Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы безопасности Украины

Президент Украины
Указ Президента от 05.08.2015 № 465/2015
действует с 12.08.2015

УКАЗ
Президента України

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року N 280, від 12 серпня 2010 року N 808, від 24 травня 2012 року N 348, від 16 січня 2013 року N 21 та від 31 жовтня 2013 року N 599), такі зміни:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Це Положення визначає порядок проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, рядового складу Служби безпеки України (далі - військовослужбовці Служби безпеки України), виконання ними військового обов'язку в запасі та особливості проходження військової служби в особливий період";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Порядок проходження служби у військовому резерві Служби безпеки України визначається Положенням про проходження громадянами України служби у військовому резерві Служби безпеки України, яке затверджується Президентом України";

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. До осіб рядового складу Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом осіб рядового складу та призначені на посади рядового складу, яким присвоєно відповідні армійські або корабельні військові звання рядового складу.

До осіб сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом, належать громадяни, прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та призначені на посади сержантського та старшинського складу, яким присвоєно відповідні військові звання сержантського або старшинського складу.

До осіб офіцерського складу Служби безпеки України належать громадяни, які проходять кадрову військову службу або військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище*.

____________
* Тут і далі під зазначеними в цьому Положенні армійськими військовими званнями офіцерського складу маються на увазі і рівні їм корабельні військові звання офіцерського складу.

Офіцерський склад Служби безпеки України поділяється на молодший, старший і вищий";

3) підпункт "б" пункту 4 викласти в такій редакції:

"б) призову громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період із запасу Служби безпеки України, у тому числі тих, які проходять службу у військовому резерві, з метою укомплектування Служби безпеки України";

4) у пункті 5:

в абзаці другому слова "сержантського і старшинського" виключити;

після абзацу другого доповнити пункт абзацом такого змісту:

"військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

5) у пункті 6:

в абзаці першому слово "встановлено" замінити словом "встановлюється";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"для військовозобов'язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, - до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві";

6) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Військовослужбовці Служби безпеки України з дозволу прямих начальників можуть навчатися у вищих навчальних закладах.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу після здобуття освітнього ступеня бакалавр або магістр за державним замовленням, дозволяється навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їхнього навчання для здобуття попередньої вищої освіти";

7) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. На військову службу за контрактом у Службу безпеки України приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

а) на військову службу за контрактом осіб рядового складу:

особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов'язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу (і не досягли граничного віку перебування на військовій службі для військовослужбовців рядового складу), та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років;

б) на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов'язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років;

в) на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до пункту 35 цього Положення;

громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, а також жінок віком до 40 років.

У разі настання особливого періоду на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений пунктом 13 цього Положення";

8) доповнити Положення пунктом 101 такого змісту:

"101. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом";

9) у пункті 13:

в абзаці третьому цифру і слово "5 років" замінити цифрами і словами "від 3 до 5 років";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, - від 2 до 5 років, а для інших громадян - від 1 до 5 років";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

10) у пункті 14:

в абзаці третьому цифру і слово "5 років" замінити цифрами і словами "строк від 3 до 5 років";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, якщо інше не передбачено законодавством";

11) пункт 16 викласти у такій редакції:

"16. Військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, беруть участь в антитерористичній операції, та військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, строк контракту (якщо він закінчується після виїзду у відрядження, район проведення антитерористичної операції або надання таких відпусток) вважається продовженим на період їх перебування у зазначених відрядженнях чи відпустках, у районі проведення антитерористичної операції";

12) у пункті 18:

абзац перший після слова "рядового" доповнити словом "складу", а після слова "службу" - словом "відповідно";

абзац другий після слова "рядового" доповнити словом "складу";

13) у пункті 19 слова "сержантського і старшинського" виключити;

14) підпункти "а" і "б" пункту 21 викласти у такій редакції:

"а) громадянам України, які не мають військових звань сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу;

б) військовослужбовцям Служби безпеки України, які проходять військову службу за контрактом осіб рядового складу, при прийнятті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу";

15) абзаци перший та восьмий пункту 23 після слова "рядового" доповнити словом "складу";

16) у пункті 37:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Відсторонення військовослужбовця, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, від виконання повноважень на посаді здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України";

абзац четвертий виключити;

17) підпункт "є" пункту 43 після слів "крім призначення" доповнити словами "у встановленому Головою Служби безпеки України порядку";

18) пункт 48 викласти в такій редакції:

"48. Зарахування військовослужбовців Служби безпеки України у розпорядження прямих начальників (командирів), а за рішенням Голови Служби безпеки України - у розпорядження його першого заступника чи заступника, начальника (командира) іншого функціонального підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи Служби безпеки України або штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого військового навчального закладу Служби безпеки України, в разі переведення військовослужбовців до нового місця служби) - до 1 місяця;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів (зміна організаційно-штатної побудови, передислокація, перерозподіл функціональних обов'язків та наявних сил у зв'язку зі зміною покладених завдань, здійснення планових та позапланових переміщень військовослужбовців по службі у зв'язку з проведенням загальної ротації кадрів, прийняття Головою Служби безпеки України управлінських рішень щодо переміщення військовослужбовців для здійснення оперативно-службової діяльності на окремих напрямах та підвищення її ефективності) - до 3 місяців;

в) у разі здійснення стосовно військовослужбовця кримінального провадження - до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом;

г) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження або після закінчення повноважень народного депутата України, депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голів - до 2 місяців;

д) у разі визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним або обмежено придатним до військової служби - на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби;

е) у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць - до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби безпеки України відповідно до пункту 66 цього Положення;

є) у разі скасування допуску до державної таємниці - до 2 місяців;

ж) застосування до військовослужбовця заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади" - до завершення особливого періоду, якщо інше не передбачено законодавством.

