Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственной пробирной службе Украины

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 13.04.2011 № 461/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державну пробірну службу України

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Затвердити Положення про Державну пробірну службу України (додається).

2. Установити, що Державна пробірна служба України є правонаступником прав та обов'язків Державної пробірної служби - урядового органу державного управління, що діяв у системі Міністерства фінансів України.

3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
13 квітня 2011 року
N 461/2011
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну пробірну службу України

1. Державна пробірна служба України (Пробірна служба України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України (далі - Міністр).

Пробірна служба України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю.

2. Пробірна служба України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України (далі - Міністерство), іншими актами законодавства України.

3. Основними завданнями Пробірної служби України є реалізація державної політики у сфері державного пробірного контролю та внесення пропозицій щодо її формування.

4. Пробірна служба України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Міністра;

2) здійснює державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінне каміння), виробів з них та матеріалів, що їх містять, проводить у межах своїх повноважень перевірки додержання вимог законодавства при виконанні операцій, здійсненні обігу та обліку зазначених цінностей;

3) проводить у межах своїх повноважень перевірки додержання суб'єктами господарювання, іншими установами та організаціями ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

4) проводить в установленому законодавством порядку перевірки суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що містять дорогоцінні метали, а також скуповують, приймають у заставу і на комісію ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, здійснюють торгівлю ними або надають посередницькі послуги в торгівлі, зберігають та експонують різноманітні предмети, що містять зазначені цінності, збирають і переробляють відходи та брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

5) здійснює контроль за виконанням вимог щодо одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у військових частинах, підрозділах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також в установах і організаціях, що належать до сфери інших центральних органів виконавчої влади, у разі якщо вони здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

6) вимагає у межах своїх повноважень від суб'єктів господарювання та інших установ і організацій усунення виявлених перевірками порушень, надає приписи або розпорядження щодо усунення виявлених під час перевірки порушень законодавства України;

7) застосовує штрафні санкції відповідно до законодавства України у межах своєї компетенції;

8) здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством;

9) видає ліцензії на провадження господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, видає копії ліцензій, переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій та анулює їх;

10) веде реєстр суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

11) подає на погодження Міністру перелік суб'єктів господарювання, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, мають право за наявності акредитованої в установленому порядку лабораторії на клеймування виробів власного виробництва державним пробірним клеймом;

12) проводить щорічну реєстрацію відбитка іменника - спеціального знака, який засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів;

13) забезпечує розроблення технічної документації на державні пробірні клейма, здійснює контроль за виготовленням та використанням зазначених клейм;

14) здійснює випробування, контрольні та арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали, за заявками суб'єктів господарювання, фізичних осіб та зверненнями правоохоронних органів;

15) забезпечує здійснення клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, за заявками юридичних та фізичних осіб;

16) забезпечує здійснення обов'язкового клеймування всіх увезених на територію України юридичними та фізичними особами ювелірних та побутових виробів, виготовлених із дорогоцінних металів, з метою їх реалізації (крім увезених для власних потреб);

17) проводить експертизи дорогоцінних металів, виробів із них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку дорогоцінних металів, виробів із них, вставок дорогоцінного каміння;

18) здійснює контроль якості вимірювань у лабораторіях суб'єктів господарювання всіх форм власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, проводить та бере участь у метрологічній атестації цих лабораторій;

19) проводить підготовку та (або) підвищення кваліфікації фахівців з питань пробірного контролю;

20) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері державного пробірного контролю;

21) забезпечує у межах своїх повноважень співробітництво з Міжнародною асоціацією пробірних служб і Постійним комітетом Міжнародної конвенції з контролю та клеймування виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також з іншими міжнародними організаціями у сфері пробірного контролю;

22) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Пробірної служби України;

23) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

24) забезпечує постачання до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння конфіскованих згідно з чинним законодавством, зданих як скарб, одержаних за правом успадкування чи дарування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

25) надає платні послуги згідно з переліком, установленим Кабінетом Міністрів України (із зарахуванням одержуваних коштів до державного бюджету);

