Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственной поддержке малого предпринимательства

Президент Украины
Указ Президента от 12.05.1998 № 456/98
Утратил силу

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про державну підтримку малого підприємництва

У зв'язку з набранням чинності
 Законом України від 19 жовтня 2000 року N 2063-III
 цей Указ втратив чинність відповідно до
пункту 4
 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України

Додатково див. Інформацію
 Секретаріату Верховної Ради України
 станом на 17 липня 1999 року, опубліковану в газеті
 "Урядовий кур'єр" від 28 серпня 1999 року N 158

З метою формування і реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей в розвитку національної економіки та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України постановляю:

1. Вважати підтримку малого підприємництва одним з найважливіших завдань державної політики, яку здійснювати за такими напрямами:

формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва;

створення сприятливих умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій;

запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;

удосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;

фінансова підтримка інноваційних проектів.

2. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється згідно з державною та регіональними програмами підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.

Державна та регіональні програми підтримки малого підприємництва спрямовуються на реалізацію таких основних заходів:

удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку і підтримки малого підприємництва;

фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;

створення бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, консультаційних та інформаційних систем тощо;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва;

створення сприятливих умов для залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення - інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних тощо;

сприяння в отриманні суб'єктами малого підприємництва приміщень (будівель), обладнання, необхідних для здійснення підприємницької діяльності, а також інформаційних матеріалів;

залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних потреб.

Фінансове забезпечення програм підтримки малого підприємництва здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного майна, та інших джерел фінансування.

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприємництва визначається у видатковій частині Державного бюджету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є Державний комітет України з питань розвитку підприємництва.

3. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Державним комітетом України з питань розвитку підприємництва, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Рекомендувати органам державної влади та місцевого самоврядування виділяти для підтримки малого підприємництва кошти у розмірі не менш як 0,5 відсотка річних доходів відповідних бюджетів.

4. Суб'єктами малого підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи - суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:

середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб;

обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього Указу не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, а також на суб'єкти підприємницької діяльності, в статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам-учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.

Середньооблікова чисельність працівників суб'єктів малого підприємництва визначається з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

5. Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, застосовується пільгове оподаткування.

Для суб'єктів малого підприємництва з середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 250000 гривень (мікропідприємства), може застосовуватись у встановленому порядку спрощена система оподаткування, обліку та звітності.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності передбачає:

заміну сплати встановлених законодавством податків і обов'язкових платежів сплатою єдиного податку;

сплату фізичними особами-підприємцями замість податків і обов'язкових платежів вартості патенту на зайняття певним видом діяльності;

застосування спрощеної форми ведення документів бухгалтерського обліку та звітності.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності може застосовуватись поряд з діючою системою оподаткування, обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.

6. Фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні - регіональні фонди підтримки підприємництва.

Регіональні фонди підтримки підприємництва є юридичними особами, засновниками яких можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва тощо.

Кошти Українського фонду та регіональних фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, доходів від їх власної діяльності, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, коштів, одержаних від приватизації державного майна, інших коштів.

Зазначені фонди є некомерційними організаціями і не мають за мету одержання прибутку.

Фінансова підтримка суб'єктів малого підприємництва здійснюється зазначеними фондами за передбаченими відповідними програмами напрямами через уповноважені банки, які визначаються ними на основі тендеру.

Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.

7. Для координації взаємодії в різних сферах діяльності суб'єкти малого підприємництва мають право утворювати на добровільній основі об'єднання за галузевими, територіальними та іншими ознаками.

Об'єднання суб'єктів малого підприємництва представляють інтереси підприємців в органах виконавчої влади при формуванні та реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва.

Представники цих об'єднань мають право входити до складу колегіальних дорадчих органів (консультаційних і експертних рад, конкурсних комісій тощо), утворених при органах виконавчої влади, фондах підтримки малого підприємництва.

8. Права та законні інтереси суб'єктів малого підприємництва забезпечуються шляхом:

здійснення підприємницької діяльності без одержання будь-яких дозволів, крім випадків, передбачених законодавством;

законодавчого визначення порядку і періодичності проведення перевірки результатів фінансово-господарської та іншої діяльності суб'єктів малого підприємництва, запровадження відповідальності посадових осіб за порушення такого порядку;

іншими способами, передбаченими чинним законодавством.

9. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк розробити та подати на розгляд Верховної Ради України:

Державну програму підтримки малого підприємництва на 1999-2000 роки;

проект законодавчого акта про запровадження пільгової і спрощеної системи оподаткування та звітності суб'єктів малого підприємництва.

10. Цей Указ набирає чинності у порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
12 травня 1998 року
N 456/98

 
 

Опрос