Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных Сил Украины

Президент Украины
Указ Президента от 06.06.2014 № 502/2014
действует с 13.06.2014

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:

1. Внести до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року N 618, такі зміни:

1) у пункті 2 слово "військовозобов'язані" виключити;

2) у пункті 5:

слова "службових обов'язків" замінити словами "обов'язків служби, у тому числі з підготовки";

після слів "військові навчальні заклади" доповнити словами "установи та організації";

3) у пункті 9:

в абзаці першому слова "службові обов'язки" замінити словами "обов'язки служби";

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування до місця виконання обов'язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок";

у підпункті 3 слова "або іншим місцем проведення зборів" виключити;

4) пункт 11 доповнити словами "а в поточному році - під час підписання першого контракту або в разі змін термінів підготовки резервістів - не пізніше ніж за місяць до початку зборів";

5) у пункті 12:

абзац перший після слів "приймаються громадяни" доповнити словами "(крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації)";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років - на службу у військовому резерві на посадах рядового складу".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

6) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Добір громадян, у тому числі військовозобов'язаних, для проходження служби у військовому резерві проводиться із числа:

військовослужбовців, які звільняються в запас, - командирами (начальниками) військових частин;

громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, - командирами (начальниками) військових частин та військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів";

7) у пункті 15 слова "час і строки проведення навчальних та перевірочних зборів, програми підготовки резервістів, порядок та обсяги підготовки резервістів за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки" замінити словами "порядок, обсяги та строки проведення підготовки";

8) доповнити Положення пунктом 151 такого змісту:

"151. Резервісти підлягають військовому обліку в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України";

9) в абзаці другому пункту 16 слова "інший орган військового управління, з'єднання" та "військовий навчальний заклад" виключити;

10) в абзаці першому пункту 17:

слова "іншого органу військового управління, з'єднання" та "військового навчального закладу" виключити;

доповнити абзац після слів "до повноважень якої належить" словом "право";

11) в абзаці четвертому пункту 21 слова і цифру "до 5 років" замінити словами і цифрою "на 5 років";

12) пункт 27 після слів "з резервістом, який" доповнити словами "під час виконання обов'язків служби у військовому резерві";

13) у пункті 28:

підпункт 13 доповнити словами "пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

доповнити пункт підпунктами 15 - 19 такого змісту:

"15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов'язано з виконанням ним обов'язків служби у військовому резерві;

16) у разі припинення громадянства України;

17) у зв'язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

19) за угодою сторін";

14) пункт 29 викласти в такій редакції:

"29. Дострокове розірвання контракту ініціюється:

1) командиром (начальником) військової частини - за наявності підстав, передбачених підпунктами 2 - 4, 6 - 8, 10 - 19 пункту 28 цього Положення;

2) резервістом - за наявності підстав, передбачених підпунктами 2, 3, 5, 9, 11, 16 і 19 пункту 28 цього Положення";

15) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Виклик резервістів для виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:

рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;

планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

16) доповнити Положення пунктом 331 такого змісту:

"331. Про виникнення обставин, які унеможливлюють оповіщення резервіста, прибуття його до військової частини для виконання обов'язків служби у військовому резерві, а також у разі зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади резервісти особисто повідомляють командування військової частини, в якій вони проходять службу:

у мирний час - у семиденний строк;

в особливий період - в одноденний строк";

17) у пункті 35:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"іншими обставинами - за рішенням командира (начальника) військової частини".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Звільнення резервіста від виконання обов'язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім'ї, до яких додаються відповідні документи";

абзац дев'ятий після слів "за сімейними обставинами" доповнити словами "та з інших причин";

18) підпункт 3 пункту 39 після слів "командувачами видів Збройних Сил України" доповнити словами "військ оперативних командувань";

19) пункт 47 викласти в такій редакції:

"47. Первинне офіцерське військове звання молодшого лейтенанта присвоюється резервістам, які під час проходження служби у військовому резерві здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестації, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності, за умови проходження служби у військовому резерві не менше трьох років";

20) пункти 52 та 53 викласти в такій редакції:

"52. Чергове військове звання резервісту не присвоюється:

1) під час перебування резервіста у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання обов'язків служби, відсторонення від виконання повноважень, відсторонення від службових повноважень, відсторонення від посади;

2) якщо резервіст має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду резервісту призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

53. Резервісти (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) під час виконання обов'язків служби у військовому резерві можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України";

21) абзац четвертий пункту 57 виключити;

22) пункт 59 викласти в такій редакції:

"59. Резервіст, понижений у військовому званні під час виконання обов'язків служби у військовому резерві в порядку дисциплінарного стягнення, може бути поновлений у попередньому військовому званні в порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України";

23) в абзаці п'ятому підпункту 3 пункту 64 слово "реалізації" замінити словом "виконання";

24) пункт 68 викласти в такій редакції:

"68. Резервісти, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому призначаються на вищі посади у порядку просування по службі з дотриманням вимог цього Положення, а понижені в посаді у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, під час виконання обов'язків служби у військовому резерві, - після зняття дисциплінарного стягнення";

25) пункт 80 викласти в такій редакції:

"80. Переміщення резервістів на рівнозначні посади в межах оперативних командувань, армійського корпусу здійснюється за розпорядженням відповідно командувача військ оперативного командування, командира армійського корпусу, у межах виду Збройних Сил України - за розпорядженням командувача виду Збройних Сил України, між видами Збройних Сил України - за розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, між військовими частинами, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України, - за розпорядженням першого заступника Міністра оборони України";

