмеженими фізичними можливостями та підвищенням ролі держави в удосконаленні механізму професійної реабілітації та забезпеченні зайнятості таких осіб. Якщо на початок 1994 року їх чисельність становила 2102,4 тис. чоловік, то на початок 2001 року вона збільшилась до 2509,5 тис. чоловік. Питома вага осіб з обмеженими фізичними можливостями серед населення зросла за цей період відповідно з 4 до 5 відсотків.

В Україні функціонують 44 реабілітаційних заклади, з яких лише 23 займаються професійною та трудовою реабілітацією осіб з обмеженими фізичними можливостями. Діючі центри медичної, професійної та соціальної реабілітації не мають належного наукового, медичного, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення з питань ерготерапії, фізіотерапії та фізичної терапії, профорієнтації та професійного навчання. Відсутні індивідуальні програми реабілітації та адаптації таких осіб у навчальних закладах і на виробництві.

Переліки професій, що враховують медичні показання та протипоказання за кожним видом і групою інвалідності, відповідно до яких здійснюється професійне навчання та працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, є застарілими. Незадовільним залишається кадрове забезпечення фахівцями з професійної реабілітації зазначених осіб.

Структура зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями за період з 1994 року істотно не змінювалася. Найбільша частина їх зайнята у сфері матеріального виробництва: у промисловості, сільському господарстві та будівництві, а також у невиробничих сферах - у системі охорони здоров'я та освіти. З числа зайнятих 39 відсотків становлять жінки.

Створення і функціонування належної виробничої, соціальної та реабілітаційної інфраструктури громадських організацій інвалідів допоможе громадянам з обмеженими фізичними можливостями працевлаштуватися, пристосуватися до самостійного життя і за наявності державної підтримки відчувати себе корисними для суспільства.

II. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є створення сприятливих соціально-економічних, медичних, психологічних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав осіб з обмеженими фізичними можливостями на професійну орієнтацію та підготовку, освіту, добровільну посильну працю.

Основними завданнями Програми є забезпечення:

реалізації державної політики у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, сприяння їх широкій інтеграції у суспільство;

реалізації особами з обмеженими фізичними можливостями їх конституційних прав на професійну орієнтацію та навчання, освіту, зайнятість;

розроблення економічного та організаційно-правового механізму створення нових і збереження існуючих робочих місць для зазначених осіб;

створення сприятливих умов для співпраці громадських організацій інвалідів з роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;

розвитку служб професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями у сільській місцевості.

Програма розрахована на період до 2005 року і визначає конкретні заходи, виконання яких дасть змогу розв'язати невідкладні проблеми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

III. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань, передбачених для відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, а також коштів місцевих бюджетів.

Для виконання Програми Міністерство праці та соціальної політики України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади проводитимуть роботу, спрямовану на залучення в установленому порядку позабюджетних коштів, у тому числі одержаних від міжнародних організацій.

IV. Організація та контроль за виконанням Програми

Організація та контроль за виконанням Програми здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України та Радою у справах інвалідів при Кабінеті Міністрів України.

Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство освіти і науки України, Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації разом з органами місцевого самоврядування щороку здійснюють аналіз стану професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями та подають Міністерству праці та соціальної політики України, на яке покладається координація діяльності з виконання Програми, до 1 лютого року, що настає за звітним, відповідну інформацію (із зазначенням результатів виконання заходів Програми, а також витрат на їх реалізацію).

Міністерство праці та соціальної політики України розглядає цю інформацію на засіданні розширеної колегії із залученням представників Дорадчої ради всеукраїнських громадських організацій інвалідів і до 1 квітня подає узагальнену інформацію Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України.

V. Основні заходи Програми

Удосконалення організаційної структури та управління системою професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями

1. Розширити мережу центрів раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом заснування їх у всіх містах з чисельністю населення понад 50 тис. чоловік.

2. Здійснювати наукове і навчально-методичне забезпечення центрів раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3. Проводити роботу з допрофесійної та соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

4. Визначити науково-теоретичні засади і розробити відповідні загальні та спеціальні методики і програми для виявлення, розвитку та підтримки обдарованих дітей, учнівської та студентської молоді, молодих учених і творчих працівників з обмеженими фізичними можливостями.

5. Розробити та затвердити перелік технічних засобів для професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, які видаються їм безоплатно (за рахунок коштів державного бюджету).

6. Вивчити питання щодо доцільності передачі медико-соціальних експертних комісій до системи Міністерства праці та соціальної політики України та в разі потреби подати Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції.

7. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення механізму заохочення роботодавців до працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також посилення відповідальності роботодавців за неналежне здійснення реабілітації працівників, які постраждали на виробництві.

Організація професійної орієнтації та психологічної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями

8. Забезпечити придбання комп'ютерної техніки, професійно-діагностичної апаратури, збірників нормативно-правових актів, а також літератури з психологічних питань для кабінетів з професійної орієнтації та психологічної підтримки осіб з обмеженими фізичними можливостями у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, спеціальних загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах), центрах раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрах медичної, професійної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

9. Увести до державного компонента освіти курси "Основи вибору професії", "Саморегуляція та психічне здоров'я" в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, спеціальних загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах), а в центрах раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрах медичної, професійної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями розробити і запровадити курс "Психологічна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями та членів їх сім'ї".

