Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Государственного космического агентства Украины

Президент Украины
Указ Президента от 08.04.2011 № 442/2011
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Питання Державного космічного агентства України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Указом Президента України
 від 29 листопада 2011 року N 1078/2011

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 20 червня 2019 року N 419/2019)

Додатково див. постанову
Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 року N 281

1. Затвердити Положення про Державне космічне агентство України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 22 липня 1997 року N 665 "Про Положення про Національне космічне агентство України";

Указ Президента України від 29 травня 1999 року N 594 "Про внесення змін і доповнень до Положення про Національне космічне агентство України";

пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 1 серпня 2000 року N 943 "Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Президента України";

статтю 1 Указу Президента України від 19 квітня 2002 року N 356 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 15 листопада 2002 року N 1048 "Про внесення змін до Положення про Національне космічне агентство України";

пункт 1 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 24 грудня 2002 року N 1207 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва";

Указ Президента України від 25 жовтня 2003 року N 1213 "Про внесення змін до Положення про Національне космічне агентство України";

пункт 7 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 280 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
8 квітня 2011 року
N 442/2011
 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державне космічне агентство України

1. Державне космічне агентство України (ДКА України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

ДКА України входить до системи органів виконавчої влади, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері космічної діяльності.

2. ДКА України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями ДКА України є:

1) формування і реалізація державної політики у сфері космічної діяльності;

2) здійснення підготовки та реалізація міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;

3) забезпечення нормативно-правового регулювання космічної діяльності;

4) надання адміністративних послуг та здійснення контрольно-наглядової функції у сфері космічної діяльності;

5) здійснення управління об'єктами державної власності у сфері космічної діяльності;

6) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сфері космічної діяльності.

4. ДКА України відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань космічної діяльності, розроблює пропозиції щодо вдосконалення проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

2) визначає пріоритетні напрями розвитку космічної діяльності в інтересах національної економіки;

3) формує державну політику у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;

4) розробляє стратегічні, програмно-планові документи у сфері космічної діяльності та забезпечує їх реалізацію;

5) формує Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму та забезпечує її виконання;

6) здійснює функції замовника науково-дослідних робіт з дослідження і використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, у тому числі міжнародних проектів;

7) забезпечує створення та експлуатацію наземного та космічного сегментів супутникових систем зв'язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;

8) для забезпечення національної безпеки України вживає заходів до оперативного виявлення джерел небезпеки та сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рівня надійності та ефективності систем державного управління в особливий період;

9) організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження і розвиток існуючих міжнародних зв'язків у сфері космічної діяльності;

10) забезпечує міжнародне співробітництво та реалізацію зовнішньої політики у межах своїх повноважень;

11) розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері космічної діяльності;

12) готує в межах повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших органів;

13) затверджує порядок діяльності представництв генерального замовника - Державного космічного агентства України з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;

14) здійснює технічне регулювання у сфері космічної діяльності та заходи щодо розроблення та функціонування системи сертифікації та стандартизації космічної техніки України;

15) забезпечує виконання законодавства у сфері космічної діяльності;

16) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері космічної діяльності;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників;

18) виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

19) здійснює керівництво у сфері управління та координації діяльності підприємств, установ та організацій космічної та суміжних галузей;

20) забезпечує експлуатацію космічної техніки, її належний технічний стан та вдосконалення;

21) забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств і установ, що належать до сфери його управління, та створює умови для впровадження космічних технологій у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

22) забезпечує утилізацію твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22;

23) забезпечує підготовку підвищення кваліфікації персоналу об'єктів космічної діяльності;

24) подає пропозиції до проекту державного замовлення на підготовку фахівців у сфері космічної діяльності;

25) здійснює реалізацію державної політики у сфері охорони праці, пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня промислової безпеки на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління;

26) видає ліцензії на право здійснення космічної діяльності, веде ліцензійний реєстр, здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов;

27) веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;

28) здійснює реєстрацію космічної техніки;

29) здійснює моніторинг та веде банк даних геофізичних спостережень і забезпечує його взаємодію з Національним центром даних системи сейсмічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах;

30) здійснює контроль за дотриманням вимог безпеки у сфері космічної діяльності;

31) здійснює контроль за дотриманням вимог міжнародних договорів України про обмеження й заборону випробувань ядерної зброї; випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах і здійснення ядерних вибухів у мирних цілях;

32) здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;

33) здійснює функції національного контактного пункту з питань дотримання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;

34) забезпечує згідно із законодавством функції страхувальника при проведенні обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності, які є власністю України, а також обов'язкового страхування відповідальності;

35) здійснює моніторинг та оцінку впливу державної політики у сфері космічної діяльності;

36) організовує прийом громадян, забезпечує розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України;

37) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності;

38) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності;

39) сприяє розвитку соціального діалогу, проводить консультації із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань розроблення та реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;

40) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері космічної діяльності;

41) здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завдань.

5. ДКА України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті ДКА України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат ДКА України та на керівні посади на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату ДКА України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті ДКА України, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

5) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДКА України, а також мобілізаційну підготовку, мобілізацію та контроль за здійсненням цих заходів;

6) організовує в апараті ДКА України роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. ДКА України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції ДКА України;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, зокрема, від органів статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань, функцій та повноважень;

3) скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. ДКА України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. ДКА України в межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова ДКА України.

Накази ДКА України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази ДКА України нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації.

Накази ДКА України, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

ДКА України в разі потреби може видавати разом із іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. ДКА України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.

10. Голова ДКА України:

1) очолює ДКА України, здійснює керівництво його діяльністю;

2) визначає пріоритети роботи ДКА України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи ДКА України, звіти про їх виконання;

3) організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДКА України;

4) розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є ДКА України;

5) представляє ДКА України у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

6) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

7) затверджує фінансові плани підприємств, що належать до сфери управління ДКА України;

8) затверджує кошторис установ, що належать до сфери управління ДКА України та фінансуються з державного бюджету;

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату ДКА України;

10) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату ДКА України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату ДКА України, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

12) призначає на посаду, переміщує по службі відряджених до ДКА України військовослужбовців, а також вносить подання до Міністерства оборони України про присвоєння їм у встановленому порядку чергових військових звань;

13) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату ДКА України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами України;

14) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

15) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

16) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції:

17) підписує накази ДКА України;

18) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату ДКА України доручення;

19) організовує роботу колегії ДКА України і головує на її засіданнях;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Голова ДКА України має двох заступників, у тому числі одного першого.

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.11.2011 р. N 1078/2011)

Перший заступник та заступник Голови ДКА України призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови ДКА України, та звільняються з посад Президентом України.

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.11.2011 р. N 1078/2011)

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДКА України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у ДКА України утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступника Голови за посадою. У разі потреби до складу колегії ДКА України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату ДКА України, а також у встановленому порядку інші особи.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 29.11.2011 р. N 1078/2011)

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу ДКА України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій щодо визначення основних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення найважливіших програм та інших питань у ДКА України можуть утворюватися науково-технічна рада з числа вчених і висококваліфікованих фахівців, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, науково-технічної ради, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова ДКА України.

13. Граничну чисельність державних службовців та працівників ДКА України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату ДКА України затверджує Голова.

Штатний розпис і кошторис ДКА України затверджує його Голова за погодженням із Міністерством фінансів України.

ДКА України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

 

Глава Адміністрації
Президента України
 

 
С. ЛЬОВОЧКІН
 

Опрос