26) у пункті 82 слова "скорочення штатів або" виключити;

27) абзац шостий пункту 89 доповнити словами "або інших видів заохочення";

28) пункт 100 викласти в такій редакції:

"100. Резервісти, які не мають досвіду військової служби, проходять підготовку у військових частинах. За необхідності та за наявності відповідного фінансування резервісти проходять підготовку з числа осіб:

сержантського і старшинського складу - при навчальних центрах;

офіцерського складу - при вищих військових навчальних закладах";

29) у пункті 101 слова "у навчальних центрах" замінити словами "у військових частинах (навчальних центрах)";

30) пункт 107 викласти в такій редакції:

"107. Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів зі спорідненою підготовкою за програмами підготовки та в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України";

31) у пункті 116:

абзац перший після цифри "9" доповнити цифрами "18";

абзац другий після цифр "13" доповнити цифрами "15, 16";

32) у пункті 120:

абзац другий після слів "командувачем виду Збройних Сил України" доповнити словами "військ оперативного командування";

абзац третій викласти в такій редакції:

"резервістів рядового складу, сержантського та старшинського складу - командувачами видів Збройних Сил України, військ оперативного командування, прирівняними до них особами і вище";

33) у тексті Положення слова "проходження підготовки, зборів", "проходження навчальних та перевірочних зборів", "проходження підготовки та зборів", "проходження підготовки чи зборів", "проходження підготовки або зборів" замінити словами "виконання обов'язків служби у військовому резерві";

34) додаток до Положення викласти у новій редакції, що додається.

2. Установити, що контракти про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, укладені до набрання чинності цим Указом, діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
6 червня 2014 року
N 502/2014

 

 

Зразок

(Малий Державний Герб України)
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

КОНТРАКТ
про проходження громадянином України служби у військовому резерві Збройних Сил України

Держава, від імені якої виступає __________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органу військового управління,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  з'єднання, військової частини, військового навчального закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    установи, організації Збройних Сил України)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                 (посада, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
______________________________________________________________________, з однієї сторони,

та громадянин ________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                           число, місяць та рік народження, військове звання, військово-облікова спеціальність,
_____________________________________________________________________________________,
                                                             особистий номер (якщо є), ідентифікаційний номер)
з другої сторони, відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України уклали цей Контракт про таке:

1. Громадянин ________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
ознайомився із законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження служби у військовому резерві, і добровільно бере на себе зобов'язання:

проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України протягом строку цього Контракту на умовах, визначених законами та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють порядок проходження служби у військовому резерві, а також цим Контрактом;

належно виконувати обов'язки служби у військовому резерві згідно із займаною посадою, програму підготовки резервістів, а також завдання, покладені на військову частину, в якій він проходить службу;

систематично вдосконалювати теоретичні знання та практичні навички, необхідні для виконання обов'язків служби, у тому числі під час проходження підготовки та зборів;

особисто повідомляти командування військової частини, в якій він проходить службу, про виникнення обставин, які унеможливлюють його оповіщення, прибуття до військової частини для виконання обов'язків служби у військовому резерві, а також в разі зміни сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади;

мати при собі під час виконання обов'язків служби у військовому резерві військовий квиток;

своєчасно прибувати до місця виконання обов'язків служби у військовому резерві за викликом командира військової частини як в мирний час, так і під час оголошення мобілізації, в особливий період.

2. Держава, від імені якої виступає ________________________________________________________
                                                                                                    (найменування органу військового управління,
______________________________________________________________________________________
                                                                      з'єднання, військової частини, військового навчального закладу, 
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   установи, організації Збройних Сил України)
зобов'язується забезпечувати громадянинові ________________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

______________________________________________________________________________________:

додержання його прав, включаючи надання гарантій правового і соціального захисту, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, які визначають статус резервістів і порядок проходження служби у військовому резерві;

призначення його на посади відповідно до професійних і моральних якостей, військового звання;

створення умов для систематичного вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок;

завчасне ознайомлення з планом заходів із підготовки на рік;

виплату в установленому законодавством порядку грошового забезпечення та одноразового грошового заохочення.

3. Контракт, укладений на ____________ років, набирає чинності з "___" ____________ 20__ р.
                                                                 (словами)
та припиняє дію з "___" ____________ 20__ р. або достроково з підстав та у порядку, визначених Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України.

4. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну про намір укласти Контракт на новий строк або про його неукладення не пізніше ніж за місяць до закінчення строку цього Контракту.

5. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в особовій справі громадянина, а другий видано громадянинові.

6. Інші умови Контракту ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

_______________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
_______________________________
прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

_______________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали,
_______________________________
домашня адреса громадянина)

7. Зміни до Контракту вносяться тільки за письмовою згодою сторін і є його невід'ємною частиною.

8. Відповідальність сторін.
У разі невиконання чи неналежного виконання умов Контракту сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

9. Підписи та адреси сторін:

_______________________________
(посада, військове звання, особистий підпис,
_______________________________
прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

_______________________________
(особистий підпис, прізвище та ініціали,
_______________________________
домашня адреса громадянина)

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

10. Контракт припинено (розірвано) "___" ____________ 20__ р. у зв'язку з
______________________________________________________________________________________
                                                                    (підстави припинення (розірвання) Контракту)
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, військове звання, особистий підпис, прізвище та ініціали посадової особи)

М. П.

____________

Опрос