10. Забезпечувати психологічне супроводження процесу освіти та професійного навчання інвалідів у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, спеціальних загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах), центрах медичної, професійної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Професійне навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями

11. Збільшити кількість спеціальних груп для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих і професійно-технічних навчальних закладах з навчання конкурентоспроможних професій та спеціальностей відповідно до попиту регіональних ринків праці з урахуванням особливих потреб таких осіб.

12. Створити на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" Центр професійного навчання за сучасними технологіями з функціями наукового і методичного забезпечення системи професійної реабілітації та зайнятості для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

13. Організувати при навчально-виробничих підприємствах Українського товариства глухих професійно-технічні навчальні заклади для навчання молоді з вадами слуху робітничих професій у м. Броди (Львівська область) - у 2001 році, м. Дрогобич (Львівська область) - у 2002 році; м. Дніпропетровськ - у 2003 році, м. Суми - у 2004 році та м. Донецьк - у 2005 році.

14. Вжити заходів щодо збільшення обсягів державного замовлення на підготовку осіб з обмеженими фізичними можливостями у професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

15. Застосовувати у процесі професійної підготовки осіб з обмеженими фізичними можливостями гнучкі технології навчання, в тому числі за модульною системою.

16. Зміцнити матеріально-технічну базу друкарні та студії звукозапису Українського товариства сліпих у м. Києві з метою інформаційного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями (по зору) і комплектування спеціальних бібліотек для них книгами, підручниками, іншими друкованими матеріалами з питань професійної реабілітації.

17. Переглянути перелік медичних показань і протипоказань до навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

Створення звичайних, спеціалізованих і збереження існуючих робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями

18. Вжити заходів, спрямованих на збільшення серед працюючих числа осіб з обмеженими фізичними можливостями до 401,4 тис. чоловік, у тому числі шляхом створення не менш як 12,5 тис. нових робочих місць за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів.

19. Запровадити на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів облік наявних робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

20. Вжити заходів щодо забезпечення рекламування в засобах масової інформації продукції та послуг підприємств і організацій громадських організацій інвалідів.

21. Сприяти створенню мережі торгових підприємств для реалізації промислових товарів, що виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів; сприяти розвитку малих підприємств громадських організацій інвалідів.

22. Сприяти підприємницькій діяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, особливо жінок, розвитку їх сімейного бізнесу.

23. Підготувати пропозиції Кабінету Міністрів України щодо надання громадським організаціям інвалідів, їх підприємствам та організаціям державної допомоги у вигляді фінансової допомоги, кредитування, розміщення державного замовлення, пільг з оподаткування тощо.

Виробнича адаптація осіб з обмеженими фізичними можливостями у процесі трудової діяльності

24. Забезпечувати усунення комунікаційних, будівельних та інших перешкод, що заважають доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема транспорту.

25. Забезпечити систематичне медичне обслуговування працюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями.

26. Передбачати у колективних договорах заходи щодо виробничої адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

27. Встановити контроль за наявністю в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності індивідуальних програм реабілітації та адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх виконанням.

VI. Нормативно-правове забезпечення Програми

1. Підготувати проекти нормативно-правових актів для ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 159 "Професійна реабілітація та зайнятість інвалідів".

2. Розробити та затвердити Положення про Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів.

3. Доповнити Державний класифікатор професій новими професіями та спеціальностями, пов'язаними з професійною, медичною, фізичною та соціальною реабілітацією осіб з обмеженими фізичними можливостями та наданням соціальних та консультаційних послуг сім'ям, в яких є такі особи.

4. Розробити Положення про професійну орієнтацію осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх психологічну підтримку.

5. Розробити нормативи чисельності реабілітологів, психологів, сурдоперекладачів та інших спеціалістів для спеціальних шкіл-інтернатів, центрів раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрів медичної, професійної, фізичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями, навчально-виробничих підприємств.

VII. Наукове та інформаційне забезпечення Програми та її моніторинг

1. Створити централізований банк даних з проблем інвалідності.

2. Удосконалити державну статистичну звітність для моніторингу проблем професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3. Розробити методичні рекомендації із забезпечення професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями у сільській місцевості.

4. Сприяти випуску спеціальної наукової, методичної, інформаційної літератури з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки, а також випуску аудіовізуальних засобів навчання та навчальних посібників для забезпечення процесу професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

VIII. Пріоритетні напрями кадрової політики в реалізації Програми

1. Запроваджувати в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, спеціальних школах-інтернатах (школах) для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку, центрах раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центрах медичної, професійної та соціальної реабілітації, а в разі необхідності - у професійно-технічних і вищих навчальних закладах посади вчителів-реабілітологів, асистентів вчителів-реабілітологів і психологів.

2. Забезпечити введення до складу медико-соціальних експертних комісій спеціалістів з медичної професійної орієнтації для розроблення обгрунтованих індивідуальних програм реабілітації та адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я, освіти, професійно-кваліфікаційного рівня, а також для контролю і коригування даної програми.

3. Забезпечити підготовку відповідно до попиту на ринку праці фахівців для роботи з особами, які мають вади зору, слуху, опорно-рухового апарата тощо.

IX. Розвиток міжнародних зв'язків, спрямованих на забезпечення реалізації Програми 

1. Вивчати кращий досвід у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2. За сприяння Міжнародної організації праці забезпечувати фахівців у сфері реабілітації матеріалами щодо кращого міжнародного досвіду роботи лікарів, психологів, соціальних працівників і спеціалістів з професійної реабілітації для розроблення та реалізації індивідуальних програм професійної реабілітації та адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

Глава Адміністрації
Президента України 

 
В. ЛИТВИН 

Опрос