Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Общественном гуманитарном совете

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 02.04.2010 № 469/2010
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Громадську гуманітарну раду

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Указами Президента України
 від 7 травня 2010 року N 593/2010
,
від 2 серпня 2010 року N 797/2010

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 28 квітня 2015 року N 246/2015)

З метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав, згідно з частиною другою статті 102 та пунктом 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Громадську гуманітарну раду як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Громадську гуманітарну раду та її персональний склад, що додаються.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
2 квітня 2010 року
N 469/2010
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську гуманітарну раду

1. Громадська гуманітарна рада (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку України та вироблення пропозицій щодо:

визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав;

забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини;

запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним та екстремістським тенденціям у суспільному житті;

забезпечення взаємодії органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій у питаннях сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин України;

забезпечення виконання зобов'язань України за міжнародними договорами України, зокрема за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин та Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин;

2) забезпечення проведення громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань реформ у сфері гуманітарного розвитку, забезпечення додержання конституційних прав людини і громадянина у цій сфері, вивчення громадської думки з питань, що розглядаються Радою;

3) розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань гуманітарного розвитку, зокрема з питань освіти, науки, культури, охорони здоров'я, з мовних, етнонаціональних та інформаційних питань, проектів актів Президента України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

4) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

5) вивчення стану забезпечення додержання в Україні прав громадян у гуманітарній сфері, здійснення порівняльного аналізу ситуації з цих питань в Україні та іноземних державах та підготовка на основі кращого світового досвіду пропозицій щодо вдосконалення законодавства України.

4. Рада для виконання покладених на неї основних завдань має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій, експертів;

3) створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах провідних учених, фахівців;

4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України з питань розвитку гуманітарної сфери;

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

6. Рада утворюється у складі Голови, секретаря Ради та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є Президент України.

Секретарем Ради є за посадою один із заступників Глави Адміністрації Президента України.

Персональний склад Ради затверджується Президентом України. У разі потреби секретар Ради вносить Голові Ради пропозиції щодо змін персонального складу Ради.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, і скликаються секретарем Ради за дорученням Голови Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

8. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписує секретар Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

Рада інформує громадськість про свою діяльність.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

10. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

 

СКЛАД
Громадської гуманітарної ради

ЯНУКОВИЧ
Віктор Федорович 

- Президент України, Голова Ради 

ГЕРМАН
Ганна Миколаївна 

- заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар Ради 

БЕБИК
Валерій Михайлович 

- проректор з політичних комунікацій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (за згодою) 

БІЛЕЦЬКИЙ
Михайло Іванович 

- експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології (за згодою) 

БОКОТЕЙ
Андрій Андрійович 

- ректор Львівської національної академії мистецтв (за згодою) 

БОНДАРЕНКО
Віктор Дмитрович 

- перший заступник Голови Вищої атестаційної комісії України 

БОНДАРЕНКО
Костянтин Петрович 

- директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна (за згодою) 

БУБКА
Сергій Назарович 

- президент Національного олімпійського комітету України (за згодою) 

ВОРОНОВ
Ігор Олексійович 

- директор Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій 

ГЛУЗМАН
Семен Фішелевич 

- виконавчий секретар Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини (за згодою) 

ГРИЦЕНКО
Олександр Андрійович 

- директор Українського центру культурних досліджень (за згодою) 

ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович 

- ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою) 

ДЕНИСЕНКО
Валерій Миколайович 

- завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою) 

ДРАЧ
Іван Федорович 

- письменник, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України "Україна - Світ" (за згодою) 

ЄМЕЦЬ
Ілля Миколайович 

- директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України (за згодою) 

КАПЕЛЮШНИЙ
Валерій Петрович 

- завідувач кафедри етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою) 

КРЕМЕНЬ
Василь Григорович 

- президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою) 

КУТУЄВ
Павло Володимирович 

- професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (за згодою) 

МАРТИНЕНКО
Олександр Владленович 

- генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс - Україна" (за згодою)  

МИХАЙЛЕНКО
Максим Валерійович 

- директор з досліджень Центру соціальних та правових досліджень (за згодою) 

ОЛІЙНИК
Борис Ілліч 

- голова правління Українського фонду культури (за згодою) 

ПРИМУТ
Микола Васильович 

- завідувач кафедри політології Донецького національного університету 

РЕЗНІКОВИЧ
Михайло Юрійович 

- генеральний директор - художній керівник Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки (за згодою) 

СКОРИК
Лариса Павлівна 

- професор кафедри архітектурного проектування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою) 

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович 

- директор Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, академік Національної академії наук України (за згодою) 

СТУПКА
Богдан Сильвестрович 

- художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (за згодою) 

СТУС
Дмитро Васильович 

- публіцист, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України (за згодою) 

ТОЛОЧКО
Петро Петрович 

- директор Інституту археології НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою) 

ТОЛСТОВ
Сергій Валер'янович 

- директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень (за згодою) 

ФРАНЧУК
Олена Леонідівна 

- голова правління благодійної організації "Фонд Олени Франчук "АНТИСНІД" (за згодою) 

ЧЕБИКІН
Андрій Володимирович 

- президент Національної академії мистецтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (за згодою)

ЧЕРВАКОВА
Ольга Валеріївна 

- спеціальний кореспондент закритого акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" (за згодою)

ШУЛЬГА
Микола Олександрович 

- заступник директора Інституту соціології НАН України (за згодою) 

ЩЕРБАК
Світлана Ігорівна 

- науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (за згодою) 

ЯКУШИК
Валентин Михайлович 

- професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою). 

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

(склад із змінами, внесеними згідно з Указами
 Президента України від 07.05.2010 р. N 593/2010,
від 02.08.2010 р. N 797/2010)

Опрос