Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы органа военного управления внутренних войск

Президент Украины
Указ Президента от 06.06.2007 № 501/2007
Утратил силу

Указ
Президента України

Питання органу військового управління внутрішніх військ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 16 березня 2009 року N 160/2009

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 28 березня 2014 року N 346/2014)

З метою вдосконалення управління внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська) як військовим формуванням, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Визначити, що органом військового управління внутрішніх військ є Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

2. Затвердити Положення про орган військового управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (додається).

3. Установити, що командувач внутрішніх військ щодо військовослужбовців внутрішніх військ користується правами Міністра оборони України, передбаченими Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153.

(стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 16.03.2009 р. N 160/2009)

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
6 червня 2007 року
N 501/2007
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про орган військового управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1. Органом військового управління внутрішніх військ (далі - ОВУВВ) є Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

2. ОВУВВ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, що стосуються діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська).

3. Основними завданнями ОВУВВ є:

участь у реалізації державної політики з питань діяльності внутрішніх військ;

підтримання постійної бойової та мобілізаційної готовності управлінь територіальних командувань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів і установ внутрішніх військ, забезпечення стійкого, безперервного та оперативного управління внутрішніми військами;

здійснення поточного та перспективного планування діяльності внутрішніх військ, у тому числі в умовах надзвичайного та воєнного стану;

організація охорони та оборони важливих державних об'єктів, матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України, супроводження спеціальних вантажів;

охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав на території України;

забезпечення участі внутрішніх військ у виконанні завдань територіальної оборони в районах розміщення об'єктів, що охороняються;

здійснення в межах компетенції заходів правового режиму надзвичайного стану;

організація своєчасного та повного виконання внутрішніми військами завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

забезпечення охорони підсудних під час судових процесів, конвоювання заарештованих і засуджених;

керівництво бойовою та спеціальною підготовкою внутрішніх військ, організація навчально-методичної роботи у військових навчальних закладах;

організація комплектування внутрішніх військ;

розроблення та здійснення заходів щодо зміцнення військової дисципліни, профілактики правопорушень у внутрішніх військах, забезпечення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей;

визначення (прогнозування) потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на внутрішні війська, здійснення заходів із всебічного забезпечення внутрішніх військ;

участь у формуванні та проведенні єдиної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності в інтересах внутрішніх військ;

організація взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, правоохоронними органами та органами військового управління.

4. ОВУВВ відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, проекти статутів, директив, наказів, настанов, положень та інших нормативно-правових актів з питань діяльності внутрішніх військ;

здійснює контроль за виконанням внутрішніми військами законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів, директив та наказів командувача внутрішніх військ;

організовує підготовку управлінь територіальних командувань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів і установ внутрішніх військ до виконання завдань у мирний та воєнний час, а також під час забезпечення заходів правового режиму надзвичайного стану;

забезпечує приведення внутрішніх військ у вищі ступені бойової готовності, переведення їх на штати воєнного часу;

бере участь в організації виконання завдань територіальної оборони;

вивчає та аналізує інформацію про криміногенну ситуацію в регіонах;

забезпечує ефективне використання сил і засобів внутрішніх військ під час проведення антитерористичних операцій;

розробляє проекти штатів ОВУВВ, управлінь територіальних командувань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів і установ внутрішніх військ, у тому числі в особливий період, організовує підготовку приписного складу;

установлює дійсні та умовні найменування з'єднань, військових частин та установ внутрішніх військ;

здійснює заходи з охорони державної таємниці;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, проведення виховної роботи серед особового складу внутрішніх військ та здійснення заходів щодо зміцнення дисципліни і правопорядку;

організовує навчання військовослужбовців у військових частинах та підготовку спеціалістів;

здійснює заходи щодо комплектування внутрішніх військ військовослужбовцями і працівниками;

інспектує управління територіальних командувань, з'єднання, військові частини, навчальні заклади і установи внутрішніх військ, оцінює їх діяльність;

організовує вивчення та відбір у взаємодії з органами внутрішніх справ призовників для внутрішніх військ, їх розподіл і відправлення до місць проходження служби;