Військовослужбовці, зараховані в розпорядження, продовжують проходити військову службу та виконують обов'язки військової служби (завдання) у межах, визначених тією посадовою особою, в чиєму розпорядженні вони перебувають. За ними зберігається матеріальне та грошове забезпечення всіх видів за посадами, які вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні, а також у разі відсутності підстав для дальшого перебування в розпорядженні, він призначається на посаду або звільняється в установленому порядку з військової служби.

Військовослужбовці Служби безпеки України звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами по особовому складу начальників (командирів), які мають право призначення на ці посади, а військовослужбовці, призначення на посади та звільнення яких з посад належить до повноважень Президента України, зараховуються у розпорядження наказами Голови Служби безпеки України по особовому складу на підставі відповідного Указу Президента України про звільнення з посади.

Час перебування військовослужбовця на лікуванні, в основній та встановлених законодавством додаткових відпустках, час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення із перебуванням безпосередньо в районах антитерористичної операції із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні прямих начальників (командирів) виключається.

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження прямих начальників (командирів), зберігається матеріальне та грошове забезпечення всіх видів за посадами, які вони займали, якщо інше не передбачено законодавством";

19) у пункті 62:

підпункт "ї" викласти у такій редакції:

"ї) у зв'язку з неможливістю переведення на іншу посаду у разі безпосереднього підпорядкування близькій особі";

доповнити пункт підпунктами "й" - "л" такого змісту:

"й) у зв'язку зі встановленням за результатами спеціальної перевірки, яка здійснюється під час доукомплектування Служби безпеки України у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, відомостей, які не відповідають установленим законодавством вимогам для зайняття посади (прийому на військову службу);

к) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

л) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

20) пункт 63 доповнити підпунктами "і" та "ї" такого змісту:

"і) у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

ї) у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади";

21) у пункті 65 слово "справи" замінити словами "кримінального провадження";

22) у назві та тексті розділу VIII слова "установ і організацій" замінити словами "підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів" у відповідних відмінках;

23) назву розділу X викласти у такій редакції:

"X. Особливості проходження військової служби в особливий період";

24) у пункті 87 слова "у воєнний час" замінити словами "в особливий період";

25) у пункті 88:

абзац перший викласти у такій редакції:

"88. У разі настання особливого періоду";

у підпункті "а" слова "за винятком військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років, якщо вони не виявили бажання продовжувати службу" виключити;

підпункт "б" викласти у такій редакції:

"б) усі відпустки, за винятком відпусток, що можуть надаватися військовослужбовцям відповідно до пункту 884 цього Положення, припиняються, а військовослужбовці Служби безпеки України, які перебувають у відпустках, зобов'язані негайно повернутися до місця служби або до найближчого підрозділу (органу, закладу, установи).

Рішення про припинення відпусток приймається Головою Служби безпеки України. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток здійснюється у визначеному законодавством порядку";

у підпункті "г" після слова "службу" доповнити словами "(крім тих, які проходять службу у військовому резерві)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Резервісти зобов'язані з'явитися до підрозділів, органів, закладів та установ Служби безпеки України, в яких вони проходять службу у військовому резерві, у строки, визначені командирами (начальниками) цих підрозділів, органів, закладів та установ Служби безпеки України";

26) доповнити Положення пунктами 881 - 884 такого змісту:

"881. Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію:

а) жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

б) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу;

в) у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

г) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

д) через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

виховання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

утримання матір'ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;

необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками (своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

Військовослужбовці також можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених підпунктами "в", "г", "е", "є", "и" пункту 62 та підпунктами "в", "г", "е", "є" пункту 63 цього Положення.

882. Під час воєнного стану з військової служби звільняються військовослужбовці:

а) які досягли граничного віку перебування військовозобов'язаних у запасі, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

б) визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

в) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.

883. Після прийняття рішення про демобілізацію з військової служби звільняються військовослужбовці:

а) призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також які вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, у строки, визначені рішенням Президента України;

б) у зв'язку із закінченням строку контракту, укладеного під час особливого періоду, та небажанням проходити військову службу за новим контрактом.

884. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям щорічних основних відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені абзацами першим та другим цього пункту, інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду - тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється";

27) у пункті 96:

абзац перший викласти в такій редакції:

"96. В особливий період відпустки, визначені у пункті 884 цього Положення, надаються";

абзац другий після слова "посади" доповнити словами "перших заступників та заступників Голови Служби безпеки України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 серпня 2015 року
N 465/2015

 

Опрос