26) здійснює реалізацію державної політики щодо формування та використання Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, виходячи з необхідності забезпечення поточних і перспективних потреб;

27) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до її повноважень;

28) співпрацює з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості в реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю;

29) інформує громадськість про реалізацію державної політики у сфері державного пробірного контролю;

30) формує державне замовлення на підготовку фахівців у сфері державного пробірного контролю;

31) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. Пробірна служба України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у Пробірній службі України та підвідомчих державних установах;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів у Пробірну службу України та на керівні посади підвідомчих державних установ, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Пробірної служби України та працівників підвідомчих державних установ, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в Пробірній службі України та підвідомчих державних установах, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Пробірній службі України та у підвідомчих державних установах, реалізацію заходів із мобілізаційної підготовки, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

6) організовує у Пробірній службі України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Пробірна служба України відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) безперешкодного доступу до приміщень суб'єктів господарювання, інших установ та організацій для проведення перевірок з питань одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за умови дотримання законодавства щодо організації та проведення перевірок;

2) проводити в установленому законодавством порядку у суб'єктів господарювання та інших установах і організаціях, які перевіряються, відбір проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зразків виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для перевірки і проведення аналізів у лабораторіях Пробірної служби України та державних установ;

3) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

4) залучати до проведення експертизи дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них підвідомчі державні установи;

5) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

6) скликати в установленому порядку наради, створювати комісії та робочі групи з питань, які належать до її компетенції;

7) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

8) здійснювати обмін інформацією з питань державного пробірного контролю з компетентними органами іноземних держав;

9) брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до її компетенції.

7. Пробірна служба України може мати свої територіальні підрозділи у містах Донецьку, Львові, Одесі та Харкові.

8. Пробірна служба України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

9. Пробірна служба України у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів та доручень Міністра видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Пробірної служби України.

10. Пробірну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозиції Міністра.

11. Голова Пробірної служби України:

1) очолює Пробірну службу України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Пробірну службу України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

2) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо формування державної політики у сфері державного пробірного контролю та розроблені проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністрові пропозиції щодо нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Пробірної служби України;

4) забезпечує виконання Пробірною службою України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

5) затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні колегії річний план роботи Пробірної служби України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Пробірної служби України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Пробірної служби України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

9) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників Голови;

10) затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату Пробірної служби України;

11) затверджує положення про структурні підрозділи Пробірної служби України;

12) забезпечує взаємодію Пробірної служби України з визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства;

13) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством і Пробірною службою України та вчасність її подання;

14) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Пробірної служби України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Пробірної служби України;

15) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Пробірної служби України;

16) призначає на посади та звільняє з посад керівників підвідомчих державних установ;

17) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників підвідомчих державних установ;

18) представляє в установленому порядку працівників Пробірної служби України та підвідомчих державних установ до відзначення Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України, відзнаками Міністерства, відомчими відзнаками.

12. Голова Пробірної служби України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Пробірної служби України призначає на посаду Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Пробірної служби України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Пробірної служби України звільняє з посад Президент України.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Пробірної служби України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Пробірній службі України утворюється колегія. До складу колегії входять Голова Пробірної служби України, його заступники за посадою, керівники структурних підрозділів Пробірної служби України, керівники підвідомчих державних установ, визначені посадові особи Міністерства. У разі потреби до складу колегії можуть входити в установленому порядку інші особи.

Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою Пробірної служби України.

Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Пробірної служби України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Пробірній службі України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Пробірної служби України.

14. У сфері управління Пробірної служби України діють державні установи пробірного контролю.

15. Положення про Пробірну служби України затверджується Президентом України.

Гранична чисельність працівників Пробірної служби України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура Пробірної служби України затверджується Головою Пробірної служби України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Пробірної служби України затверджуються Головою Пробірної служби України за погодженням із Міністерством.

16. Пробірна служба України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, атрибутику, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Пробірна служба України припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос