Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Министре Кабинета Министров Украины

Президент Украины
Указ Президента от 05.06.2003 № 480/2003
редакция действует с 29.12.2012

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Положення про Міністра Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 24 грудня 2012 року N 752/2012
,
 від 28 грудня 2012 року N 766/2012

Затвердити Положення про Міністра Кабінету Міністрів України (додається).

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
5 червня 2003 року
N 480/2003
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністра Кабінету Міністрів України

1. Міністр Кабінету Міністрів України (далі - Міністр) є членом Кабінету Міністрів України, який забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, очолює Секретаріат Кабінету Міністрів України (далі - Секретаріат).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012,
 від 28.12.2012 р. N 766/2012)

2. Міністр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем'єр-міністра України, а також цим Положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012,
 від 28.12.2012 р. N 766/2012)

3. Основними завданнями Міністра є:

абзац другий пункту 3 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

керівництво роботою Секретаріату з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, спрямування такої роботи на ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією та законами України повноважень;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

забезпечення взаємодії Секретаріату з Адміністрацією Президента України, Апаратом Верховної Ради України, апаратом Ради національної безпеки і оборони України, центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

забезпечення стабільності та наступності в роботі Секретаріату.

4. Міністр відповідно до покладених на нього завдань:

1) вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів, інших документів, контролю за виконанням законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України;

2) організовує роботу Секретаріату, подає для схвалення Прем'єр-міністрові України проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;

3) особисто подає Прем'єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти та для візування - схвалені проекти законів України, актів та доручень Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України права вето, доповідає про виконання особистих доручень Прем'єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенції;

4) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України плани організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, та подає пропозиції з інших питань, що належать до його компетенції;

5) інформує в установленому порядку Кабінет Міністрів України про результати моніторингу виконання рішень Кабінету Міністрів України, планів організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України, а також доручень Президента України, Прем'єр-міністра України;

6) проводить у разі потреби наради з представниками органів виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України;

7) контролює забезпечення Секретаріатом членів Кабінету Міністрів України матеріалами до засідань Кабінету Міністрів України;

8) бере участь у реалізації державної кадрової політики, забезпеченні ефективного функціонування системи державної служби;

9) забезпечує взаємодію Секретаріату з центральними органами виконавчої влади з питань підготовки правової позиції Кабінету Міністрів України щодо розгляду судами справ, стороною в яких є Кабінет Міністрів України;

10) видає з питань, що належать до його компетенції, накази та дає відповідні доручення державним службовцям та іншим працівникам Секретаріату;

11) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та заступників Міністра;

12) вносить Кабінету Міністрів України подання щодо затвердження структури та граничної чисельності працівників Секретаріату;

13) затверджує в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів Секретаріату, у тому числі за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України - працівників патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України;

14) призначає на посади і звільняє з посад в установленому законодавством порядку за поданням керівника Апарату Прем'єр-міністра України працівників Апарату, за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України - керівників і працівників патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України, а також інших державних службовців і працівників Секретаріату (крім керівника Апарату Прем'єр-міністра України);

15) затверджує положення про структурні підрозділи, а також за погодженням із Прем'єр-міністром України - положення про Апарат Прем'єр-міністра України, з Першим віце-прем'єр-міністром України та віце-прем'єр-міністрами України - положення про їх патронатні служби;

16) вирішує у межах своїх повноважень питання, пов'язані з проходженням державної служби в Секретаріаті, зокрема розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння державним службовцям Секретаріату відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

17) формує та затверджує кадровий резерв Секретаріату, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Секретаріату;

18) розподіляє обов'язки між першим заступником і заступниками Міністра;

19) затверджує кошторис та штатний розпис Секретаріату за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України;

20) здійснює повноваження міністра України - члена Кабінету Міністрів України, передбачені Законом України "Про Кабінет Міністрів України" та іншими законами України, а також функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань відповідно до законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012
,
 у редакції Указу Президента
 України від 28.12.2012 р. N 766/2012)

5. Міністр має право:

скликати наради за участю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, у тому числі за участю їх керівників;

залучати в установленому порядку працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання питань, що належать до його компетенції;

запитувати в установленому порядку у міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України, а також необхідні для виконання покладених на нього завдань.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012
,
 у редакції Указу Президента
 України від 28.12.2012 р. N 766/2012)

51. Міністр особисто несе відповідальність перед Президентом України за виконання покладених на Міністра завдань, повноважень та функцій.

(Положення доповнено пунктом 51 згідно з Указом
 Президента України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

6. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.

(Положення доповнено новим пунктом 6 згідно з
 Указом Президента України від 28.12.2012 р. N 766/2012)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

7. У разі тимчасової відсутності Міністра його обов'язки виконує перший заступник Міністра, а в разі відсутності першого заступника - один із заступників Міністра.

(Положення доповнено новим пунктом 7 згідно з
 Указом Президента України від 28.12.2012 р. N 766/2012)

8. Пункт 8 виключено

(згідно з Указом Президента
 України від 24.12.2012 р. N 752/2012)

9. Організаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності Міністра здійснюються Секретаріатом.

10. Міністр має бланк із зображенням Державного Герба України та найменуванням своєї посади.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

Опрос