Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Положении о Государственном агентстве Украины по туризму и курортам

Президент Украины
Положение, Указ Президента от 08.04.2011 № 444/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 22 жовтня 2013 року N 578/2013

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

1. Затвердити Положення про Державне агентство України з туризму та курортів (додається).

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
8 квітня 2011 року
N 444/2011 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне агентство України з туризму та курортів

(У тексті Положення слова "Віце-прем'єр-міністр України - Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінено словами "Міністр інфраструктури України" у відповідному відмінку згідно з Указом Президента України від 22 жовтня 2013 року N 578/2013)

1. Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів.

2. Держтуризмкурорт України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра інфраструктури України.

3. Основними завданнями Держтуризмкурорту України є реалізація державної політики у сфері туризму та курортів, а також внесення пропозицій Міністру інфраструктури України щодо її формування.

4. Держтуризмкурорт України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру інфраструктури України для погодження і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) за дорученням Міністра інфраструктури України в установленому порядку бере участь у діяльності міжнародних організацій та забезпечує виконання зобов'язань, що випливають з членства в таких організаціях;

3) за дорученням Міністра інфраструктури України бере участь у розробці міжнародних договорів, готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо їх укладення і денонсації та забезпечує виконання Україною зобов'язань за міжнародними договорами з питань, що належать до його відання;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

31) за дорученням Міністра інфраструктури України бере в установленому порядку участь у роботі міжнародних туристичних організацій і у міжнародних заходах з туризму, вживає заходів до розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

(пункт 4 доповнено підпунктом 31 згідно з Указом
 Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

4) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням;

5) забезпечує організаційну, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність Держтуризмкурорту України з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування";

6) забезпечує зв'язок з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю та засобами масової інформації; інформаційне наповнення веб-сайту Держтуризмкурорту України; поширення серед засобів масової інформації офіційної інформації про діяльність Держтуризмкурорту України;

7) видає ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності;

8) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

81) встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо);

(пункт 4 доповнено підпунктом 81 згідно з Указом
 Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

9) видає свідоцтва про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним установам тощо) відповідної категорії;

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

10) веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури;

11) підпункт 11 пункту 4 виключено

(згідно з Указом Президента України
 від 22.10.2013 р. N 578/2013)

12) готує та поширює інформацію про Україну і її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави зокрема, шляхом організації виставок, методичних і науково-практичних семінарів, ярмарків, конференцій, семінарів тощо, а також участі в них як в Україні, так і за кордоном;

(підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

13) організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній і курортній сферах;

14) організовує поширення соціальної реклами у сфері туризму та курортів;

(підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

15) формує та веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;

16) організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

17) забезпечує розвиток в'їзного та внутрішнього туризму та курортів;

18) бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у сфері туризму та курортів, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

19) організовує та виконує роботи із стандартизації та сертифікації туристичних послуг;

20) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів України, а також бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України;

21) в межах компетенції бере участь у здійсненні рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань;

22) вносить пропозиції щодо розробки стандартів, діяльності з сертифікації, у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері; 

(підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

23) вносить пропозиції щодо розробки програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

24) виконує функції з управління об'єктами державної власності;

25) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держтуризмкурорту України;

251) бере участь у реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму та курортів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 251 згідно з Указом
 Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

252) вносить пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму та курортів;

(пункт 4 доповнено підпунктом 252 згідно з Указом
 Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

26) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на нього Президентом України.

5. Держтуризмкурорт України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держтуризмкурорту України;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апараті Держтуризмкурорту України, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату та його підрозділів;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держтуризмкурорту України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

5) здійснює у межах повноважень разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

6) організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті Держтуризмкурорту України;

8) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6. Держтуризмкурорт України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Держтуризмкурорт України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

8. Держтуризмкурорт України в межах своїх повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України та доручень Міністра інфраструктури України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова Держтуризмкурорту України.

9. Держтуризмкурорт України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра інфраструктури України, і звільняє з посади Президент України.

Голова Держтуризмкурорту України:

1) очолює Держтуризмкурорт України, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держтуризмкурорт України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України пропозиції щодо формування державної політики у сфері туризму та курортів та розроблені Держтуризмкурортом України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) вносить на розгляд Міністра інфраструктури України проекти нормативно-правових актів Міністерства інфраструктури України з питань, що належать до сфери діяльності Держтуризмкурорту України;

4) забезпечує виконання Держтуризмкурортом України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства інфраструктури України;

5) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури України схвалені на засіданні колегії річний план роботи Держтуризмкурорту України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань;

6) звітує перед Міністром інфраструктури України про виконання річного плану роботи Держтуризмкурорту України та покладених на нього завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держтуризмкурорту України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить пропозиції Міністрові інфраструктури України щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує за погодженням з Міністром інфраструктури України структуру апарату Держтуризмкурорту України;

9) забезпечує виконання наданих Міністром інфраструктури України доручень;

10) забезпечує взаємодію Держтуризмкурорту України із структурним підрозділом Міністерства інфраструктури України, визначеним Міністром інфраструктури України;

11) забезпечує дотримання встановленого Міністром інфраструктури України порядку обміну інформацією між Міністерством інфраструктури України та Держтуризмкурортом України та вчасність її подання;

12) призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром інфраструктури України керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держтуризмкурорту України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держтуризмкурорту України;

13) розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь їх відповідальності;

14) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Держтуризмкурорту України;

15) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступника Голови, інших працівників Держтуризмкурорту України у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків;

16) підписує накази Держтуризмкурорту України;

161) у межах компетенції дає обов'язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держтуризмкурорту України доручення;

(пункт 9 доповнено підпунктом 161 згідно з Указом
 Президента України від 22.10.2013 р. N 578/2013)

17) затверджує кадровий резерв Держтуризмкурорту України;

18) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України.

10. Голова Держтуризмкурорту України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держтуризмкурорту України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держтуризмкурорту України, погоджених із Міністром інфраструктури України.

Першого заступника, заступника керівника Держтуризмкурорту України звільняє з посад Президент України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держтуризмкурорту України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держтуризмкурорті України утворюється колегія у складі Голови Держтуризмкурорту України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держтуризмкурорту України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства інфраструктури України. У разі потреби до складу колегії Держтуризмкурорту України можуть входити керівники структурних підрозділів Держтуризмкурорту України, а також у встановленому порядку інші особи. 

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держтуризмкурорту України.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність і проведення яких визначає Голова.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держтуризмкурорті України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держтуризмкурорту України.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держтуризмкурорту України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держтуризмкурорту України затверджується Головою Держтуризмкурорту України за погодженням з Міністром інфраструктури України.

Штатний розпис, кошторис Держтуризмкурорту України затверджуються Головою Держтуризмкурорту України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держтуризмкурорт України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава
Адміністрації Президента України 

 
С. ЛЬОВОЧКІН 

Опрос