бере участь у розробленні програм розвитку військової освіти, здійснює контроль за її якістю, формує і розміщує державне замовлення щодо підготовки фахівців з вищою освітою, наукових та науково-педагогічних кадрів для внутрішніх військ, забезпечує розподіл і працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням;

складає проект бюджетного запиту внутрішніх військ з відповідними розрахунками на наступний бюджетний рік, організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій управлінь територіальних командувань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів і установ внутрішніх військ відповідно до законодавства;

організовує в межах своєї компетенції закупівлю, накопичення та ефективне використання озброєння і техніки, забезпечує їх експлуатацію, ремонт та зберігання, здійснює контроль у цій сфері;

організовує забезпечення управлінь територіальних командувань, з'єднань, військових частин, навчальних закладів і установ внутрішніх військ матеріальними та іншими ресурсами, поновлення непорушних запасів;

організовує розквартирування військових частин і підрозділів внутрішніх військ, організовує роботу, пов'язану з капітальним будівництвом, експлуатацією і ремонтом житлового, казарменого та інших фондів, об'єктів військового призначення;

забезпечує здійснення в установленому порядку господарської діяльності у внутрішніх військах;

організовує і здійснює в межах компетенції заходи міжнародного співробітництва;

виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на ОВУВВ завдань.

5. ОВУВВ має право в установленому порядку:

залучати фахівців центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

матеріально і морально заохочувати осіб, які надають внутрішнім військам допомогу у виконанні покладених на них завдань.

6. ОВУВВ здійснює свої повноваження безпосередньо та через управління територіальних командувань, взаємодіє під час виконання покладених на нього завдань з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. ОВУВВ очолює командувач внутрішніх військ, якого призначає на посаду і звільняє з посади Президент України.

На посаду командувача внутрішніх військ призначається військовослужбовець.

Командувач внутрішніх військ має перших заступників і заступників, які належать до вищого командування внутрішніх військ.

Перших заступників та заступників командувача внутрішніх військ призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням командувача внутрішніх військ.

Командувач внутрішніх військ розподіляє обов'язки між своїми першими заступниками та заступниками.

8. Командувач внутрішніх військ:

забезпечує участь у реалізації державної політики з питань діяльності внутрішніх військ, представляє внутрішні війська в органах державної влади;

здійснює безпосереднє керівництво внутрішніми військами, а також організовує їх застосування під час виконання покладених на них завдань;

утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до законодавства в межах установленої чисельності і виділених коштів управління територіальних командувань, військові частини, установи та заклади внутрішніх військ;

присвоює в установленому порядку чергові військові звання, вносить подання про присвоєння вищих військових звань;

порушує в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами та відзнаками Президента України військовослужбовців і працівників внутрішніх військ;

проводить в установленому законом порядку звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби.

9. Командувач внутрішніх військ у межах повноважень видає директиви і накази внутрішнім військам, організовує та контролює їх виконання.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ОВУВВ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку внутрішніх військ в ОВУВВ утворюється постійно діючий колегіальний орган - військова рада.

Головою військової ради є командувач внутрішніх військ. До складу військової ради за посадою входять перші заступники та заступники командувача внутрішніх військ, начальники управлінь територіальних командувань.

До складу військової ради за рішенням командувача внутрішніх військ можуть включатися керівники структурних підрозділів ОВУВВ, представники інших органів державної влади (за згодою). Рішення військової ради проводяться в життя наказами командувача внутрішніх військ.

Положення про військову раду ОВУВВ затверджує командувач внутрішніх військ.

11. Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності ОВУВВ, здійснюється в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті.

Гранична чисельність військовослужбовців та працівників ОВУВВ за поданням командувача внутрішніх військ затверджується Кабінетом Міністрів України, штат та положення про структурні підрозділи ОВУВВ - командувачем внутрішніх військ.

12. ОВУВВ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, валютний рахунок, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

Глава Секретаріату
Президента України
 

 
В. БАЛОГА
 

Опрос